eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Konin › Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola nr 4 Biały konik w Koninie w 2024 r.Ogłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola nr 4
Biały konik w Koninie w 2024 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedszkole nr 4 Biały konik w Koninie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 301508346

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kryształowa 5

1.5.2.) Miejscowość: Konin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-500

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@p4konin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://p4konin.bip.wikom.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola nr 4
Biały konik w Koninie w 2024 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-db369d23-9281-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00528997

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-db369d23-9281-11ee-ba3b-4e891c384685

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest
pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
1)Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu Wykonawca na
Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont
podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz w zakładce „Centrum Pomocy”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2.Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą
elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce
„Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do
komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień,
zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają
również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być
opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegającego się o
udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub
wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny)
dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ
zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie
wymag a posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówieniaoraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do
komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów
zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie
e-Zamówienia.
3. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są
po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do
komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do
jednego formularza).
5. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z
usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia.
6. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy
e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego drogą elektroniczną
poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl
w zakładce „Zgłoś problem”.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy
i zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza
komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@p4konin.pl nie
dotyczy składania ofert )
8. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, zamawiający informuje zgodnie z art. 13 ust.1 i 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, Zamawiający informuje osoby fizyczne, od których dane osobowe bezpośrednio
pozyskuje w związku z ich udziałem w niniejszym postępowaniu, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 4 Biały konik
w Koninie reprezentowane przez Dyrektora. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony
Danych: Marika Tomaszewska- Nowicka, Tel. 63 240 11 77, iod@konin.um.gov.pl
1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywną dostawę
artykułów żywnościowych dla Przedszkola nr 4 Biały konik w Koninie w 2023 od 2 stycznia do
31 grudnia 2024 r.”,
2) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74ustawy PZP,
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną
Przedszkola nr 4 Biały konik w Koninie, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy,
4) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp,
5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
6) posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO **,
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO,
7) nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
8) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane
dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
9) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania,
10) Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO
względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca
bezpośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie wyłączenie,
o którym mowa w art. 13 ust. 4 RODO.
Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art.14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemui których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP2/12/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 537870,71 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część NR 1 PRZETWORZONE WARZYWA i OWOCE, SER TWARDY
CPV15330000-0, 15544000-3Część NR 1 PRZETWORZONE WARZYWA i OWOCE - owoce, warzywa odpowiednio
mrożone, owoce i warzywa niepokruszone, z niewielką ilością lodu

4.2.5.) Wartość części: 51122,90 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15330000-0 - Przetworzone owoce i warzywa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15544000-3 - Ser twardy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania Umowy do wartości niższej niż określona
w Formularzu ofertowym, w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego,
wynikających ze zmieniającej się liczby podopiecznych korzystających z wyżywienia w
Przedszkolu, zmiany ilości poszczególnych produktów wymaganych jadłospisem.
Zamawiający zobowiązuje się do zlecenia dostaw w/w przedmiocie zamówienia do
wysokości min. 60 % wartości brutto wskazanej w Formularzu ofertowym wykonawcy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: XIII OPIS KRYTERIIÓW , KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT.
(dotyczy wszystkich części)
Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w każdej Części oddzielnie według
następujących kryteriów oceny ofert:
1) Cena (C) – 60 % - Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:
najniższa cena ofertowa
C = ---------------------------------------------------- x 100 x 60%
cena ofertowa w ofercie ocenianej
W powyższym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt.
2.) KRYTERIUM SPOSÓB DOSTAWY :

a) MAGAZYN STOŁÓWKA SZKOLNA – 40 PKT
b) SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO PARTER -0 PKT
P – ogólna liczba punktów przyznana w kryterium SPOSÓB DOSTAWY
P+P= suma przyznanych punktów w kryterium cena i kryterium sposób dostawy
Suma przyznanych punktów w kryterium cena i sposób dostawy będzie sumowana .
W przypadku gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże drugiego kryterium
Zamawiający przyjmie, iż jest to termin wskazany w pkt. 2 B) Rozdziału XVIII
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca otrzyma – 0
punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 2.) KRYTERIUM SPOSÓB DOSTAWY : a) MAGAZYN STOŁÓWKA SZKOLNA – 40 PKT b) SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO PARTER -0 PKT P – ogólna liczba punktów przyznana w kryterium SPOSÓB DOSTAWY P+P= suma przyznanych punktów w kryterium cena i kryterium sposób dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część NR 2 RYBY MROŻONE i WĘDZONE CPV15220000-6, 15234000-7Część NR 2 RYBY mrożone odpowiednio całe, zapach smak świeży, po odmrożeniu nie
rozpadają się, bez glazury SHP. maksymalny ubytek masy nie może przekroczyć 20% ,
filet ok. 120 g

