eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Sprzątanie i utrzymanie porządku oraz świadczenie innych usług związanych z utrzymaniem czystości w budynkach Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz na terenie przyległym do budynkówOgłoszenie z dnia 2023-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sprzątanie i utrzymanie porządku oraz świadczenie innych usług związanych z utrzymaniem czystości w budynkach Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz na terenie przyległym do budynków

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288886

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rybacka 1

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-204

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: (91) 81-32-611, (91) 48-00-779

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pum.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pum.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprzątanie i utrzymanie porządku oraz świadczenie innych usług związanych z utrzymaniem czystości w budynkach Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz na terenie przyległym do budynków

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3744b9ea-8468-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00526710

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00418325/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługa sprzątania w jednostkach PUM na terenie SPSK 1

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/850767

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy, komunikacja, odbywa się elektronicznie, wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej;
2) Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom oświadczenia, zawiadomienia, wezwania, będzie udostępniał oferty i kierował wszelką korespondencję i dokumenty do Wykonawców za pośrednictwem Platformy Zakupowej, a Wykonawcom nie przysługuje żądanie przekazywania korespondencji za pośrednictwem e-maila;
3) Wykonawca może komunikować się z Zamawiającym za pośrednictwem Platformy Zakupowej, za pomocą formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, z zastrzeżeniem punktu 4);
4) ofertę wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem „Formularza”, dostępnego na Platformie Zakupowej, w miejscu publikacji ogłoszenia o zamówieniu i innych dokumentów zamówienia;
5) Korespondencja przekazana Zamawiającemu w inny sposób, niż opisany w punkcie 3) nie będzie brana pod uwagę;
6) Adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/850767

