eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wadowice › Przedmiot zamówienia obejmuje: usługi sprzątania, czyszczenia i dezynfekcji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZZOZ w Wadowicach


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER
OWP/2006/12/20-765996


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
Adres: ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice
Województwo: małopolskie

Telefon: 0338232230
Fax: 0338232230
e-mail: zp@zzozwadowice.pl

Osoba upoważniona do kontaktów: mgr Beata Wilk - Woderska


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje: usługi sprzątania, czyszczenia i dezynfekcji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZZOZ w Wadowicach.
KOD CPV:
74.73.10.00 - <a class='link_tekst_2' href='/Uslugi-sprzatania-budynkow'>Usługi sprzątania budynków</a>
0-2 Usługi sprzątania budynków
74.73.00.00 - <a class='link_tekst_2' href='/Specjalistyczne-uslugi-czyszczenia'>Specjalistyczne usługi czyszczenia</a>
Usługi sprzątania specjalistycznego

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz ofert częściowych.
2. Zamawiający na wniosek Wykonawcy udostępni teren objęty zakresem zamówienia, w celu przygotowania oferty. W takim przypadku Wykonawca winien umówić się w godzinach pracy Zamawiającego (od poniedziałku do piątku od 7:00 do 14:00) z osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami.
3. Termin płatności 30 dni od daty wystawienia fakurty (przelew).
4. Termin wykonania zamówienia: przez okes od 01.02.2007r do 31.03.2008r.
5. Zamawiający żąda wniesiena wadium w wysokości 5.000 PLN

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, posiadają doświdczenie w postaci wykonywania co najmniej 3 usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia oraz złożą wszystkie wymagane dokumenty zawarte w SIWZ, min:
1, Akutalny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji do działalności gospodarcej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 mięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Wykaz wykonanych usług: co najmniej 3 w okresie 3 lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie.
3. Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywiolnej w zakresie prowadzonej działalności.

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zzozwadowice.pl


PROCEDURA

Rodzaj zamówienia: Usługi
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Kryteria oceny ofert: Cena brutto przedmiotu zamówienia: 100 %

Termin składania ofert: 2028-06-12
Miejsce składania ofert: Sekretariat Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach. ul. Karmelicka 5 34 - 100 Wadowice

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwujJeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.