eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krasne › Usługa cateringowa dla Dziennego Domu Pomocy w KrasnemOgłoszenie z dnia 2023-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa cateringowa dla Dziennego Domu Pomocy w Krasnem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DZIENNY DOM POMOCY W KRASNEM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387764536

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: KRASNE 743

1.5.2.) Miejscowość: Krasne

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-007

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 23 00 381

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.zwiercan@gminakrasne.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakrasne.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/gminakrasne

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa cateringowa dla Dziennego Domu Pomocy w Krasnem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e4835ee4-7822-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00533686

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00459672/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa cateringowa polegająca na przygotowywaniu i dostarczaniu 2 posiłków dziennie tj. śniadania, dwudaniowego obiadu wraz z napojami do Dziennego Domu Pomocy w Krasnem

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00472376

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DDP.261.1.2023MZ

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 140530,53 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa polegająca na przygotowywaniu i dostarczaniu 2 posiłków dziennie tj. śniadania, dwudaniowego obiadu wraz z napojami do Dziennego Domu Pomocy w Krasnem w miejscowości Krasne, gm. Krasne, 36-007 Krasne 743.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.
3. Jeżeli w SWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach zamówienia.
4. Posiłki będą dostarczane codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach śniadanie godz. 07:00-07:30, obiad godz.12:30-13:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Odbiór dostarczonych posiłków potwierdzony będzie każdorazowo protokołem ich dostarczenia z wyszczególnieniem ilości dostarczonych posiłków i podpisem upoważnionego pracownika DDP.
6. Posiłki muszą być bezwzględnie świeże i przyrządzane w dniu dostawy.
7. Posiłki muszą być urozmaicone, wysokiej jakości - zarówno co do wartości odżywczej, gramatury i estetyki oraz uwzględniać polską tradycję kulinarną.
8. Jadłospis Wykonawca będzie dostarczał do Zamawiającego na nadchodzące dwa tygodnie najpóźniej ostatniego dnia tygodnia poprzedzającego przyszłe dwa tygodnie (tzw. jadłospis dekadowy). Jadłospis musi zawierać wykaz rodzajowy posiłków.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 138600,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 138600,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 138600,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Transportowo Usługowe Piotr Kusz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 813-193-83-89

7.3.4) Miejscowość: Chmielnik

7.3.5) Kod pocztowy: 36-016

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-27

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 138600,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2024-01-01 do 2023-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.