eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przemyśl › Zakup oprogramowania do obróbki grafiki dla Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w PrzemyśluOgłoszenie z dnia 2023-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup oprogramowania do obróbki grafiki dla Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 651431983

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Książąt Lubomirskich 6

1.5.2.) Miejscowość: Przemyśl

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-700

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pwsw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pansp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup oprogramowania do obróbki grafiki dla Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-27c2cc52-9431-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00535853

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00075952/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Zakup specjalistycznego oprogramowania dla PANS

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pwsw

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsw

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej, która dostępna jest pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsw
2. Zapytania, wnioski i inne informacje (z wyłączeniem oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą) Wykonawcy przekazują za pośrednictwem funkcji „Wyślij wiadomość” dostępnej na stronie dedykowanej przedmiotowemu postępowaniu. Zamawiający uprasza o przekazywanie pytań również w
formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień. Korespondencja przesłana do Zamawiającego nie może być szyfrowana.
3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia z Biuletynu Zamówień Publicznych, pod którym zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu dotyczące niniejszego postępowania.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu Platformy zakupowej opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy (adres: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin ). Składając ofertę Wykonawca akceptuje Regulamin.
5. Jeżeli Wykonawca będzie chciał założyć konto Użytkownika na Platformie wówczas konieczne jest posiadanie przez Użytkownika
aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Adres e-mail wskazany w Formularzu Oferty powinien być tożsamy z adresem używanym przez Wykonawcę/Użytkownika do obsługi jego konta na Platformie. Po zarejestrowaniu się na Platformie Wykonawca będzie miał dostęp do Instrukcji dla Wykonawców również pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO” informujemy że: 1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, e-mail: rektorat@pwsw.pl, tel. 16 735 51 00.
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
przez Administratora Danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty
elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: iod@pwsw.pl lub listownie na adres wskazany w pkt. 1.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit.c, art.9 ust.1 i 2 lit.b i art.10 RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w trybie art.8 oraz art.96 ust.3 ustawy pzp; zasada jawności, o której mowa w art.96 ust.3 ustawy pzp ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych za wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 RODO; dane osobowe , o których mowa w art.10 RODO udostępnione będą w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, do upływu terminu do ich wniesienia;
5) Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane , zgodnie z art.97 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekroczy 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą odejmowane w sposób zautomatyzowany stosownie do art.22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/ Pana dotyczących skorzystania z prawa dostępu do danych osobowych wymaga przedstawienia przez Panią/Pana informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty prowadzonego lub zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych; skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO; prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania do czasu zakończenia postępowania, w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej , w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub oprawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art.17 ust.3 lit. b, d lu e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba, że ma zastosowanie jedno z wyłączeń, o których mowa w art.14 ust.5 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PANS-DZP/382/I/24/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do SWZ: Zakres zadania obejmuje zakup oprogramowania do obróbki grafiki:
a) Adobe Creative Cloud lub równoważne – 36 licencji na stanowisko dla instytucji edukacyjnej, uczeni wyższej na okres 1 rok.
b) SketchUp Pro lub równoważne – 30 licencji – dla uczelni wyższej na okres 1 rok.
c) Vray for Sketchup lub równoważne – 7 licencji – dla uczelnii wyższej na okres 1 rok.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48322000-1 - Pakiety oprogramowania graficznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48327000-6 - Pakiety oprogramowania do rysowania i malowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium - Cena 100 % (C):

Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem:
Cena oferty najtańszej
C = ------------------------------- × Kp × Wc
Cena oferty badanej
gdzie:
C – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium cena
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 100 %
W kryterium nr 1 oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.


Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w kryterium „Cena” (C)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP oraz o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, wzór oświadczenia zawarty jest w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu załącznik nr 2 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie będzie wymagał złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wypełniony Formularz oferty, którego przykładowy wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego prze Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu oferty.
2) Wypełniony Formularz cenowy, specyfikacja oferowanego oprogramowania który stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

3) Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy tj. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
Uwaga: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentu w przypadku wskazania przez niego w pkt. 5 Oferty (Załącznik Nr 4 do SWZ) danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych, z których możliwe jest uzyskanie tego dokumentu przez Zamawiającego;
4) Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania.
5) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
6) Wypełnione i podpisane Oświadczenie potwierdzające niepodleganie wykluczeniu – wzór stanowi załącznik Nr 2 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferta złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład np. konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od jednego podmiotu i spełniać następujące wymagania:
1) współpartnerzy (zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy pzp) muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie winno zostać przedłożone wraz z ofertą - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;

3) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich współpartnerów;
4) wszelka korespondencja dokonywana będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem);
5) wypełniając formularz oferty (załącznik Nr 4 do SWZ), jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika – lidera lub jednego ze współpartnerów;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy określa załączniki nr 3 "Projektowane postanowienia umowy" par. 12

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pwsw

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-14 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. O wyniku postępowania zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawców zgodnie z wymogami ustawy Pzp.
2. Informuje się, że niniejsze postępowanie może być unieważnione na podstawie odpowiednich przepisów ustawy Pzp.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w aktualnym brzmieniu oraz przepisy rozporządzeń wykonawczych do rzeczonej ustawy w aktualnym brzmieniu. w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
4. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1913), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie.
Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego
jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 Pzp.
5. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę.
6. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składające ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.