eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Leszno › Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 15 01 10*Ogłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 15 01 10*

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411416981

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Saperska 23

1.5.2.) Miejscowość: Leszno

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-100

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 65/525 92 93

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzoleszno.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzoleszno.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 15 01 10*

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ea64869d-92b0-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00530839

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/858410

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/858410

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, z uwzględnieniem wyjątków określonych w p.z.p. odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18.7.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Sandra Urbaniak.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus: https://platformazakupowa.pl/transakcja/858410
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą w szczególności składanie oświadczeń, wniosków o wyjaśnienie SWZ, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus https://platformazakupowa.pl/transakcja/858410 i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku niedziałania platformy zakupowej Zamawiający może się kontaktować z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
5. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).
6. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenie otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający uzna, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na numer faksu/adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę w ofercie, została Wykonawcy doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Saperska 23, 64-100 Leszno, tel. 65/529 90 96;
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@mzoleszno.com.pl, 65/525 92 80;
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu powiązanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 15 01 10*” ZP.PP.12.2023.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty lub osoby, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 p.z.p.;
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z p.z.p.;
7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. Posiadają Państwo:
a. Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
b. Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych;
c. Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Państwu:
a. W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. Prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
c. Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.PP.12.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, gm. Osieczna, woj. Wielkopolskie
1. transport do instalacji, celem zagospodarowania w procesie R odpadów o kodzie 15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, zbieranych w PSZOK oraz przywożonych przez firmy. Sposób zagospodarowania przedmiotowych odpadów musi być zgody z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i decyzjami posiadanymi przez Wykonawcę.
2. Szacunkowa ilość odpadów o kodzie 15 01 10* przewidziana do odbioru i zagospodarowania przez Wykonawcę w okresie realizacji zamówienia, tj. 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy wynosi ok. 80 Mg z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani (dalej: ZZO Trzebania).
3. Zamawiający informuje, że podana powyżej ilość odpadów jest ilością szacunkową, obrazującą możliwą wielkość zakresu przedmiotu zamówienia i może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, przy czym Zamawiający zapewnia minimalną łączną ilość odpadów ok. 30 Mg w przypadku Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 p.z.p. polegającego na zwiększeniu bieżących usług w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy usług, na poziomie 50% wartości udzielonego zamówienia podstawowego, o ile będzie taka potrzeba ze strony Zamawiającego, a środki zostaną przewidziane w budżecie Zamawiającego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania oraz nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty złożone w niniejszym postępowaniu, ocenione zostaną przez Zamawiającego w oparciu o kryteria wskazane w pkt 3 poniżej.
3. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty, w każdej z części, będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cenę oferty brutto (C) podaną w formularzu oferty – waga kryterium 100%
4. Zasady oceny kryterium.
a) Wg kryterium oceny ofert „cena oferty brutto (C)” każda oferta podlegająca ocenie otrzyma ilość punktów, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, wynikającą z następującego algorytmu:
najniższa całkowita cena ofertowa bruto
C=------------------------------------------------------------------- x 100 x 100%
cena brutto ocenianej oferty

gdzie:
C – to ilość punktów otrzymanych w kryterium „cena”
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełni wszystkie warunki określone w SWZ oraz uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych powyżej kryteriów, zgodnie z wzorem wskazanym poniżej:
P = C
Gdzie:
C – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium „cena oferty brutto”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny odbiór ze Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Rawiczu (dalej: SPOK Rawicz) transport do instalacji, celem zagospodarowania w procesie R odpadów o kodzie 15 01 10* - Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, zbieranych w PSZOK oraz przywożonych przez firmy. Sposób zagospodarowania przedmiotowych odpadów musi być zgody z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i decyzjami posiadanymi przez Wykonawcę.
2. Szacunkowa ilość odpadów o kodzie 15 01 10* przewidziana do odbioru i zagospodarowania przez Wykonawcę w okresie realizacji zamówienia, tj. 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy wynosi ok. 50 Mg ze Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Rawiczu (dalej: SPOK Rawicz).
3. Zamawiający informuje, że podana powyżej ilość odpadów jest ilością szacunkową, obrazującą możliwą wielkość zakresu przedmiotu zamówienia i może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, przy czym Zamawiający zapewnia minimalną łączną ilość odpadów ok. 20 Mg w przypadku Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Rawiczu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 p.z.p. polegającego na zwiększeniu bieżących usług w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy usług, na poziomie 50% wartości udzielonego zamówienia podstawowego, o ile będzie taka potrzeba ze strony Zamawiającego, a środki zostaną przewidziane w budżecie Zamawiającego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania oraz nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty złożone w niniejszym postępowaniu, ocenione zostaną przez Zamawiającego w oparciu o kryteria wskazane w pkt 3 poniżej.
3. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty, w każdej z części, będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cenę oferty brutto (C) podaną w formularzu oferty – waga kryterium 100%
4. Zasady oceny kryterium.
a) Wg kryterium oceny ofert „cena oferty brutto (C)” każda oferta podlegająca ocenie otrzyma ilość punktów, zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku, wynikającą z następującego algorytmu:
najniższa całkowita cena ofertowa bruto
C=------------------------------------------------------------------- x 100 x 100%
cena brutto ocenianej oferty

