eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługi gastronomiczne polegające na przygotowywaniu i dostarczaniu gorących posiłków dwudaniowych dla klientów bielańskich placówek w roku 2023Ogłoszenie z dnia 2022-11-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi gastronomiczne polegające na przygotowywaniu i dostarczaniu gorących posiłków dwudaniowych dla klientów bielańskich placówek w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010843854

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: S. Przybyszewskiego 80/82

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-824

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 56 89 100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@opsbielany.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.opsbielany.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi gastronomiczne polegające na przygotowywaniu i dostarczaniu gorących posiłków dwudaniowych dla klientów bielańskich placówek w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0c381d73-6cc3-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00460411

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.opsbielany.waw.pl/przetargi/22-08.php

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
1. w zakresie złożenia oferty wraz z załącznikami przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
2. wszelkie pozostałe dokumenty postępowania - drogą elektroniczną na adres: przetarg@opsbielany.waw.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania na której dostępne będą wszelkie dokumenty (m. in. Ogłoszenie, zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty) związane z prowadzonym postępowaniem: https://www.opsbielany.waw.pl/przetargi/22-08.php

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „formularza do komunikacji”. Dostęp do wymienionych formularzy jest realizowany poprzez miniPortal.
2. Ofertę wraz z załącznikami składa się, pod rygorem nieważności, w ogólnodostępnych formatach danych w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty oraz wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w Instrukcji użytkownika miniPortalu dostępnej pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Maksymalny rozmiar pliku po zaszyfrowaniu przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz komunikacji wynosi 150 MB.
5. Wielkość pojedynczego pliku podpisanego za pomocą podpisu zaufanego (dokument wraz z podpisem tzn. po podpisaniu) nie może przekroczyć 10 MB.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 50 MB. Limit wynika z systemu poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Zamawiającego. Należy również mieć na uwadze limit zastosowany w systemie poczty elektronicznej wykorzystywanym przez Wykonawcę.
7. Zamawiający rekomenduje stosowanie podpisu wewnętrznego oraz dołączanie znacznika czasu lub znacznika czasu i list CRL (tzw. LTV) przy kwalifikowanym podpisie elektronicznym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OPS IX.26.3.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przygotowywaniu
i dostarczaniu gorących posiłków dwudaniowych dla klientów placówek na terenie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, z możliwością zamiany na suchy prowiant na wniosek Zamawiającego. Usługi objęte przedmiotem zamówienia powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia, w tym w szczególności przepisami ustawy z dn. 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2132 z późn. zm.), ustawy z dnia 5 sierpnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1657 z późn. zm.), rozporządzeniami wykonawczymi, rozporządzeniami unijnymi oraz z zachowaniem zasad systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli – HACCP.
II. Placówki, do których dostarczane będą posiłki:
1. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów nr 1, Al. Zjednoczenia 13
2. Ośrodek Wsparcia dla Seniorów nr 2, ul. Wrzeciono 5 A
3. Bielański Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Grębałowska 14
4. Dzienny Dom „Senior+” Bielańskie Centrum Wsparcia Seniora, ul. W. Broniewskiego 56.
III. Przewidywana całkowita wielkość zamówienia, o którym mowa w ust. I dla czterech wymienionych w ust. II placówek wynosi łącznie 44 000 posiłków.
IV. Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia i brak możliwości dokładnego, wynikającego
z faktycznego bieżącego zapotrzebowania, oszacowania ilości posiłków Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości zamówienia. Ewentualne zmniejszenie zamówienia nie będzie skutkowało odpowiedzialnością Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż ewentualne zmniejszenie nie będzie większe niż 10 % zamówienia.
V. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia będący integralną częścią niniejszego SWZ zawarty został w Załączniku Nr 1.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z
przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, w wysokości nie
przekraczającej 10% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług
zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający
przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia
podstawowego, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, w wysokości nie przekraczającej 10% wartości zamówienia
podstawowego.
Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną
udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kucharza

