eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Przewóz zwłok albo szczątków ludzkich na potrzeby Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie oraz podległych Prokuratur Rejonowych w 2024 roku.Ogłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przewóz zwłok albo szczątków ludzkich na potrzeby Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie oraz podległych Prokuratur Rejonowych w 2024 roku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Prokuratura Okręgowa Warszawa Praga w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140166960

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bródnowska 13/15

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-439

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 225114776

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.powpg@prokuratura.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/po-warszawa-praga

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przewóz zwłok albo szczątków ludzkich na potrzeby Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie oraz podległych Prokuratur Rejonowych w 2024 roku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e3346486-92a3-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00530705

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00104255/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Przewóz zwłok albo szczątków ludzkich na potrzeby Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie oraz podległych Prokuratur Rejonowych w 2024 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e3346486-92a3-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
Szczegółowe informacje zawarte są w XII rozdziale SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z treścią art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), zwanego dalej RODO, Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie informuje, że:
1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie z siedzibą przy ul. Bródnowskiej 13/15, 03 – 439 Warszawa tel. 22- 51 14 700, 22- 51 14 888, e- mail. biuro.podawcze.powpg@prokuratura.gov.pl
2. Inspektorem ochrony danych jest Magdalena Zaurska-Marchewka, e- mail iod.powpg@prokuratura.gov.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią przepisy art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 j.t. z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp.
5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy, w szczególności osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
6. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ponadto, dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów prawa.
7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych, na zasadach określonych w art. 15 RODO. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia – art. 75 Pzp;
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych na zasadach określonych w art. 16 RODO. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może:
a) skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp – art. 19 ust. 2 ustawy Pzp,
b) naruszać integralności protokołu oraz jego załączników – art. 76 ustawy Pzp;
3) ograniczenia przetwarzania danych, z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 18 ust. 2 RODO, z tym że wystąpienie z takim żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania – art. 19 ust. 3 ustawy Pzp;
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Osobie, której dane są przetwarzane nie przysługuje prawo:
1) usunięcia danych osobowych – art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
2) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 7 ppkt 1 – 3 należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
10. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
11. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3041-7.261.15.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 464553,06 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi w postaci przewozu zwłok albo szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do Zakładu Medycyny Sądowej lub innego miejsca wskazanego przez przedstawiciela Zamawiającego, w tym Prokuratora Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie albo Prokuratora jednej z podległych jej jednostek albo funkcjonariusza Policji na zlecenie przedstawiciela Zamawiającego po otrzymaniu zawiadomienia w formie: telefonu bądź pisemnie, w rejonach działania poszczególnych Prokuratur: Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe w Warszawie dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Praga-Południe, Rembertów, Wawer i Wesoła (przewidywana liczba zdarzeń – 300);

4.2.5.) Wartość części: 98055,94 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert spośród ofert nie podlegały odrzuceniu wg poniżej określonych kryteriów i ich znaczenia:
Nr: Nazwa kryterium: Waga:

1 Cena całkowita oferty (C) 60%
2 Czas dojazdu na miejsce zdarzenia 40 %

2. Sposób oceny ofert:
1) Cena całkowita oferty – max 60 pkt
Kryterium „Cena” zostanie obliczone na podstawie Formularza Cenowego stanowiącego Załącznik Nr 9 do oferty, obejmującego cenę łączną za
Oferty zostaną przeliczone wg wzoru poniżej:
Cn – najniższa cena brutto spośród badanych
C = --------------------------------------------------------- x 60
Cb – cena brutto badanej oferty

(*) wynik zaokrąglany jest do dwóch miejsc po przecinku.