4.2.5.) Wartość części: 37891,45 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania Umowy do wartości niższej niż określona
w Formularzu ofertowym, w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego,
wynikających ze zmieniającej się liczby podopiecznych korzystających z wyżywienia w
Przedszkolu, zmiany ilości poszczególnych produktów wymaganych jadłospisem.
Zamawiający zobowiązuje się do zlecenia dostaw w/w przedmiocie zamówienia do
wysokości min. 60 % wartości brutto wskazanej w Formularzu ofertowym wykonawcy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: XIII OPIS KRYTERIIÓW , KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT.
(dotyczy wszystkich części)
Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w każdej Części oddzielnie według
następujących kryteriów oceny ofert:
1) Cena (C) – 60 % - Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:
najniższa cena ofertowa
C = ---------------------------------------------------- x 100 x 60%
cena ofertowa w ofercie ocenianej
W powyższym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt.
2.) KRYTERIUM SPOSÓB DOSTAWY :

a) MAGAZYN STOŁÓWKA SZKOLNA – 40 PKT
b) SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO PARTER -0 PKT
P – ogólna liczba punktów przyznana w kryterium SPOSÓB DOSTAWY
P+P= suma przyznanych punktów w kryterium cena i kryterium sposób dostawy
Suma przyznanych punktów w kryterium cena i sposób dostawy będzie sumowana .
W przypadku gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże drugiego kryterium
Zamawiający przyjmie, iż jest to termin wskazany w pkt. 2 B) Rozdziału XVIII
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca otrzyma – 0
punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 2.) KRYTERIUM SPOSÓB DOSTAWY : a) MAGAZYN STOŁÓWKA SZKOLNA – 40 PKT b) SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO PARTER -0 PKT P – ogólna liczba punktów przyznana w kryterium SPOSÓB DOSTAWY P+P= suma przyznanych punktów w kryterium cena i kryterium sposób dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część NR 3 PIECZYWO 15810000-9 pieczywo świeże niegumiaste,

4.2.5.) Wartość części: 65604,36 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania Umowy do wartości niższej niż określona
w Formularzu ofertowym, w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego,
wynikających ze zmieniającej się liczby podopiecznych korzystających z wyżywienia w
Przedszkolu, zmiany ilości poszczególnych produktów wymaganych jadłospisem.
Zamawiający zobowiązuje się do zlecenia dostaw w/w przedmiocie zamówienia do
wysokości min. 60 % wartości brutto wskazanej w Formularzu ofertowym wykonawcy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: XIII OPIS KRYTERIIÓW , KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT.
(dotyczy wszystkich części)
Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w każdej Części oddzielnie według
następujących kryteriów oceny ofert:
1) Cena (C) – 60 % - Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:
najniższa cena ofertowa
C = ---------------------------------------------------- x 100 x 60%
cena ofertowa w ofercie ocenianej
W powyższym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt.
2.) KRYTERIUM SPOSÓB DOSTAWY :

a) MAGAZYN STOŁÓWKA SZKOLNA – 40 PKT
b) SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO PARTER -0 PKT
P – ogólna liczba punktów przyznana w kryterium SPOSÓB DOSTAWY
P+P= suma przyznanych punktów w kryterium cena i kryterium sposób dostawy
Suma przyznanych punktów w kryterium cena i sposób dostawy będzie sumowana .
W przypadku gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże drugiego kryterium
Zamawiający przyjmie, iż jest to termin wskazany w pkt. 2 B) Rozdziału XVIII
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca otrzyma – 0
punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 2.) KRYTERIUM SPOSÓB DOSTAWY : a) MAGAZYN STOŁÓWKA SZKOLNA – 40 PKT b) SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO PARTER -0 PKT P – ogólna liczba punktów przyznana w kryterium SPOSÓB DOSTAWY P+P= suma przyznanych punktów w kryterium cena i kryterium sposób dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część NR 4 MIĘSO i PRODUKTY MIĘSNE CPV 15100000-9Część NR 4 MIĘSO przetwory mięsne . Barwa mięsa świeżego powinna być bladoróżowa do
czerwonej, soczyste, barwa, zapach, konsystencja, powierzchnia i przekrój mają świadczyć
o świeżości produktu, wędliny konsystencja ścisła, barwa na przekroju jasno różowa, smak
i zapach charakterystyczny dla mięsa peklowanego, parzonego i użytych przypraw,
dopuszczalne pojedyncze skupiska galarety. Wyklucza się dostarczanie plastrów wędlin,
szynki, polędwicy, kiełbas,pasztetów itp. w gotowych jednostkowych opakowaniach
np.100 g. Wędlina musi być pokrojona bezpośrednio u dostawcy na krajalnicy ze sztuki
wędliny czy bloku pasztetu w ok. 1,5 g plasterki.

