eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wadowice › Objęcie nadzorem autorskim i serwisem oprogramowania InfoMedica/ AMMS dla ZZOZ w WadowicachOgłoszenie z dnia 2023-12-06

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Objęcie nadzorem autorskim i serwisem oprogramowania InfoMedica/ AMMS dla ZZOZ w Wadowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000306466

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Karmelicka 5

1.5.2.) Miejscowość: Wadowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zzozwadowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzozwadowice.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Objęcie nadzorem autorskim i serwisem oprogramowania InfoMedica/ AMMS dla ZZOZ w Wadowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e821a9c6-943d-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00536321

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035456/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Objęcie nadzorem autorskim i serwisem oprogramowania aplikacyjnego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów (art. 214 ust.1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych).

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: cd uzasadnienia:Przedmiotem niniejszego zamówienia jest nadzór autorski oprogramowania będącego produktem Wykonawcy, używanego przez ZZOZ w Wadowicach. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi dzieło zależne pierwotnie stworzonego systemu. Uzasadnioną potrzebą zamawiającego jest aktualizacja posiadanego oprogramowania stosownie do potrzeb i zmieniających się przepisów prawa. Żaden podmiot poza tym, który posiada prawa autorskie do oprogramowania nie ma możliwości wprowadzenia do niego zmian. Tym samym żaden inny wykonawca, poza podmiotem, który ma być zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, nie jest w stanie zaoferować usług, które mogłyby być równoważne oferowanym przez wybranego wykonawcę. Taki stan rzeczy ma charakter trwały i nieprzezwyciężalny, a także obiektywny. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2021 poz. 1062.), zwana dalej ustawą, reguluje kwestię ochrony i eksploatacji programów komputerowych w sposób szczególny, odmienny od innych utworów. Zgodnie m. in. z art. 74 ust.4 pkt 2 ustawy autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego obejmują także prawo do dokonywania zmian w programie komputerowym. Z uwagi na fakt, że w ten sposób dochodzi do wyczerpującego wymienienia uprawnień do programu komputerowego, regulacja ta stanowi modyfikację w stosunku do ogólnych zasad stosowanych do pozostałych utworów. Konsekwencją takiego ujęcia treści autorskich praw majątkowych twórców programów komputerowych jest przyznanie wyłącznego prawa do wprowadzania modyfikacji posiadaczowi autorskich praw majątkowych. ZZOZ w Wadowicach realizując zadania z zakresu ochrony zdrowia publicznego, wykorzystuje oprogramowanie Asseco AMMS, którego autorem i właścicielem praw autorskich jest firma Asseco zgodnie z ww. ustawą. ZZOZ w Wadowicach nie posiada żadnych uprawnień prawno-autorskich do modyfikacji, opracowania, adaptowania, czy rozwijania (samodzielnie lub poprzez inne podmioty) oprogramowania AMMS, uprawnienia takie posiada wyłącznie firma Asseco Poland S.A. tj. właściciel praw autorskich, który złożył oświadczenie w zakresie wyłącznego dysponowania prawami autorskimi w ww. zakresie, które nie zostały przeniesione na inny podmiot. W związku z powyższym, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 t.j), z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych firma Asseco Poland S.A. jest jedynym wykonawcą, który może realizować przedmiot zamówienia. Tym samym zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki jest uzasadnione udzieloną na mocy ustawy ochroną praw wyłącznych wykonawcy związaną z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych na podstawie przepisów ww. ustawy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.26.3.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest objęcie nadzorem autorskim i serwisem oprogramowania InfoMedica/ AMMS dla ZZOZ w Wadowicach

4.5.3.) Główny kod CPV: 71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 169932,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 169932,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 169932,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Asseco Poland S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 522-000-37-82

7.3.4) Miejscowość: Rzeszów

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Info-Lider Sp.z o.o. - usługi w zakresie serwisu oprogramowania 58%


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 169932,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.