eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Na zawarcie umów ramowych na roboty ogólnobudowlane, naprawy główne, naprawy bieżące, konserwacje w branży ogólnobudowlanej w budynkach i lokalach administrowanych przez ZLM.Ogłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Na zawarcie umów ramowych na roboty ogólnobudowlane, naprawy główne, naprawy bieżące, konserwacje w branży ogólnobudowlanej w budynkach i lokalach administrowanych przez ZLM.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Lokali Miejskich

1.3.) Oddział zamawiającego: ZLM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 363752546

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Kościuszki 47

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-514

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zlm@zlm.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlm.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

administrowanie nieruchomościami komunalnymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Umowy ramowej

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Na zawarcie umów ramowych na roboty ogólnobudowlane, naprawy główne, naprawy bieżące, konserwacje w branży ogólnobudowlanej w budynkach i lokalach administrowanych przez ZLM.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-86c48b44-92a9-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00530747

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00007969/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.42 Umowa ramowa na Roboty ogólnobudowlane - naprawy główne, bieżące, konserwacje oraz usuwanie awarii w nieruchomościach gminnych, skarbu państwa, prywatnych i współwłasnych na 2024 rok

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.17.) Tryb zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną

Umowa ramowa udzielana jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 311 ust. 1 pkt 2 ustawy w zw. z art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zlm_lodz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zlm_lodz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: rozdział X SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.13. Zamawiający przewiduje pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych danych potrzebnych do sporządzenia ofert dostosowanych do wymagań danego zamówienia: Nie

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): rozdział XX SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.26.175.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na jedną część

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczba części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 1

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Roboty świadczone w nieruchomościach stanowiących zasób:
– Rejonu Obsługi Najemców „Północ” przy ul. Limanowskiego 194/196 w Łodzi. Szczegółowy zakres czynności określony został w przedmiarze robót stanowiącym Załącznik nr 1.1 do SWZ i projekcie umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421147-6 - Instalowanie krat

45432114-6 - Roboty w zakresie podłóg drewnianych

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45454100-5 - Odnawianie

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

8. W ramach przedmiotu umowy, zamawiający uprawniony jest do wielokrotnego skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu wartości umowy w sytuacji wyczerpania się kwoty umowy określonej w § 5 ust. 1 gdy wyniknie to z potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego w terminie obowiązywania umowy określonym w § 2umowy. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie oświadczenia woli wszystkim Wykonawcom umowy ramowej w terminie obowiązywania umowy. Maksymalna wartość zwiększenia wynikająca z realizacji prawa opcji wynosi 50% wartości zamówienia dla każdej części powiększonej o należny podatek VAT. Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać lub skorzystać w całości lub w części. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji w całości lub części nie stanowi podstawy dla Wykonawców do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego wymaga złożenia oświadczenia woli wszystkim Wykonawcom umowy ramowej w formie pisemnej lub formie dokumentowej na wskazany przez wykonawcę adres e-mail. Termin wykonania zamówienia łącznie z prawem opcji nie może być dłuższy niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy ramowej. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-02-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Roboty świadczone w nieruchomościach stanowiących zasób:
– Rejonu Obsługi Najemców „Południe” przy ul. Ciasnej 19a w Łodzi w Łodzi. Szczegółowy zakres czynności określony został w przedmiarze robót stanowiącym Załącznik nr 1.2 do SWZ i projekcie umowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45410000-4 - Tynkowanie

