eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek i serwisu drukarek wraz z usługą monitoringu stanu urządzeń i dostawą materiałów eksploatacyjnych dla SPSK Nr 1 im. prof. St. Szyszko SUM w KatowicachOgłoszenie z dnia 2023-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek i serwisu drukarek
wraz z usługą monitoringu stanu urządzeń i dostawą materiałów eksploatacyjnych dla SPSK Nr 1 im. prof. St. Szyszko SUM w Katowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271566088

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 3 - go Maja 13-15

1.5.2.) Miejscowość: Zabrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-800

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubli@szpital.zabrze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.zabrze.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek i serwisu drukarek
wraz z usługą monitoringu stanu urządzeń i dostawą materiałów eksploatacyjnych dla SPSK Nr 1 im. prof. St. Szyszko SUM w Katowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-496b7eff-92a3-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00531294

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00012760/29/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.32 Dzierżawa urządzeń drukujących, skanujących oraz kopiujących wraz z usługą serwisu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.zabrze

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom
informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie
zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest
konkretny wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2 komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3 zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
4 włączona obsługa JavaScript,
5 zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format
plików .pdf,
6 Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7 Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozp. PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w spr. ochrony osób fizycznych w związku z przetw. danych osob. i w spr. swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozp. o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osob.zawartych w ofercie złożonej do postęp. przetargowego znak ZP/67/TP2/2023 na „Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek i serwisu drukarek wraz z usługą monitoringu stanu urządzeń i dostawą materiałów eksploatacyjnych dla SPSKNr 1 im. prof. St. Szyszko SUM w Katowicach”, jest SPSK Nr 1 im. prof. St. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, z siedzibą w Zabrzu, przy ul. 3-go Maja 13-15 (dalej jako: SPSK Zabrze);
-- Może Pan / Pani skontaktować się z IOD za pomocą adresu e-mail: iod@szpital.zabrze.pl
-- Pani/Pana dane osob. przetwarzane będą na podst. art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu przeprowadzenia postęp. i udzielenia zam. publ. na „Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek i serwisu drukarek wraz z usługą monitoringu stanu urządzeń i dostawą materiałów eksploatacyjnych dla SPSKNr 1 im. prof. St. Szyszko SUM w Katowicach”, znak ZP/67/TP2/2023 prowadzonym w trybie podstawowym wariant 2;
-- dane udostępnione przez Pana/Panią mogą być udostępniane osobom uprawnionym na podst. obowiązujących przepisów prawa, w szczególności art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – PZP (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), dalej „ustawa Pzp.;
-- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postęp. o udziel.zam., a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
-- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osob. bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postęp. o udzielenie zam. publ.;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
-- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.22 RODO;
-- posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osob. Pani/Pana dotyczących.
W przyp. gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych info. mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postęp. o udzielenie zam. publ. lub konkursu.
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osob., przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postęp. o udziel. zam. publ. ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od adm. ograniczenia przetw. danych osob. z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze śr. ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego). Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetw. danych osob. do czasu zakończenia
postęp. o udziel. zam. publ. lub konkursu.
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osob. Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
-- nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osob.;
- prawo do przenoszenia danych osob., o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetw. danych osob., gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osob. jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/67/TP2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek i serwisu drukarek wraz z usługą monitoringu stanu urządzeń i dostawą materiałów eksploatacyjnych dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko SUM w Katowicach”, zgodnie z opisem znajdującym się w części III SWZ, wzorem umowy w części IV SWZ oraz załącznikami do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30232110-8 - Drukarki laserowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79820000-8 - Usługi związane z drukowaniem

