eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › EOP.332.24.23 Dostawa materiałów medycznych i środków dezynfekcyjnychOgłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
EOP.332.24.23 Dostawa materiałów medycznych i środków dezynfekcyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SP ZOZ WSPR w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050622576

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poleska 89

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-874

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wspr.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowie.bialystok.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

EOP.332.24.23 Dostawa materiałów medycznych i środków dezynfekcyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4c82e2ee-8e83-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00530242

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00016958/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Materiały jednorazowego użytku: materiały medyczne

1.2.5 Materiały jednorazowego użytku: materiały medyczne

1.2.9 Elektrody wielofunkcyjne, papiery do defibrylatorów oraz środki do dezynfekcji

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4c82e2ee-8e83-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-4c82e2ee-8e83-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/
2. Zarejestrowanie w platformie e-Zamówienia oraz korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-4c82e2ee-8e83-11ee-9fb5-3edbb70f45bd Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”) – identyfikator postępowania: ocds-148610-4c82e2ee-8e83-11ee-9fb5-3edbb70f45bd
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, musi posiadać aktywne konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również
dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@wspr.bialystok.pl. Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej nie dotyczy składania ofert oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust 1 PZP. Wykonawca przygotowuje ofertę na „Formularzu ofertowym” udostępnionym przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia jako załącznik do SWZ i
zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w formacie PAdES typ wewnętrzny. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu „Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”. Ofertę, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 Pzp uwzględniające podstawy wykluczenia z art. 7 ust 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Pozostałe informacje zostały zawarte w treści SWZ
udostępnionej na platformie e-Zamówienia oraz na stronie internetowej Zamawiającego: http://pogotowie.bialystok.pl/.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: 1. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone w SWZ wymagania, Zamawiający wraz z ofertą żąda złożenia PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH, tj.:
a. dotyczy części 1 – 12: próbek asortymentu określonego w Załączniku nr 3 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia Formularz cenowy tj. z każdej części, na którą Wykonawca składa ofertę – po 1 sztuce:
i. Próbka musi być identyczna jak oferowane wyroby.
ii. Na podstawie art. 65 ust 1 pkt 4 i ust 2 Pzp Zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej i wymaga przekazania wyżej wskazanej próbki za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
iii. Próbka powinna zostać zapakowana w jednostkowe opakowanie handlowe. Ponadto, Wykonawca powinien umieścić próbkę w zamkniętym opakowaniu (kartonie, torebce foliowej, kopercie itp.), oznakowanym nazwą Wykonawcy oraz numerem postępowania: EOP.332.24.23.
iv. Komisja Przetargowa sprawdzi, czy zaoferowany wyrób spełnia wszystkie wymagania określone w SWZ, porównując próbkę z treścią Załącznika nr 3 do SWZ. Niezgodność próbki z ww. treścią spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.
v. Próbkę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert wskazanego w Rozdziale XVII.
vi. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
vii. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących przedmiotowych środków dowodowych.
b. dotyczy części 4 i 12: Karty charakterystyki oferowanych produktów.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@wspr.bialystok.pl tel. 85 663 73 01;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Odbiorcami danych będą również podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Jednocześnie informujemy, że posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8. Jednakże, nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; Pozostałe informacje zawiera SWZ zamieszczona na wskazanej stronie internetowej Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EOP.332.24.23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 12

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w Części 1 jest sukcesywna dostawa jednorazowego zestawu do drenażu opłucnej w ilości 10 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141600-6 - Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
Cena ofertowa (Cof) – waga kryterium 60%;
Termin dostawy (T) – waga kryterium 40%
2. Zasady oceny ofert w kryterium Cena (Cof) – waga 60%:
Cof = cena najniższa brutto* / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 60%
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Gdzie:
Cof – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena
Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym,
stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
3. Zasady oceny ofert w kryterium Termin dostawy (T) – waga 40%
Termin dostawy podawany jest w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i
liczony od daty złożenia zamówienia. Należy podać w pełnych dniach.
Wykonawca w tym kryterium może uzyskać następującą ilość punktów:
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 1 dzień – 40 pkt
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 2 dni – 20 pkt
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 3 dni – 10 pkt
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 4 dni – 0 pkt
Z tym zastrzeżeniem, że minimalny, wymagany przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 1 dzień roboczy zaś najdłuższy
możliwy termin wynosi 4 dni robocze. W przypadku podania przez Wykonawcę terminu dostawy dłuższego niż 4 dni robocze, oferta
zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.
