eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oświęcim › Usługa odbioru i przekazania do zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odbierania i przekazywania do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania selektywnie zebranych odp..Ogłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa odbioru i przekazania do zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odbierania i przekazywania do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania selektywnie zebranych odp..

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276015

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Więźniów Oświęcimia 20

1.5.2.) Miejscowość: Oświęcim

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-600

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@auschwitz.org

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.auschwitz.org/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa odbioru i przekazania do zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odbierania i przekazywania do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania selektywnie zebranych odp..

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3266ac74-9035-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00527293

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00116988/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Wywóz nieczystości

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3266ac74-9035-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
Wyłącznie, i tylko wyjątkowo w szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawców i Zamawiającego za pośrednictwem platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@auschwitz.org (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w module edukacyjnym
https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/
https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2022/07/Oferty-5.2.1.pdf
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, akceptuje te wymagania oraz warunki korzystania z ww. platformy.
a) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem platformy e-Zamówienia wynosi 150MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
b) Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej złożenia na platformie e-Zamówienia. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowych odwzorowań dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz innych informacji przyjmuje się datę złożenia/wysłania ich na platformie e-Zamówienia albo
w szczególnie uzasadnionych przypadkach o których mowa w pkt. 1 ich przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego.
c) Ogólne zasady korzystania z platformy e-Zamówienia:
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie
e-Zamówienia, tj.:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
- Komputer PC: Parametry minimum: Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD; Zainstalowany jedne z poniższych systemów operacyjnych: MS Windows 7 lub nowszy OSX/Mac OS 10.10, Ubuntu 14.04; Zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek: Chrome 66.0 lub nowsza, Firefox 59.0 lub nowszy, Safari 11.1 lub nowsza, Edge 14.0 i nowsze,
- Tablet/Telefon: Parametry minimum: 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS; Przeglądarka Chrome 61 lub nowa.
- Dla skorzystania z pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, oraz cookies;
- Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj.: plików o wielkości do 150 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, docx, xlsx, csv, jpg, jpeg, tif, png, svg, zip, tar, gz, gzip, 7z, XAdES, CAdES, PAdES. Zamawiający zaleca pliki w pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 707000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i przekazywania do zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, odbierania i przekazywania do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz wywozu nieczystości ciekłych z Państwowego Muzeum Auschwitz–Birkenau w Oświęcimiu. 1. Rodzaje wytwarzanych odpadów komunalnych:
a) Niesegregowane (zmieszane odpady komunalne) o kodzie: 20 03 01
b) Odpady segregowane o kodach:
Kod rodzaj odpadów
08 01 11* odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki i organiczne lub inne substancje niebezpieczne
15 01 10* opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)
15 01 01 opakowania z papieru i tektury
15 01 03 opakowania z drewna
15 01 07 opakowania ze szkła
16 01 03 zużyte opony
16 02 13 zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
16 05 06 chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych
16 06 04 baterie alkaiczne
17 01 01 odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 gruz ceglany
17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
17 02 02 szkło
17 02 03 tworzywa sztuczne
17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
17 06 04 materiały izolacyjne
20 01 01 papier i tektura
20 01 02 szkło
20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 17 odczynniki fotograficzne
20 01 39 tworzywa sztuczne
20 01 40 metale
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji
20 03 07 odpady wielkogabarytowe

4.2.6.) Główny kod CPV: 90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług do wysokości 10% wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 Pzp, którego zakres obejmuje wywozy odpadów o kodach nieprzewidzianych w SWZ, ale wynikających z pilnych potrzeb Zamawiającego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w zakresie zdolności technicznej, tj.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował :
minimum 1 pojazdem do odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, wyposażony w legalizowaną wagę samochodową i drukarkę umożliwiającą wydruk potwierdzenia wagi, posiadający mechanizm do załadunku i opróżniania pojemników, o których mowa w załączniku nr 1 do SWZ.; minimum 1 pojazdem do odbioru odpadów segregowanych zapewniający możliwość obsługi pojemników, o których mowa w załączniku nr 1 do SWZ; minimum 1 pojazdem do odbioru nieczystości ciekłych zgodnym z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 12.11.2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów z pojazdów – umożliwiający weryfikację tych danych oraz dostęp do danych archiwalnych.
oraz posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj. Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada:
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Oświęcim, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Oświęcim.
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Oświęcim, prowadzonego przez Wójta Gminy Oświęcim. Wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., który to rejestr stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj. Aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Oświęcim, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Oświęcim.
Aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Oświęcim, prowadzonego przez Wójta Gminy Oświęcim.
Wydruku z rejestru, potwierdzającego wpis do rejestru BDO, stanowiącego integralną część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarcze odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach w zakresie podmiotu transportującego odpady.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany wnieść wadium o wartości 10 600,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy, sześćset złotych) na czas związania ofertą. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy PZP. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. Pieniądzu,
3.2. Gwarancjach bankowych,
3.3. Gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.4. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W przypadku wniesienia wadium w formach określonych powyżej w ppkt 3.2.- 3.4., dokument winien być wystawiony na Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-600 Oświęcim.
5. Wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego, Swift: GOSKPLPW, Konto PL 80 1130 1150 0012 1268 9790 0005
Wnosząc wadium Wykonawca winien powołać się na nazwę niniejszego postępowania oraz nr nadany postępowaniu przez Zamawiającego.
Wadium w formie niepieniężnej:
7.1. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7.2. Treść dokumentu wadium winna zawierać nazwę niniejszego postępowania oraz nr nadany postępowaniu przez Zamawiającego.
7.3. Udzielona gwarancja:
7.3.1. musi być gwarancją samoistną, nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie, bez konieczności przedkładania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów,
7.3.2. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Ustawie PZP,
7.3.3. z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty Zamawiającemu całej kwoty wadium,
7.3.4. treść gwarancji nie może zawierać klauzuli zwalniającej gwaranta od odpowiedzialności wskutek zwrotu dokumentu gwarancji,
7.3.5. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Ustawy PZP), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum ).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie z art. 125 ust. 1 Ustawy PZP składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania (w pkt. 1 ppkt. od 1.1. do 1.3. Działu IX SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, winno być złożone wraz z ofertą. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 6, Działu VII SWZ, mogą być spełnione łącznie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z paragrafem 12 Umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Złożenie oferty wraz z oświadczeniem i innymi dokumentami oraz jej wycofanie odbywa się przy użyciu platformy e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.