eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Błonie › "REMONT I ARANŻACJA WNĘTRZ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU, I PIĘTRA ORAZ KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SGPZOZ W BŁONIU"Ogłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„REMONT I ARANŻACJA WNĘTRZ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU, I PIĘTRA ORAZ KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SGPZOZ W BŁONIU”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Błoniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 014925425

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piłsudskiego 2/4

1.5.2.) Miejscowość: Błonie

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-870

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: +48 (22) 182 31 30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@przychodniablonie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: przychodniablonie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„REMONT I ARANŻACJA WNĘTRZ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU, I PIĘTRA ORAZ KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SGPZOZ W BŁONIU”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fcb6333e-9297-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00530285

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00264090/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 „REMONT I ARANŻACJA WNĘTRZ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU, I PIĘTRA ORAZ KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SGPZOZ W BŁONIU”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fcb6333e-9297-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl.
Szczegółowe zasady komunikacji elektronicznej zostały określone w Rozdziale 9 SWZ.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem
Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na ściśle określony adres e-mail:
sekretariat@przychodniablonie.pl
nie dotyczy składania ofert w postępowaniu). Skorzystanie z tego adresu w sytuacji gdy platforma działa poprawnie spowoduje
zignorowanie przesłanej wiadomości.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie
eZamówienia. Szczegółowo w Regulaminie Platformy e-Zamówienia, dostępnym na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl
oraz w „Centrum Pomocy”.
2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub cyfrowego odwzorowania i poświadczania za zgodność musi być zgodny z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452), dalej w treści jako: ,,rozporządzenie’’ oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
23 grudnia 20220 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415)
4. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 Rozporządzenia, których wykaz dla przedmiotowego postępowania jest
podany w rozdziale 11, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako
załączniki do formularzy komunikacyjnych.
5. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacji nie będą miały bezpośredniego zastosowania,
(o ile dotyczy)
6. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia, przekazywane w postępowaniu
sporządza się w postaci elektronicznej:
- w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i
przekazuje się jako załącznik), lub
- jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
7. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem dedykowanych
formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do
komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.
Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W
przypadku załączników, które są, zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie
ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym
(otaczającym). W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości
uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ
wewnętrzny).
8. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych od Wykonawcy w ramach
