eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Sukcesywne dostawy artykułów biurowych i papieruOgłoszenie z dnia 2023-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy artykułów biurowych i papieru

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polskie Radio - Spółka Akcyjna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010420591

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Niepodległości 77/85

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-977

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48226459291

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@polskieradio.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.prsa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność polegająca na produkcji programów wraz z ich nadawaniem

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy artykułów biurowych i papieru

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e13c0ac7-9410-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00536544

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://polskieradio.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://polskieradio.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 4) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), tj.: elektronicznej Platformy Przetargowej Polskiego Radia S.A. dostępnej pod adresem: https://polskieradio.logintrade.net (dalej zwana: „Platformą”). Niniejsze postępowanie znajduje się w wykazie postępowań prowadzonych przez Zamawiającego zamieszczonym na Platformie pod adresem: https://polskieradio.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się następującym znakiem sprawy: PRSA-BZP.27.40.2023
3. Komunikacja ustna, telefoniczna dopuszczalna jest jedynie w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, tj. w przypadku konieczności uzyskania informacji technicznych lub porządkowych związanych z niniejszym postępowaniem. Treść i przebieg rozmów będzie dokumentowany przez Zamawiającego. W pozostałych przypadkach wymagana jest komunikacja przy wykorzystaniu Platformy. Z wyjątkiem wskazanym w pierwszym zdaniu, Platforma służyć będzie do wymiany wszelkich pism, zawiadomień i informacji związanych z niniejszym postępowaniem, w szczególności wyjaśnień treści SWZ, modyfikacji treści SWZ, dotyczących przedłużenia terminu składnia ofert, wezwania do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień, dotyczące dokonania poprawy omyłek, wyboru oferty najkorzystniejszej, przedłużenia terminu związania ofertą i innych wymaganych ustawą.
4. Użytkowanie Platformy jest bezpłatne.
5. Przeglądanie postępowań, pobieranie dokumentów, składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składanie ofert nie wymaga rejestracji, ani logowania na Platformie.
6. W niniejszym postępowaniu Zamawiający zaleca rejestrację oraz logowanie, co najmniej, przy składaniu oferty, wyjaśnień, dokumentów lub oświadczeń w odpowiedzi na wezwania Zamawiającego kierowane w toku badania i oceny ofert.
7. Rejestrując się albo logując wykonawcy, akceptują warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie:
https://polskieradio.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html.
8. Szczegółowe zasady korzystania z Platformy, w tym wymagania sprzętowo – techniczne umożliwiające korzystanie z Platformy, szczegółowy sposób składnia, zmiany i wycofania ofert, przekazywania oświadczeń, dokumentów zostały określone w Instrukcji korzystania Platformy Przetargowej Polskiego Radia S.A., stanowiącej Załącznik nr 6 do SWZ (dalej też: Instrukcja).
9. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami w niniejszym postępowaniu jest p. Jarosław Malczyk – Biuro Zamówień Publicznych, tel.: 22 645 9291.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, w szczególności dane osobowe ujawnione w dokumentach i oświadczeniach składanych w postępowaniu oraz dane osobowe uzyskane w trakcie realizacji zamówienia i umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PRSA-BZP.27.40.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów biurowych i papieru do siedziby Zamawiającego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w OPZ (Opis Przedmiotu Zamówienia), stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z warunkami zamówienia określonymi w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30197630-1 - Papier do drukowania

