eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnogród › Zakup i dostawa kombajnu do ziemniaków i warzyw dla ZSCKR w RóżańcuOgłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa kombajnu do ziemniaków i warzyw dla ZSCKR w Różańcu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. WINCENTEGO WITOSA W RÓŻAŃCU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000098186

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Różaniec Pierwszy 94

1.5.2.) Miejscowość: Tarnogród

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-420

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zsarozaniec@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zsarozaniec.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5f5379c7-907a-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa kombajnu do ziemniaków i warzyw dla ZSCKR w Różańcu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5f5379c7-907a-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00541967

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00159496/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Zakup i dostawa kombajnu do ziemniaków i warzyw dla ZSCKR w Różańcu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00528313

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2.8/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kombajnu do ziemniaków i warzyw przeznaczonego do kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Różańcu. Przedmiot zamówienia służyć będzie jako pomoc dydaktyczna do praktycznej nauki zawodu.
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje w szczególności:
a) dostawę maszyny pochodzącej z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta, w zakresie określonym w Załączniku nr 1 do SWZ wraz z jej transportem, rozładowaniem, udzieleniem wstępnego instruktażu z jej obsługi;
b) dostarczenie wraz z zamówieniem wymaganej do obsługi instrukcji w języku polskim,
c) dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia, m.in. wszelkich dokumentów niezbędnych do eksploatacji maszyny).
3.2 Szczegółowy opis zamówienia:
• Rok produkcji: 2023
• Hydraulicznie sterowany dyszel
• Zbiornik na kamienie
• Hydraulicznie podnoszony i opuszczany wyorywacz
• Instalacja oświetlenia
• Prętowy oddzielacz łęcin
• Wał przekaźnika mocy (250 Nm L.Nom.1650)
• Wyposażenie
 Podbieracz cebuli
 Wyorywacz marchwi
 Zgarniacz obiegowy
 Kosz zsypowy
• Prędkość robocza (km/h)1,5-5,5
• Wydajność (ha/h) ok. 0,15
• Szerokość robocza (m) 0,625-0,75
• Liczba rzędów (szt.) 1
• Wysokość załadunku (m) 1,1-2,5
• Ładowność pojemnika ziemniaków (kg) 1250
• Zapotrzebowanie mocy (KM) ok.40

4.5.3.) Główny kod CPV: 16000000-5 - Maszyny rolnicze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Przedmiotowe postępowanie ulega unieważnieniu w oparciu o artykuł 255 pkt. 3 ustawy Pzp, ponieważ Zamawiający nie przewiduje zwiększenia kwoty na sfinansowanie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.