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) ofertę i oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, a także inne dokumenty składane wraz z ofertą przygotowuje się i składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisanej przy pomocy dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (tzw. podpisem osobistym);
2) w celu złożenia oferty Wykonawca może, ale nie musi założyć konto na Platformie Zakupowej. Instrukcja dotycząca rejestracji i logowania dostępna jest pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3) przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie Zakupowej, ani logowania.
4) korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawców jest bezpłatne.
5) za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę zapisania plików na serwerze. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Głównym Urzędem Miar. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych jest Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin.
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email iod@pum.edu.pl lub pod numerem telefonu 914800790.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Pomorskim
Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie.
4. Udostępnienie danych osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, następuje w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.
5. Dane osobowe mogą być udostępnione następującym kategoriom odbiorców:
1) podmiotom, którym muszą zostać udostępnione na podstawie przepisów prawa, w tym właściwym organom do załatwienia konkretnej sprawy albo na podstawie art. 18 ust. 6 lub 74 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.,
2) podmiotom, z którymi współpracujemy w celu osiągnięcia powyższych celów przetwarzania w związku z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym instytucjom finansowym oraz bankom, firmom świadczącym usługi informatyczne oraz pocztowo-kurierskie,
3) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 6 lub 74 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.
6. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ar. 78 ust. 1 i ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, dane są przechowywane przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie
zamówienia publicznego. W okresie późniejszym, w zakresie w jakim wymagane jest to przez inne przepisy ustawowe.
7. Biorąc pod uwagę poniższe zastrzeżenia wynikające z art. 78 ustawy pzp, w związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych może Pani/Pan skorzystać z prawa dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) danych, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania.
- PUM może żądać wskazania dodatkowych informacji mających szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia (art. 75)
- Skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia nie może jednak naruszać integralności protokołu oraz jego załączników (art. 76)
- Skorzystanie z prawa do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (art. 19 ust. 3) Przysługuje Tobie także prawo wniesienia skargi do
organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aby
mieć pewność, że jesteś uprawniony do skorzystania z praw możemy prosić Ciebie o podanie dodatkowych informacji pozwalających na dokonanie identyfikacji.
8. Obowiązek podania danych osobowych w zakresie danych oferenta jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r.
9. Nie będziemy przekazywać Twoich poza EOG. Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "RODO", w celu umożliwienia korzystania za środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie, do upływu terminu na ich wniesienie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-240/40/TP2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania i utrzymania porządku oraz świadczenie innych usług związanych z utrzymaniem czystości w budynkach PUM oraz na terenie przyległym do budynków.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje także zapewnienie środków czystości i higienicznych i innych np. nasion traw, nawozów, środków do oprysków itp. niezbędnych do prawidłowego i należytego świadczenia usługi, w budynkach PUM oraz na terenie przyległym do budynków.
3. Usługi świadczone będą na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 PUM w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1.
4. Niniejsze zamówienie obejmuje realizację usług określonych w 4 zadaniach.
5. Przedmiotem zamówienia w ramach Zadania I jest realizacja prac na powierzchniach wszystkich wymienionych w punkcie 1 pomieszczeń, korytarzy i klatek schodowych znajdujących się w budynku Centrum Nowych Technologii Medycznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, a także na terenie do tego budynku przylegającym oraz 6 sal dydaktycznych na I piętrze w budynku Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych zlokalizowanych na obszarze Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1.
6. Przedmiotem zamówienia w ramach Zadania II jest realizacja prac na powierzchniach wskazanych w punkcie 1 pomieszczeń, korytarzy i klatek schodowych znajdujących się na IV piętrze budynku A, V piętrze budynku B oraz Sali im. J. Węgierki (z zapleczem i szatnią), zlokalizowanych na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 PUM w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1.
7. Przedmiotem zamówienia w ramach Zadania III jest realizacja prac na powierzchniach wskazanych w punkcie 1 pomieszczeń, korytarzy i klatek schodowych znajdujących się w budynku Zakładu Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie zlokalizowanego na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 PUM w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1 oraz na terenie bezpośrednio z nim sąsiadującym.
8. Przedmiotem zamówienia w ramach Zadania IV jest realizacja usługi wysokościowej mycia okien, naświetli oraz przeszkleń w lokalizacjach na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 PUM w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1.
9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak również szczegółowy zakres czynności określony jest dla każdego zadania w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
10. Zakres zamówienia.
1) Zamawiający przewiduje realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej swz;
2) Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia przewiduje możliwość zwiększenia zakresu świadczenia o 10% lub zmniejszenia zakresu świadczenia o 10%, co oznacza, że gwarantowaną wielkością zamówienia jest 90% zakresu ujętego w opisie przedmiotu zamówienia;
3) W przypadku konieczności ograniczenia przedmiotu zamówienia w trakcie realizacji zamówienia np. zmniejszenia sprzątanej powierzchni/terenu zewnętrznego, podstawą ustalenia zmniejszonego wynagrodzenia ryczałtowego będzie cena cząstkowa dotycząca ograniczanej powierzchni lub czynności wskazana w ofercie, pomnożona przez wielkość ograniczanej powierzchni lub czynności, chyba że zmniejszenie obejmowało będzie zakresem całe Zadanie w ramach zamówienia, wówczas opłata ryczałtowa zostanie zmniejszona o kwotę, jaka podana zostanie przez Wykonawcę w ofercie na realizację tego Zadania.
4) W przypadku przekazania Wykonawcy dodatkowej powierzchni do sprzątania lub dodatkowych czynności opłata ryczałtowa będzie ustalana na podstawie cen jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy dla zadania odpowiadającego specyfice przekazywanej dodatkowo powierzchni lub prac.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

77342000-9 - Przycinanie żywopłotów

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni oferty przyznając w każdym kryterium punkty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria według wzoru C+ K i przyjętą metodę oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kontrola jakości wykonywania usługi (nadzór koordynatora) „K”

