eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › "Dostawa sprzętu audio-video w ramach projektu PIONIER-LAB"Ogłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa sprzętu audio-video w ramach projektu PIONIER-LAB”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010464542

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kolska 12

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-045

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@nask.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.nask.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

telekomunikacja/IT

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa sprzętu audio-video w ramach projektu PIONIER-LAB”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1dc3ca61-8eb1-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00528101

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu: „PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową nr POIR.04.02.00-30-A005/16-00.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.nask.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://nask.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne
wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej minimalnej konfiguracji: pamięć 2GB RAM, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z
systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) Włączona obsługa JavaScript;
5) Zainstalowany program AcrobatReader lub inny odczytujący pliki w formacie np. pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx.
6) dopuszczalna wielkość przesyłanych pojedynczych plików do 50 MB.
Dokumenty w formacie ,,PDF” zaleca się podpisywać formatem PAdES; natomiast dokumenty w formacie innym niż ,,PDF” zaleca
się podpisywać formatem XAdES.
Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy pod adresem https://nask.eb2b.com.pl/
Ofertę należy złożyć w następujący sposób:
1) Wykonawca składa ofertę poprzez dodanie w zakładce „Załączniki” dokumentów (załączników) określonych w niniejszej SWZ i
podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poprzez wybranie polecenia
„Dodaj załącznik” i wybranie docelowego pliku, który ma zostać zamieszczony. Wykonawca winien opisać załącznik nazwą
umożliwiającą jego identyfikację. W przypadku, gdy załącznik zwiera tajemnicę przedsiębiorstwa/dane osobowe Wykonawca
zaznacza stosowne polecenie „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” / „Załącznik zawiera dane osobowe”,
2) Potwierdzeniem prawidłowo złożonej oferty (dodania załącznika) jest automatyczne wygenerowanie komunikatu systemowego o
treści „Plik został przesłany”, po każdej prawidłowo wykonanej operacji tj. dodaniu i zapisaniu załącznika.
3) O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania
oferty polega na usunięciu plików składających się na ofertę. W tym celu w zakładce „Załączniki” Wykonawca korzysta z polecenia
„Usuń” po wybraniu odpowiedniego załącznika.
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty (załączników).
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieterminowe złożenie oferty. Zaleca się, aby założyć profil
Wykonawcy i rozpocząć składanie oferty z odpowiednim wyprzedzeniem.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), że:
1) Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Zamawiający;
2) NASK - PIB wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@nask.pl;
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego;
4) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, bankom, operatorom pocztowym, podmiotom
świadczącym dla Administratora usługi prawne, doradcze, podatkowe oraz podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne
oraz innym podmiotom uprawnionym na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 74) przez określony czas (art. 78);
5) Dane osobowe przechowywane są przez Administratora dla celów archiwizacyjnych, zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami, jak
również do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub obrony przez ewentualnymi roszczeniami;
6) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu z zastrzeżeniem, że:
a) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art.
16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą wzory umowy
w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;
b) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
c) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia korzystania ze środków
ochrony prawnej, o których mowa w SWZ, do upływu terminu na ich wniesienie;
7) W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale
konieczne dla celów związanych
z postępowaniem o udzielenie zamówienia;
9) Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie
profiluje danych osobowych;
10) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZZPiZ.2611.45.2023.618.PKO[PIONIER-LAB]

