eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Usługa serwisu i konserwacji wind zlokalizowanych w obiektach będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie (w tym sądy funkcjonalne)Ogłoszenie z dnia 2023-12-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa serwisu i konserwacji wind zlokalizowanych w obiektach będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie (w tym sądy funkcjonalne)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Okręgowy w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000322695

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Przy Rondzie 7

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-547

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@krakow.so.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow.so.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sąd

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa serwisu i konserwacji wind zlokalizowanych w obiektach będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie (w tym sądy funkcjonalne)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f10f602b-934f-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00539009

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00095602/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Usługa serwisu i konserwacji wind zlokalizowanych w obiektach będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie (w tym sądy funkcjonalne)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f10f602b-934f-11ee-ba3b-4e891c384685

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem.

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-ocds-148610-f10f602b-934f-11ee-ba3b-4e891c384685

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie można wyszukać
również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”). Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-f10f602b-934f-11ee-ba3b-4e891c384685

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Okręgowy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Sądzie Okręgowym w Krakowie jest Pan Marcin Specjał, tel. 12 619 62 99, iod@krakow.so.gov.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.26.22.2023 prowadzonym w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1 pzp;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 j.t.), dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.26.22.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 217000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisu i konserwacji wind zlokalizowanych w obiektach będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie (w tym sądy funkcjonalne) zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w załącznikach do SWZ.
Wielkość /zakres/ zamówienia.
Cz. 1: Kraków, ul. Przy Rondzie 7, pawilon L
1) usługi serwisu i konserwacji wind zlokalizowanych w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7 (pawilon L) - opisanych w Załączniku nr 7a do SWZ, polegających na utrzymaniu wind w stanie sprawności technicznej przez dokonywanie okresowych przeglądów, jednak nie rzadziej niż co 30 dni - zgodnie z instrukcją producenta
i dokumentacją techniczno-ruchową wind, rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30.10.2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2176) oraz ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2021 r., poz. 272 ze zm.);
2) dokonywanie bieżących napraw oraz wykonywanie pomiarów elektroenergetycznych wind, o których mowa w pkt. 1) zgodnie z wymogami, określonymi w aktualnie obowiązujących przepisach w tym zakresie, aktach wykonawczych, przepisach szczegółowych i obowiązujących normach technicznych.

4.2.5.) Wartość części: 60000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 50750000-7 - Usługi w zakresie konserwacji wind

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1) kryterium ceny (C): 60%
2) kryterium czasu uwolnienia osób z wind (w przedziale 30-60 minut): 20%
3) kryterium czasu podjęcia napraw /w przedziale 1 -3 godzin/ urządzeń dźwigowych: 20 %

Sposób wyliczenia punktów oferty:
Kryterium 1) wg zasady im mniej tym lepiej
Kryterium 2) wg zasady im mniej tym lepiej
Kryterium 3) wg zasady im mniej tym lepiej

1) dla kryterium ceny (C) /w złotych brutto/:

Wobliczana = ((Xmin) / (X obliczana))* Wmax * 100
gdzie:
Wobliczana - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć
Wmax - waga kryterium ceny w %
Xmin - wartość najniższej ceny spośród złożonych ofert wykonawców
Xobliczana - wartość ceny obliczanej oferty
2) dla kryterium czasu uwolnienia osób z wind (w przedziale 30-60 minut): (U):

Wobliczana = ((Xmin) / (X obliczana))* Wmax * 100
gdzie:
Wobliczana - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć
Wmax - waga kryterium jakości w %
X max - najwyższa ilość konserwacji i przeglądów
Xobliczana - ilość konserwacji i przeglądów obliczanej oferty

UWAGA: W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę czasu uwolnienia krótszego niż 30 min., Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 30 min., a w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę czasu uwolnienia dłuższego niż 60 min. Zamawiający ofertę odrzuci jako niezgodną z SWZ.

3) dla kryterium czasu podjęcia napraw /w przedziale 1 -3 godzin/
urządzeń dźwigowych (N):
Wobliczana = ((Xmin) / (X obliczana))* Wmax * 100
gdzie:
Wobliczana - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć
Wmax - waga kryterium ceny w %
Xmin - wartość najniższej ceny spośród złożonych ofert wykonawców
Xobliczana - wartość ceny obliczanej oferty

UWAGA: w przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę czasu krótszego niż 1 godzina, Zamawiający przyjmie do obliczeń czas 1 godzina, natomiast w przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę czasu dłuższego niż 3 godziny, Zamawiający ofertę odrzuci jako niezgodną z SWZ.