Suma punktów przyznanych przez Zamawiającego zostanie policzona według wzoru:
SUMA = Cof + T
4. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta
odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w Pzp oraz SWZ i uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert ważnych,
niepodlegających odrzuceniu. Oferta ta zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z
liczbą uzyskanych punktów.
6. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać cen wyższych niż uprzednio.
7. Jeżeli nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i
innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o
najwyższej wadze.
8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub
najniższym kosztem.
9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
10. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą
zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. Ewentualne wyjaśnienia dotyczące rażąco
niskiej ceny udzielane są wyłącznie w formie pisemnej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w Części 2 jest sukcesywna dostawa pojemników na odpady medyczne w ilości 3000 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
Cena ofertowa (Cof) – waga kryterium 60%;
Termin dostawy (T) – waga kryterium 40%
2. Zasady oceny ofert w kryterium Cena (Cof) – waga 60%:
Cof = cena najniższa brutto* / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 60%
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Gdzie:
Cof – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena
Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym,
stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
3. Zasady oceny ofert w kryterium Termin dostawy (T) – waga 40%
Termin dostawy podawany jest w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i
liczony od daty złożenia zamówienia. Należy podać w pełnych dniach.
Wykonawca w tym kryterium może uzyskać następującą ilość punktów:
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 1 dzień – 40 pkt
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 2 dni – 20 pkt
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 3 dni – 10 pkt
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 4 dni – 0 pkt
Z tym zastrzeżeniem, że minimalny, wymagany przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 1 dzień roboczy zaś najdłuższy
możliwy termin wynosi 4 dni robocze. W przypadku podania przez Wykonawcę terminu dostawy dłuższego niż 4 dni robocze, oferta
zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.
Suma punktów przyznanych przez Zamawiającego zostanie policzona według wzoru:
SUMA = Cof + T
4. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta
odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w Pzp oraz SWZ i uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert ważnych,
niepodlegających odrzuceniu. Oferta ta zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z
liczbą uzyskanych punktów.
6. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać cen wyższych niż uprzednio.
7. Jeżeli nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i
innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o
najwyższej wadze.
8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub
najniższym kosztem.
9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
10. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą
zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. Ewentualne wyjaśnienia dotyczące rażąco
niskiej ceny udzielane są wyłącznie w formie pisemnej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w Części 3 jest sukcesywna dostawa osłonek do termometrów w ilości 15000 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
Cena ofertowa (Cof) – waga kryterium 60%;
Termin dostawy (T) – waga kryterium 40%
2. Zasady oceny ofert w kryterium Cena (Cof) – waga 60%:
Cof = cena najniższa brutto* / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 60%
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Gdzie:
Cof – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena
Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym,
stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
3. Zasady oceny ofert w kryterium Termin dostawy (T) – waga 40%
Termin dostawy podawany jest w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i
liczony od daty złożenia zamówienia. Należy podać w pełnych dniach.
Wykonawca w tym kryterium może uzyskać następującą ilość punktów:
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 1 dzień – 40 pkt
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 2 dni – 20 pkt
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 3 dni – 10 pkt
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 4 dni – 0 pkt
Z tym zastrzeżeniem, że minimalny, wymagany przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 1 dzień roboczy zaś najdłuższy
możliwy termin wynosi 4 dni robocze. W przypadku podania przez Wykonawcę terminu dostawy dłuższego niż 4 dni robocze, oferta
zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.
Suma punktów przyznanych przez Zamawiającego zostanie policzona według wzoru:
SUMA = Cof + T
4. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta
odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w Pzp oraz SWZ i uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert ważnych,
niepodlegających odrzuceniu. Oferta ta zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z
liczbą uzyskanych punktów.
6. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać cen wyższych niż uprzednio.
7. Jeżeli nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i
innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o
najwyższej wadze.
8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub
najniższym kosztem.
