eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zamość › "Kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiektach: OSiR-Kryta Pływalnia, ul. Zamoyskiego 62 a, 22-400 Zamość, Zalew Miejski- Kąpielisko, Męczenników Rotundy."Ogłoszenie z dnia 2023-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"Kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiektach: OSiR-Kryta Pływalnia, ul. Zamoyskiego 62 a, 22-400 Zamość, Zalew Miejski- Kąpielisko, Męczenników Rotundy."

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W ZAMOŚCIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 363098673

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Królowej Jadwigi 8

1.5.2.) Miejscowość: Zamość

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84-677-54-66

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@osir.zamosc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.osir.zamosc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

-realizacja zadań Miasta Zamość z zakresu kultury fizycznej i turystyki.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiektach: OSiR-Kryta Pływalnia, ul. Zamoyskiego 62 a, 22-400 Zamość, Zalew Miejski- Kąpielisko, Męczenników Rotundy."

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8ef9d260-8f70-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00525616

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00459350/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego-OSiR

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8ef9d260-8f70-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu:
1) poczty elektronicznej e-mail zamawiającego: sekretariat@osir.zamosc.pl (z wyjątkiem złożenia oferty, którą należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem platformy e- zamówienia w zakładce Oferty/wnioski zgodnie z pkt 16.7 SWZ),
2) platformy e-zamówienia za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” (FORMULARZE DO KOMNUNIKACJI), które umożliwiają dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości),
3) ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres skrzynki Zamawiającego: (wypełniając formularz do komunikacji w miejscu „wpisz dane odbiorcy” należy wpisać: (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu), z wyjątkiem złożenia oferty, którą należy złożyć tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy e-zamówienia w zakładce Oferty/wnioski zgodnie z art. 16.7 SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Przedmiotowe postępowanie można wyszukać na stronie Platformy e -zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e- Zamówienia ani logowania.
4. Możliwość korzystania w postępowaniu z FORMULARZY DO KOMUNIKACJI w pełnym zakresie wymaga, posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania Z FORMULARZY DO KOMUNIKACJI służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
5. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji musi być zgodny z:
1) wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452),
2) formatami danych określonych na postawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2023 r. poz. 57),
7. Maksymalny rozmiar plików przesłanych za pośrednictwem FORMULARZY DO KOMUNIKACJI wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesłanych jako załączniki do jednego formularza).
8. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. Tym samym wykonawca zamierzający wziąć udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje stosowanie się do wytycznych w ww. dokumencie.
9. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem tel. (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: http://bip.osir.zamosc.pl/przetargi

