eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Usługa sprawowania obowiązków inspektora nadzoru nad przebudową budynku biurowego RDLP w ToruniuOgłoszenie z dnia 2023-12-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa sprawowania obowiązków inspektora nadzoru nad przebudową budynku biurowego RDLP w Toruniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 870529988

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 9

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rdlp@torun.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.torun.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa sprawowania obowiązków inspektora nadzoru nad przebudową budynku biurowego RDLP w Toruniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1e7f240d-95b2-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00541440

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00503657/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Usługa nadzoru inwestorskiego nad brzebudową biura

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1e7f240d-95b2-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
Platformy e-Zamówienia („Platforma”), która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej, z
zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu Platformy

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy, w tym minimalne
wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące
specyfikacji połączenia określa „Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia”, dostępny pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/ oraz informacje zamieszczone na stronie Platformy w zakładce „Centrum Pomocy”.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej
w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowanie) musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p.
Krzysztofa Juszczaka, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za
pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@comp-net.pl.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZI.270.2.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :
1) świadczenie usługi doradczych podczas procesu udzielania zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego wskazanego w ppkt 2);
2) sprawować wielobranżowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pt. „Przebudowa skrzydła A i C biura RDLP w Toruniu” (zwanego dalej: „Zadaniem Inwestycyjnym”), w szczególności zgodnie z:
a) art. 25 - 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.);
b) decyzją o pozwoleniu na budowę, zgłoszeniami robót, decyzjami Miejskiego Konserwatora Zabytków, wytycznymi gestorów sieci i innymi ustaleniami;
c) obowiązkami Zamawiającego zawartymi w umowie na wykonawstwo robót
budowlanych;
3) nadzór nad prawidłowością realizacji robót wykonywanych w ramach Zadania Inwestycyjnego w celu zapewnienia ochrony interesów Zamawiającego jako inwestora.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.
2 Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1 będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia.
3 Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1. realizowane będą na analogicznych zasadach jak zamówienie podstawowe, określonych w umowie w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia podstawowego.
4 Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 5.1 nie przekroczy 10% wartości niniejszego zamówienia.
5 Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1 będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów (60) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

Cena (C) = (Cmin/Cof) * 60 punktów gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
UWAGA! Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

W kryterium „Liczba wizyt na budowie w miesiącu” oceniana będzie deklaracja obecności na terenie budowy koordynatora zespołu inwestorskiego wraz z inspektorem branży, w której prace są akurat prowadzone w ramach realizacji Zadania Inwestycyjnego według poniższej punktacji:
- 5 wizyt – 0 pkt
- 6 – 8 wizyt – 10 pkt
- 9 i więcej wizyt – 20 pkt

Wizyty inspektorów odbywać się będą w ramach bieżącego nadzoru nad przebiegiem robót budowlanych w fazie realizacji Zadania Inwestycyjnego, trwać będą nie mniej niż 2 godziny, a ich przeprowadzenie będzie potwierdzone wpisem w dzienniku budowy.

W kryterium „Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia”:
Ocenie w ramach niniejszego kryterium podlegać będzie:
A. doświadczenie osób dedykowanych do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności: (1) konstrukcyjno-budowlanej, (2) elektrycznej, oraz (3) sanitarnej (wskazanych w ofercie).

Punktowaniu podlegać będzie doświadczenie w realizacji usług nadzoru spełniających wymagania określone w punkcie 7.1. ppkt 2) SWZ, jak również doświadczenie w pełnieniu nadzoru nad robotami wykonywanymi na budynkach mieszkalnych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

Punktacja w tym kryterium przyznana zostanie odrębnie dla każdej z trzech osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zgodnie z następującymi zasadami:
 doświadczenie w wykonaniu 10 lub więcej nadzorów nad realizacją robót budowlanych - 5 punktów
 doświadczenie w wykonaniu od 5 do 9 nadzorów nad realizacją robót budowlanych - 3 punkty
 doświadczenie w wykonaniu mniej niż 5 nadzorów nad realizacją robót budowlanych - 0 punktów;

W ramach niniejszego podkryterium oferta może otrzymać maksymalnie15 punktów.

UWAGA! W przypadku wskazania w ofercie więcej niż 1 osoby do pełnienia nadzoru w danej specjalności, Zamawiający przyzna punkty w niniejszym podkryterium mając na uwadze doświadczenie pierwszego wskazanego inspektora z danej branży.

B. doświadczenie osoby dedykowanej do pełnienia funkcji inspektora w branży architektonicznej
Punktacja w tym kryterium przyznana zostanie zgodnie z następującymi zasadami:
 doświadczenie w nadzorowaniu robót budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury przez okres do 24 miesięcy - 0 pkt,
 doświadczenie w nadzorowaniu robót budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury przez okres 25 miesięcy i więcej - 5 pkt

W ramach niniejszego podkryterium oferta może otrzymać maksymalnie 5 punktów.
UWAGA! W przypadku wskazania w ofercie więcej niż 1 osoby do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności architektonicznej, Zamawiający przyzna punkty w niniejszym podkryterium mając na uwadze doświadczenie pierwszego wskazanego inspektora.
Wykonawca zamieści informacje o doświadczeniu osób wyznaczonych do realizacji zamówienia w Ofercie (Załącznik nr 1 do SWZ). Brak wskazania w Ofercie informacji dotyczącej doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia spowoduje, że Oferta Wykonawcy uzyska 0 pkt w ramach kryterium oceny ofert „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba wizyt na budowie w miesiącu