9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
10. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą
zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. Ewentualne wyjaśnienia dotyczące rażąco
niskiej ceny udzielane są wyłącznie w formie pisemnej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania w Części 4 jest sukcesywna dostawa żelu alkoholowego w ilości 300 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
Cena ofertowa (Cof) – waga kryterium 60%;
Termin dostawy (T) – waga kryterium 40%
2. Zasady oceny ofert w kryterium Cena (Cof) – waga 60%:
Cof = cena najniższa brutto* / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 60%
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Gdzie:
Cof – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena
Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym,
stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
3. Zasady oceny ofert w kryterium Termin dostawy (T) – waga 40%
Termin dostawy podawany jest w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i
liczony od daty złożenia zamówienia. Należy podać w pełnych dniach.
Wykonawca w tym kryterium może uzyskać następującą ilość punktów:
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 1 dzień – 40 pkt
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 2 dni – 20 pkt
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 3 dni – 10 pkt
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 4 dni – 0 pkt
Z tym zastrzeżeniem, że minimalny, wymagany przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 1 dzień roboczy zaś najdłuższy
możliwy termin wynosi 4 dni robocze. W przypadku podania przez Wykonawcę terminu dostawy dłuższego niż 4 dni robocze, oferta
zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.
Suma punktów przyznanych przez Zamawiającego zostanie policzona według wzoru:
SUMA = Cof + T
4. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta
odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w Pzp oraz SWZ i uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert ważnych,
niepodlegających odrzuceniu. Oferta ta zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z
liczbą uzyskanych punktów.
6. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać cen wyższych niż uprzednio.
7. Jeżeli nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i
innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o
najwyższej wadze.
8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub
najniższym kosztem.
9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
10. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą
zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. Ewentualne wyjaśnienia dotyczące rażąco
niskiej ceny udzielane są wyłącznie w formie pisemnej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania w Części 5 jest sukcesywna dostawa stazy taktycznej w ilości 50 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
Cena ofertowa (Cof) – waga kryterium 60%;
Termin dostawy (T) – waga kryterium 40%
2. Zasady oceny ofert w kryterium Cena (Cof) – waga 60%:
Cof = cena najniższa brutto* / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 60%
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Gdzie:
Cof – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena
Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym,
stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
3. Zasady oceny ofert w kryterium Termin dostawy (T) – waga 40%
Termin dostawy podawany jest w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i
liczony od daty złożenia zamówienia. Należy podać w pełnych dniach.
Wykonawca w tym kryterium może uzyskać następującą ilość punktów:
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 1 dzień – 40 pkt
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 2 dni – 20 pkt
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 3 dni – 10 pkt
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 4 dni – 0 pkt
Z tym zastrzeżeniem, że minimalny, wymagany przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 1 dzień roboczy zaś najdłuższy
możliwy termin wynosi 4 dni robocze. W przypadku podania przez Wykonawcę terminu dostawy dłuższego niż 4 dni robocze, oferta
zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.
Suma punktów przyznanych przez Zamawiającego zostanie policzona według wzoru:
SUMA = Cof + T
4. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta
odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w Pzp oraz SWZ i uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert ważnych,
niepodlegających odrzuceniu. Oferta ta zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z
liczbą uzyskanych punktów.
6. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać cen wyższych niż uprzednio.
7. Jeżeli nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i
innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o
najwyższej wadze.
8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub
najniższym kosztem.
9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
10. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą
zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. Ewentualne wyjaśnienia dotyczące rażąco
niskiej ceny udzielane są wyłącznie w formie pisemnej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w Części 6 jest sukcesywna dostawa jednorazowych układów oddechowych do respiratorów z linii produktowej Ventway Sparrow w ilości 70 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
Cena ofertowa (Cof) – waga kryterium 60%;
Termin dostawy (T) – waga kryterium 40%
2. Zasady oceny ofert w kryterium Cena (Cof) – waga 60%:
Cof = cena najniższa brutto* / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 60%
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Gdzie:
Cof – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena
Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym,
stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
3. Zasady oceny ofert w kryterium Termin dostawy (T) – waga 40%
Termin dostawy podawany jest w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i
liczony od daty złożenia zamówienia. Należy podać w pełnych dniach.