50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Prawo opcji:
Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 Pzp w odniesieniu do przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie ma obowiązku korzystać z prawa opcji, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
Zamówienie wynikające z prawa opcji realizowane będzie na zasadach przewidzianych dla zamówienia podstawowego. Faktyczne potrzeby Zamawiającego realizowane w ramach prawa opcji będą zgłaszane pisemnie w trakcie obowiązywania umowy.
Przedmiotem prawa opcji może być:
• dodatkowe usługi o wartości do 10% zamówienia podstawowego. Zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych usług, co zamówienie podstawowe i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego objętego niniejszym postępowaniem.
Zamówienie w ramach opcji będzie realizowane na tych samych warunkach co „zamówienie podstawowe” (w tym zobowiązania z tytułu gwarancji i rękojmi) i nie wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena
Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium
= ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie

Czas realizacji serwisu
Liczba punktów:
Usunięcie awarii lub dostarczenie urządzenia zastępczego/dostarczenie materiałów eksploatacyjnych do:
12 h od przekazania Wykonawcy zgłoszenia – 20 pkt
24 h od przekazania Wykonawcy zgłoszenia – 10 pkt
36 h od przekazania Wykonawcy zgłoszenia – 0 pkt
Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium = (To/T max) x 100 x waga
Gdzie:
To – ilość punktów oferty badanej
T max – najwyższa ilość punktów spośród ważnych ofert

UWAGA:
W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu oferty nie poda czasu realizacji serwisu, lub poda czas realizacji serwisu większy niż dopuszczony przez Zamawiającego, Zamawiający przyjmie do obliczeń maksymalny czas realizacji serwisu tj. 36 h.

Termin wdrożenia
Liczba punktów:
do 7 dni włącznie – 20 pkt
od 8 do 12 dni włącznie – 10 pkt
od 13 do 21 dni włącznie – 0 pkt
Liczba punktów badanej oferty w ramach kryterium = (Go/G max) x 100 x waga
Gdzie:
Go – ilość punktów oferty badanej
G max – najwyższa ilość punktów spośród ważnych ofert

Instalacja, uruchomienie oprogramowania i konfiguracja wg wymagań Zamawiającego do monitoringu i odczytu liczników kopii/wydruków musi być zrealizowana w maksymalnym terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogramu wdrożenia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji serwisu

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wdrożenia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

5.1.1 w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
5.1.2 w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
5.1.3 w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
5.1.4 w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający wymaga aby Wykonawca:
5.1.4.1. w okresie ostatnich 36 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał dwie odrębne, zakończone usługi polegające na dzierżawie urządzeń wielofunkcyjnych wraz z obsługą serwisową, o wartości co najmniej 300 000,00 złotych brutto każda (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100)
Wykonawca nie może sumować wartości kilku usług o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5.2 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
5.2.1 wykazu usług - Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia tego warunku na podstawie wykazu usług przedstawionych przez Wykonawcę (w ilości i zakresie niezbędnym dla potwierdzenia spełnienia warunku), wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
Do wykazu należy dołączyć dowody określające, czy usługi zostały wykonane należycie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

10.1 W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:
10.1.1 materiały firmowe zaoferowanego sprzętu zawierające opis oferowanego przedmiotu zamówienia (w postaci katalogów Producenta i/lub ulotek informacyjnych Producenta i/lub kart produktu Producenta i/lub kart charakterystyki Producenta i/lub oświadczeń Producenta), w tym: dane techniczne potwierdzające spełnianie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia z wyraźnym wskazaniem nr liczby porządkowej parametru. W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien udokumentować i wykazać tożsamość nazwy parametru producenta z nazwą parametru wymaganego przez Zamawiającego;
10.1.2 wypełnionego formularza parametrów wymaganych (załącznik nr 6 do SWZ) będącego potwierdzeniem wykonawcy w przedmiocie spełnienia przez każdy oferowany element przedmiotu zamówienia wymagań opisanych przez zamawiającego, w którym winny być wskazane miejsca (np.: poprzez podanie
nr strony), w których zawarte są w załączonych dokumentach o których mowa w pkt 9.1.1 informacje potwierdzające spełnienie wymagań;
10.1.3 dokumentów potwierdzających, że przedmiot zamówienia posiada aktualne certyfikaty wystawione przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą lub deklaracje zgodności wystawione przez producenta lub dokumenty równoważne potwierdzające posiadanie wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego i zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z wymaganymi normami PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-EN ISO/IEC 27001:2017 w zakresie serwisu i sprzedaży detalicznej sprzętu biurowego;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