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na adres Stawki 40 w Warszawie zestawów do wideokonferencji w celu wyposażenia Laboratorium Preinkubacji w ramach projektu Pionier-Lab, zwanych dalej „Sprzętem” oraz udzielenie przez Wykonawcę gwarancji i zapewnienie w jej ramach serwisu gwarancyjnego na dostarczony Sprzęt, zgodnie z poniższym::
1) Odtwarzacz multimedialny w liczbie sztuk 1;
2) Kabel zasilający do kamery w liczbie sztuk 1;
3) Akumulator litowo-jonowy do aparatu w liczbie sztuk 2;
4) Ładowarka dwukanałowa do akumulatora w liczbie sztuk 1;
5) Adapter akumulatorów V-lock w liczbie sztuk 1;
6) Obiektyw nr 1 w liczbie sztuk 1;
7) Podwójny uchwyt na wałki 15 mm w liczbie sztuk 1;
8) Uniwersalne ramię z otworami na wałki 15 mm w liczbie sztuk 1;
9) Płyta bazowa w liczbie sztuk 1;
10) Zestaw uchwytów dedykowany dla systemu stabilizacji naramiennej kamery lub aparatu w liczbie sztuk 1;
11) Matte Box do kamery w liczbie sztuk 1;
12) Zestaw operatorski do kamery w liczbie sztuk 1;
13) Para rurek na akcesoria w liczbie sztuk 1;
14) Stabilizator do kamery w liczbie sztuk 2;
15) Bezprzewodowy system sterowania ostrością obiektywu w liczbie sztuk 2;
16) Obiektyw nr 3 w liczbie sztuk 1;
17) Kamera PTZ w liczbie sztuk 6;
18) Kontroler do kamery PTZ w liczbie sztuk 2;
19) Monitor nr 1 w liczbie sztuk 2;
20) Monitor nr 2 w liczbie sztuk 1;
21) Monitor interaktywny w liczbie sztuk 1;
22) Statyw elektryczny typu kolumna w liczbie sztuk 1;
23) Tablica interaktywna w liczbie sztuk 1;
24) Monitor nr 4w liczbie sztuk 1;
25) Statyw do tablic interaktywnych z wysięgnikiem w liczbie sztuk 1;
26) Stół obrotowy w liczbie sztuk 1.


2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ, dalej jako „SOPZ”.
1. Termin realizacji zamówienia tj.: Dostawa Sprzętu nastąpi w terminie do 3 dni roboczych liczonych od dnia zawarcia Umowy, nie później niż do 22 grudnia 2023 r., z zastrzeżeniem § 7 ust. 3 Załącznika nr 5 do SWZ-wzoru umowy.
2. W przypadkach, kiedy w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę co prowadziłoby do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.
3. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały zastosowane odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencyjnych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Każdorazowo gdy wskazana jest w niniejszym Zaproszeniu norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji technicznych należy przyjąć, że w odniesieniu do nich użyto sformułowania „lub równoważne”.
4. Pod pojęciem rozwiązań równoważnych Zamawiający rozumie takie rozwiązanie, które w równoważnym stopniu spełnia warunki określone w SOPZ.
5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, że proponowane przez niego rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
6. Dowody, w szczególności przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, potwierdzające, że proponowane przez Wykonawcę rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia nie podlegają uzupełnieniu.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert złożonych w odpowiedzi na SWZ.
8. Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzał wstępnych konsultacji rynkowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32321200-1 - Urządzenia audiowizualne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