30192000-1 - Wyroby biurowe

30193000-8 - Organizatory i akcesoria

30194000-5 - Przybory kreślarskie

30195000-2 - Tablice

30196100-0 - Kalendarze do planowania spotkań

22900000-9 - Różne druki

22850000-3 - Skoroszyty i podobne wyroby

22815000-6 - Notatniki

22816000-3 - Bloki papierowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Opis kryteriów oceny ofert i sposobu dokonania oceny ofert zawarty jest w Rozdziale XVIII SWZ, która opublikowana zostanie na stronie internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie
dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem, tj.: https://polskieradio.logintrade.net.
2. Zamawiający oceni złożone oferty oraz dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium: "cena oferty brutto: Cena-
O” – waga 100%, przy czym 1% = 1 pkt.
3. Punkty w ww. kryterium „Cena-O” będą obliczane z zastosowaniem następującego wzoru: cena (brutto) oferty „Cena-O” równa się ilorazowi najniższej ceny (brutto) oferty spośród wszystkich rozpatrywanych ofert i ceny (brutto) oferty badanej pomnożony przez 100.
4. Szczegółowe informacje dotyczące opisu kryteriów oceny ofert i sposobu dokonania oceny ofert zostały zawarte w Rozdziale XVIII SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Aktualne na dzień złożenia, oświadczenie wykonawcy, w zakresie określonym w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 5) SWZ [w art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp], o braku przynależności z innym wykonawcą, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, a w przypadku zaistnienia ww. okoliczności – oświadczenia o przynależności z innym wykonawcą, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu do tej samej grupy kapitałowej i dokumentów lub informacji potwierdzających przygotowanie oferty niezależnie od ww. innego wykonawcy. Wzór oświadczeń zawiera Załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2. Składając ofertę, poza oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia (Sekcja V pkt 5.6 niniejszego Ogłoszenia), wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:
1) wypełniony Formularz oferty wraz z wypełnionym Załącznikiem A (Formularz cenowy) do tegoż Formularza oferty – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.
2) pełnomocnictwo – w przypadku, gdy:
a) wykonawca ustanawia pełnomocnika (pełnomocników) do reprezentowania go w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
b) ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
W pełnomocnictwie należy określić zakres umocowania. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji mocodawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wskazanych w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, wraz z oferta, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z Rozdziałem X ust. 1 SWZ, załącza do oferty wspólnej oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Złącznik nr 3 do SWZ i wytycznymi zawartymi w Rozdziale X ust.1 oraz złożone zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 6 do SWZ.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają również dokumenty wymienione w Rozdziale X ust. 2 SWZ – w zakresie i sytuacjach tam określonych.
4. W przypadku, gdy najwyżej ocenioną będzie oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed wyborem tej oferty Zamawiający w terminie wskazanym w Rozdziale X ust. 3 SWZ, wezwie wykonawców do złożenia przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia wskazanego w Rozdziale X ust. 3 SWZ. Postanowienia Rozdziału X ust. 4 – 6 SWZ mają zastosowanie.
5. Do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy Pzp oraz postanowienia SWZ dotyczące wykonawców.
6. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy i okresu jej obowiązywania, o których mowa w § 2 ust. 1 projektowanych postanowień umowy -dalej jako "Ppu" (stanowiących Załącznik nr 5 do SWZ), w przypadku niewykorzystania w trakcie obowiązywania Ppu kwoty, o której mowa w § 5 ust. 2 Ppu, poprzez wydłużenie tego terminu maksymalnie do 6 miesięcy, liczonych od dnia zawarcia Umowy.
2. Ponadto, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian Umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach i zakresie:
1) w przypadku wystąpienia okoliczności Siły Wyższej, o której mowa w § 8 Ppu, pod warunkami określonymi w tym paragrafie, poprzez dostosowania warunków realizacji Umowy do warunków będących następstwem okoliczności Siły Wyższej i w zakresie niezbędnym do zakończenia realizacji Umowy;
2) w zakresie dotyczącym ochrony danych osobowych – w przypadku zmiany stanu prawnego dotyczącego ochrony danych osobowych lub przetwarzania tych danych, w zakresie, w jakim zmiany te wpływać będą na treść klauzul zawartych w Umowie, w celu zapewnienia jej zgodności z przepisami prawa;
3) w zakresie podwykonawstwa, gdy Wykonawca, składając ofertę, zobowiązał się do samodzielnego wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 Ppu, a w okresie realizacji, zaistnieje konieczność wykonania przedmiotu Umowy z udziałem podwykonawcy – w tym przypadku Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż na 14 dni kalendarzowych przed przystąpieniem do realizacji Umowy z udziałem podwykonawców, zobowiązany jest do:
a) wykazania powodów, dla których realizacja przedmiotu Umowy wymaga udziału podwykonawcy,
b) wskazania zakresu czynności/prac, które zostaną przekazane podwykonawcy do wykonania,
c) podania nazwy (firmy) podwykonawcy, jego danych kontaktowych oraz osób do kontaktu z nim;
4) w zakresie podwykonawstwa, w przypadku zmiany podwykonawców wymienionych w § 6 ust 3 Ppu, pod warunkiem wskazania nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed planowaną zmianą, powodu dla którego konieczna jest przedmiotowa zmiana i nazwy (firmy) podwykonawcy,
3. Szczegółowe informacje dotyczące zmian umowy zostały zawarte w § 9 Ppu, stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez elektroniczną Platformę Przetargową Polskiego Radia S.A. dostępną pod adresem: https://polskieradio.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.