wykonywania Umowy jest Zamawiający.
2. W ramach wykonania obowiązku informacyjnego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE)2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich informacji danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - dalej
RODO, Wykonawca poinformuje osoby, których jakiekolwiek dane osobowe zostały przekazane Zamawiającemu, o posiadaniu i
przetwarzaniu danych osobowych tych osób przez Zamawiającego w celu wykonywania Umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest także poinformować osoby, o których mowa powyżej, o prawie dostępu do treści danych, ich
poprawiania, modyfikacji oraz możliwości skorzystania z innych uprawnień przewidzianych unormowaniami RODO.
4. Dane identyfikujące Wykonawcę, przedmiot umowy i wysokość
wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429),która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GSPZOZ.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 1400000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
„REMONT I ARANŻACJA WNĘTRZ CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU, I PIĘTRA ORAZ KLATKI SCHODOWEJ W
BUDYNKU SGPZOZ W BŁONIU”
Niniejsze zadanie polega w szczególności na:
- pracach związanych z remontem przedmiotowych przestrzeni, uwzględniając potrzeby osób z niepełnosprawnościami
ruchowymi jak i wzrokowymi
- montażu instalacji klimatyzacji
- przebudowie instalacji elektrycznej
- montażu instalacji monitoringu wizyjnego
- wyposażeniu w meble
W ramach niniejszego zadania nie przewiduje się rozbudowy ani przebudowy obiektu kubaturowego.Zakres robót
budowlanych stanowiący przedmiot zamówienia obejmuje m. in. następujące grupy robót:
- demontaż drzwi
- demontaż parapetów
- demontaż grzejników
- montaż suchych zabudów: ścianek, sufitów i obudów
- osadzenie nowych drzwi
- wykonanie nowych posadzek z mikrocementu oraz z płytek gresowych
- roboty wykończeniowe: licowanie ścian, malowanie pomieszczeń,
- montaż okładzin ściennych
- demontaż balustrad i poręczy renowacja i montaż
- demontaż starych i montaż nowych urządzeń instalacji sanitarnych
- demontaż starych i montaż nowych instalacji elektrycznych
- dostawa wyposażenia – meble
Podstawowe parametry budynku SGPZOZ w Błoniu na terenie którego będą przeprowadzane prace budowlane :
• powierzchnię parteru = 27,77m2
• powierzchnię I piętra = 321,94m2
• powierzchnię II piętra = 12,18m2
• kubaturę wewnętrzną parteru – 98,68m3
• kubaturę I piętra – 963,86m3
• kubaturę II piętra – 63,63m3
• wysokość pomieszczeń parteru h=2600-3000mm
• wysokość pomieszczeń I piętra h=3000mm
• wysokość pomieszczeń II piętra h=3580mm
Prace podzielono na 3 podstawowe etapy oraz 2 zadania do zrealizowania odnośnie remontu obiektu*:
1. klatki schodowej,
2. korytarzy poziomu +1,
3. pomieszczeń higieniczno-sanitarnych
oraz w tym dodatkowe zadania polegające na :
- montażu klimatyzacji
- wykonania systemu sterowania oświetleniem (DALI)
* Zamawiający zastrzega sobie , zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w Specyfikacji Warunków Zamówienia ( SWZ )
możliwość rezygnacji z niektórych zadań do wysokości i w ramach posiadanych środków finansowych na niniejsze zadanie.
Jednocześnie określa się minimalny poziom realizacji zadania, który stanowi wykonanie minimum
2 etapów oraz jednego zadania tj.:
- remontu korytarzy poziomu +1
- remontu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych
oraz
- montażu klimatyzacji
( po rozstrzygnięciu postępowania zamawiający przypisze właściwe etapy/zadania w umowie)
Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku Nr 1 do SWZ, na który składa się
dokumentacja o której mowa w SWZ .
Na dokumentację składają się w szczególności:
- Projekt aranżacji wnętrz części pomieszczeń parteru, I piętra oraz klatki schodowej w budynku SGPZOZ w Błoniu
obejmujący wszystkie etapy i zadania
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ( STWiORB ),
- Przedmiary robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