4.2.5.) Wartość części: 113346,70 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania Umowy do wartości niższej niż określona
w Formularzu ofertowym, w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego,
wynikających ze zmieniającej się liczby podopiecznych korzystających z wyżywienia w
Przedszkolu, zmiany ilości poszczególnych produktów wymaganych jadłospisem.
Zamawiający zobowiązuje się do zlecenia dostaw w/w przedmiocie zamówienia do
wysokości min. 60 % wartości brutto wskazanej w Formularzu ofertowym wykonawcy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: XIII OPIS KRYTERIIÓW , KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT.
(dotyczy wszystkich części)
Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w każdej Części oddzielnie według
następujących kryteriów oceny ofert:
1) Cena (C) – 60 % - Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:
najniższa cena ofertowa
C = ---------------------------------------------------- x 100 x 60%
cena ofertowa w ofercie ocenianej
W powyższym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt.
2.) KRYTERIUM SPOSÓB DOSTAWY :

a) MAGAZYN STOŁÓWKA SZKOLNA – 40 PKT
b) SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO PARTER -0 PKT
P – ogólna liczba punktów przyznana w kryterium SPOSÓB DOSTAWY
P+P= suma przyznanych punktów w kryterium cena i kryterium sposób dostawy
Suma przyznanych punktów w kryterium cena i sposób dostawy będzie sumowana .
W przypadku gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże drugiego kryterium
Zamawiający przyjmie, iż jest to termin wskazany w pkt. 2 B) Rozdziału XVIII
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca otrzyma – 0
punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 2.) KRYTERIUM SPOSÓB DOSTAWY : a) MAGAZYN STOŁÓWKA SZKOLNA – 40 PKT b) SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO PARTER -0 PKT P – ogólna liczba punktów przyznana w kryterium SPOSÓB DOSTAWY P+P= suma przyznanych punktów w kryterium cena i kryterium sposób dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CPV15500000-3Część NR 5 PRODUKTY MLECZARSKIE świeżość, dobry smak po otwarciu produktów,
niezbrylone sery naturalne, gęste jogurty.

4.2.5.) Wartość części: 101275,40 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania Umowy do wartości niższej niż określona
w Formularzu ofertowym, w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego
wynikających ze zmieniającej się liczby podopiecznych korzystających z wyżywienia w
Przedszkolu, zmiany ilości poszczególnych produktów wymaganych jadłospisem.
Zamawiający zobowiązuje się do zlecenia dostaw w/w przedmiocie zamówienia do
wysokości min. 60 % wartości brutto wskazanej w Formularzu ofertowym wykonawcy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: XIII OPIS KRYTERIIÓW , KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT.
(dotyczy wszystkich części)
Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w każdej Części oddzielnie według
następujących kryteriów oceny ofert:
1) Cena (C) – 60 % - Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:
najniższa cena ofertowa
C = ---------------------------------------------------- x 100 x 60%
cena ofertowa w ofercie ocenianej
W powyższym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt.
2.) KRYTERIUM SPOSÓB DOSTAWY :