45421147-6 - Instalowanie krat

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

8. W ramach przedmiotu umowy, zamawiający uprawniony jest do wielokrotnego skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu wartości umowy w sytuacji wyczerpania się kwoty umowy określonej w § 5 ust. 1 gdy wyniknie to z potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego w terminie obowiązywania umowy określonym w § 2umowy. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie oświadczenia woli wszystkim Wykonawcom umowy ramowej w terminie obowiązywania umowy. Maksymalna wartość zwiększenia wynikająca z realizacji prawa opcji wynosi 50% wartości zamówienia dla każdej części powiększonej o należny podatek VAT. Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać lub skorzystać w całości lub w części. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji w całości lub części nie stanowi podstawy dla Wykonawców do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego wymaga złożenia oświadczenia woli wszystkim Wykonawcom umowy ramowej w formie pisemnej lub formie dokumentowej na wskazany przez wykonawcę adres e-mail. Termin wykonania zamówienia łącznie z prawem opcji nie może być dłuższy niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy ramowej. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-02-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Roboty świadczone w nieruchomościach stanowiących zasób:
– Rejonu Obsługi Najemców „Zachód” przy ul. Wapiennej 15 w Łodzi. Szczegółowy zakres czynności określony został w przedmiarze robót stanowiącym Załącznik nr 1.3 do SWZ i projekcie umowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45410000-4 - Tynkowanie

45421147-6 - Instalowanie krat

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

8. W ramach przedmiotu umowy, zamawiający uprawniony jest do wielokrotnego skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu wartości umowy w sytuacji wyczerpania się kwoty umowy określonej w § 5 ust. 1 gdy wyniknie to z potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego w terminie obowiązywania umowy określonym w § 2umowy. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie oświadczenia woli wszystkim Wykonawcom umowy ramowej w terminie obowiązywania umowy. Maksymalna wartość zwiększenia wynikająca z realizacji prawa opcji wynosi 50% wartości zamówienia dla każdej części powiększonej o należny podatek VAT. Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać lub skorzystać w całości lub w części. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji w całości lub części nie stanowi podstawy dla Wykonawców do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego wymaga złożenia oświadczenia woli wszystkim Wykonawcom umowy ramowej w formie pisemnej lub formie dokumentowej na wskazany przez wykonawcę adres e-mail. Termin wykonania zamówienia łącznie z prawem opcji nie może być dłuższy niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy ramowej. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-02-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Roboty świadczone w nieruchomościach stanowiących zasób:
– Rejonu Obsługi Najemców „Centrum” przy ul. Piotrkowskiej 238 w Łodzi. Szczegółowy zakres czynności określony został w przedmiarze robót stanowiącym Załącznik nr 1.4 do SWZ i projekcie umowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45410000-4 - Tynkowanie

45421147-6 - Instalowanie krat

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

8. W ramach przedmiotu umowy, zamawiający uprawniony jest do wielokrotnego skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu wartości umowy w sytuacji wyczerpania się kwoty umowy określonej w § 5 ust. 1 gdy wyniknie to z potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego w terminie obowiązywania umowy określonym w § 2umowy. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie oświadczenia woli wszystkim Wykonawcom umowy ramowej w terminie obowiązywania umowy. Maksymalna wartość zwiększenia wynikająca z realizacji prawa opcji wynosi 50% wartości zamówienia dla każdej części powiększonej o należny podatek VAT. Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać lub skorzystać w całości lub w części. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji w całości lub części nie stanowi podstawy dla Wykonawców do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego wymaga złożenia oświadczenia woli wszystkim Wykonawcom umowy ramowej w formie pisemnej lub formie dokumentowej na wskazany przez wykonawcę adres e-mail. Termin wykonania zamówienia łącznie z prawem opcji nie może być dłuższy niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy ramowej. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-02-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Roboty świadczone w nieruchomościach stanowiących zasób:
– Rejonu Obsługi Najemców „Wschód” w Łodzi przy ul. Sobolowej 1. Szczegółowy zakres czynności określony został w przedmiarze robót stanowiącym Załącznik nr 1.5 do SWZ i projekcie umowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45410000-4 - Tynkowanie