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zapisy RODO zawarte są w pkt. 24 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zapisy RODO zawarte są w pkt. 24 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OSiR-A.2142.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
„Kompleksowe świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiektach:
OSiR- Kryta Pływalnia, ul. Zamoyskiego 62 a, 22-400 Zamość w okresie: od dnia 01-01-2024 r. do dnia 31-12-2024 r.
Zalew Miejski -Kąpielisko, Męczenników Rotundy, 22-400 Zamość w okresie:od dnia 21-06-2024 r. do dnia 01-09-2024 r.”
2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) W skład Krytej Pływalni wchodzą:
- basen duży o wymiarach 25 m x 16 m - głębokość od 1,60 m do 1,80 m - 6 torów w tym jeden z wypłaceniem,
- basen rekreacyjny o wymiarach nieregularnych (17,50 m x 8,00 m, pow. ogólna 120 m2), o głębokości od 0,80 m do 1,00 m z biczami i gejzerami,
- zjeżdżalnia o dł.65 m z hamownią,
- jacuzzi 1 szt.
Usługa ratownictwa wodnego - Kryta Pływalnia, winna być świadczona w okresie; od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. codziennie, przez trzech ratowników wodnych na jednej zmianie, 7 dni w tygodniu, w godzinach otwarcia Krytej Pływalni, tj.: od godziny 6:00 do 22:00, zgodnie z zapotrzebowaniem / harmonogramem zabezpieczenia ratowniczego – Kryta Pływalnia (załącznik nr 7 do SWZ) z wyjątkiem dni, w których Kryta Pływalnia jest nieczynna:
- 01 stycznia 2024 r.- Nowy Rok (nieczynna),
- 31 marca 2024 r. - Wielkanoc (nieczynna),
- 01 kwietnia 2024 r. - Poniedziałek Wielkanocny (nieczynna od 6.00 do 14.00),
- 28 sierpnia 2024 r.- 01 września 2024 r. – przerwa technologiczna (nieczynna),
- 24 grudnia 2024 r.- Wigilia (nieczynna od 14.00 do 22.00),
-25 grudnia 2024 r. – Pierwszy Dzień Bożego Narodzenia (nieczynna od 6.00 do 22.00),
- 26 grudnia 2024 r. - Drugi Dzień Bożego Narodzenia (nieczynna od 6.00 do 14.00),
- 31 grudnia 2024 r. – Sylwester (nieczynna od 14.00 do 22.00),
Szacunkowe zapotrzebowanie ilości godzin pracy ratowników w ww. obiekcie w okresie realizacji zamówienia wynosi: 16992 godzin.
2) Kąpielisko- Zalew Miejski- znajduje się na wyznaczonym odcinku plaży i dzieli się na trzy części:
- dla osób nieumiejących pływać o głębokości do 1,20 m oznaczony bojkami (pływami) czerwonymi,
- dla osób umiejących pływać o głębokości do 2,00 m oznaczony bojkami (pływami) żółtymi,
- brodzika o głębokości do 40 cm oznaczonego białymi bojkami (pływami) i ograniczonego siatką.
Usługa ratownictwa wodnego- Kąpielisko- Zalew Miejski, winna być świadczona w okresie: od dnia 21.06.2024 r. do dnia 01.09.2024 r. codziennie, przez trzech ratowników wodnych na jednej zmianie, przez 7 dni w tygodniu w godzinach 10:00-18:00, zgodnie z zapotrzebowaniem/ harmonogramem zabezpieczenia ratowniczego - Kąpielisko - Zalew Miejski (załącznik nr 8 do SWZ).
Szacunkowe zapotrzebowanie ilości godzin pracy ratowników w ww. obiekcie w okresie realizacji zamówienia wynosi: 1752 godzin.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w szczególności w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, konieczności wprowadzenia przerwy technologicznej, bieżących potrzeb, remontu lub innych, nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego – bez żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania zapotrzebowania na usługi ratownicze w innych godzinach niż określone w SWZ.
5. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 75252000-7 - Służby ratownicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

75250000-3 - Usługi straży pożarnej oraz ratownicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Liczba punktów przyznanych we wszystkich kryteriach oceny ofert, zostanie ustalona według następujacego wzoru: W=Wc+Wdk+Wdp

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie koordynatora

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doswiadczenie pracowników

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
1. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada zgodę Ministra Właściwego do Spraw Wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego wydaną na podstawie art. 12 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tj. Dz. U. Z 2022 r. poz. 147 ze zm.),
2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania, przez cały okres realizacji umowy, wpis do Rejestru Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne w województwie lubelskim, co zapewnia ciągłość obsługi ratowniczej w przypadkach losowych.
5.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę minimum 500 000 zł.
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi ratownictwa wodnego nieprzerwanie, przez okres co najmniej powyżej 10 miesięcy, każda o wartości brutto co najmniej 350 000 zł (łącznie z podatkiem VAT) w zakresie świadczenia usług ratownictwa wodnego zgodnie z (załącznikiem nr 3 do SWZ).
2) wykonawca spełni warunek potwierdzając, że dysponuje lub będzie dysponował:
Kryta Pływalnia - ekipą ratowników, uczestniczącą w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialną za zaświadczenie usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, która będzie składała się z co najmniej takiej liczby osób do wykonania prac, która wynika z (załącznika nr 4 do SWZ), tj. minimum dziennie: I zmiana 3 osoby - od godziny 6.00-14.00
II zmiana 3 osoby- od godziny 14.00-22.00
- w tym co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję koordynatora (kierownika zespołu) sprawującą nadzór nad osobami, o których mowa powyżej, odpowiedzialną za koordynację, kontrolę jakości usług i kontakty z Zamawiającym, posiadającą minimum 2 – letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku osoby kierującej pracownikami wykonującymi ratownictwo wodne

