eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługi gastronomiczne polegające na przygotowywaniu i dostarczaniu gorących posiłków dwudaniowych dla klientów bielańskich placówek w roku 2023Ogłoszenie z dnia 2022-12-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługi gastronomiczne polegające na przygotowywaniu i dostarczaniu gorących posiłków dwudaniowych dla klientów bielańskich placówek w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010843854

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: S. Przybyszewskiego 80/82

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-824

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 56 89 100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@opsbielany.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opsbielany.waw.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.opsbielany.waw.pl/przetargi/22-08.php

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi gastronomiczne polegające na przygotowywaniu i dostarczaniu gorących posiłków dwudaniowych dla klientów bielańskich placówek w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0c381d73-6cc3-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00526394

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460411/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OPS IX.26.3.8.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przygotowywaniu
i dostarczaniu gorących posiłków dwudaniowych dla klientów placówek na terenie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, z możliwością zamiany na suchy prowiant na wniosek Zamawiającego. Usługi objęte przedmiotem zamówienia powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia, w tym w szczególności przepisami ustawy z dn. 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2132 z późn. zm.), ustawy z dnia 5 sierpnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1657 z późn. zm.), rozporządzeniami wykonawczymi, rozporządzeniami unijnymi oraz z zachowaniem zasad systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli – HACCP.
II. Placówki, do których dostarczane będą posiłki:
1. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów nr 1, Al. Zjednoczenia 13
2. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów nr 2, ul. Wrzeciono 5 A
3. Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Grębałowska 14
4. Dzienny Dom „Senior+” Bielańskie Centrum Wsparcia Seniora, ul. W. Broniewskiego 56.
III. Przewidywana całkowita wielkość zamówienia, o którym mowa w ust. I dla czterech wymienionych w ust. II placówek wynosi łącznie 44 000 posiłków.
IV. Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia i brak możliwości dokładnego, wynikającego
z faktycznego bieżącego zapotrzebowania, oszacowania ilości posiłków Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości zamówienia. Ewentualne zmniejszenie zamówienia nie będzie skutkowało odpowiedzialnością Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż ewentualne zmniejszenie nie będzie większe niż 30 % zamówienia.
V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia będący integralną częścią niniejszego SWZ zawarty został w Załączniku Nr 1.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 564960,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1100000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 564960,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Granatoil Graniszewscy sp. j. Oddział Zagórze

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 550737453

7.3.4) Miejscowość: Czerwin

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 564960,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-02 do 2023-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.