Wykonawca w tym kryterium może uzyskać następującą ilość punktów:
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 1 dzień – 40 pkt
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 2 dni – 20 pkt
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 3 dni – 10 pkt
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 4 dni – 0 pkt
Z tym zastrzeżeniem, że minimalny, wymagany przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 1 dzień roboczy zaś najdłuższy
możliwy termin wynosi 4 dni robocze. W przypadku podania przez Wykonawcę terminu dostawy dłuższego niż 4 dni robocze, oferta
zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.
Suma punktów przyznanych przez Zamawiającego zostanie policzona według wzoru:
SUMA = Cof + T
4. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta
odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w Pzp oraz SWZ i uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert ważnych,
niepodlegających odrzuceniu. Oferta ta zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z
liczbą uzyskanych punktów.
6. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać cen wyższych niż uprzednio.
7. Jeżeli nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i
innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o
najwyższej wadze.
8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub
najniższym kosztem.
9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
10. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą
zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. Ewentualne wyjaśnienia dotyczące rażąco
niskiej ceny udzielane są wyłącznie w formie pisemnej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w Części 7 jest sukcesywna dostawa kleszczyków Magilla w ilości 50 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
Cena ofertowa (Cof) – waga kryterium 60%;
Termin dostawy (T) – waga kryterium 40%
2. Zasady oceny ofert w kryterium Cena (Cof) – waga 60%:
Cof = cena najniższa brutto* / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 60%
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Gdzie:
Cof – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena
Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym,
stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
3. Zasady oceny ofert w kryterium Termin dostawy (T) – waga 40%
Termin dostawy podawany jest w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i
liczony od daty złożenia zamówienia. Należy podać w pełnych dniach.
Wykonawca w tym kryterium może uzyskać następującą ilość punktów:
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 1 dzień – 40 pkt
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 2 dni – 20 pkt
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 3 dni – 10 pkt
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 4 dni – 0 pkt
Z tym zastrzeżeniem, że minimalny, wymagany przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 1 dzień roboczy zaś najdłuższy
możliwy termin wynosi 4 dni robocze. W przypadku podania przez Wykonawcę terminu dostawy dłuższego niż 4 dni robocze, oferta
zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.
Suma punktów przyznanych przez Zamawiającego zostanie policzona według wzoru:
SUMA = Cof + T
4. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta
odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w Pzp oraz SWZ i uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert ważnych,
niepodlegających odrzuceniu. Oferta ta zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z
liczbą uzyskanych punktów.
6. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać cen wyższych niż uprzednio.
7. Jeżeli nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i
innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o
najwyższej wadze.
8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub
najniższym kosztem.
9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
10. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą
zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. Ewentualne wyjaśnienia dotyczące rażąco
niskiej ceny udzielane są wyłącznie w formie pisemnej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia w Części 8 jest sukcesywna dostawa końcówek do kapnometrów i kapnografów typu „Emma” w ilości 100 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
Cena ofertowa (Cof) – waga kryterium 60%;
Termin dostawy (T) – waga kryterium 40%
2. Zasady oceny ofert w kryterium Cena (Cof) – waga 60%:
Cof = cena najniższa brutto* / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 60%
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Gdzie:
Cof – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena
Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym,
stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
3. Zasady oceny ofert w kryterium Termin dostawy (T) – waga 40%
Termin dostawy podawany jest w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i
liczony od daty złożenia zamówienia. Należy podać w pełnych dniach.
Wykonawca w tym kryterium może uzyskać następującą ilość punktów:
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 1 dzień – 40 pkt
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 2 dni – 20 pkt
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 3 dni – 10 pkt
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 4 dni – 0 pkt
Z tym zastrzeżeniem, że minimalny, wymagany przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 1 dzień roboczy zaś najdłuższy
możliwy termin wynosi 4 dni robocze. W przypadku podania przez Wykonawcę terminu dostawy dłuższego niż 4 dni robocze, oferta
zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.
Suma punktów przyznanych przez Zamawiającego zostanie policzona według wzoru:
SUMA = Cof + T
4. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta
odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w Pzp oraz SWZ i uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert ważnych,
niepodlegających odrzuceniu. Oferta ta zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z
liczbą uzyskanych punktów.
6. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać cen wyższych niż uprzednio.
7. Jeżeli nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i
innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o
najwyższej wadze.
8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub
najniższym kosztem.