39130000-2 - Meble biurowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający
przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,
tzn. polegających na powtórzeniu podobnych usług/robót budowlanych, stanowiących niniejsze zamówienie podstawowe
- Wartość usług/robót budowlanych, o których mowa powyżej może wynieść maksymalnie do 50 % wartości
zamówienia podstawowego
- Warunki na jakich zostaną udzielone powyższe usługi/roboty budowlane – będą zgodne z przedmiotem
zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej ofercie
przyporządkowana zostanie liczba punktów proporcjonalnie mniejsza stosując wzór:
najniższa cena z rozpatrywanych ofert
Wartość punktowa ceny = ----------------------------------------------------- x 60
cena badanej oferty
Wymagany przez Zamawiającego min. okres gwarancji na roboty budowlane to 24 miesiące.
Oceniany przez Zamawiającego max. okres gwarancji na roboty budowlane to 72 miesiące.Wykonawca podaje okres gwarancji naroboty budowlane w miesiącach: 24, 36, 48, 60, 72.
Zamawiający przyzna za poszczególne okresy gwarancji na roboty budowlane niżej wymienione punkty:
24 m-cy – 0 pkt
36 m-cy – 10 pkt
48 m-cy – 20 pkt
60 m-cy – 30 pkt
72 m-ce i powyżej – 40 pkt
Zamawiający dokona oceny kryterium ceny z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi, a w
kryterium okres gwarancji przyznane zostaną punkty całkowite (0,10, 20, 30, 40)
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród nie odrzuconych ofert na podstawie kryterium ceny i okresu gwarancji.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę punktów przyznanych w każdym
kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa
w art. 112 ust.2 ustawy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu ( na podstawie zapisów w pkt 22 niniejszej SWZ, dotyczących podstaw wykluczenia )
b) spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
(Zamawiający nie precyzuje tego warunku);
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
(Zamawiający nie precyzuje tego warunku);
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej*
Zamawiający wymaga - aby Wykonawca wykazał, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową
- w kwocie min. 100.000,00 zł
4) zdolności technicznej lub zawodowej**
a. wykonał w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - minimum 3
roboty budowlane, każde o wartości min. w wys. 500.000,00 zł brutto, polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie lub
remoncie obiektów kubaturowych, w tym minimum jedna robota budowlana w której zastosowano system montażu
kompaktowych, kompozytowych lub podobnych okładzin ściennych na podkonstrukcjach, w ilości nie mniejszej niż 200 m2
Zamawiający zastrzega, że:
w przypadku wskazania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu PLN w
stosunku do walut obcych ogłaszanego przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w dniu
opublikowania się ogłoszenia o zamówieniu NBP nie publikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona
odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje w/w informację,
- mając na uwadze treść art. 117 ust. 1 ustawy Pzp, w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów
(Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji,
gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, warunek o
którym mowa powyżej musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego
ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania
doświadczenia
b. dysponował narzędziami, wyposażeniem zakładu, urządzeniami technicznymi (sprzętem i maszynami budowlanymi) w
ilości nie mniejszej niż :
1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna - szt. 1
2. Frezarka elektryczna – szt. 2
3. Mieszarka – szt. 3
4. Rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe – szt. 1
5. Samochód dostawczy – szt. 1
6. Szlifierka-frezarka – szt. 1
c. skierował do realizacji zamówienia publicznego osoby:
- minimum 1 kierownik budowy (koordynator robót) odpowiedzialny za kierowanie robotami budowlanymi, posiadający
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez
ograniczeń,
Wymagane jest: doświadczenie – min. 5 lat stażu zawodowego po uzyskaniu w/w uprawnień budowlanych
w/w specjalności, wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane,
Dla osób/y odpowiedzialnych/ej za realizację zamówienia Zamawiający dopuszcza ważne uprawnienia budowlane /
uprawnienia do projektowania odpowiadające wymienionym wyżej uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów.
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również
wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach
odrębnych tj. m.in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. (t.j. Dz.U.2023.334) oraz w rozumieniu art. 20 a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U.2023.551).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: -) odpis lub informacja z
Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt
4ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji
*Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie
zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się
on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej,
zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod
przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Zastępczy dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składają wymagane przez
Zamawiającego dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020.2415)
- ) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty/oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej
-) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego w pkt 22 SWZ, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7
oraz § 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020.2415)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: -) wykaz
robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie -
minimum 3 roboty budowlane, każde o wartości min. w wys. 500.000,00 zł brutto, polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie obiektów kubaturowych, w tym minimum jedna robota budowlana w której zastosowano system montażu
kompaktowych, kompozytowych lub podobnych okładzin ściennych na podkonstrukcjach, w ilości nie mniejszej niż 200 m2 wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
Dowodami w przypadku zamówień na roboty budowlane są:
– referencje,
– inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z
przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów to inne odpowiednie dokumenty),
-) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu, urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego
wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Zawarte w wykazie informacje mają potwierdzać wymagania
Zamawiającego z pkt. 7.1.4) lit. b) SWZ odnośnie posiadania sprzętu i maszyn budowlanych wymienionych poniżej:
1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna - szt. 1
2. Frezarka elektryczna – szt. 2
3. Mieszarka – szt. 3
4. Rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe – szt. 1
5. Samochód dostawczy – szt. 1
6. Szlifierka-frezarka – szt. 1
-) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:
- minimum 1 kierownik budowy (koordynator robót) odpowiedzialny za kierowanie robotami budowlanymi, posiadający uprawnienia
do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
Wymagane jest: doświadczenie – min. 5 lat stażu zawodowego po uzyskaniu w/w uprawnień budowlanych
w/w specjalności, wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane,
-) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie min. 100.000,00 zł,
wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
* W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, na zasoby innych podmiotów należy złożyć informację z banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu w kwocie
min. 100.000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego powyższych dokumentów, o
których mowa powyżej , wykonawca składa inne dokumenty, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez
zamawiającego warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

