eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zambrów › Zakup sprzętu do utrzymywania sprawności urządzeń wodnychOgłoszenie z dnia 2023-12-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup sprzętu do utrzymywania sprawności urządzeń wodnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminna Spółka Wodna w Zambrowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001238376

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Wojska Polskiego 27A pok. 100

1.5.2.) Miejscowość: Zambrów

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-300

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.gswzambrow@interia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ugzambrow.nowybip.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1e1eb7be-559d-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup sprzętu do utrzymywania sprawności urządzeń wodnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1e1eb7be-559d-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00542166

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00399636/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup sprzętu do utrzymywania sprawności urządzeń wodnych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Poddziałanie5.1 "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" typ operacji "Inwestycje zapobiegajace zniszczeniu potencjału produkcji rolnej objętego PROW na lata 2014-2020"

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00401696

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GSW.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 683201,76 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego o mocy 115-135 KM.
Szczegółowy opis przedmiotu zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik Nr 1 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 16000000-5 - Maszyny rolnicze

4.5.5.) Wartość części: 393000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa kosiarki bijakowej na pantografie (kosiarka bijakowa tylno-boczna szer. 1-5m -2,20 m) oraz kosiarki wysięgnikowej (ramię wysięgu 6,5-7,5 m, głowica kosząca:1,2m -1,50 m)
Szczegółowy opis przedmiotu zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik Nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 16000000-5 - Maszyny rolnicze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

16160000-4 - Różny sprzęt ogrodniczy

4.5.5.) Wartość części: 132372,50 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa fabrycznie nowej przyczepy jednoosiowej ład. 4-5t - 5,5 t.
Szczegółowy opis przedmiotu zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik Nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 16000000-5 - Maszyny rolnicze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

16160000-4 - Różny sprzęt ogrodniczy

4.5.5.) Wartość części: 38582,21 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wysokociśnieniowej udrażniarki i oczyszczarki drenów o średnicy 80-200 mm.
Szczegółowy opis przedmiotu zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik Nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 16000000-5 - Maszyny rolnicze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

16160000-4 - Różny sprzęt ogrodniczy

4.5.5.) Wartość części: 30650,00 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa dwóch kos spalinowych o mocy 2,0-2,5 kW.
Szczegółowy opis przedmiotu zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik Nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 16000000-5 - Maszyny rolnicze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

16160000-4 - Różny sprzęt ogrodniczy

4.5.5.) Wartość części: 5770,72 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa łyżki skarpowej do koparko-ładowarki szer. rob. 1,5 m do 1,7 m
Szczegółowy opis przedmiotu zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik Nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 16000000-5 - Maszyny rolnicze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

16160000-4 - Różny sprzęt ogrodniczy

4.5.5.) Wartość części: 3093 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa rębaka do drewna (średnica drewna max. 25 cm)
Szczegółowy opis przedmiotu zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik Nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 16000000-5 - Maszyny rolnicze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

16160000-4 - Różny sprzęt ogrodniczy

4.5.5.) Wartość części: 62900 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa odmularki do rowów szer. rob. do 0,80 m
Szczegółowy opis przedmiotu zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik Nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 16000000-5 - Maszyny rolnicze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

16160000-4 - Różny sprzęt ogrodniczy

4.5.5.) Wartość części: 16833,33 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 455100 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 511680 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 455100 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "PRIMATOR Henryk Kraszewski" Barbara Kraszewska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7231152392

7.3.3) Ulica: Zambrowska

7.3.4) Miejscowość: Czyżew

7.3.5) Kod pocztowy: 18-220

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 455100 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 145757 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 151905 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 145757 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MAX-ROL Lech Pogorzelski S.J.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9661970390

7.3.3) Ulica: Jeżewo Stare

7.3.4) Miejscowość: Jeżewo Stare

7.3.5) Kod pocztowy: 16-080

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 145757 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 47456,11 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 47456,11 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 47456,11 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRONAR Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5430200939

7.3.3) Ulica: Mickiewicza

7.3.4) Miejscowość: Narew

7.3.5) Kod pocztowy: 17-210

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-13

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 47456,11 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 38745 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 38745 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 38745 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRESKAN Łukasz Królak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6482307785

7.3.3) Ulica: Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 92-318

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 38745 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7097,98 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7097,98 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7097,98 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Artur Leoniak ZRĄB-SERWIS

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7231280983

7.3.3) Ulica: Aleja Wojska Polskiego

7.3.4) Miejscowość: Zambrów

7.3.5) Kod pocztowy: 18-300

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7097,98 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3804,39 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3804,39 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3804,39 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PROBAGG WOJCIIECH GUMOLA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5482552515

7.3.3) Ulica: Leśna

7.3.4) Miejscowość: Puńców

7.3.5) Kod pocztowy: 43-400

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3804,39 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 77367 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 77367 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 77367 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TEKNAMOTOR Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6611924742

7.3.3) Ulica: Świętokrzyska

7.3.4) Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski

7.3.5) Kod pocztowy: 27-400

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 77367 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 15375 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 30750 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 15375 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MAX-ROL Lech, Pogorzelski S.J.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9661970390

7.3.3) Ulica: Jeżewo Stare

7.3.4) Miejscowość: Jeżewo Stare

7.3.5) Kod pocztowy: 16-080

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 15375 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.