eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Dostawa produktów mleczarskich do budynku Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze" przy ul. Sanguszków 28A w TarnowieOgłoszenie z dnia 2022-12-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa produktów mleczarskich do budynku Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” przy ul. Sanguszków 28A w Tarnowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661323

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sanguszków 28A

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zaz@zaz.tarnow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zaz.tarnow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Rehabilitacja społeczna i zawodowa zatrudnionych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa produktów mleczarskich do budynku Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” przy ul. Sanguszków 28A w Tarnowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b2323127-87a9-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00527046

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00046718/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawa produktów mleczarskich

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu się przy użyciu miniPortalu, który jest bezpłatny i dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /ZAZSloneczneWzgorze/SkrytkaESP dostępnej na platformie ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: e-mail: zaz@zaz.tarnow.pl lub a.hulska@zaz.tarnow.pl (zalecane)

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika.
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W
przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony.
3. Sposób sporządzenia i przekazywania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (zw. dalej „Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych”) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 poz.2415).
4. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy, podpisem zewnętrznym (XADES) lub wewnętrznym (PADES). W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny XADES, wewnętrzny PADES) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny XADES) lub dokumenty z wszytym podpisem (typ wewnętrzny PADES.)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Znak sprawy: ZP/3/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów mleczarskich do budynku Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” przy ul. Sanguszków 28A w Tarnowie.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę m.in. następujących produktów mleczarskich:
drożdże, różnego rodzaju jogurty, masło, różnego rodzaju mleka, różnego rodzaju sery i serki, różnego rodzaju śmietany, maślanka, kefiry, margaryna i INNE
w ilościach określonych w formularzu cenowym/opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1A do SWZ. Zamówienia obejmuje ponad 35 różnych pozycji asortymentowych produktów mleczarskich.
3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, partiami na podstawie zgłoszeń Zamawiającego przekazywanych wg jego wyboru: telefonicznie, pocztą elektroniczną, pisemnie lub osobiście podczas realizowanej dostawy. Realizacja dostaw odbywać się będzie maksymalnie 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia w następnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia, w godz. od 8:00 do 14:00.
4. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie transportem własnym Wykonawcy na jego koszt i ryzyko do budynku Zamawiającego , tj. Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze”, ul. Sanguszków 28A, 33-100 Tarnów. Dostawa obejmuje również rozładowanie i wyniesienie zamawianego przedmiotu zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego w ww. budynku.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
1) Opis przedmiotu zamówienia zawarty Formularzu cenowym stanowiącym w Załącznik nr 1A do SWZ.
2) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15510000-6 - Mleko i śmietana

15530000-2 - Masło

15540000-5 - Produkty serowarskie

15551000-5 - Jogurt i pozostałe przefermentowane przetwory mleczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Rodzaj i maksymalna wartość opcji:
Opcję stanowi możliwość rozszerzenia zamówienia podstawowego zdefiniowanego w zakresie rodzaju asortymentu, ilości i cen jednostkowych w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1A do SWZ, na warunkach umowy podstawowej, o dodatkowy zakres za dodatkowym wynagrodzeniem wg rozliczenia zgodnie z formularzem cenowym z zastrzeżeniem że maksymalna wartość opcji dla każdej pozycji asortymentowej nie przekroczy 20% wartości tej pozycji dla zamówienia podstawowego oraz, że łączna wartość opcji nie przekroczy 20% ceny ofertowej za wykonanie zamówienia podstawowego, przy założeniu, ze ceny jednostkowe dla zamówienia realizowanego w ramach opcji będą takie same jak ceny jednostkowe określone dla zamówienia podstawowego.
2. Okoliczności skorzystania z opcji:
Warunkiem uruchomienia opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego, złożone Wykonawcy w formie pisemnej lub elektronicznej.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na reklamację