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunek udziału w postępowaniu, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – co najmniej 1 zamówienie/umowę, której zakres odpowiada przedmiotowi zamówienia. Za usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna usługę sprzątania i utrzymywania czystości, powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, w tym odśnieżania, trwającą nieprzerwanie przez minimum 10 następujących po sobie miesięcy, na podstawie jednej umowy, o wartości miesięcznej umowy przynajmniej 80 000,00 zł brutto (osiemdziesiąt tysięcy złotych brutto), w obiekcie, w którym świadczone są usługi laboratoryjne i/lub medyczne, przy czym łączna powierzchnia powinna być równa lub większa niż 5 000 m2.
UWAGA:
a) W przypadku zamówienia/umowy, która jest w trakcie realizacji, powyższy warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca realizuje już umowę od przynajmniej 10 zakończonych miesięcy.
b) W przypadku gdy wykonawca wykaże umowę która trwa/trwała dłużej niż 10 miesięcy, musi wykazać, że w trakcie trwania takiej umowy (niezależnie od długości jej trwania), wartość miesięczna następujących po sobie 10 miesięcy, wynosiła przynajmniej 80 000,00 zł brutto.
c) Miesiące świadczenia usługi, o których mowa wyżej nie będą liczone zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego lecz od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca (np. od 1.09. do 30.09.), a w przypadku okresów rozpoczynających się i kończących w innym miesiącu – od pierwszego dnia do dnia poprzedzającego dzień, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu (np. 15.05.2022 r. do 14.05.2023 r.).
d) W przypadku, gdy usługi, o których mowa wyżej były realizowane przez wykonawcę wspólnie z innym podmiotem, zamawiający wymaga, aby wykonawca wskazał zakres usług, które faktycznie wykonywał w ww. zamówieniu. Zakres usług, wykonywanych przez wykonawcę wspólnie z innym podmiotem musi wypełniać warunek udziału w postępowaniu, opisany w ust. 1.
e) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełniać w całości jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. To samo dotyczy wykonawcy, który w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie polegał na potencjale podmiotów udostępniających mu zasoby.
f) Jeśli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, chcą następnie wspólnie wykonywać usługi, dla których zamawiający wymaga spełnienia warunku udziału w postępowaniu, to każdy z wykonawców składających ofertę wspólną musi w całości legitymować się tym doświadczeniem. Legitymowanie się doświadczeniem zostanie przez zamawiającego uznane także wówczas, gdy wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wykażą doświadczenie we wspólnie wykonywanym zamówieniu, w zakresie o którym mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału, o wartości stanowiącej iloczyn wymaganej wartości miesięcznej usługi i ilości podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie i zamierzających wspólnie realizować umowę z zamawiającym.
2. Ponadto, o udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia warunek udziału w postępowaniu, dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 600 000 (sześćset tysięcy) złotych. W przypadku składania oferty wspólnej, warunek ten musi być spełniony w całości przez jednego z wykonawców. To samo dotyczy wykonawcy, który w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie polegał na potencjale podmiotów udostępniających mu zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku oferty wspólnej ww. oświadczenia składa na wezwanie każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Zamawiający nie wezwie wykonawcy do złożenia przedmiotowego oświadczenia, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.
2) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, art. 109 ust. 1 pkt 5), 7)-10) ustawy. W przypadku oferty wspólnej ww. oświadczenia składa na wezwanie każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
3) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 129). W przypadku oferty wspólnej ww. oświadczenia składa na wezwanie każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, według wzoru przekazanego przez Zamawiającego wraz odpisem lub informacją z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, na potwierdzenie, że osoba działająca w imieniu podmiotu udostepniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania. Podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów rejestrowych, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile podmiot ten wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (NIP, Regon, nr KRS). Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu. Uwaga! Ww. zobowiązanie należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.
2) oświadczenie, na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru przekazanego przez zamawiającego. Ww. oświadczenie należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia.
3) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. W przypadku oferty wspólnej ww. wykaz i dowody składa na wezwanie pełnomocnik wykonawców składających ofertę wspólną.
4) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. formularz oferty wraz z dodatkowym formularzem cenowym (zawierającym ceny jednostkowe (cząstkowe)), stanowiącym załącznik do formularza oferty, według wzorów udostępnionych przez Zamawiającego; Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia formularz oferty z załącznikiem składa pełnomocnik wykonawców.
2. pełnomocnictwo lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiIDG);
3. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy lub wykonawców jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów rejestrowych, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (NIP, Regon, nr KRS). Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. odpis lub informację składa każdy z wykonawców.
4. oświadczenia na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy pzp, traktujące:
