eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pabianice › Świadczenie obsługi prawnej dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach i powiatowych jednostek organizacyjnych

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2023-12-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie obsługi prawnej dla Starostwa Powiatowego w Pabianicach
i powiatowych jednostek organizacyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Pabianicki

1.2.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Pabianicach

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057655

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 2

1.4.2.) Miejscowość: Pabianice

1.4.3.) Kod pocztowy: 95-200

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.4.7.) Numer telefonu: +48 42 225 40 00

1.4.8.) Numer faksu: +48 42 215 91 66

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat.pabianice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.pabianice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00544458

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-12-11

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00539202

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
4.1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na świadczeniu usług w zakresie stałej obsługi prawnej na rzecz urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego o wartości co najmniej 150.000,00 zł brutto każda (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100).

Za stałą obsługę prawną zamawiający uzna realizowane usługi:
- na podstawie umowy trwającej nie krócej niż 12 miesięcy. Zamawiający dopuszcza umowę, która nie została jeszcze zakończona, a została zawarta na min. 12 m-cy pod warunkiem że wartość wykonanych usług w ramach tej umowy wynosi co najmniej 150.000,00 brutto,
- w sytuacji, gdy Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku wykaże usługi, świadczone przez okres w sumie odpowiadający 12-u miesiącom lub będący wielokrotnością 12 miesięcy, wówczas każdy 12-miesięczny okres zostanie uznany za jedną usługę, pod warunkiem, że usługa świadczona była w sposób ciągły, u jednego Zamawiającego. Za świadczenie usługi w sposób ciągły Zamawiający uzna również jej wykonywanie na podstawie następujących po sobie umów, pomiędzy którymi występuje przerwa nie dłuższa niż 7 dni kalendarzowych,
- przez „stałą obsługę prawną” zamawiający rozumie świadczenie usług prawnych w formie dyżurów w siedzibie podmiotu na rzecz którego były świadczone, w wymiarze co najmniej 100 godzin średnio miesięcznie.
4.2 Wykonawca musi wskazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji
zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami,
doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:
Minimum 3 (trzy) osoby w tym:
- jedna (1) osoba – koordynator - posiadająca wykształcenie wyższe prawnicze
i uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata, potwierdzone odpowiednim wpisem na listę radców prawnych
prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych lub listę
adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką - zgodnie z przepisami odpowiednio ustawy o radcach prawnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1166), ustawy Prawo o adwokaturze (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1184), ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 823) oraz
co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu stałej
obsługi prawnej na rzecz urzędu obsługującego jednostkę samorządu
terytorialnego.
- dwie (2) osoby, z których każda spełnia następujące wymagania:
posiada uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub
adwokata, potwierdzone odpowiednim wpisem na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych lub listę
adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką - zgodnie z przepisami odpowiednio ustawy o radcach prawnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1166), ustawy Prawo o adwokaturze (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1184), ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 823) oraz co
najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu stałej obsługi prawnej na rzecz urzędu obsługującego jednostkę samorządu
terytorialnego.
Przez „stałą obsługę prawną” zamawiający rozumie świadczenie usług prawnych w formie dyżurów w siedzibie podmiotu na rzecz którego były świadczone.
Uwaga: W przypadku wykazania przez Wykonawcę doświadczenia w zakresie usługi wykonywanej (będącej w trakcie realizacji), Zamawiający uwzględni to doświadczenie w zakresie tej usługi, jeżeli do upływu terminu składania ofert usługa wymieniona w warunku udziału w postępowaniu była świadczona przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
4.1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na świadczeniu usług w zakresie stałej obsługi prawnej na rzecz urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego o wartości co najmniej 80.000,00 zł brutto każda (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy 00/100).


Za stałą obsługę prawną zamawiający uzna realizowane usługi:
- na podstawie umowy trwającej nie krócej niż 12 miesięcy. Zamawiający dopuszcza umowę, która nie została jeszcze zakończona, a została zawarta na min. 12 m-cy pod warunkiem że wartość wykonanych usług w ramach tej umowy wynosi co najmniej 80.000,00 brutto,
- w sytuacji, gdy Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku wykaże usługi, świadczone przez okres w sumie odpowiadający 12-u miesiącom lub będący wielokrotnością 12 miesięcy, wówczas każdy 12-miesięczny okres zostanie uznany za jedną usługę, pod warunkiem, że usługa świadczona była w sposób ciągły,
u jednego Zamawiającego. Za świadczenie usługi w sposób ciągły Zamawiający uzna również jej wykonywanie na podstawie następujących po sobie umów, pomiędzy którymi występuje przerwa nie dłuższa niż 7 dni kalendarzowych,
- przez „stałą obsługę prawną” zamawiający rozumie świadczenie usług prawnych w formie dyżurów w siedzibie podmiotu na rzecz którego były świadczone, w wymiarze co najmniej 64 godzin średnio miesięcznie.

4.2 Wykonawca musi wskazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji
zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami,
doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:
Minimum 3 (trzy) osoby w tym:
- jedna (1) osoba – koordynator - posiadająca wykształcenie wyższe prawnicze
i uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata, potwierdzone odpowiednim wpisem na listę radców prawnych
prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych lub listę
adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką - zgodnie z przepisami odpowiednio ustawy o radcach prawnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1166), ustawy Prawo o adwokaturze (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1184), ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 823) oraz
co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu stałej
obsługi prawnej na rzecz urzędu obsługującego jednostkę samorządu
terytorialnego.
- dwie (2) osoby, z których każda spełnia następujące wymagania:
posiada uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub
adwokata, potwierdzone odpowiednim wpisem na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych lub listę
adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką - zgodnie z przepisami odpowiednio ustawy o radcach prawnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1166), ustawy Prawo o adwokaturze (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1184), ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 823) oraz co
najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu stałej obsługi prawnej na rzecz urzędu obsługującego jednostkę samorządu
terytorialnego.
Przez „stałą obsługę prawną” zamawiający rozumie świadczenie usług prawnych w formie dyżurów w siedzibie podmiotu na rzecz którego były świadczone.
Uwaga: W przypadku wykazania przez Wykonawcę doświadczenia w zakresie usługi wykonywanej (będącej w trakcie realizacji), Zamawiający uwzględni to doświadczenie w zakresie tej usługi, jeżeli do upływu terminu składania ofert usługa wymieniona w warunku udziału w postępowaniu była świadczona przez okres co najmniej 12 miesięcy.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-12-15 10:00

Po zmianie:
2023-12-18 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-12-15 10:30

Po zmianie:
2023-12-18 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2024-01-13

Po zmianie:
2024-01-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.