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie dietetyka

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium społeczne - zatrudnienie kierowcy na umowę o pracę

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ustawy Pzp dotyczące w szczególności:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów co wyraża się poprzez prowadzenie przez Wykonawcę zarejestrowanej działalności gospodarczej wpisanej do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota tego ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 250 000,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100).
4. zdolności technicznej lub zawodowej
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy co najmniej 2 (dwie) usługi w zakresie przygotowywania i dostarczania gorących posiłków, przy czym zrealizowana wartość każdej z usług nie może być mniejsza niż 200 000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1. składane wraz z ofertą oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na dzień składania ofert, którego wzór stanowi Załącznik Nr 4.1 do SWZ;
2. na wezwanie Zamawiającego od Wykonawcy, którego oferta wstępnie uzyskała status oferty najkorzystniejszej – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu - sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4.2 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 112 ustawy Pzp, wskazanych w rozdz. V ust. II SWZ, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1. składane wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, którego wzór stanowi Załącznik Nr 4.1 do SWZ;
2. składane na wezwanie:
2.1 wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej / decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zezwalająca na prowadzenie określonej działalności gospodarczej;
2.2 dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 250 000,00 zł;
2.3 wykaz należycie wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik Nr 4.3 do SWZ. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają zachowania formy pisemnej.
2. Jeżeli zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć, Strony dopuszczają dokonanie zmian postanowień umowy w przypadku:
1.1 zmian ze względów organizacyjnych w zakresie sposobu realizacji przedmiotu Umowy,
1.2 zmian o charakterze obiektywnym po stronie Zamawiającego, w wyniku których sposób realizacji zamówienia musi być odmienny niż wskazany w SWZ.
1.3 zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy – w zakresie dostosowania postanowień umowy do zmiany przepisów prawa,
1.4 zmiany osób wykonujących przedmiot zamówienia pod warunkiem:
1.4.1 powiadomienia Zamawiającego o zamiarze zmiany,
1.4.2 podania powodów zmiany,
1.4.3 zaproponowania osób, które będą zdolne do wykonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ
1.5 zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją umowy:
1.5.1 zmiana wynagrodzenia może nastąpić po upływie 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy oraz nie częściej niż po upływie kolejnych 3 miesięcy od dnia zawarcia aneksu zmieniającego wynagrodzenia,
1.5.2 zmiana wynagrodzenia wykonawcy może nastąpić, gdy zmiana kosztów związanych z realizacją umowy będzie wyższa lub niższa niż 2% od półrocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
1.5.3 zmiana wynagrodzenia Wykonawcy będzie następowała w odniesieniu do wskaźnika zmiany kosztów (półrocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w terminie do 30 czerwca kolejnego roku po zawarciu umowy za pierwsze półrocze roku następującego po dniu zawarcia umowy
1.5.4 łączna maksymalna wartość zmiany umowy może wynieść 5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, proporcjonalnie do pozostałego okresu trwania umowy
1.5.5 warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy będzie wykazanie przez daną stronę umowy, że zmiana kosztów związanych z realizacją umowy miała faktyczny wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy
1.5.6 Strony umowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zmiany kosztów związanych z realizacją umowy, mogą zwrócić się z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Wraz z wnioskiem strona umowy będzie zobowiązana pisemnie przedstawić szczegółową kalkulację uzasadniającą odpowiednio wzrost albo obniżenie kosztów. Jeżeli po upływie 14-dniowego terminu strona umowy nie zwróci się o zmianę wynagrodzenia, to druga strona umowy uzna, iż zmiana kosztów nie ma faktycznego wpływu na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
1.5.7 zmiana wynagrodzenia wykonawcy wymaga zawarcia aneksu do umowy i będzie następować od daty wprowadzenia zmian w umowie i dotyczyć wyłącznie niezrealizowanej części umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-05 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-05 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.