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia warunku, jakiego spełnianie Wykonawca musiałby wykazać w tym zakresie
2) zdolności technicznej lub zawodowej.
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał lub wykonuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość dotychczas zrealizowanej części usługi) co najmniej 2 usługi, z których każda polegała na wykonywaniu praw i obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm) nad wielobranżowymi (minimum 2 branże) robotami budowlanymi na obiektach kubaturowych o wartości minimum 5 mln zł, w tym na jednym obiekcie znajdującym się w rejestrze zabytków,

UWAGA! Przez „wykonanie”, o którym mowa w treści ww. warunku udziału w postępowaniu Zamawiający rozumieć będzie dzień zakończenia wykonywania całości usługi.

b) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej:
1) 1 osobą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która to osoba:
– posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
– w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej przy realizacji minimum 2 robót budowlanych na budynku niemieszkalnym,
2) 1 osobą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności elektrycznej, która to osoba:
– posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
– w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej przy realizacji minimum 2 robót budowlanych na budynku niemieszkalnym,
3) 1 osobą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności sanitarnej, która to osoba:
– posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
– w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję inspektora nadzoru przy realizacji minimum 2 robót budowlanych na budynku niemieszkalnym,
4) 1 osobą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności architektonicznej, która to osoba:
– posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
– przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury,
– spełnia wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 840).

W odniesieniu do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej przy ocenie posiadanych kwalifikacji Zamawiający stosować będzie przepisy ustawy z dnia 22 grudnia o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646).

UWAGA! Ta sama osoba może zostać wskazana przez Wykonawcę na potwierdzenie wykazania spełniania więcej niż jednego warunku udziału w postępowaniu, o ile posiada wymagane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz doświadczenie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 4 do SWZ),
f) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunku udziału w postępowaniu sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 i 2a do SWZ
b) wykaz usług wykonanych, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu (rodzaju wykonanych usług), dat wykonania (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji), wartości nadzorowanych robót, obiektu na którym były one realizowane wraz z informacją czy znajduje się on w rejestrze zabytków (wzór wykazu wykonanych usług stanowi załącznik nr 5 do SWZ),

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami informacje, o których mowa wyżej dotyczą usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
c) dowody, że wskazane przez Wykonawcę usługi na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy
d) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień, doświadczeniu oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SWZ),

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:
1) przedłożyć Zamawiającemu:
a) kopię umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowę konsorcjum), jeżeli zamówienie będzie realizowane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) polisę od odpowiedzialności cywilnej określoną we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 6 do SWZ) w wysokości 100 000 zł;
d) poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu
e) poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie dokumentów potwierdzających przynależność osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, do właściwej izby samorządu zawodowego, wydane przez te izby,
f) w stosunku do osoby spełniającej wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - dokumenty potwierdzające 18-miesięczne doświadczenie w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, np.:
 świadectwa/ inne dokumenty zaświadczające udział w pracach, badaniach lub robotach wydane przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane,
 zakresy obowiązków na stanowiskach pracy w muzeum,
 kopie wpisów w dzienniku budowy/dziennikach budowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
3) oświadczenie każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia sporządzone na podstawie art. 125 ust. 1 PZP zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 i 2a do SWZ;
4) dokumenty, o których mowa w pkt 9.1. lit. f obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.1 lit. b wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wspólnie, zaś dokumenty wskazany w pkt 9.1. lit. c) składa ten z wykonawców, który wykazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia.
5) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
7) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

(1) w zakresie zmiany terminów realizacji świadczeń wchodzących w skład Przedmiotu Umowy, stosownie do przypadku:
(a) o czas opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z Umowy,
(b) o czas działania Siły Wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia jej skutków i następstw,
(c) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, regulujących zasady wykonywania Przedmiotu Umowy o czas niezbędny do dostosowania wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części do zmienionego stanu prawnego,
(d) o czas opóźnienia w wykonaniu przez podmioty zewnętrzne czynności koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, że przyczyną opóźnienia nie są działania lub zaniechania Wykonawcy
(e) o czas, kiedy realizacja Przedmiotu Umowy była niemożliwa oraz następstw tego zdarzenia w przypadku napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich,
(f) o czas niezbędny do wykonania czynności wynikających z zaleceń właściwych organów jeżeli wykonywanie Przedmiotu Umowy zostało wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy,
(g) o czas wynikający z konieczności ewentualnej zmiany zakresu Przedmiotu Umowy wprowadzonej na podstawie przepisów PZP umożliwiających dokonanie takiej zmiany,
- przy czym każda zmiana może nastąpić tylko o czas niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części, nie dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności będących podstawą zmiany oraz ich następstw.
(2) w zakresie zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy związanej z koniecznością zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań organizacyjnych, gdy wystąpi co najmniej jedna z okoliczności:
(a) wystąpi zmiana prawa mająca wpływ na realizację Przedmiotu Umowy,
(b) w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,
(d) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt (1) powyżej.
- z zastrzeżeniem, że inne rozwiązania będą spełniały wymagania funkcjonalne określone w Dokumentach Zamówienia w stopniu nie mniejszym niż rozwiązania dotychczasowe.
(3) w zakresie zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, w tym terminów pośrednich, w przypadku skrócenia albo przedłużenia: okresu przygotowawczego lub realizacji Zadania Inwestycyjnego – w takim przypadku termin realizacji Przedmiotu Umowy lub terminy pośrednie ulegną odpowiedniemu skróceniu albo przedłużeniu, stosownie do skrócenia albo przedłużenia okresu przygotowawczego lub okresu realizacji Zadania Inwestycyjnego

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-01-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma eZamowienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-01-09 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.