2) Czas dojazdu na miejsce zdarzenia – max 40 pkt.
Za zadeklarowany czas dojazdu do miejsca zdarzenia Wykonawca otrzyma:
- maksymalnie 60 min. - od momentu otrzymania zgłoszenia, Wykonawca otrzyma 40 punktów;
- maksymalnie 90 min. od momentu otrzymania zgłoszenia, Wykonawca otrzyma 20 punktów;
maksymalnie 120 min. od momentu otrzymania zgłoszenia, Wykonawca otrzyma 10 punktów;
- powyżej 120 min. od momentu otrzymania zgłoszenia, Wykonawca otrzyma 0 punktów;

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu na miejsce zdarzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi w postaci przewozu zwłok albo szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do Zakładu Medycyny Sądowej lub innego miejsca wskazanego przez przedstawiciela Zamawiającego, w tym Prokuratora Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie albo Prokuratora jednej z podległych jej jednostek albo funkcjonariusza Policji na zlecenie przedstawiciela Zamawiającego po otrzymaniu zawiadomienia w formie: telefonu, faxu lub pisemnie, w rejonach działania poszczególnych Prokuratur:
Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga oraz Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Północ w Warszawie dla części miasta stołecznego Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic: Białołęka, Praga-Północ i Targówek (przewidywana liczba zdarzeń – 300);

4.2.5.) Wartość części: 97034,52 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert spośród ofert nie podlegały odrzuceniu wg poniżej określonych kryteriów i ich znaczenia:
Nr: Nazwa kryterium: Waga:

1 Cena całkowita oferty (C) 60%
2 Czas dojazdu na miejsce zdarzenia 40 %

2. Sposób oceny ofert:
1) Cena całkowita oferty – max 60 pkt
Kryterium „Cena” zostanie obliczone na podstawie Formularza Cenowego stanowiącego Załącznik Nr 9 do oferty, obejmującego cenę łączną za
Oferty zostaną przeliczone wg wzoru poniżej:
Cn – najniższa cena brutto spośród badanych
C = --------------------------------------------------------- x 60
Cb – cena brutto badanej oferty

(*) wynik zaokrąglany jest do dwóch miejsc po przecinku.

2) Czas dojazdu na miejsce zdarzenia – max 40 pkt.
Za zadeklarowany czas dojazdu do miejsca zdarzenia Wykonawca otrzyma:
- maksymalnie 60 min. - od momentu otrzymania zgłoszenia, Wykonawca otrzyma 40 punktów;
- maksymalnie 90 min. od momentu otrzymania zgłoszenia, Wykonawca otrzyma 20 punktów;
maksymalnie 120 min. od momentu otrzymania zgłoszenia, Wykonawca otrzyma 10 punktów;
- powyżej 120 min. od momentu otrzymania zgłoszenia, Wykonawca otrzyma 0 punktów;

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu na miejsce zdarzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi w postaci przewozu zwłok albo szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do Zakładu Medycyny Sądowej lub innego miejsca wskazanego przez przedstawiciela Zamawiającego, w tym Prokuratora Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie albo Prokuratora jednej z podległych jej jednostek albo funkcjonariusza Policji na zlecenie przedstawiciela Zamawiającego po otrzymaniu zawiadomienia w formie: telefonu, faxu lub pisemnie, w rejonie działania Prokuratury Rejonowej w Otwocku dla miasta Otwock oraz gmin: Celestynów, Karczew, Kołbiel, Osieck, Sobienie-Jeziory i Wiązowna (przewidywana liczba zdarzeń – 130);

4.2.5.) Wartość części: 81853,20 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert spośród ofert nie podlegały odrzuceniu wg poniżej określonych kryteriów i ich znaczenia:
Nr: Nazwa kryterium: Waga:

1 Cena całkowita oferty (C) 60%
2 Czas dojazdu na miejsce zdarzenia 40 %

2. Sposób oceny ofert:
1) Cena całkowita oferty – max 60 pkt
Kryterium „Cena” zostanie obliczone na podstawie Formularza Cenowego stanowiącego Załącznik Nr 9 do oferty, obejmującego cenę łączną za
Oferty zostaną przeliczone wg wzoru poniżej:
Cn – najniższa cena brutto spośród badanych
C = --------------------------------------------------------- x 60
Cb – cena brutto badanej oferty

(*) wynik zaokrąglany jest do dwóch miejsc po przecinku.