a) MAGAZYN STOŁÓWKA SZKOLNA – 40 PKT
b) SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO PARTER -0 PKT
P – ogólna liczba punktów przyznana w kryterium SPOSÓB DOSTAWY
P+P= suma przyznanych punktów w kryterium cena i kryterium sposób dostawy
Suma przyznanych punktów w kryterium cena i sposób dostawy będzie sumowana .
W przypadku gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże drugiego kryterium
Zamawiający przyjmie, iż jest to termin wskazany w pkt. 2 B) Rozdziału XVIII
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca otrzyma – 0
punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 2.) KRYTERIUM SPOSÓB DOSTAWY : a) MAGAZYN STOŁÓWKA SZKOLNA – 40 PKT b) SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO PARTER -0 PKT P – ogólna liczba punktów przyznana w kryterium SPOSÓB DOSTAWY P+P= suma przyznanych punktów w kryterium cena i kryterium sposób dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część NR 6 PRODUKTY SPOŻYWCZE CPV15800000-6 , 15131310-1, 15240000-2,Część NR 6 PRODUKTY SPOŻYWCZE – przyprawy zapach świeży po otwarciu
produktów, bez oznak spleśnienia, grudek, produkty gotowane sypkie, bez sklejania się twarde
sprężyste, produkty z puszek bez pleśni , mętnej konsystencji
15421000-5

4.2.5.) Wartość części: 74603,90 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania Umowy do wartości niższej niż określona
w Formularzu ofertowym, w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego,
wynikających ze zmieniającej się liczby podopiecznych korzystających z wyżywienia w
Przedszkolu, zmiany ilości poszczególnych produktów wymaganych jadłospisem.
Zamawiający zobowiązuje się do zlecenia dostaw w/w przedmiocie zamówienia do
wysokości min. 60 % wartości brutto wskazanej w Formularzu ofertowym wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru na swój koszt własnym transportem
wraz z jego rozładowaniem

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-09-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: XIII OPIS KRYTERIIÓW , KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT.
(dotyczy wszystkich części)
Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w każdej Części oddzielnie według
następujących kryteriów oceny ofert:
1) Cena (C) – 60 % - Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:
najniższa cena ofertowa
C = ---------------------------------------------------- x 100 x 60%
cena ofertowa w ofercie ocenianej
W powyższym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt.
2.) KRYTERIUM SPOSÓB DOSTAWY :

a) MAGAZYN STOŁÓWKA SZKOLNA – 40 PKT
b) SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO PARTER -0 PKT
P – ogólna liczba punktów przyznana w kryterium SPOSÓB DOSTAWY
P+P= suma przyznanych punktów w kryterium cena i kryterium sposób dostawy
Suma przyznanych punktów w kryterium cena i sposób dostawy będzie sumowana .
W przypadku gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże drugiego kryterium
Zamawiający przyjmie, iż jest to termin wskazany w pkt. 2 B) Rozdziału XVIII
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca otrzyma – 0
punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 2.) KRYTERIUM SPOSÓB DOSTAWY : a) MAGAZYN STOŁÓWKA SZKOLNA – 40 PKT b) SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO PARTER -0 PKT P – ogólna liczba punktów przyznana w kryterium SPOSÓB DOSTAWY P+P= suma przyznanych punktów w kryterium cena i kryterium sposób dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część NR 7 WARZYWA i OWOCE ŚWIEŻE CPV03220000-9Część NR 7 OWOCE I WARZYWA owoce, warzywa, powinny być nie zwiędnięte, skorupka
twarda, bez uszkodzeń zewnętrznych, owoce kulisto-stożkowate, dopuszcza się nieregularny
intensywnie kolor, skóra gładka, lśniąca, miąższ soczysty. Warzywa korzenne- korzenie
powinny być jędrne, nie popękane, nie sparciałe, bez uszkodzeń przez szkodniki, bez plam.
Warzywa - klasy pierwszej, nie powinny być zaparzone, zamarznięte, zapleśniałe, Owoce, warzywa liściaste – bez plam, zdrowe, bez uszkodzeń.

4.2.5.) Wartość części: 94026 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 03220000-9 - Warzywa, owoce i orzechy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zrealizowania Umowy do wartości niższej niż określona
w Formularzu ofertowym, w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego,
wynikających ze zmieniającej się liczby podopiecznych korzystających z wyżywienia w
Przedszkolu, zmiany ilości poszczególnych produktów wymaganych jadłospisem.
Zamawiający zobowiązuje się do zlecenia dostaw w/w przedmiocie zamówienia do
wysokości min. 60 % wartości brutto wskazanej w Formularzu ofertowym wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru na swój koszt własnym transportem
wraz z jego rozładowaniem