gdzie:
C – to ilość punktów otrzymanych w kryterium „cena”
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełni wszystkie warunki określone w SWZ oraz uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych powyżej kryteriów, zgodnie z wzorem wskazanym poniżej:
P = C
Gdzie:
C – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w kryterium „cena oferty brutto”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;
2.2. uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada:
a) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, tj. Bazy Danych o Odpadach w zakresie transportu odpadów o kodzie 15 01 10*;
b) aktualną decyzję w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie 15 01 10* w procesie odzysku R, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, wraz z podaniem numeru rejestrowego; zgodnie z Ustawą z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 699 z późn. zm.);
UWAGA!
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowa decyzja musi być złożona przez tego z Wykonawców, który faktycznie będzie realizował część zamówienia objętą koniecznością posiadania powyższego uprawnienia.
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada polisę od odpowiedzialności cywilnej (lub inny równoważny dokument) z tytułu prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż:
a) dla części I: 100 000,00 zł.
b) dla części II: 50 000,00 zł.
2.4. zdolność techniczna lub zawodowa: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną usługę związaną z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów o kodzie 15 01 10* w ilości min.:
• 30 Mg dla części I
i/lub
• 20 Mg dla części II
oraz załączy dowody potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
b) dysponuje lub będzie dysponować:
• dla części I:
- minimum 1 szt. samochodu dostawczego
i/lub
- minimum 1 szt. samochodu ciężarowego
• dla części II:
- minimum 1 szt. samochodu dostawczego
i/lub
- minimum 1 szt. samochodu ciężarowego
wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Do wykazu należy dołączyć obustronne kopie dowodów rejestracyjnych wykazywanych pojazdów – dokumenty muszą być złożone jako elektroniczne kopie dokumentów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
b) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
a) odpowiedniego zezwolenia do świadczenia usług w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę, w postaci: wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, tj. Bazy Danych o Odpadach w zakresie transportu odpadów o kodzie 15 01 10*;
b) odpowiedniego zezwolenia do świadczenia usług w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę, w postaci aktualnej decyzji w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie 15 01 10* w procesie odzysku R, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, wraz z podaniem numeru rejestrowego; zgodnie z Ustawą z dnia 14.12.2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.);
2) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w Rozdziale V pkt. 2.3 SWZ.
3) w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 7 do SWZ);
b) wykaz narzędzi (pojazdów) dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami oraz dokumentami, na podstawie których Wykonawca dysponuje narzędziem (wzór wykazu narzędzi stanowi załącznik nr 8 do SWZ);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
a) dla części I: 2 300,00 PLN
b) dla części II: 1 400,00 PLN.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020r. poz. 299 z późn. zm.).
4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ALIOR BANK: 09 2490 0005 0000 4600 7524 5880, z dopiskiem: przetarg – 15 01 10*, ZP.PP.12.2023
5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem;
3) kwotę gwarancji/poręczenia;
4) termin ważności gwarancji/poręczenia;
5) bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszone przez Zamawiającego upoważnionego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty na rzecz Zamawiającego upoważnionego pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w p.z.p.
6) gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe;
7) gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego upoważnionego;
9) jednocześnie Zamawiający upoważniony wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą,
10) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.) Zamawiający wymaga, aby gwarancja/poręczenie obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu gwarancji/poręczenia) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa powyżej, przed upływem terminu składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert.
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
8. Oferta Wykonawcy, który nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.
9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
10. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w pkt 3 powyżej i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
11. Zasady zwrotu wadium oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp stanowi załącznik nr 6 do SWZ).
6. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy zostały określone w §8 wzoru umowy, który stanowi załącznik nr 10 do SWZ. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/858410

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy również Wykonawcę, w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków
ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.