45421147-6 - Instalowanie krat

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

8. W ramach przedmiotu umowy, zamawiający uprawniony jest do wielokrotnego skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu wartości umowy w sytuacji wyczerpania się kwoty umowy określonej w § 5 ust. 1 gdy wyniknie to z potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego w terminie obowiązywania umowy określonym w § 2umowy. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie oświadczenia woli wszystkim Wykonawcom umowy ramowej w terminie obowiązywania umowy. Maksymalna wartość zwiększenia wynikająca z realizacji prawa opcji wynosi 50% wartości zamówienia dla każdej części powiększonej o należny podatek VAT. Zamawiający może z prawa opcji nie skorzystać lub skorzystać w całości lub w części. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji w całości lub części nie stanowi podstawy dla Wykonawców do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Skorzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego wymaga złożenia oświadczenia woli wszystkim Wykonawcom umowy ramowej w formie pisemnej lub formie dokumentowej na wskazany przez wykonawcę adres e-mail. Termin wykonania zamówienia łącznie z prawem opcji nie może być dłuższy niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy ramowej. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-02-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy każdy z wykonawców wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na kwotę minimum:
dla części nr 1: 300 000,00 zł (trzysta tysięcy zł),
dla części nr 2: 300 000,00 zł (trzysta tysięcy zł).
dla części nr 3: 300 000,00 zł (trzysta tysięcy zł).
dla części nr 4: 300 000,00 zł (trzysta tysięcy zł).
dla części nr 5: 300 000,00 zł (trzysta tysięcy zł).
Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego wykonawca przeliczy według średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) warunki dotyczące doświadczenia: Zamawiający nie określa w tym zakresie warunków udziału w postępowaniu;
b) warunki dotyczące osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego dla każdej części zamówienia:
Wykonawca złoży wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - w wykazie należy wskazać osoby o następujących kwalifikacjach i umiejętnościach:
• min. 6 osób posiadające umiejętności do wykonywania następujących prac: murarskich, tynkarskich, malarskich, dekarskich, blacharskich, ślusarskich
w tym:
• 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami o specjalności konstrukcyjno – budowlanej wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, która będzie pełnić bezpośrednio obowiązki kierownika robót.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
Przed podpisaniem umowy wykonawca jest zobowiązany przedstawić oryginały uprawnień budowlanych lub ich kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.
UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ. UWAGA! W wykazie zamówień należy wskazać tylko te osoby, które potwierdzają spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale VII pkt 1.4 lit b) SWZ.
b) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w rozdziale VII pkt 1.3 SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
dla części 1: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100),
dla części 2: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100),
dla części 3: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
dla części 4: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100),
dla części 5: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100),
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.
3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Wadium takie musi obejmować cały okres związania ofertą. Treść gwarancji lub poręczenia nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.
4. Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – „Zarząd Lokali Miejskich, 90-514 Łódź, al. T. Kościuszki 47”
5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
7. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
8. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego nr 29 1240 1037 1111 0011 0911 3293 (w tytule przelewu należy wpisać znak postępowania), najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
9. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Wykonawca będzie miał możliwość w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp wystąpienia o zwrot wadium, przy czym złożenie wniosku o zwrot wadium spowoduje rozwiązanie stosunku prawnego Zamawiającego z Wykonawcą i utratę przez Wykonawcę prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, uregulowanych w Dziale IX ustawy Pzp.
10. Zamawiający zwróci wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca się, aby poręczenie lub gwarancja wskazywały adres mailowy na jaki Zamawiający winien składać oświadczenie o zwolnieniu wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 5 ustawy Pzp.
11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych wart. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

18.1. Wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
18.2. Do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika, o którym mowa w pkt 18.1. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje również pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów;
18.3. Elektroniczne kopie dokumentów dotyczące poszczególnych Wykonawców muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego, przez wyznaczonego przez nich pełnomocnika lub odpowiednio przez tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

przewiduje projekt umowy - zał nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-20 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zlm_lodz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-20 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-18

8.19.) Umowa ramowa:

Umowa ramowa zawarta zostanie z kilkoma wykonawcami

8.20.) Przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Tak

8.21.) Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową: 2

8.22.) Zamawiający udziela zamówień na podstawie art. 314 ust. 1 pkt 1, 2 albo 3 ustawy: Zamawiający udziela zamówień na podstawie art. 314 ust. 1 pkt 1 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.