9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
10. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą
zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. Ewentualne wyjaśnienia dotyczące rażąco
niskiej ceny udzielane są wyłącznie w formie pisemnej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania w Części 9 jest sukcesywna dostawa elektrod wielofunkcyjnych do Lifepack 12/15 w ilości 620 kpl.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
Cena ofertowa (Cof) – waga kryterium 60%;
Termin dostawy (T) – waga kryterium 40%
2. Zasady oceny ofert w kryterium Cena (Cof) – waga 60%:
Cof = cena najniższa brutto* / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 60%
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Gdzie:
Cof – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena
Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym,
stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
3. Zasady oceny ofert w kryterium Termin dostawy (T) – waga 40%
Termin dostawy podawany jest w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i
liczony od daty złożenia zamówienia. Należy podać w pełnych dniach.
Wykonawca w tym kryterium może uzyskać następującą ilość punktów:
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 1 dzień – 40 pkt
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 2 dni – 20 pkt
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 3 dni – 10 pkt
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 4 dni – 0 pkt
Z tym zastrzeżeniem, że minimalny, wymagany przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 1 dzień roboczy zaś najdłuższy
możliwy termin wynosi 4 dni robocze. W przypadku podania przez Wykonawcę terminu dostawy dłuższego niż 4 dni robocze, oferta
zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.
Suma punktów przyznanych przez Zamawiającego zostanie policzona według wzoru:
SUMA = Cof + T
4. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta
odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w Pzp oraz SWZ i uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert ważnych,
niepodlegających odrzuceniu. Oferta ta zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z
liczbą uzyskanych punktów.
6. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać cen wyższych niż uprzednio.
7. Jeżeli nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i
innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o
najwyższej wadze.
8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub
najniższym kosztem.
9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
10. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą
zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. Ewentualne wyjaśnienia dotyczące rażąco
niskiej ceny udzielane są wyłącznie w formie pisemnej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania w Części 10 jest sukcesywna dostawa elektrod wielofunkcyjnych do Corpuls 3 w ilości 120 kpl.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
Cena ofertowa (Cof) – waga kryterium 60%;
Termin dostawy (T) – waga kryterium 40%
2. Zasady oceny ofert w kryterium Cena (Cof) – waga 60%:
Cof = cena najniższa brutto* / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 60%
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Gdzie:
Cof – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena
Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym,
stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
3. Zasady oceny ofert w kryterium Termin dostawy (T) – waga 40%
Termin dostawy podawany jest w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i
liczony od daty złożenia zamówienia. Należy podać w pełnych dniach.
Wykonawca w tym kryterium może uzyskać następującą ilość punktów:
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 1 dzień – 40 pkt
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 2 dni – 20 pkt
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 3 dni – 10 pkt
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 4 dni – 0 pkt
Z tym zastrzeżeniem, że minimalny, wymagany przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 1 dzień roboczy zaś najdłuższy
możliwy termin wynosi 4 dni robocze. W przypadku podania przez Wykonawcę terminu dostawy dłuższego niż 4 dni robocze, oferta
zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.
Suma punktów przyznanych przez Zamawiającego zostanie policzona według wzoru:
SUMA = Cof + T
4. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta
odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w Pzp oraz SWZ i uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert ważnych,
niepodlegających odrzuceniu. Oferta ta zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z
liczbą uzyskanych punktów.
6. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać cen wyższych niż uprzednio.
7. Jeżeli nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i
innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o
najwyższej wadze.
8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub
najniższym kosztem.
9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
10. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą
zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. Ewentualne wyjaśnienia dotyczące rażąco
niskiej ceny udzielane są wyłącznie w formie pisemnej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania w Części 11 jest sukcesywna dostawa papieru do defibrylatora Corpuls 3 i Lifepak 12/15 w ilości 1150 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
Cena ofertowa (Cof) – waga kryterium 60%;
Termin dostawy (T) – waga kryterium 40%
2. Zasady oceny ofert w kryterium Cena (Cof) – waga 60%:
Cof = cena najniższa brutto* / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 60%
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Gdzie:
Cof – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena
Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym,
stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
3. Zasady oceny ofert w kryterium Termin dostawy (T) – waga 40%
Termin dostawy podawany jest w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i
liczony od daty złożenia zamówienia. Należy podać w pełnych dniach.
