eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług wsparcia w postaci administracji i konsultacji dla oprogramowania, usług oraz infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Zamówień Publicznych.Ogłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług wsparcia w postaci administracji i konsultacji dla oprogramowania, usług oraz infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Zamówień Publicznych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010828091

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Postępu 17A

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-676

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 224587709

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: uzp.zamowienia@uzp.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gov.pl/web/uzp

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług wsparcia w postaci administracji i konsultacji dla oprogramowania, usług oraz infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Zamówień Publicznych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a3680795-6427-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00530775

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a3680795-6427-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a3680795-6427-11ee-9aa3-96d3b4440790

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-a3680795-6427-11ee-9aa3-96d3b4440790
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
4. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
5. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
6. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 25 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
8. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
9. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w kafelku „Moje zgłoszenia w Centrum pomocy” – „Nowe zgłoszenie" lub w kafelku "FAQ" - "Nie znalazłem rozwiązania, chcę zgłosić problem".
10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: uzp.zamowienia@uzp.gov.pl (nie dotyczy składania ofert).
11. Pozostałe wymagania zostały wskazane w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w dokumentach zamówienia, w rozdziale III SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: X/2023 - Wsparcie infrastruktury IT

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie wsparcia w postaci administracji i konsultacji dla oprogramowania, usług oraz infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Zamówień Publicznych.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ). Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w „Projektowanych postanowieniach umowy” (PPU) stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

W ramach postępowania Zamawiający przewiduje wznowienia obejmujące wykonywanie po raz kolejny (przez następne 12 miesięcy) tych samych usług przewidzianych w pierwotnej umowie. Zasady dotyczące wznowień zostały określone w Projektowanych Postanowieniach Umowy.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie ze wszystkich kryteriów.
2. Ocena łączna oferty stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów.
3. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1%=1pkt. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.
4. Przyznawanie liczby punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następującego wzoru:
Oferta najkorzystniejsza = C + T + N
Gdzie:
C – liczba punktów przyznanych w kryterium Cena oferty
T – liczba punktów w kryterium Skrócenie Czasu Reakcji i Czasu Naprawy Błędu Krytycznego
N – liczba punktów przyznanych w kryterium Przygotowanie i udostępnienie Zamawiającemu Narzędzia obsługującego Zgłoszenia

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie Czasu Reakcji i Czasu Naprawy Błędu Krytycznego

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przygotowanie i udostępnienie Zamawiającemu Narzędzia obsługującego Zgłoszenia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp).
2. W odniesieniu do warunków, o których mowa w pkt 1, Zamawiający wymaga, aby wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości oraz wykazał,
2.1. że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku zamówień nadal realizowanych należycie wykonuje, co najmniej 2 usługi informatyczne polegające na wsparciu i administrowaniu infrastrukturą informatyczną, obejmującą co najmniej 200 jednocześnie zalogowanych użytkowników, przy czym okres wykonywania każdej z usług wynosił co najmniej 12 miesięcy i w ramach każdej wykonywane było:
a. wprowadzanie zmian konfiguracyjnych w ramach zainstalowanych ról Windows Server w środowisku oraz konfiguracja i zarządzanie usługami domenowymi Active Directory.
b. wprowadzanie zmian konfiguracyjnych, zarządzanie regułami transportowymi, zapewnienie bezpieczeństwa i aktualizacji Microsoft Exchange 2016 (hybryda).
c. zarządzanie NG Firewall, utrzymywanie w ciągłości działania klastra NG Firewall, konfigurowanie usług DDoS, antymalware, antyspam, antywirus oraz konfiguracja i zarządzanie usługami vpn i Web Application Firewall (WAF) w całym zakresie funkcjonalności.
UWAGA: Każda usługa musi być zrealizowana lub realizowana na podstawie odrębnej umowy/zlecenia na rzecz podmiotu innego niż wykonawca. W odniesieniu do usług nadal realizowanych, część faktycznie wykonana musi spełniać wymogi określone przez Zamawiającego w zakresie okresu trwania usługi. Wskazane w warunku liczba użytkowników i okres wykonywania dotyczą każdej z usług.
W przypadku, gdy umowa obejmowała/obejmuje zakres szerszy niż wymagany przez Zamawiającego, wykonawca winien uwzględnić tylko zakres usług wskazanych w warunku.

