eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Opracow, przeprowadz szkoleń oraz warsztat z test wersji Platf powstałej w wyniku realiz projektu B+R "Badanie dopasow efektów kształc w polsk syst oświaty do przyszł potrzeb rynku pracy".Ogłoszenie z dnia 2023-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracow, przeprowadz szkoleń oraz warsztat z test wersji Platf powstałej w wyniku realiz projektu B+R "Badanie dopasow efektów kształc w polsk syst oświaty do przyszł potrzeb rynku pracy”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 386888354

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Leopolda 31

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-189

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@emag.lukasiewicz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ibemag.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Badania naukowe i prace rozwojowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracow, przeprowadz szkoleń oraz warsztat z test wersji Platf powstałej w wyniku realiz projektu B+R "Badanie dopasow efektów kształc w polsk syst oświaty do przyszł potrzeb rynku pracy”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-689fc912-8fa2-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00525630

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/emag_lukasiewicz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/emag_lukasiewicz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (tj. dokumentów innych niż oferta), zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się̨ elektronicznie za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/emag_
lukasiewicz
formularza„Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie Zamawiającego w „profilu nabywcy”
, a dotyczącego danego postępowania.
Ofertę oraz oświadczenie zgodnie z zał 2 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej. Zgodnie z art. 63 ust. 2
ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:- kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem
zaufanym, lub - podpisem osobistym.
Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej
przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich
nowsze wersje,c. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,d.
włączona obsługa JavaScript,e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,f.
Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,g. Oznaczenie czasu odbioru
danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” Zamawiający informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG z
siedzibą w Katowicach (40-189) przy ul. Leopolda 31.
2) Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: ibemag@emag.lukasiewicz.gov.pl, telefonicznie pod numerem
+48 32 2007 600 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3) Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych,
z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: drogą elektroniczną
poprzez adres e-mail: iod@emag.lukasiewicz.gov.pl , pisemnie na adres siedziby Administratora.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z niniejszym
Postępowaniem, tj. w szczególności w celu: - wyboru oferty najkorzystniejszej,
- zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy w sprawie
zamówienia publicznego
oraz projektu, w ramach którego zamówienie jest realizowane.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja Postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp oraz w oparciu o inne obowiązujące przepisy prawa.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia lub odpowiednio dłuższy, jeśli taki obowiązek wynika z innych przepisów (np. w przypadku
dofinansowanie zamówienia).
7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z tej ustawy.
8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO. Posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;- na
podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa
sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz naruszać integralności protokołów oraz jego załączników;- na
podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym prawo to,
zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy Pzp nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usunięcia danych osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21
RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FH/06/11/ 23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, przeprowadzenie szkoleń oraz warsztatów z testowej wersji Platformy powstałej w wyniku realizacji projektu B+R pn.: „Badanie dopasowania efektów kształcenia w polskim systemie oświaty do przyszłych potrzeb rynku pracy” dla docelowej grupy fokusowej. Przygotowanie rekomendacji dla dalszych etapów projektu, po przeprowadzonych testach rozwiązania, z zagadnieniami do doskonalenia.

Zamówienie podzielone jest na trzy zadania:
Zadanie nr 1
Przygotowanie planu warsztatów i szkoleń do testowej wersji Platformy z zakresu funkcjonowania systemu z uwzględnieniem:
a) oczekiwanych efektów transferu kompetencji (wiedza do nabycia przez uczestników POC),
b) grup interesariuszy do przeszkolenia,
c) zakresu tematycznego szkoleń,
d) formuły realizacji (wykłady, warsztaty, ćwiczenia),
e) wyboru kluczowych zagadnień do poruszenia podczas szkolenia nt. wdrażanej wersji testowej Platformy,
f) zdefiniowania zakresu raportu końcowego po przeprowadzeniu szkoleń do testowej wersji Platformy.

Produkt:
Opracowane założenia oraz podejścia do szkoleń i warsztatów dla uczestników szkolenia z testowej wersji Platformy. Wysokopoziomowy plan warsztatów i szkoleń spełniający ww. kryteria.
2. Zadanie nr 2
Przygotowanie ramowych materiałów do warsztatów i szkoleń na podstawie wywiadów, dokumentacji oraz dostarczonych makiet Platformy (UX i Responsive Web Design):
a) przegląd powstałej dokumentacji,
b) przegląd makiet Platformy (UX i Responsive Web Design),
c) identyfikacja kluczowych obszarów tematycznych do przeprowadzenia testowych szkoleń dla użytkowników,
d) wywiad projektowy,
e) opracowanie ankiety dla uczestników.
Produkt:
Raport z przeprowadzonych prac w zadania nr 2
3. Zadanie nr 3
Przeprowadzenie testowego szkolenia z testowej wersji Platformy dla zdefiniowanej grupy fokusowej oraz opracowanie raportu podsumowującego z rekomendacjami do uwzględnienia w dalszych pracach rozwojowych:
a) opracowanie szczegółowego planu z uwzględnieniem: grupy uczestników, terminów, formy warsztatów i szkoleń,
b) opracowanie materiałów szkoleniowych,
c) raport z przeprowadzonych testów dla opracowanej Platformy w wyniku przeprowadzonego testowego szkolenia
Produkt:
Szczegółowy plan szkoleń i warsztatów dla użytkowników biorących udział w POC. Opracowane materiały do przeprowadzenia szkolenia. Raport z szkolenia testowej wersji Platformy.
5. Niniejsza usługa będzie realizowana w celu realizacji projektu: „Badanie dopasowania efektów kształcenia w polskim systemie oświaty do przyszłych potrzeb rynku pracy” – Akronim: „OŚWIATA” finansowanego ze środków Skarbu Państwa – Ministra Edukacji i Nauki w ramach umowy Nr MEiN/2022/DPI/225.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokona oceny
ofert w zakresie kryterium, o którym mowa w rozdziale XIX. W tym celu przeprowadzona zostanie ocena każdej oferty. Zamawiający
dokona weryfikacji oraz przypisania punktów dla kryterium oceny oferty cena 70 pkt,
Skład zespołu skierowanego do realizacji zamówienia 30 pkt. Wyniki wszystkich obliczeń dokonywanych w ww.kryterium podlegają
zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb, tj.
- jeśli pierwsza (licząc od
lewej strony) z odrzuconych cyfr jest mniejsza od 5, to ostatnia pozostawiona cyfra nie ulega zmianie,
- jeśli pierwsza (licząc od lewej
strony) z odrzuconych cyfr jest większa lub równa 5, to (niezależnie od tego, co jest za nią) ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa
się o 1, chyba że taka dokładność nie pozwoli na zróżnicowanie łącznej punktacji ofert. W takim przypadku zaokrąglenie nastąpi do
dalszej liczby miejsc po przecinku, chyba że dalsze zwiększanie dokładności obliczeń nie skutkuje zróżnicowaniem punktacji ofert.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Sposób określania wagi kryteriów oceny
ofert - punktowo.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skład zespołu skierowanego do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa następujące warunki udziału w Postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp:
1.1. Warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Wykonawca wykonujący pozaszkolne formy edukacji np. w zakresie PKD 85.59B.