Wykonawca w tym kryterium może uzyskać następującą ilość punktów:
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 1 dzień – 40 pkt
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 2 dni – 20 pkt
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 3 dni – 10 pkt
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 4 dni – 0 pkt
Z tym zastrzeżeniem, że minimalny, wymagany przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 1 dzień roboczy zaś najdłuższy
możliwy termin wynosi 4 dni robocze. W przypadku podania przez Wykonawcę terminu dostawy dłuższego niż 4 dni robocze, oferta
zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.
Suma punktów przyznanych przez Zamawiającego zostanie policzona według wzoru:
SUMA = Cof + T
4. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta
odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w Pzp oraz SWZ i uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert ważnych,
niepodlegających odrzuceniu. Oferta ta zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z
liczbą uzyskanych punktów.
6. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać cen wyższych niż uprzednio.
7. Jeżeli nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i
innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o
najwyższej wadze.
8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub
najniższym kosztem.
9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
10. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą
zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. Ewentualne wyjaśnienia dotyczące rażąco
niskiej ceny udzielane są wyłącznie w formie pisemnej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 12

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania w Części 12 jest sukcesywna dostawa preparatu w postaci szybkodziałających gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji w ilości 550 op.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
Cena ofertowa (Cof) – waga kryterium 60%;
Termin dostawy (T) – waga kryterium 40%
2. Zasady oceny ofert w kryterium Cena (Cof) – waga 60%:
Cof = cena najniższa brutto* / cena oferty ocenianej brutto x 100 pkt x 60%
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Gdzie:
Cof – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena
Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym,
stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
3. Zasady oceny ofert w kryterium Termin dostawy (T) – waga 40%
Termin dostawy podawany jest w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i
liczony od daty złożenia zamówienia. Należy podać w pełnych dniach.
Wykonawca w tym kryterium może uzyskać następującą ilość punktów:
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 1 dzień – 40 pkt
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 2 dni – 20 pkt
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 3 dni – 10 pkt
- jeżeli zaoferowany termin dostawy wynosi 4 dni – 0 pkt
Z tym zastrzeżeniem, że minimalny, wymagany przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 1 dzień roboczy zaś najdłuższy
możliwy termin wynosi 4 dni robocze. W przypadku podania przez Wykonawcę terminu dostawy dłuższego niż 4 dni robocze, oferta
zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.
Suma punktów przyznanych przez Zamawiającego zostanie policzona według wzoru:
SUMA = Cof + T
4. Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta
odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w Pzp oraz SWZ i uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert ważnych,
niepodlegających odrzuceniu. Oferta ta zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z
liczbą uzyskanych punktów.
6. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać cen wyższych niż uprzednio.
7. Jeżeli nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i
innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o
najwyższej wadze.
8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub
najniższym kosztem.
9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
10. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą
zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. Ewentualne wyjaśnienia dotyczące rażąco
niskiej ceny udzielane są wyłącznie w formie pisemnej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga składania przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone w SWZ wymagania, Zamawiający wraz z ofertą żąda złożenia PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH, tj.:
a. dotyczy części 1 – 12: próbek asortymentu określonego w Załączniku nr 3 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia Formularz cenowy tj. z każdej części, na którą Wykonawca składa ofertę – po 1 sztuce:
i. Próbka musi być identyczna jak oferowane wyroby.
ii. Na podstawie art. 65 ust 1 pkt 4 i ust 2 Pzp Zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej i wymaga przekazania wyżej wskazanej próbki za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
iii. Próbka powinna zostać zapakowana w jednostkowe opakowanie handlowe. Ponadto, Wykonawca powinien umieścić próbkę w zamkniętym opakowaniu (kartonie, torebce foliowej, kopercie itp.), oznakowanym nazwą Wykonawcy oraz numerem postępowania: EOP.332.23.23.
iv. Komisja Przetargowa sprawdzi, czy zaoferowany wyrób spełnia wszystkie wymagania określone w SWZ, porównując próbkę z treścią Załącznika nr 3 do SWZ. Niezgodność próbki z ww. treścią spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.
v. Próbkę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert wskazanego w Rozdziale XVII.
vi. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
vii. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących przedmiotowych środków dowodowych.
b. dotyczy części 4 i 12: Karty charakterystyki oferowanych produktów.
