eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › USŁUGI DRUKOWANIA I DOSTAWY DRUKÓW NA ROK 2024Ogłoszenie z dnia 2023-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUGI DRUKOWANIA I DOSTAWY DRUKÓW NA ROK 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polska Opera Królewska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367917056

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowogrodzka 49

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-695

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 225115913

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@operakrolewska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.operakrolewska.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGI DRUKOWANIA I DOSTAWY DRUKÓW NA ROK 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d6c1204f-9505-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00539153

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00083125/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi drukowania i dostawy druków w roku 2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/operakrolewska

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/operakrolewska

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 10.1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/operakrolewska
10.2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane będą w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po których pojawi się komunikat,
że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
10.3. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
10.4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: 1. Próbki wykonanych przez Wykonawcę druków odpowiadających przedmiotowi zamówienia – o parametrach wskazanych w OPZ w tym obowiązkowo:
a)Plakat B1 ,
b) Ulotka 4 strony
c) Druk zwarty o objętości co najmniej 10 stron (program to druk zwarty) w oprawie szytej - dwie zszywki
W celu potwierdzenia, że oferowane wydruki odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SWZ i załącznikach do SWZ oraz przyjętym standardom drukarskim.
Zamawiający podda ocenie następujące parametry:
1) czystość i ostrość rastra i kolorów
2) równomierność zadruku na dużych fragmentach jednolitego koloru
3) dokładność spasowania matryc poszczególnych kolorów CMYK
4) jakość aplikacji lakierów i folii, dokładność felcowania/bigowania
5) jakość i estetyka cięcia do formatu i oprawy introligatorskiej (jakość szycia i klejenia ew. kaszerowania, estetyka oprawy zeszytowej i książkowej).

W przypadku powyższych próbek Zamawiający odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 4) Pzp. Próbki należy dostarczyć do dnia terminu składania ofert do siedziby Zamawiającego:
Polska Opera Królewska, ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa, 1 piętro, Dział Administracyjno-Gospodarczy pokój numer 17
Próbki należy zapakować i zaadresować na Zamawiającego oraz opisać: „Próbki stanowiące załącznik do oferty w postępowaniu na Usługi drukowania i dostawy druków. Nie otwierać przed dniem 15 grudnia 2023 roku, godz. 12:05

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 21. KLAUZULA INFROMACYJNA RODO
21.1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej "RODO", informuję, że:
-administratorem danych osobowych wykonawców jest Polska Opera Królewską, z siedzibą 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 49, tel.22 511 59 00, email sekretariat@operakrolewska.pl, www.operakrolewska.pl
-inspektorem ochrony danych osobowych w Polskiej Operze Królewskiej jest Pani Joanna Siemicka, 22 511 59 15, joanna.siemicka@operakrolewska.pl ;
21.2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr 01/PN/D/21 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji
21.3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129), dalej „ustawa Pzp”;
21.4.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 21.5.obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach P.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z P.z.p.;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że--przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
-nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 01/U/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi drukowania i dostawy druków takich jak ulotki, programy, plakaty i inne materiały informacyjno-promocyjne w roku 2024.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 16.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Nazwa kryterium: Waga:
1 Cena: 60,00%
2 Jakość wydruków: 40,00%
Do oceny będą brane pod uwagę ceny brutto.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość wydruków

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

3.8. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia określone przez Zamawiającego wymagania. Wykonawca zobowiązany jest złożyć próbki o parametrach wskazanych w OPZ w niżej wymienionym asortymencie i ilościach w celu dokonania oceny jakości :1 sztuka Plakat B1 ,1 sztuka Ulotka 4 strony, 1 sztuka Druk zwarty o objętości co najmniej 10 stron (program to druk zwarty) w oprawie szytej - dwie zszywki.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

13.2. Na ofertę składają się:
1) Wypełniony Formularz ofertowy (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) zgodny ze wzorem formularza stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku złożenia oferty bez użycia załączonego formularza, złożona oferta musi zawierać wszelkie informacje wymagane w SWZ i wynikające z zawartości wzoru formularza ofertowego.
2) Wypełnione Oświadczenie, o którym mowa w rozdz. 7 pkt 7.3 SWZ (w formie elektronicznej
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ.
3) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy,
• W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
• Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
4) JEŚLI DOTYCZY: Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa Pełnomocnik . Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia — dotyczy ofert
składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego
5) Próbki