1.2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: nie dotyczy
1.3. Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej: nie dotyczy
1.4. Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w sposób należyty.

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej:
- usługi w zakresie wdrożeń w obszarze wizualizacji danych statystycznych i budowania zaawansowanej analityki w projektach na łączną kwotę nie mniejszą niż 100 tyś. zł netto,
- usługi z zakresu zarządzania systemowego zgodnie z normami ISO serii 27701, 27001, 22301
w projektach na łączną kwotę nie mniejszą niż 100 tyś. zł netto.

b) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, jak niżej:
- 2 ekspertów z co najmniej 10 letnim doświadczeniem we wdrażaniu projektów IT o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 tyś. zł netto,
- 2 ekspertów z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w szkoleniu pracowników sektora publicznego,
- 1 ekspert z co najmniej 2 letnim doświadczeniem z obszaru znajomości SFIA, potwierdzone certyfikatem SFIA Foundation Certificate (lub równoważnym),
- 2 ekspertów z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w zarządzaniu ładem korporacyjnym (IT Governance) potiwerdzone certyfikatem COBIT5 (lub równoważnym),
- 1 ekspert w zakresie posługiwania się metodyką IT Lean, potwierdzonego certyfikatem Black Belt (lub równoważnym),
- 1 ekspert, który realizował funkcję niezależnego eksperta w ocenianiu projektów w sektorze publicznym.

W każdym miejscu, w którym zostało wskazanie normy, zamawiający wymaga zaproponowania z użyciem rozwiązań równoważnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
1.1.1. Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. |o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku gdy do postępowania zostanie złożona jedna oferta Zamawiający odstąpi od wzywania wykonawcy do złożenia ww. oświadczenia.
1.1.2. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia
i dokumenty, o których mowa w pkt 1.1. powyżej składa odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawca, który polega na zdolnościach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, składa również dokument, o którym mowa w ppkt 1.1.2. powyżej dotyczący tego podmiotu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1.2.1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – w celu potwierdzenia spełniania warunku, opisanego w Rozdziale IX pkt. 1.4 SWZ.
Wzór Wykazu usług stanowi załącznik nr 4.B do swz.
Uwaga: Dowodami, o których mowa powżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

1.2.2. Wykazu osób, skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wzór Wykazu osób dołączony stanowi załącznik nr 4.C do specyfikacji.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

6. Wraz z ofertą - Formularzem oferty i Formularzem cenowym należy złożyć złożyć :
6.1. Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym odpowiednio w Rozdziale VIII i Rozdziale IX
SWZ, sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw
wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli Zamawiający stawia warunki udziału w
postępowaniu) na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki
dowodowe wskazane w SWZ.
W przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu, Wykonawca wraz ze swoim własnym oświadczeniem
(Załącznikiem nr 4 do SWZ) przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak
podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim
Wykonawca powołuje się na jego zasoby, sporządzone zgodnie z Załącznikiem 4A do SWZ.
6.2. Odpis lub Informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
lub inny właściwy rejestr – w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy / podmiotu udostępniającego
zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp jest umocowana do jego reprezentowania, z zastrzeżeniem
poniżej.Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
6.3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy / Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego / podmiotu udostępniającego zasoby, jeżeli uprawnienie do
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00403841/01 z dnia 2023-09-19
2023-09-19 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
reprezentacji nie wynika z dokumentów
6.4. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni
Wykonawcy – dot. wyłącznie wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie, w przypadku, gdy Zamawiający stawia warunki udziału w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1. powyżej, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
Postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. 3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt 1.
powyżej. 4. Oferta musi być podpisana
w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z
Wykonawców lub przez Pełnomocnika). 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenie o którym w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (Rozdziale XVI ust. 6 pkt 6.2 SWZ), składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw do wykluczenia. 6. Wszelka
korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik nr 5 do swz.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/emag_ lukasiewicz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów
ustawy, przysługuje prawo wniesienia środków ochrony prawnej, określonych w przepisach działu IX Ustawy. 2. Wobec
ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji warunków zamówienia środki ochrony prawnej, przysługują również
organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 3. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej
szczegółowo regulują przepisy działu IX Ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.