2) Czas dojazdu na miejsce zdarzenia – max 40 pkt.
Za zadeklarowany czas dojazdu do miejsca zdarzenia Wykonawca otrzyma:
- maksymalnie 60 min. - od momentu otrzymania zgłoszenia, Wykonawca otrzyma 40 punktów;
- maksymalnie 90 min. od momentu otrzymania zgłoszenia, Wykonawca otrzyma 20 punktów;
maksymalnie 120 min. od momentu otrzymania zgłoszenia, Wykonawca otrzyma 10 punktów;
- powyżej 120 min. od momentu otrzymania zgłoszenia, Wykonawca otrzyma 0 punktów;

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu na miejsce zdarzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi w postaci przewozu zwłok albo szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do Zakładu Medycyny Sądowej lub innego miejsca wskazanego przez przedstawiciela Zamawiającego, w tym Prokuratora Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie albo Prokuratora jednej z podległych jej jednostek albo funkcjonariusza Policji na zlecenie przedstawiciela Zamawiającego po otrzymaniu zawiadomienia w formie: telefonu, faxu lub pisemnie, w rejonach działania poszczególnych Prokuratur:
Prokuratura Rejonowa w Legionowie dla miasta Legionowo oraz gmin: Jabłonna, Nieporęt, Serock i Wieliszew (przewidywana liczba zdarzeń – 130);

4.2.5.) Wartość części: 95495,40 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert spośród ofert nie podlegały odrzuceniu wg poniżej określonych kryteriów i ich znaczenia:
Nr: Nazwa kryterium: Waga:

1 Cena całkowita oferty (C) 60%
2 Czas dojazdu na miejsce zdarzenia 40 %

2. Sposób oceny ofert:
1) Cena całkowita oferty – max 60 pkt
Kryterium „Cena” zostanie obliczone na podstawie Formularza Cenowego stanowiącego Załącznik Nr 9 do oferty, obejmującego cenę łączną za
Oferty zostaną przeliczone wg wzoru poniżej:
Cn – najniższa cena brutto spośród badanych
C = --------------------------------------------------------- x 60
Cb – cena brutto badanej oferty

(*) wynik zaokrąglany jest do dwóch miejsc po przecinku.

2) Czas dojazdu na miejsce zdarzenia – max 40 pkt.
Za zadeklarowany czas dojazdu do miejsca zdarzenia Wykonawca otrzyma:
- maksymalnie 60 min. - od momentu otrzymania zgłoszenia, Wykonawca otrzyma 40 punktów;
- maksymalnie 90 min. od momentu otrzymania zgłoszenia, Wykonawca otrzyma 20 punktów;
maksymalnie 120 min. od momentu otrzymania zgłoszenia, Wykonawca otrzyma 10 punktów;
- powyżej 120 min. od momentu otrzymania zgłoszenia, Wykonawca otrzyma 0 punktów;

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu na miejsce zdarzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi w postaci przewozu zwłok albo szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do Zakładu Medycyny Sądowej lub innego miejsca wskazanego przez przedstawiciela Zamawiającego, w tym Prokuratora Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie albo Prokuratora jednej z podległych jej jednostek albo funkcjonariusza Policji na zlecenie przedstawiciela Zamawiającego po otrzymaniu zawiadomienia w formie: telefonu, faxu lub pisemnie, w rejonach działania poszczególnych Prokuratur:
Prokuratura Rejonowa w Nowym Dworze Mazowieckim dla miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz gmin: Czosnów, Leoncin, Nasielsk, Pomiechówek i Zakroczym (przewidywana liczba zdarzeń – 50);

4.2.5.) Wartość części: 39644 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert spośród ofert nie podlegały odrzuceniu wg poniżej określonych kryteriów i ich znaczenia:
Nr: Nazwa kryterium: Waga:

1 Cena całkowita oferty (C) 60%
2 Czas dojazdu na miejsce zdarzenia 40 %

2. Sposób oceny ofert:
1) Cena całkowita oferty – max 60 pkt
Kryterium „Cena” zostanie obliczone na podstawie Formularza Cenowego stanowiącego Załącznik Nr 9 do oferty, obejmującego cenę łączną za
Oferty zostaną przeliczone wg wzoru poniżej:
Cn – najniższa cena brutto spośród badanych
C = --------------------------------------------------------- x 60
Cb – cena brutto badanej oferty

(*) wynik zaokrąglany jest do dwóch miejsc po przecinku.