10.1.1 materiały firmowe zaoferowanego sprzętu zawierające opis oferowanego przedmiotu zamówienia (w postaci katalogów Producenta i/lub ulotek informacyjnych Producenta i/lub kart produktu Producenta i/lub kart charakterystyki Producenta i/lub oświadczeń Producenta), w tym: dane techniczne potwierdzające spełnianie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia z wyraźnym wskazaniem nr liczby porządkowej parametru. W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien udokumentować i wykazać tożsamość nazwy parametru producenta z nazwą parametru wymaganego przez Zamawiającego;
10.1.2 wypełnionego formularza parametrów wymaganych (załącznik nr 6 do SWZ) będącego potwierdzeniem wykonawcy w przedmiocie spełnienia przez każdy oferowany element przedmiotu zamówienia wymagań opisanych przez zamawiającego, w którym winny być wskazane miejsca (np.: poprzez podanie
nr strony), w których zawarte są w załączonych dokumentach o których mowa w pkt 9.1.1 informacje potwierdzające spełnienie wymagań;
10.1.3 dokumentów potwierdzających, że przedmiot zamówienia posiada aktualne certyfikaty wystawione przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą lub deklaracje zgodności wystawione przez producenta lub dokumenty równoważne potwierdzające posiadanie wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego i zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z wymaganymi normami PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-EN ISO/IEC 27001:2017 w zakresie serwisu i sprzedaży detalicznej sprzętu biurowego;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta oraz oświadczenia lub dokumenty składane razem z ofertą:
1) oferta Wykonawcy – załącznik nr 1, 1a do SWZ
2) przedmiotowe środki dowodowe określone w pkt 10 SWZ
3) dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty
oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym w przypadku Wykonawców mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) jest odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub dokumentu na podstawie których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, np.: uchwała właściwego organu Wykonawcy. Wykonawca może wskazać dostępność w formie elektronicznej dokumentów pod określonymi, bezpłatnymi adresami internetowymi baz danych w formularzu oferty,
4) pełnomocnictwo
5) oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp – wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ
6) dowód potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów (jeżeli dotyczy), który stanowi w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienia, będzie dysponował zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
- sposób i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostepniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
- czy i w jakim zakresie podmiot udostepniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
7. Dokumenty składane przed podpisaniem umowy - Wykonawca winien złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.
8. Umowa może zostać podpisana w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W przypadku podpisywania umowy przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu za pośrednictwem platformy zakupowej informacje celem
uzupełnienia danych Wykonawcy w przygotowywanej umowie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków jakie można wprowadzić w tym miejscu Zamawiający informuje iż zmiany w umowie opisano we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-13 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.zabrze

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-13 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-11

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Kryteria oceny ofert, które zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców zapraszanych do negocjacji ofert:
kryterium oceny ofert opisany w pkt. 18 SWZ tj.:
1 Cena 60%
2 Czas realizacji serwisu 20%
3 Termin wdrożenia 20%

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. WYKONAWCA ZAGRANICZNY
7.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt 16.3.1.2) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszania wskazujące sposób reprezentacji Wykonawcy oraz osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
7.2. Dokument, o którym mowa w pkt 7.1. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

2. Zamawiający stosuje wykluczenie na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023, poz. 1497).
3. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków jakie można wprowadzić w niniejszym ogłoszeniu Zamawiający przypomina, iż pełną informację w zakresie niniejszego postępowania można uzyskać pod adresem www.platformazakupowa.pl, w tym w dokumentach postępowania, m.in.
SWZ wraz z załącznikami.
4. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.