-) *Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do złożenia oferty musi być
złożone w oryginale w takiej samej formie jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej,
opatrzonej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie
elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego
poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego1991 r. – prawo o notariacie, które to
poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też poprzez opatrzenie skanu
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez
upełnomocnionego. (*jeżeli dotyczy )
Dokument ten będzie załącznikiem Nr 2 do oferty.
-) Dowód wpłacenia wadium: 5.000,00 zł
Wadium może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 1-4 ustawy Pzp.
W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna dowód wpłacenia wadium należy złożyć w oryginale w postaci
elektronicznej.
Dokument ten będzie załącznikiem Nr 3 do oferty.
-) *Zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych, zawodowych, sytuacji finansowej lub
ekonomicznej polega Wykonawca do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia podpisane: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym podmiotu
udostępniającego zasoby. ( *jeżeli dotyczy )
Dokument ten będzie załącznikiem Nr 4 do oferty.
-) *Oświadczenie, z którego wynika które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy składający ofertę
wspólnie, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym ( *jeżeli
dotyczy )
Dokument ten będzie załącznikiem Nr 5 do oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający ustala wadium w wysokości:
5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
1Wadium należy wnieść w jednej z form podanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek Zamawiającego w banku:
BANK PEKAO S.A; Nr konta: 37 1240 2164 1111 0000 3563 8850
z adnotacją: ” Wadium GSPZOZ.5.2023 ”
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej ( przelewem ) zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa a art. 97 ust 1 pkt 2 – 4 ustawy Pzp
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
Postanowienia odnośnie wadium są dla Wykonawców wiążące.
Zwrotu wpłaconego wadium wykonawcom Zamawiający dokona w trybie art. 98 ust.1 i 2 ustawy Pzp.
Oferta wykonawcy, który nie wniesie lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie
do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3
ustawy Pzp, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 14 ustawy Pzp.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia,
o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium,
jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po
jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych
dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej ( art. 98 ust. 6 pkt 1
ustawy Pzp)
Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 pkt 2 i 3 ustawy Pzp; tj. jeżeli
wykonawca, którego oferta została wybrana:
1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
Jeżeli wadium jest wniesione w jednej z form określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, oprócz pieniężnej to wykonawca
winien uwzględnić w nim wszystkie zapisy z ustawy Pzp dotyczące zatrzymania wadium.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga
aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy Pzp.
Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są dołączyć do oferty dokument (pismo, oświadczenie) wskazujący
ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Dokument ten musi być wystawiony zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisany przez prawnie upoważnionych
przedstawicieli wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Zgodnie z art. 445 ust.1 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może
podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w pkt. 10.1a SWZ.
4. Jeśli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie niniejszego zamówienia to:
a) warunek określony w pkt 10.1.4) lit. a. musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców
(Partnerów) składających ofertę wspólną,
b) pozostałe warunki określone powyżej musi spełniać co najmniej jeden z Partnerów składających ofertę
wspólną lub Partnerzy składający ofertę wspólną spełniają łącznie.
5. W wypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach tych z
Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do których realizacji te zdolności są wymagane. W takim
wypadku należy złożyć Zamawiającemu oświadczenie do oferty, z którego wynika które roboty budowlane lub usługi
wykonają poszczególni Wykonawcy składający ofertę wspólnie.
6. W przypadku wykonawców wspólnie realizujących zamówienie (w tym konsorcjum) Zamawiający dokonywać będzie
bezpośrednich rozliczeń tylko z liderem konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej
umowy odnośnie wydłużenia terminu realizacji z pkt. 5.1 SWZ:
1. W razie wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, których nie można było przewidzieć i nie
są typowe dla danej pory roku, w szczególności występujące w dłuższym okresie czasu ( ponad 3 kolejne
dni ). Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie wniosek Wykonawcy, potwierdzony i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru inwestorskiego/ lub przez przedstawiciela Zamawiającego.
2. Z uwagi na masowe występowanie choroby zakaźnej ludzi mające bezpośredni lub pośredni wpływ na terminową
realizację niniejszego zadania.
3. Z powodu działania siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki
zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub
zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.
4. Przeszkód technicznych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
5. Z przyczyn zależnych i niezależnych od Zamawiającego, których nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
6. W razie wstrzymania realizacji zamówienia:
- Na pisemne polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wstrzyma realizację robót w
taki sposób i na taki okres, jaki inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczny.
Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru
inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiającego.
– Jeżeli wstrzymanie realizacji robót nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania robót
ulegnie przedłużeniu maksymalnie o okres wstrzymania robót.
7. Z uwagi na ewentualne zakłócenia w łańcuchach dostaw w gospodarce, spowodowane sytuacją w kraju i/lub na świecie,
mające wpływ na terminowe dostawy, pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę Zamawiającemu stosownych
dowodów.
Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie
zamówienia, o ile zachodzą okoliczności wymienione w art. 455 ust.1 i 2 ustawy Pzp.
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian zawartej umowy:
- odnośnie wydłużenia terminu realizacji zadania zgodnie z warunkami określonymi powyżej
- w przypadku wystąpienia robót zamiennych, zgodnie z pkt 4.22 SWZ.
Wszelkie zmiany do umowy wprowadzone zostaną na podstawie aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-19 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-19 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-17

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Cena – waga kryterium – 60 %
Okres gwarancji – waga kryterium - 40%

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.