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: XIII OPIS KRYTERIIÓW , KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT.
(dotyczy wszystkich części)
Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w każdej Części oddzielnie według
następujących kryteriów oceny ofert:
1) Cena (C) – 60 % - Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:
najniższa cena ofertowa
C = ---------------------------------------------------- x 100 x 60%
cena ofertowa w ofercie ocenianej
W powyższym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt.
2.) KRYTERIUM SPOSÓB DOSTAWY :

a) MAGAZYN STOŁÓWKA SZKOLNA – 40 PKT
b) SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO PARTER -0 PKT
P – ogólna liczba punktów przyznana w kryterium SPOSÓB DOSTAWY
P+P= suma przyznanych punktów w kryterium cena i kryterium sposób dostawy
Suma przyznanych punktów w kryterium cena i sposób dostawy będzie sumowana .
W przypadku gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie wskaże drugiego kryterium
Zamawiający przyjmie, iż jest to termin wskazany w pkt. 2 B) Rozdziału XVIII
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca otrzyma – 0
punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 2.) KRYTERIUM SPOSÓB DOSTAWY : a) MAGAZYN STOŁÓWKA SZKOLNA – 40 PKT b) SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO PARTER -0 PKT P – ogólna liczba punktów przyznana w kryterium SPOSÓB DOSTAWY P+P= suma przyznanych punktów w kryterium cena i kryterium sposób dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy składane na podst. art. 125 ust. 1 ustawy Pzp DOTYCZĄCE
PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - zał. nr 3

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: .Oświadczenie wykonawcy składane na podst. art. 125 ust. 1 ustawy Pzp DOTYCZĄCE
SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – zał. nr 3

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XIII SWZ, składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony dopuszczają zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy, zgodnie z art. 455
ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawierania niniejszej umowy, polegające na:
a) zmianie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia w tym zmiany ustawowe zmiany stawki podatku od
towarów i usług (VAT),
b) zmianie terminie, częstotliwości dostaw i sposobu wykonywania umowy w przypadku, gdy
niezbędna jest zamiana sposobu wykonywania lub terminu, częstotliwości realizacji
przedmiotu umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla zamawiającego oraz konieczna w
celu prawidłowego wykonania umowy.
c) w zakresie rzeczowym przedmiotu umowy tj. zaprzestania wytwarzania produktu objętego
umową, pod warunkiem, iż odpowiednik jest tej samej lub wyższej jakości, za cenę nie
wyższą niż cena produktu objętego umową.
d) przedłożeniu przez Wykonawcę oferty korzystniejszej dla Zamawiającego, pod warunkiem,
iż odpowiednik jest tej samej lub wyższej jakości za cenę nie wyższą niż cena produktu
objętego umową.
e) wprowadzeniu do sprzedaży przez producenta zmodyfikowanego/ udoskonalonego
produktu powodującego wycofanie dotychczasowego za cenę nie wyższą niż cena produktu
objętego umową.
f) dopuszczeniu się zmiany umowy w zakresie numeru katalogowego, nazwy produktu
wielkości opakowania przy zachowaniu jego parametrów - w przypadku wprowadzenia
niniejszych zmian przez producenta potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.
g) zwiększeniu o 10% wartości umowy brutto, o ile stało się to niezbędne dla zapewnienia
ciągłości dostawy oraz prawidłowego funkcjonowania stołówki na skutek okoliczności jakich
nie można było przewidzieć na etapie prowadzenia postępowania o zamówienie.
h) jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego wykonawcę, dodatkowych dostaw,
których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i
zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia,
usług lub instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla zamawiającego,
c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej
umowy
i) Jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których
zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie
modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą
nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
W przypadkach, o których mowa w pkt. H , I: 1) nie może wprowadzać kolejnych zmian
umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy; 2) po dokonaniu zmiany umowy
zamieszcza ogłoszenie o zmianie umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych.
2. Dopuszcza się zmiany w treści niniejszej umowy, gdy zmiany te są nieistotne w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Zamawiający przewiduje waloryzacje:
poprzez zmianę ceny zamówienia, zarówno jej wzrost jak i obniżenie z użyciem odesłania do ogłaszanego w komunikacie Prezesa GUS wskaźnik zmian cen.
lub wskazania innej podstawy prawnej w szczególności wykazu rodzajów produktów lub kosztów w przypadku gdy zmiana ceny uprawnia strony do żądania zmiany wynagrodzenia.
Pierwsza waloryzacja ceny może nastąpić po okresie 60 dni od dnia otwarcia ofert.
Strony ustalają , że w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na zmianę wynagrodzenia. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego w terminie 30 dni od daty wprowadzenia zmiany z wnioskiem o zmianę cen jednostk.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia zgodnie z rozdziałem XVI niniejszej specyfikacji

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.