eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pszczew › Budowa drogi gminnej nr 004424F - ul. Topolowej w Pszczewie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego



Ogłoszenie z dnia 2023-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa drogi gminnej nr 004424F - ul. Topolowej w Pszczewie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pszczew

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966800

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 13

1.5.2.) Miejscowość: Pszczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-330

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 95 749 23 10

1.5.8.) Numer faksu: 95 749 23 12

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@pszczew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pszczew.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa drogi gminnej nr 004424F - ul. Topolowej w Pszczewie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3c04b4ec-9544-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00539416

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00049373/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa drogi gminnej nr 004424F - ul. Topolowej w Pszczewie wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3c04b4ec-9544-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja, w tym składanie
ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy
użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
budownictwo@pszczew.pl z zastrzeżeniem, że nie dotyczy składania ofert w postępowaniu.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: : 1. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e
Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e
Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz
informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz
informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
3. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
w konkursie (Dz. U. poz. 2452) zwane dalej „rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów
elektronicznych.
5. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
2247), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych zwane dalej „rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności” i przekazuje się jako załączniki.
6. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i
przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Pszczew reprezentowany przez Wójta Gminy Pszczew z siedzibą w Pszczewie, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew, ug@pszczew.pl, 95 7492 310;.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: dpo@pszczew.pl lub korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy w Pszczewie, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
1) Administrator danych osobowych – Gmina Pszczew przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej wydanych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
2) W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp,
b) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Pszczew przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Pszczew.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
4) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
5) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7) Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.9.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach budowy drogi gminnej nr 004424F – ul. Topolowej projektuje się ul. jezdnia szerokości 6,00m o przekroju daszkowym dwuprocentowym i nawierzchni asfaltowej. Na łuku o promieniu R=80m zastosowano poszerzenie jezdni do szerokości 7,0m. Po jednej stronie drogi zlokalizowano bezpośrednio przy jezdni chodnik o szerokości 2,00m z kostki betonowej. Jezdnię ograniczono krawężnikami betonowymi . Krawężniki, oporniki i obrzeża zaprojektowano na ławach betonowych z oporem z betonu klasy C12/15. Zaprojektowano skrzyżowanie zwykłe ul. Topolowe z ul. Olchową poprzez wyokrąglenie przecięcia krawędzi jezdni łukami kołowymi o promieniach R=6,0m. Do posesji zlokalizowanych przy drodze zaprojektowano zjazdy z kostki betonowej. Istniejące skarpy zlokalizowane przy ul. Topolowej należy przebudować i w zależności od pochylenia należy umocnić betonowymi płytami ażurowymi o wymiarach 40x60x8cm. Do odwodnienia drogi zaprojektowano kanalizację deszczową średnicy DN400mm i DN315mm o długości ok. 370m. Wzdłuż droga zaprojektowano linię oświetlenia drogowego dł. ok. 370m oraz kanał technologiczny dł. ok. 370. W ramach zadania zostanie usunięta kolizja z siecią telekomunikacyjną na długości 195m
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa,w tym wykonawcza stanowiąca załącznik nr 1 do SWZ oraz specyfikacje techniczna wykonania
i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik nr 2 do SWZ, a także zestawienie kosztów stanowiące załącznik nr 11 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu;
1.1 sytuacja ekonomiczna lub finansowa;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych) – jeżeli wartość środków finansowych lub zdolność kredytowa zostały określone w walutach innych niż PLN zamawiający przyjmuje średni kurs danej waluty wg Tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu – jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia Narodowy Bank Polski nie podał średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty podany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia.
1.2 zdolność techniczna lub zawodowa;
1.2.1 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej jedno zamówienie, w zakresie budowy lub przebudowy drogi z nawierzchni asflatowej wraz z kanalizacją deszczową o wartości co najmniej 1 000 000 zł. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz gdy wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wymóg wykonania zamówienia winien wykazać samodzielnie co najmniej jeden wykonawca.
1.2.2 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pełniąc następujące funkcje;
a) kierownik budowy w branży drogowej – bez ograniczeń– 1 osoba spełniająca następujące wymagania:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub opowiadające im uprawnienia równoważne
Uwagi:
1) Przez uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333) oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831).
2) Przez uprawnienia równoważne należy rozumieć odpowiadające wskazanym uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia.
3) Przez kierownika budowy rozumieć kierownika budowy w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333).
4) Zamawiający dopuszcza łączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
5) W przypadku, gdy podmiot trzeci, którego potencjałem wspiera się wykonawca realizował zamówienie, w zakres którego wchodziły roboty budowlane określone wyżej wspólnie z innym podmiotem, nie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, zamawiający wymaga, aby podmiot trzeci udostępniający potencjał wykonawcy faktycznie uczestniczył w realizacji ww. zakresu robót budowlanych.
6) W przypadku, gdy zamówienie, w zakres którego wchodzą roboty budowlane, o których mowa wyżej były realizowane przez wykonawcę wspólnie z innym podmiotem, nie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, zamawiający wymaga, aby wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu faktycznie uczestniczył w realizacji ww. zakresu robót budowlanych.
7) Wartość robót budowlanych podaną w walutach innych niż PLN, zamawiający przeliczy wg Tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego w dniu zakończenia robót – jeżeli w tym dniu Narodowy Bank Polski nie podał średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty podany pierwszego dnia po dniu zakończenia robót budowlanych.
2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że
wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze
wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Odpis lub informacja z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109
ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie
ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami,
jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokument, o którym mowa wyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich
złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych
do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą,
lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem,
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy. Dokument, o którym mowa wyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
2) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o niepodleganiu
wykluczeniu z postępowania, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
zamawiającego, sporządzonego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ,
w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z wykonawców,
w przypadku, gdy wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega
na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby, należy dołączyć oświadczenie
podmiotu udostępniającego zasoby

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych
lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie
dokumenty; sporządzonego zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ - jeżeli wykonawca powołuje się na
doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych,
w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył,
3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; sporządzonego
zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru,
- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty
składa każdy z wykonawców,
- w przypadku, gdy wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby, należy dołączyć właściwy dokument podmiotu
udostępniającego zasoby.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa wyżej, jeżeli
zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile
wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w oświadczeniu, którego
wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
2) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
wykonawcy jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 3,
- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składa ten
wykonawca, w którego imieniu działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie
wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 3, - w przypadku, gdy wykonawca w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu
polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby, należy dołączyć dokumenty dotyczące tego
podmiotu, jeżeli w imieniu tego podmiotu działa osoba, której
umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 3.
3) W przypadku, gdy wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów
udostepniających zasoby, wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą następująceoświadczenia i dokumenty:
1) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tego podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,
– zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby winno potwierdzać, że stosunek łączący
wykonawcę z podmiotem udostepniającym zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych
zasobów oraz określać w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia,
zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawca jest
zobowiązany złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1. oświadczenie, z
którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy, określające zakres
jaki wykona każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, sporządzone
zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ – oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wszystkich
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
2. pełnomocnictwo do
reprezentowania wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający informuje,że przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej
z wybranym wykonawcą w przypadkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy
w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy
stanowiących załącznik nr 3 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-22 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę przy pomocy Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-22 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamówienie jest realizowane przy współfinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.