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

6.3 Wspólne ubieganie się wykonawców o udzielenie zamówienia.
6.3.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
6.3.2. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
7.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w punkcie 7.3 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia — dotyczy ofert
składanych przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

19.1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 4 do SWZ.
19.2. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający przewiduje możliwości zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty.
19.3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i dokonane być mogą za zgodą obu stron, z zastrzeżeniem art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w przypadkach przewidzianych w SWZ.
19.4. Dopuszcza się zmianę umowy w przypadku jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana ta nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 20% wartości pierwotnej umowy.
19.5. Zmiany treści Umowy mogą dotyczyć:
a) zmniejszenia lub zwiększenia ilości sztuk do druku przy zachowaniu jej parametrów, po przedłożeniu przez Wykonawcę rekalkulacji ceny jednostkowej netto i brutto tej pozycji na wniosek Zamawiającego
b) zmniejszenia lub zwiększenia liczby stron danej pozycji do druku przy zachowaniu jej parametrów, po przedłożeniu przez Wykonawcę rekalkulacji ceny jednostkowej netto i brutto tej pozycji na wniosek Zamawiającego;
c) zmiana formatu danej pozycji do druku przy zachowaniu jej pozostałych parametrów, po przedłożeniu przez Wykonawcę rekalkulacji ceny jednostkowej netto i brutto tej pozycji na wniosek Zamawiającego;
d) wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, poprzez zwiększenie lub zmniejszenie jego wysokości w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:
- nastąpiła zmiana powszechnie obowiązującego prawa stawkę podatku VAT (ceny netto, zarówno za wykonanie całości zamówienia, jak i ceny netto składowe regulującego nie ulegają zmianie);
- nastąpiła zmiana ceny jednostkowej netto i brutto pozycji asortymentowej określonej w zał. nr 1 do Umowy w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia objętości stron, ilości druków lub zmiany formatu bądź parametrów druku tej pozycji;
e)zmiana terminu umowy – dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy w sytuacji niewykorzystania przez Zamawiającego przedmiotu umowy przy zachowaniu jej wartości
f) Wystąpienie zdarzeń niezależnych od stron umowy, powodujących potrzebę wprowadzenia do treści umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla Zamawiającego, bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1.5.Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/operakrolewska

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 12:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

16.3. Kryterium jakość wydruków
Jakość wydruków oceniana na podstawie dostarczonych próbek:
Bardzo wysoka – 20 pkt.
Dobra jakość – 15 pkt.
Zadawalająca jakość – 10 pkt.
Niska Jakość – 5 pkt.
Bardzo niska jakość lub brak próbki – 0 pkt.
Zamawiający podda ocenie następujące parametry przyznając poszczególnym parametrom punkty wg punktacji opisanej powyżej:
1) czystość i ostrość rastra i kolorów
2) równomierność zadruku na dużych fragmentach jednolitego koloru
3) dokładność spasowania matryc poszczególnych kolorów CMYK
4) jakość aplikacji lakierów i folii, dokładność felcowania/bigowania
5) jakość i estetyka cięcia do formatu i oprawy introligatorskiej (jakość szycia i klejenia ew. kaszerowania, estetyka oprawy zeszytowej i książkowej).
Zamawiający oceni paramenty każdej z dostarczonych próbek obowiązkowych, o których mowa w pkt. 9.1 wg punktacji określonej w pkt. 16.3.
Wartość punktowa jakości wyliczana będzie według wzoru J:Jmax x 100 x 0,4 gdzie
J uśredniona suma punktów przyznanych przez członków KP za jakość badanej oferty
Jmax – maksymalna ilość punktów jaką Wykonawcy mogą uzyskać w tym kryterium
Ocenę całkowitą oferty stanowi suma punktów poszczególnych kryteriów – maksymalna ocena to 100 pkt.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.