2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
3. Postanowienia pkt. 2 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postepowania.
4. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (zwanym dalej „r.p.ś.d.”) oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a. dotyczy części 1 – 12: próbek asortymentu określonego w Załączniku nr 3 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia Formularz cenowy tj. z każdej części, na którą Wykonawca składa ofertę – po 1 sztuce
b. dotyczy części 4 i 12: Karty charakterystyki oferowanych produktów

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę sporządza się na Formularzu Ofertowym udostępnionym przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia jako Załącznik nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
a. Wypełniony formularz cenowy [wg Załącznika nr 3 do SWZ]
b. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 Pzp uwzględniające podstawy wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – [wg Załącznika nr 2 do SWZ]
c. Przedmiotowe środki dowodowe :
i. dotyczy części 1 – 12: próbki, o których mowa w Rozdziale X pkt 1). Na podstawie art. 65 ust 1 pkt 4 i ust 2 Pzp Zamawiający odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej i wymaga przekazania próbek za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Próbki należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert wskazanego w Rozdziale XVII.
ii. dotyczy części 4 i 12: Karty charakterystyki oferowanych produktów.
d. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty. W celu potwierdzenia, że dana osoba jest umocowana do reprezentowania Wykonawcy, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
e. W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do złożenia oferty powinno zostać złożone w oryginale w takiej samej formie jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dn. 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej oraz podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych).
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przewiduje możliwość zmian Umowy w przypadkach, gdy konieczność wprowadzenia zmian Umowy wynika:
a) z zaistnienia siły wyższej, tj. zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, ani mu zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
b) ze zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy,
2. Zgodnie z art. 439 Pzp wynagrodzenie należne Wykonawcy określone w 1 ust. 2 w części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12* może ulec zmianie (podwyższenie lub obniżenie) w przypadku zmiany ceny kosztów związanych z realizacją zamówienia przy zachowaniu poniższych zasad:
a) jako podstawę maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w 1 ust. 2 w części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12* przyjmuje się zmianę wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu ogłaszany komunikatem na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70) przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - publikowanego w Monitorze Polskim i Biuletynie Statystycznym GUS [dalej: CPI],
b) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia o którym mowa w 1 ust. 2 w części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12* następować będzie pod warunkiem osiągnięcia przez Wskaźnik CPI poziomu większego niż 1,12 lub poziomu niższego niż 1,0;
c) przewiduje się, że pierwsza waloryzacja może nastąpić po upływie 6 – miesięcy od dnia zawarcia Umowy i będzie dotyczyła dostaw, które będą zrealizowane po tym terminie; maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w 1 ust. 2 w części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12* zostanie obliczona jako iloczyn należnego wynagrodzenia i zmiany Wskaźnika CPI. Do obliczenia zmiany wynagrodzenia zostanie przyjęty Wskaźnik CPI otrzymany w wyniku podzielenia wskaźnika opublikowanego przez 100;
d) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia, nie może przekroczyć 5% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w 1 ust. 2 w części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12*.
e) jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert;
f) przez zmianę ceny materiałów lub kosztów, określoną Wskaźnikiem, o którym mowa w pkt a) rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie;
g) postanowień umownych w zakresie zmiany wynagrodzenia nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu wynoszącego 5% wynagrodzenia o którym mowa w 1 ust. 2 w części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12*;
h) wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego o wprowadzenie zmian określonych w § 7 wymaga uzasadnienia, w tym wykazania stosownymi dokumentami zaistnienia podstaw do zmiany Umowy. Zamawiający lub Wykonawca może żądać dodatkowych wyjaśnień;
i) zmiana umowy w zakresie, o którym mowa wyżej wymaga zawarcia Aneksu.
j) W przypadku braku porozumienia co do zmiany wysokości wynagrodzenia lub braku akceptacji dla proponowanej zmiany, każda ze Stron może wypowiedzieć umowę za 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia, liczonym od miesiąca następującego po tym, w którym złożono oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. W okresie wypowiedzenia obowiązywać będzie dotychczasowe wynagrodzenie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma E-zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-13 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.