eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Dostawa produktów mleczarskich do budynku Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze" przy ul. Sanguszków 28A w TarnowieOgłoszenie z dnia 2023-02-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa produktów mleczarskich do budynku Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” przy ul. Sanguszków 28A w Tarnowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej - Zakład Aktywności Zawodowej "Słoneczne Wzgórze"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661323

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sanguszków 28A

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zaz@zaz.tarnow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zaz.tarnow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Rehabilitacja społeczna i zawodowa zatrudnionych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa produktów mleczarskich do budynku Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” przy ul. Sanguszków 28A w Tarnowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b2323127-87a9-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00087467

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00046718/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawa produktów mleczarskich

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00527046

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Znak sprawy: ZP/3/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów mleczarskich do budynku Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze” przy ul. Sanguszków 28A w Tarnowie.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę m.in. następujących produktów mleczarskich:
drożdże, różnego rodzaju jogurty, masło, różnego rodzaju mleka, różnego rodzaju sery i serki, różnego rodzaju śmietany, maślanka, kefiry, margaryna i INNE
w ilościach określonych w formularzu cenowym/opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1A do SWZ. Zamówienia obejmuje ponad 35 różnych pozycji asortymentowych produktów mleczarskich.
3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, partiami na podstawie zgłoszeń Zamawiającego przekazywanych wg jego wyboru: telefonicznie, pocztą elektroniczną, pisemnie lub osobiście podczas realizowanej dostawy. Realizacja dostaw odbywać się będzie maksymalnie 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia w następnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia, w godz. od 8:00 do 14:00.
4. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie transportem własnym Wykonawcy na jego koszt i ryzyko do budynku Zamawiającego , tj. Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze”, ul. Sanguszków 28A, 33-100 Tarnów. Dostawa obejmuje również rozładowanie i wyniesienie zamawianego przedmiotu zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego w ww. budynku.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
1) Opis przedmiotu zamówienia zawarty Formularzu cenowym stanowiącym w Załącznik nr 1A do SWZ.
2) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

15510000-6 - Mleko i śmietana

15530000-2 - Masło

15540000-5 - Produkty serowarskie

15551000-5 - Jogurt i pozostałe przefermentowane przetwory mleczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 111887,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 134253,35 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 111887,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8680000752

7.3.3) Ulica: Ul. Wygoda 147

7.3.4) Miejscowość: Bochnia

7.3.5) Kod pocztowy: 32-700

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 111887,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.