a) o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, według wzoru przekazanego przez zamawiającego. Informacje zawarte w ww. oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z wykonawców w zakresie braku podstaw do wykluczenia;
b) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru przekazanego przez zamawiającego. Informacje zawarte w ww. oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa pełnomocnik wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w następującej wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. Wniesione wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu – przelewem na konto zamawiającego w Santander Bank Polska S.A. III O/Szczecin 22 1090 1766 0000 0001 5019 5534 z dopiskiem „wadium: DZP-240.40.TP2.2023”, lub inny sposób identyfikujący postępowanie, w sposób nie budzący wątpliwości, przed upływem terminu składania ofert;
2) gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (z zastrzeżeniem, że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym) - wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej na Platformie. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej musi zostać wniesione wraz z ofertą w oryginale, w formie elektronicznej. Wadium w formie niepieniężnej musi zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę.
4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku, gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika.
5. W przypadku wnoszenia wadium przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w formie niepieniężnej, w treści gwarancji/poręczenia muszą zostać wymienieni wszyscy członkowie konsorcjum.
6. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia:
1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,
2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu,
3) wszystkie spory dotyczące gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich.
7. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji lub poręczenia z treści tych dokumentów musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego beneficjenta gwarancji/poręczenia – Zamawiającego, zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności,
2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
8. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. W związku z powyższym zaleca się, aby w treści gwarancji/poręczenia wskazano adres poczty elektronicznej, na który należy przesłać oświadczenie o zwolnieniu wadium.
9. W formularzu oferty należy wpisać nr konta, na które zamawiający ma zwrócić wadium wniesione w pieniądzu.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną formę prawną.
2. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy składający ofertę wspólną wraz z ofertą składają stosowne pełnomocnictwo w oryginale, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawców, wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne, uprawniające do wykonania określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo może także zostać złożone w elektronicznej kopii, potwierdzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.
4. Zamawiający w toku prowadzonego postępowania będzie przesyłał wszelką korespondencję do pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamówienie będą mogli wykonywać ci z wykonawców, którzy wykazali doświadczenie do realizacji danego zamówienia, opisane w treści Rozdziału VI swz. Jeżeli w konsorcjum złożonym z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wyłącznie jeden podmiot posiada doświadczenie, wymagane dokumentami zamówienia, to ten podmiot zobowiązany jest do wykonywania zakresu usług, dla których te zdolności były wymagane. Pozostałe podmioty mogą wykonywać zamówienie, w zakresie w jakim zamawiający nie stawia warunków w postępowaniu np. udostępnienie biura, czynności rozliczeniowe. Jeśli wszystkie podmioty chcą realizować zamówienie wspólnie, czyli wykonywać zakres usług, dla których zdolności były wymagane (określone w warunku udziału w postępowaniu), to każdy z nich powinien posiadać wymagane doświadczenie, ponieważ bez doświadczenia nie mogą wykonywać zamówienia. To samo dotyczy wykonawcy, który w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie polegał na potencjale lub zdolnościach podmiotów udostępniający mu potencjał lub zasoby.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, według wzoru udostępnionego przez zamawiającego, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
8. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający wspólną ofertę będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia oraz solidarnej odpowiedzialności za realizację zamówienia,
2) określenie szczegółowego zakresu działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.
9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw wykluczenia musi wykazać każdy z wykonawców oddzielnie, wobec powyższego wszystkie oświadczenia i dokumenty w zakresie braku podstaw wykluczenia wymagane w postępowaniu składa odrębnie każdy z wykonawców wspólnie występujących.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz zmiany waloryzacyjne, opisane w treści załącznika nr 2 do swz - wzorze umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/850767

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-09

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 4), 5) i 7)-10) ustawy pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Podmioty zagraniczne: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się także wykonawcy, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawcy i zobowiązani są do złożenia dokumentów i oświadczeń, wymienionych w treści Rozdziału VII SWZ. Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów, o których mowa w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy. W przypadku wskazania przez wykonawcę lub podmioty udostępniające zasoby, dokumentów - informacji lub odpisów z rejestrów, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.