2) Czas dojazdu na miejsce zdarzenia – max 40 pkt.
Za zadeklarowany czas dojazdu do miejsca zdarzenia Wykonawca otrzyma:
- maksymalnie 60 min. - od momentu otrzymania zgłoszenia, Wykonawca otrzyma 40 punktów;
- maksymalnie 90 min. od momentu otrzymania zgłoszenia, Wykonawca otrzyma 20 punktów;
maksymalnie 120 min. od momentu otrzymania zgłoszenia, Wykonawca otrzyma 10 punktów;
- powyżej 120 min. od momentu otrzymania zgłoszenia, Wykonawca otrzyma 0 punktów;

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu na miejsce zdarzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi w postaci przewozu zwłok albo szczątków ludzkich z miejsca zdarzenia do Zakładu Medycyny Sądowej lub innego miejsca wskazanego przez przedstawiciela Zamawiającego, w tym Prokuratora Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie albo Prokuratora jednej z podległych jej jednostek albo funkcjonariusza Policji na zlecenie przedstawiciela Zamawiającego po otrzymaniu zawiadomienia w formie: telefonu, faxu lub pisemnie, w rejonie działania Prokuratury Rejonowej w Wołominie dla miasta Wołomin oraz gmin: Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne, Radzymin, Strachówka i Tłuszcz i (przewidywana liczba zdarzeń – 100.

4.2.5.) Wartość części: 52470 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert spośród ofert nie podlegały odrzuceniu wg poniżej określonych kryteriów i ich znaczenia:
Nr: Nazwa kryterium: Waga:

1 Cena całkowita oferty (C) 60%
2 Czas dojazdu na miejsce zdarzenia 40 %

2. Sposób oceny ofert:
1) Cena całkowita oferty – max 60 pkt
Kryterium „Cena” zostanie obliczone na podstawie Formularza Cenowego stanowiącego Załącznik Nr 9 do oferty, obejmującego cenę łączną za
Oferty zostaną przeliczone wg wzoru poniżej:
Cn – najniższa cena brutto spośród badanych
C = --------------------------------------------------------- x 60
Cb – cena brutto badanej oferty

(*) wynik zaokrąglany jest do dwóch miejsc po przecinku.

2) Czas dojazdu na miejsce zdarzenia – max 40 pkt.
Za zadeklarowany czas dojazdu do miejsca zdarzenia Wykonawca otrzyma:
- maksymalnie 60 min. - od momentu otrzymania zgłoszenia, Wykonawca otrzyma 40 punktów;
- maksymalnie 90 min. od momentu otrzymania zgłoszenia, Wykonawca otrzyma 20 punktów;
maksymalnie 120 min. od momentu otrzymania zgłoszenia, Wykonawca otrzyma 10 punktów;
- powyżej 120 min. od momentu otrzymania zgłoszenia, Wykonawca otrzyma 0 punktów;

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu na miejsce zdarzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w części VIII SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczegółowy.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczegółowy.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczegółowy.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że do wykonania zamówienia dysponuje dla każdej z części zamówienia co najmniej jednym pojazdem który jest przeznaczony do transportu zwłok i szczątków ludzkich i spełnia wymagania techniczne i sanitarne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866)
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz samochodów wraz z informacją, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 (jednym) pojazdem służącym do transportu zwłok i szczątków ludzkich, spełniającym wymagania techniczne i sanitarne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866) - wykaz pojazdów wraz z kserokopią dowodu rejestracyjnego.
Uwaga:
Jeżeli Wykonawca zamierza złożyć więcej niż jedną ofertę częściową
(na dwie lub więcej części), musi wtedy dysponować pojazdami w ilości odpowiadającej sumie pojazdów wymaganych w częściach, w których składa ofertę.
Niedopuszczalne jest dysponowanie tymi samymi pojazdami w różnych częściach.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w części IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów Załącznika nr 10 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany dotyczące wysokości wynagrodzenia, zostały one opisane w § 4 wzoru umowy.
Dodatkowo przewidziane są możliwości zmiany umowy na warunkach art. 455 ust. 1 pkt 2),3) i 4). Zostały one opisane w § 7 wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.