Sposób wyliczenia punktów oferty (P):

P = C + U + N
gdzie: P - ilość punktów oferty badanej
C - ilość punktów oferty badanej w kryterium 1)
U - ilość punktów oferty badanej w kryterium 2)
N - ilość punktów oferty badanej w kryterium 3)
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czasu uwolnienia osób z wind (w przedziale 30-60 minut)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czasu podjęcia napraw /w przedziale 1-3 godzin/ urządzeń dźwigowych

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa serwisu i konserwacji wind zlokalizowanych w obiektach będących w dyspozycji Sądu Okręgowego w Krakowie (w tym sądy funkcjonalne) zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w załącznikach do SWZ.
Wielkość /zakres/ zamówienia.
Cz. 2: Kraków, ul. Przy Rondzie 6, ul. Przy Rondzie 7 – pawilony E i K, Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 11, Miechów pl. Kościuszki 3a
1) Usługi serwisu i konserwacji wind zlokalizowanych w budynkach Sądu Okręgowego w Krakowie - ul. Przy Rondzie 6 oraz ul. Przy Rondzie 7 (pawilony E i K), a także Sądu Rejonowego w Miechowie i Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej – opisanych w Załączniku nr 7b do SWZ, polegających na utrzymaniu wind w stanie sprawności technicznej przez dokonywanie okresowych przeglądów, jednak nie rzadziej niż co 30 dni - zgodnie z instrukcją producenta i dokumentacją techniczno-ruchową wind, rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30.10.2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2176) oraz ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2021 r., poz. 272 ze zm.);
2) dokonywanie bieżących napraw oraz wykonywania pomiarów elektroenergetycznych wind,
o których mowa w pkt. 1) zgodnie z wymogami, określonymi w aktualnie obowiązujących przepisach w tym zakresie, aktach wykonawczych, przepisach szczegółowych i obowiązujących normach technicznych.

4.2.5.) Wartość części: 157000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 50750000-7 - Usługi w zakresie konserwacji wind

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1) kryterium ceny (C): 60%
2) kryterium czasu uwolnienia osób z wind (w przedziale 30-60 minut): 20%
3) kryterium czasu podjęcia napraw /w przedziale 1 -3 godzin/ urządzeń dźwigowych: 20 %

Sposób wyliczenia punktów oferty:
Kryterium 1) wg zasady im mniej tym lepiej
Kryterium 2) wg zasady im mniej tym lepiej
Kryterium 3) wg zasady im mniej tym lepiej

1) dla kryterium ceny (C) /w złotych brutto/:

Wobliczana = ((Xmin) / (X obliczana))* Wmax * 100
gdzie:
Wobliczana - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć
Wmax - waga kryterium ceny w %
Xmin - wartość najniższej ceny spośród złożonych ofert wykonawców
Xobliczana - wartość ceny obliczanej oferty
2) dla kryterium czasu uwolnienia osób z wind (w przedziale 30-60 minut): (U):

Wobliczana = ((Xmin) / (X obliczana))* Wmax * 100
gdzie:
Wobliczana - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć
Wmax - waga kryterium jakości w %
X max - najwyższa ilość konserwacji i przeglądów
Xobliczana - ilość konserwacji i przeglądów obliczanej oferty

UWAGA: W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę czasu uwolnienia krótszego niż 30 min., Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 30 min., a w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę czasu uwolnienia dłuższego niż 60 min. Zamawiający ofertę odrzuci jako niezgodną z SWZ.

3) dla kryterium czasu podjęcia napraw /w przedziale 1 -3 godzin/
urządzeń dźwigowych (N):
Wobliczana = ((Xmin) / (X obliczana))* Wmax * 100
gdzie:
Wobliczana - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć
Wmax - waga kryterium ceny w %
Xmin - wartość najniższej ceny spośród złożonych ofert wykonawców
Xobliczana - wartość ceny obliczanej oferty

UWAGA: w przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę czasu krótszego niż 1 godzina, Zamawiający przyjmie do obliczeń czas 1 godzina, natomiast w przypadku wyznaczenia przez Wykonawcę czasu dłuższego niż 3 godziny, Zamawiający ofertę odrzuci jako niezgodną z SWZ.

Sposób wyliczenia punktów oferty (P):

P = C + U + N
gdzie: P - ilość punktów oferty badanej
C - ilość punktów oferty badanej w kryterium 1)
U - ilość punktów oferty badanej w kryterium 2)
N - ilość punktów oferty badanej w kryterium 3)
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czasu uwolnienia osób z wind (w przedziale 30-60 minut)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czasu podjęcia napraw /w przedziale 1-3 godzin/ urządzeń dźwigowych

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy stawia minimalny warunek w zakresie doświadczenia. Wykonawca spełni powyższy warunek w zakresie posiadanego doświadczenia, jeżeli wykaże, że wykonał, a
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: dwie usługi obejmujące serwis i konserwacje wind, o wartości co najmniej 20 000 zł brutto każda, zrealizowaną lub realizowaną na podstawie jednej umowy. W przypadku rozliczeń w walucie obcej (innej niż PLN) przeliczając wartość na PLN, należy stosować przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania; jeżeli w tym
dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, należy przyjąć kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. Nie można sumować zamówień o mniejszej wartości, aby uzyskać w/w wartość.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane; wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę Zamawiającego https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-f10f602b-934f-11ee-ba3b-4e891c384685.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.