eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Sukcesywne dostawy pieczywa do Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie w pierwszej połowie 2024 rokuOgłoszenie z dnia 2023-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywne dostawy pieczywa do Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie w pierwszej połowie 2024 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH" W SZCZECINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 363295480

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Śląska 54

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-430

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zespolzlobkow.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zespolzlobkow.szczecin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c74aac1c-8ab4-11ee-b55a-a22b2d7f700e

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Opieka nad dziećmi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy pieczywa do Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie w pierwszej połowie 2024 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c74aac1c-8ab4-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00533722

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032191/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.12 Sukcesywne dostawy pieczywa do Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie w pierwszej połowie 2024 roku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00513548

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZŻM/16/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 85244,80 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pieczywa do Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie w pierwszej
połowie 2024 roku.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 4 grudnia 2023 r., do godz. 10.00, do Zamawiającego wpłynęły dwie oferty:
1) Przemysław Wojciechowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „PIEKARNIA CUKIERNIA PRZEMYSŁAW WOJCIECHOWSKI” , ul. B. Krzywoustego 80, 70-245 Szczecin oraz
2) Wiesław Żelek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Wiesław Żelek - Ciastkarnia - piekarnia i hurt artykułami spoż”, ul. Wolińska 21, 72 – 400 Kamień Pomorski
Obie ww. oferty zostały odrzucone. Mając powyższe na uwadze, ziściły się przesłanki powodujące obligatoryjne unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, określone w art. 255 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.),

UZASADNIENIE PRAWNE:
Zgodnie z art. 255 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.), Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.