eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krasne › Usługa cateringowa dla Dziennego Domu Pomocy w Krasnem

Poręczenia kontraktowe dla firm startujących w przetargach publicznych
Ogłoszenie z dnia 2023-10-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa cateringowa dla Dziennego Domu Pomocy w Krasnem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DZIENNY DOM POMOCY W KRASNEM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387764536

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: KRASNE 743

1.5.2.) Miejscowość: Krasne

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-007

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.zwiercan@gminakrasne.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakrasne.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa cateringowa dla Dziennego Domu Pomocy w Krasnem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e4835ee4-7822-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00472376

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00459672/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa cateringowa polegająca na przygotowywaniu i dostarczaniu 2 posiłków dziennie tj. śniadania, dwudaniowego obiadu wraz z napojami do Dziennego Domu Pomocy w Krasnem

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/gminakrasne

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/gminakrasne

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie jest prowadzone w
języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert
oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę
procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem.
3. System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/gminakrasne
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania
do Systemu.
5. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego odbywa się komunikacja Wykonawcy z
Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach
postępowania.
6. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont jej Użytkowników Wewnętrznych odbywa się
komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji,
odpowiedzi na pytania.
7. Składanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po
otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje, przekazywane są za pośrednictwem Systemu, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w
zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników
Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy
elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
8. Szczegółowe informacje na temat wymogów technicznych można znaleźć w rozdziale IX Specyfikacji Warunków Zamówienia
(dalej SWZ)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula RODO stanowi załącznik nr 5 do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula RODO stanowi załącznik nr 5 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DDP.261.1.2023MZ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa polegająca na przygotowywaniu i dostarczaniu 2 posiłków dziennie tj. śniadania, dwudaniowego obiadu wraz z napojami do Dziennego Domu Pomocy w Krasnem w miejscowości Krasne, gm. Krasne, 36-007 Krasne 743.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ.
3. Jeżeli w SWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one prawidłową realizację robót oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach zamówienia.
4. Posiłki będą dostarczane codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach śniadanie godz. 07:00-07:30, obiad godz.12:30-13:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Odbiór dostarczonych posiłków potwierdzony będzie każdorazowo protokołem ich dostarczenia z wyszczególnieniem ilości dostarczonych posiłków i podpisem upoważnionego pracownika DDP.
6. Posiłki muszą być bezwzględnie świeże i przyrządzane w dniu dostawy.
7. Posiłki muszą być urozmaicone, wysokiej jakości - zarówno co do wartości odżywczej, gramatury i estetyki oraz uwzględniać polską tradycję kulinarną.
8. Jadłospis Wykonawca będzie dostarczał do Zamawiającego na nadchodzące dwa tygodnie najpóźniej ostatniego dnia tygodnia poprzedzającego przyszłe dwa tygodnie (tzw. jadłospis dekadowy). Jadłospis musi zawierać wykaz rodzajowy posiłków.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceniane będą wyłącznie oferty nieodrzucone.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla każdej z części Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Lp. Kryterium Waga
1 Najniższa cena 60 %
2 Zapewnienie koordynatora 20 %
3 Zapewnienie dietetyka 20 %

3. Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach będzie wyrażona w punktach (1%=1pkt).
4. Oferty będą oceniane w zakresie kryterium Ceny w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie tego kryterium, wg następującego wzoru:

Pc=Cn/Cb * 60

gdzie:
Pc- liczba punktów w kryterium Cena, jakie wykonawca uzyskał, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
Cn- cena najtańszej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
Cb- cena oferty ocenianej niepodlegająca odrzuceniu;
*- znak mnożenia
/-znak dzielenia
5. W kryterium dotyczącym Zapewnienia koordynatora (Pk) , Wykonawca otrzyma 20 pkt jeżeli zadeklaruje, iż skieruje do realizacji zamówienia osobę, która będzie odpowiedzialna za koordynowanie dostarczania posiłków, ustalania menu, odbierania zgłoszeń reklamacyjnych, a także będzie dbała o jakość dostarczanych posiłków. Obowiązki koordynatora szczegółowo zostały opisane w projektowanych postanowieniach umownych.
6. W kryterium dotyczącym zapewnienia dietetyka (Pd), Wykonawca otrzyma 20 pkt, jeżeli zadeklaruje, iż posiłki dostarczane w ramach przedmiotu zamówienia, będą przygotowywane pod nadzorem dietetyka, co wpłynie na zbilansowaną dietę z uwzględnieniem uwarunkować zdrowotnych podopiecznych Zamawiającego. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zostały oznaczone w projektowanych postanowieniach umownych.
7. Ofertom nie odrzuconym zostaną przyznane pkt wg następującego wzoru:
P= Pc + Pk + Pd
8. Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybierze ofertę wykonawcy, która uzyska najwyższą ilość punktów w ramach wszystkich kryterium oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zapewnienie koordynatora

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zapewnienie dietetyka

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w SWZ.
2. Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczących:
2.1. Zdolności do występowania w obrocie prawnym.
Zamawiający nie określa wyżej wymienionego warunku.
2.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa wyżej wymienionego warunku.
2.3. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia powinien być zatwierdzony i wpisany do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli żywności Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca powinien wykazać, iż w terminie ostatnich 3 lat licząc od terminu składania ofert, zrealizował należycie przynajmniej jedno zamówienie polegające na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków - rozumianych jako dań powstałych w drodze obróbki gastronomicznej
( np. zupy, dania obiadowe, śniadania) – do jednostek publicznych zajmujących się opieką nad dziećmi, seniorami, lub pacjentami placówek medycznych, przez nieprzerwany okres minimum 10 miesięcy, przy założeniu iż wartość kontraktu wynosiła minimum 80 000 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do wniosku o oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni wykonawcy. – załącznik nr 7 do SWZ.
W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca
przedstawia także oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca
powołuje się na jego zasoby ( o ile dotyczy niniejszego postępowania). – załącznik nr 6 do
SWZ.
Na wezwanie Zamawiającego:
Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania
wskazanych przez zamawiającego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.
Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) zaświadczenie o wpisie zakładu do rejestru zakładów podlegających kontroli sanitarnej;
2) wykaz usług – stanowiący załącznik nr 9 do SWZ, wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie wymienionej usługi.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz składający się na Ofertę, którego przykładowy wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania podmiotu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale
XXII ust. 2 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do wniosku o oferty oświadczenie, z którego
wynika, które
roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. – załącznik nr 7 do SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umownymi, które stanowią załącznik nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: System do składania ofert jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/gminakrasne

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-08 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.