Zalew Miejski -Kąpielisko- ekipą ratowników, uczestniczącą w wykonywaniu zmówienia odpowiedzialną za świadczenie usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, która będzie składała się z co najmniej takiej liczby osób do wykonania prac, która wynika z (załącznika nr 4) do SWZ, tj. minimum dziennie: 3 osoby- od godziny 10.00-18.00
- w tym co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję koordynatora (kierownika zespołu) sprawującą nadzór nad osobami, o których mowa powyżej, odpowiedzialną za koordynację, kontrolę jakości usług i kontakty z Zamawiającym, posiadającą minimum 2 – letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku osoby kierującej pracownikami wykonującymi ratownictwo wodne.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH ŻĄDANYCH W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA PODSTAW WYKLUCZENIA.
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz barku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z (załącznikiem nr 2 do SWZ).
2. Informacje zawarte w oświadczeniu o których mowa w pkt 9.1 stanowią potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona obejmują:
a) decyzje ministra właściwego do spraw wewnętrznych wyrażająca zgodę na wykonanie usług w zakresie ratownictwa wodnego wydaną na podstawie Ustawy z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz.147 ze zm.),
b) wpis do Rejestru Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne w województwie lubelskim, co zapewnia ciągłość obsługi ratowniczej w przypadkach losowych,
c) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi ratownictwa wodnego nieprzerwanie przez okres co najmniej powyżej 10 miesięcy, każda o wartości brutto co najmniej 350 000,00 zł (łącznie z podatkiem VAT) w zakresie świadczenia usług ratownictwa wodnego oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot , na rzecz którego usługi zostały wykonane, zgodnie ze wzorem stanowiącym (załącznik nr 3 do SWZ),
d) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnego do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (np. umowa o pracę, umowa zlecenie itp.), zgodnie ze wzorem stanowiącym (załącznik nr 4 do SWZ),
e) dokumenty potwierdzające, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 500 000 zł.
9.5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkt 9.4.
f) Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie Zamawiającego. Dokumenty te powinny być aktualne na dzień ich złożenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 8 000 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy Pzp wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Powyższe informacje znajdują się w pkt 11 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca świadczyć będzie usługi, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę i kwalifikacje opisane w Specyfikacji Warunków Zamówienia (z załącznikami) lub w ogłoszeniu o zamówieniu, z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę,
2) zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), lub podatku akcyzowego – wówczas w zależności od faktu, czy stawka została podwyższona czy zmniejszona, wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zmienione (zwiększone lub obniżone); w szczególności zwiększenie wynagrodzenia będzie możliwe w przypadku wykazania przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę (wraz z określeniem konkretnego zakresu tego wpływu); przedmiotowe wykazanie (udowodnienie) wpływu zmian prawnych musi odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie postulowanej wysokości wynagrodzenia oraz przedstawiać faktyczny i rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia (wysokość wynagrodzenia Wykonawcy) zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), czy podatku akcyzowego, w przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto - cena netto nie ulega zmianie. Od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku VAT podstawą rozliczenia nowej ceny brutto będzie cena netto, do której dodana zostanie wartość podatku VAT wynikająca z nowej stawki,
3) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że:
a) minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 % w stosunku do cen lub kosztów z miesiąca, w którym złożono ofertę Wykonawcy,
b) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do kwartału, w którym została złożona oferta Wykonawcy; poziom zmiany będzie stanowił różnicę ceny materiałów lub kosztów ogłoszonych w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z miesiąca, za który wnioskowana jest zmiana a poziomem kosztów wynikających z komunikatu Prezesa GUS za miesiąc, w którym została złożona oferta Wykonawcy,
c) sposób określenia wpływu zmiany kosztów na koszt wykonania zamówienia nastąpi na podstawie wniosku strony wnioskującej o zmianę i dokumentów dołączonych do tego wniosku potwierdzających m. in. rzeczywiste poniesienie poszczególnych cen materiałów lub kosztów w ramach niniejszego zamówienia, a także na podstawie komunikatów Prezesa GUS, o których mowa w pkt 2 powyżej. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić na podstawie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony Umowy i będzie możliwa po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy,
d) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie 10 % w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6,
e) zmiana wynagrodzenia może nastąpić co 6 miesięcy, począwszy najwcześniej od 6 miesiąca obowiązywania niniejszej Umowy,
4) zmiany danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć itp.,
5) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawek składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
6) zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (o których mowa w ustawie z 04.10.2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych) - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.