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach).
2. Formularz cenowy stanowiący odpowiednio Załącznik nr 1A do SWZ;
3. Oświadczenia, o których mowa w pkt 8.1 SWZ;
4. Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy:
1) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
2) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt ) jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (np. nazwę rejestru, adres strony internetowej, NIP, REGON itp.)
3) jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1) Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w treści zawartej umowy na podstawie art. 454 i 455 ustawy Pzp
2. Zamawiający przewiduje również zamiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na mocy postanowień niniejszej umowy określając następujący zakres, charakter i warunki :
1) W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT), na pisemny wniosek zainteresowanej strony, dopuszcza się zmianę wartości umowy brutto w stosunku do towarów, których zmiana dotyczy. W razie zmiany stawki podatku od towarów i usług, ceny jednostkowe i wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określone w wyniku tej zmiany ceny jednostkowe i wartość brutto wynagrodzenia zostaną wyliczone w oparciu o wysokość stawki VAT obowiązującej po zmianie przepisów.
2) Dopuszcza się waloryzację cen jednostkowych netto według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla żywności i napojów bezalkoholowych opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny w Biuletynie Statystycznym GUS. Celem waloryzacji jest tylko i wyłącznie urealnienie cen zakupu artykułów, których dostawa stanowi przedmiot niniejszej umowy. Waloryzacja jest dopuszczalna w razie łącznego spełnienia następujących warunków:
a) złożenia pisemnego wniosku przez zainteresowaną stronę;
b) zmiany wskaźnika, o którym mowa powyżej, o co najmniej 10% w stosunku do cen/y wskazanych/ej w ofercie/formularzu cenowym Wykonawcy,
c) upływu co najmniej 3 miesięcy od rozpoczęcia realizacji umowy.
3) Waloryzację przeprowadza się w oparciu o opublikowane przez GUS wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych – żywność i napoje bezalkoholowe, za miesiąc poprzedzający wpływ wniosku, o którym mowa powyżej, w odniesieniu do cen z miesiąca i roku w którym złożona została oferta w postępowaniu w wyniku którego zawarta została niniejsza umowa, dla odpowiednich grup żywności lub wybranych produktów.
4) Zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia nie częściej niż 1 raz na kwartał.
5) Wniosek o zmianę umowy, o którym mowa w pkt 2 powyżej, powinien zawierać co najmniej:
a) zakres proponowanej zmiany,
b) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy lub postanowień umowy,
c) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy.
6) Waloryzacja, o której mowa w ustępach poprzedzających, nie może prowadzić do zmiany przekraczającej 20% wartości całkowitego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, z tytułu realizacji podstawowego przedmiotu umowy, o którym mowa w §4 ust. 3 umowy.
3. Zamawiający przewiduje także zmianę treści umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy o którym mowa w §1 ust. 2 i 3 umowy, ograniczenia zakresu umowy, zmiany ceny za całość przedmiotu umowy po rozliczeniu zgodnie z cenami jednostkowymi w złożonych formularzach cenowych.
4. Zmiana, o której mowa w ust. 3 jest dopuszczalna w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, innych zdarzeń spowodowanych epidemią w szczególności w przypadku zawieszenia działalności Zamawiającego, czasowego zamknięcia placówki, objęcie pracowników kwarantanną lub braku możliwości realizacji umowy z powodu zdarzeń spowodowanych epidemią, pandemią, klęskami żywiołowymi, lub wystąpieniem innej „siły wyższej” oznaczającej wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą Stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu.
5. Zmiany przewidziane w ust. 2 i 3 są dopuszczalne pod warunkiem osiągnięcia przez strony umowy, porozumienia co do zakresu i momentu wejścia w życie ewentualnych zmian jej postanowień, przy zachowaniu w szczególności zasad wydatkowania środków publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
6. Zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i wywołuje skutek od dnia podpisania stosownego aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-10 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamówienie wykonywane będzie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2023 r.
2. Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w przypadku wystąpienia którejkolwiek z określonych w niej przesłanek. W celu potwierdzenia braku podstaw
do wykluczenia na podstawie w/w przesłanki Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu potwierdzające brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – zawarte w Załączniku nr 4 do SWZ . W przypadku składania oferty wspólnej przez kilkuwykonawców, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa powyższe oświadczenie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.