2.2. Dysponuje lub będzie dysponował, osobami skierowanymi do realizacji zamówienia wśród których będą osoby spełniające następujące wymagania:
2.2.1. Inżynier ds. sieci komputerowej (1 osoba):
• posiada wiedzę w zakresie wykorzystywanej przez Zamawiającego technologii HPE/Aruba/Cisco/Juniper;
• posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie w świadczeniu usług wsparcia technicznego dla wykorzystywanych przez Zamawiającego technologii HPE/Aruba/Cisco/Juniper;
• posiada certyfikat Cisco Certified Design Professional (CCDP) lub równoważny potwierdzający umiejętności w zakresie projektowania dużych sieci komputerowych obejmujących zaawansowane topologie i usługi *;
• posiada certyfikat sygnowany przez jednego z producentów firewalla (np. FortiGate, Check Point Quantum, Palo Alto, Cisco, Sophos), potwierdzający odbycie szkolenia;
• w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przez okres minimum 1 roku brał udział w co najmniej 1 usłudze polegającej na wsparciu i administrowaniu infrastrukturą informatyczną, obejmującą co najmniej 200 jednocześnie zalogowanych użytkowników, w której wykonywał czynności związane z zarządzaniem NG Firewall, w całym zakresie funkcjonalności.

2.2.2. Ekspert On-Prem – Inżynier Systemowy (1 osoba):
• posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w roli inżyniera systemowego systemów usług katalogowych MS Active Directory;
• posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie w zakresie serwisowania, administracji, utrzymania oraz rozwoju systemów usług opartych o Windows Server;
• w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełnił przez okres minimum 1 roku funkcję inżyniera systemowego systemów usług katalogowych MS Active Directory w co najmniej 1 usłudze dotyczącej serwisowania i wsparcia technicznego systemu usługi katalogowej MS Active Directory dla minimum 200 kont użytkowników.
Każda usługa musi być zrealizowana na podstawie odrębnej umowy, zlecenia na rzecz podmiotu innego niż wykonawca lub podmiotu nie powiązanego organizacyjnie lub kapitałowo z wykonawcą.

UWAGA: Jedna osoba może pełnić więcej niż jedną funkcję, tzn. że Wykonawca może wykazać spełnienie wymagań wskazanych powyżej za pomocą wskazania jednej osoby, która spełnia wszystkie wyżej wymienione wymagania, oraz posiada wskazane certyfikaty lub certyfikaty równoważne dla danej roli. Wykonawca może wskazać więcej osób niż wymagane minimum. W przypadku wskazania więcej niż jednej osoby do pełnienia danej roli, każda z osób – w zależności od roli, którą będzie pełnić – musi spełniać wszystkie wymagania określone dla danej roli.
*Warunki równoważności certyfikatów
Zamawiający dopuszcza posiadanie równoważnych certyfikatów, innych niż wskazane przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że wskazany certyfikat potwierdza posiadanie co najmniej takiej samej wiedzy, kompetencji i doświadczenia co certyfikat wskazany przez Zamawiającego, jest potwierdzony egzaminem, jeżeli dotyczy to danego certyfikatu i został wydany przez podmiot profesjonalnie zajmujący się certyfikowaniem, niepowiązany z wykonawcą, posiadający uprawnienia do wydawania certyfikatów nadane przez niezależną od wykonawcy jednostkę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz w oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące formy złożenia podmiotowych środków dowodowych zostały określone w SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w Rozdziale VII, wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1.1 Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, obejmujący minimum 2 usługi, z których każda odpowiadała swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. polegała na wsparciu i administrowaniu infrastrukturą informatyczną, obejmującą co najmniej 200 jednocześnie zalogowanych użytkowników, wraz z podaniem ich przedmiotu wraz z liczbą użytkowników, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ).
1.2 Dowody określające, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku usług nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wykonawca nie jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów, które dotyczyłyby zamówień wykonanych na rzecz Zamawiającego.
1.3 Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 9 do SWZ).
2.Pozostałe wymagania zostały wskazane w SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub wskazania danych umożliwiających Zamawiającemu dostęp do tych dokumentów.
2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 1 jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów np. w treści Formularza ofertowego lub w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1.
3. Jeżeli w imieniu wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1, Zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
5. Pozostałe wymagania dotyczące wymaganych oświadczeń lub dokumentów zostały zawarte w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają ci poszczególni wykonawcy.
3. Pozostałe wymagania w tym zakresie zostały wskazane w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Informacje dotyczące zmiany umowy zostały zawarte w PPU, które stanowią załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a3680795-6427-11ee-9aa3-96d3b4440790

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-13 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.