32351000-8 - Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo

32350000-1 - Części sprzętu dźwiękowego i wideo

38651600-9 - Kamery cyfrowe

30231300-0 - Monitory ekranowe

30231320-6 - Monitory dotykowe

39151100-6 - Stojaki

43611500-4 - Stoły obrotowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie i SWZ, będzie kierował się kryterium i jego znaczeniem oraz będzie oceniał oferty w ramach tego kryterium. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
1) W celu potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania:
a) odpisu lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2) dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
3) jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w tym punkcie, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienie pkt 2 stosuje się.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta składa się z:
1) Formularza Ofertowego (wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ);
2) Formularza cenowego (wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ);
2. Wraz z ofertą należy złożyć:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w tym dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ);
2) Pełnomocnictwo wskazującego pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie (w wypadku złożenia oferty przez konsorcjum);
3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku posługiwania się pełnomocnikiem);
4) Dowody, w szczególności przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, potwierdzające, że proponowane przez Wykonawcę rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone SOPZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.
4. Żaden z wykonawców występujących wspólnie (członek konsorcjum) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw do wykluczenia.
7. W przypadku, gdy najwyżej zostanie oceniona oferta złożona przez wykonawców występujących wspólnie, a także gdy Zamawiający skorzysta z uprawnienia o którym mowa w art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, każdy z wykonawców przedstawia podmiotowe środki dowodowe służące potwierdzeniu braku podstaw do wykluczenia. Pozostałe podmiotowe środki dowodowe mogą być złożone wspólnie.
8. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
9. Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólną odpowiadają solidarnie za realizację zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Możliwa jest zmiana Umowy:
1) gdy dochowanie terminu realizacji obowiązku wynikającego z Umowy jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie Siły wyższej określonej w § 14 Umowy, która ma bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania Przedmiotu Umowy;
2) w razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron lub których Strony przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć innych niż Siła Wyższa;
3) gdy konieczne okaże się przedłużenie terminu realizacji obowiązku wynikającego z Umowy, z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego;
zakres zmiany – w oparciu o okoliczności określone w pkt 1 – 3 zmianie może ulec termin realizacji dostawy Sprzętu poprzez jego wydłużenie jednak nie dłużej niż o 20 dni, okres gwarancji w stosunku do terminów określonych w SOPZ poprzez jego wydłużenie jednak nie dłużej niż 6 miesięcy (za wyjątkiem pkt 1 powyżej gdy termin może być wydłużony o czas, w którym z uwagi na wystąpienie siły wyższej realizacja Umowa byłaby niemożliwa); przedmiot Umowy w sposób dostosowujący go do zmian wynikających z okoliczności wskazanych w pkt 1 – 3 powyżej w sposób nie zmieniający ogólnego charakteru Umowy; sposób wykonania przedmiotu Umowy w sposób dostosowujący go do zmian wynikających z okoliczności wskazanych w pkt 1 – 3 powyżej; wynagrodzenie poprzez jego zmniejszenie lub zwiększenie – zwiększenie nie więcej niż o 15% w stosunku do określonego w § 8 ust. 1 Umowy;
4) w przypadku zmian obowiązujących w przepisach prawa,
5) gdy, wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
6) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawcą stroną, w tym instytucjami nadzorującymi lub finansującymi Zamawiającego, które mają bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu Umowy;
7) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń, dotyczących Przedmiotu Umowy, instytucji nadzorującej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości;
8) w przypadku wycofania z produkcji/sprzedaży jakiegokolwiek modelu/typu Sprzętu wskazanego w Załączniku nr 1 do Umowy, Wykonawca dostarczy obecnie produkowany/sprzedawany model/typ Sprzętu o parametrach nie gorszych od wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy w ramach wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy; w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego oraz przedstawienia oświadczenia producenta/dystrybutora potwierdzającego fakt wycofania modelu/typu Sprzętu wskazanego w Załączniku nr 1 do Umowy wraz z konfiguracją Sprzętu obecnie produkowanego celem akceptacji przez Zamawiającego;
9) w przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego Sprzętu, Zamawiający dopuszcza zmianę polegającą na zastąpieniu w ramach wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy danego produktu produktem zastępczym, spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w Załączniku 2 do Umowy dla Sprzętu zastępowanego, rekomendowanymi przez producenta lub Wykonawcę w związku z ujawnieniem wad. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia producenta/dystrybutora potwierdzającego fakt spełniania przez produkt zastępczy wymagań określonych w Załączniku nr 2 do Umowy.
2. Szczegółowe warunki dot. zmian w umowie zostały opisane w § 12 umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://nask.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w ramach zamówienia wynosi: 160 520,46 złotych brutto.
2. Na podstawie z art. 7 ust. 6-7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023 poz. 1497 z późn. zm.), zwana dalej „ustawa sankcyjna”, osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 tej ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 6 tej ustawy, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.
3. Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy sankcyjnej przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się, złożenie oferty.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 305 pkt 1) w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 8) ustawy Pzp.
5. Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudniania na podstawie stosunku pracy, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp .
6. Wykluczeniu z postępowania podlega wykonawca, wobec którego zachodzą okoliczności określone w:
1) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) – 10) ustawy Pzp;
2) art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej.
7. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację zamówienia.
8. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć ewentualnym podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, o ile są już znani.
9. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 275 ust. 1 w związku z art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.