eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › usługa pełnienia funkcji KOORDYNATORA głównego projektuOgłoszenie z dnia 2023-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
usługa pełnienia funkcji KOORDYNATORA głównego projektu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Łódzkie-Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 380827452

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Narutowicza 122

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-145

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 0426319848

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szkola@nowoczesnaszkola.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6f1c7a8a-7fcb-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

usługa pełnienia funkcji KOORDYNATORA głównego projektu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6f1c7a8a-7fcb-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00533676

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00015530/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 usługa pełnienia funkcji koordynatora głównego projektu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności (BCU) w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi w dziedzinie realizacji nagrań i nagłośnień” nr KPO/22/1/BCU/U/0038

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00488577

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 5/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- przewodniczenie Komitetowi Sterującemu,
- weryfikowanie postępów w realizacji projektu,
- analiza ryzyka,
- bieżące reagowanie i podejmowanie decyzji kierowniczych, w tym decyzji z obszaru rachunkowości zarządczej,
- zatwierdzanie działań naprawczych, optymalizacyjnych oraz ich bieżące monitorowanie,
- weryfikacja dokumentów dotyczących zamówień publicznych,
- nadzorowanie pracy inżyniera kontraktu.
- Kierowanie i nadzór nad działaniami związanymi z realizacją projektu zgodnym z zaakceptowanym wnioskiem.
- Zarządzanie projektem: prowadzenie dokumentacji projektu, nadzór nad realizacją działań projektowych, koordynacja systemu komunikacji i informacji w projekcie.
- Monitorowanie realizacji projektu poprzez podejmowanie działań naprawczych, przygotowywanie wniosków o płatność w części merytorycznej.
- Weryfikacja i zapewnienie poprawności dokumentacji pod kątem jej zgodności z wymogami programowymi.
- Poddawanie się kontroli ze strony wszystkich upoważnionych instytucji, w tym kontroli w miejscu realizacji projektu.
- Przekazywanie na żądanie Jednostki Wspierającej wymaganych informacji.
- Informowanie Jednostki Wpierającej o wszelkich zmianach w realizacji projektu w stosunku do zawartej umowy o dofinansowanie projekt
- realizacja obowiązków wynikających z Umowy o Dofinansowanie,
- udział w działaniach związanych z wprowadzaniem ewentualnych zmian do treści Umowy o Dofinansowanie,
- monitorowanie zmian wytycznych i innych dokumentów związanych z realizacją Umowy o Dofinansowanie,
- współdziałanie z podmiotami zaangażowanymi w realizację Projektu;
- udział w sporządzaniu i aktualizowaniu procedur obowiązujących w ramach jednostki realizującej projekt wraz z informowaniem o zaistniałych zmianach,
- sporządzanie i archiwizacja dokumentacji projektowej,
- redagowanie korespondencji związanej z realizacją projektu, szczególnie z wszelkimi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie projektu,
- prowadzenie rejestru umów, kontraktów, porozumień i aneksów,
- koordynacja oznakowania projektu zgodnie z wytycznymi i wymaganiami

Zakłada się, że koordynator główny projektu musi przebywać osobiście w placówce minimum 100 godzin miesięcznie. Wyklucza się zaangażowanie w trybie zdalnym/hybrydowym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 72224000-1 - Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79421000-1 - Usługi zarządzania projektem inne niż w zakresie robot budowlanych

71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

79996100-3 - Zarządzanie dokumentami

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Złożono jeden plik, z którym Zamawiający nie mógł się zapoznać tj. pliku nie można było otworzyć.


Jednocześnie zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych., gdyż w przypadku, gdy Zmawiający nie może zapoznać się treścią oferty, należy przyjąć, że oferta nie została złożona.

Zamawiający podjął próby otwarcia pliku jaki dotarł do niego w terminie składania ofert. Pomimo zbadania pliku i wielokrotnych prób wypakowania i zapoznania się z jego treścią, Zamawiający nie może go otworzyć, tym samym przyjąć należy, że do Zamawiającego nie wpłynęła oferta skoro nie można jej otworzyć.

Zgodnie z Opinią Prezesa UZP, jeżeli w wyniku przeprowadzonych czynności wyjaśniających okaże się, że przyczyna braku możliwości otwarcia plików leży po stronie wykonawcy, zamawiający jest uprawniony do uznania, że oferta nie została przez tego wykonawcę złożona.
Możliwość zapoznania się z treścią oświadczenia woli przez adresata jest warunkiem sine qua non złożenia takiego oświadczenia. W świetle art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego do złożenia innej osobie oświadczenia woli w postaci elektronicznej dochodzi bowiem dopiero wtedy, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią.
Należy przy tym podkreślić, że nie jest dopuszczalne, po upływie terminu składania ofert, uzupełnienie pliku zawierającego ofertę. (…) Przypomnieć także należy, że realizacja obowiązku przestrzegania zasady jawności i przejrzystości postępowania wymaga również, aby zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieścił na stronie internetowej informację nie tylko dotyczące firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ale także informacje dotyczące przesłanych plików, z których treścią podczas czynności otwarcia ofert nie był w stanie się zapoznać.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.