eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Polkowice › "Sprzedaż i dostawa szczepionek na potrzeby Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych - ZOZ S.A. w Polkowicach"Ogłoszenie z dnia 2023-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Sprzedaż i dostawa szczepionek na potrzeby Polkowickiego Centrum Usług
Zdrowotnych – ZOZ S.A. w Polkowicach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych -ZOZ S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390760852

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kard. B. Kominka 7

1.5.2.) Miejscowość: Polkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-101

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@pcuz.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcuz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Podmiot leczniczy - przedsiębiorstwo prowadzące działalność medyczną

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Sprzedaż i dostawa szczepionek na potrzeby Polkowickiego Centrum Usług
Zdrowotnych – ZOZ S.A. w Polkowicach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d93e28c0-8e19-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00525575

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00021187/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 „Sprzedaż i dostawa szczepionek na potrzeby Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A. w Polkowicach”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d93e28c0-8e19-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje (z wyłączeniem składania ofert),
Wykonawcy przekazują przy użyciu:
1) poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@pcuz.eu;
2) poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w
ustawie Pzp., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
5. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i zadawanie pytań. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą pzp lub Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
6. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
7. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
9. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
10. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22 458 77 99) lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że: 1) Administratorem danych osobowych jest Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych –ZOZ S.A. z siedzibą w Polkowicach ul. Kard. B. Kominka 7; 2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: iod@pcuz.eu; 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami; 4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp; 5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany stosownie do art. 22 RODO; 8) Wykonawca posiada na
podstawie: a) art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może Wykonawca może zostać zobowiązany do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia); b) art. 16 RODO skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; c) art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Wykonawcy: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10) Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-70/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa szczepionek na potrzeby Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A. w Polkowicach.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak w ust. 1 obejmuje część 1:
1) Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) - 10 szt.;
2) Szczepionka (HAB) przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (inaktywowana) i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA), (adsorbowana) - 20 szt.;
3) Szczepionka przeciw meningokokom grupy B (rDNA) - 200 szt.;
4) Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A inaktywowana, adsorbowana - 20 szt.;
5) Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A inaktywowana, adsorbowana - 100 szt.;
6) Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) - 200 szt.;
7) Szczepionka przeciw błonicy (D), tężcowi (T), krztuścowi (bezkomórkowa, złożona) (Pa), poliomyelitis (inaktywowana) (IPV) i haemophilus typ b (Hib) (skoniugowana), adsorbowana - 90 szt.;
8) Szczepionka przeciw ospie wietrznej, żywa - 35 szt.;
9) Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (zawierająca bezkomórkową postać antygenów krztuśca), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, poliomyelitis i zakażeniom wywołanym przez Haemophilus influenzae typ b. - 330 szt.;
3. Wskazane w ust. 2 ilości szczepionek wchodzących w skład Przedmiotu zamówienia są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie realizacji, tj. 12 miesięcy od podpisania Umowy
4. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie zrealizowanej sprzedaży oraz dostawy szczepionek w ramach Przedmiotu zamówienia . Zamówienia będą realizowane partiami wg składanych zamówień przez Zamawiającego w okresie realizacji Umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania zakupu wszystkich szczepionek wyszczególnionych w ust. 2, przy czym przyjmuje się, że minimalna wartość zrealizowanych zamówień określa się na 60%.
6. Szczepionki stanowiące przedmiot zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2301) oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974).
7. Wykonawca winien posiadać wszelkie wymagane prawem dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP dla oferowanych szczepionek oraz dostarczyć je na każde żądanie Zamawiającego.
8. Wykonawca winien posiadać zezwolenia na sprzedaż oraz dostawę Przedmiotu zamówienia przewidziane w szczególności prawem farmaceutycznym .
9. Wraz z realizacją Przedmiotu Zamówienia Wykonawca do dostawy dołączy prawidłowo wystawioną oraz podpisana faktura VAT w formie papierowej.
10. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, np.: zakończenia produkcji, czasowego wstrzymania produkcji, braku importu do Polski, Wykonawca niezwłocznie zaproponuje Zamawiającemu inne, dostępne w obrocie szczepionki o takiej samej nazwie międzynarodowej i postaci /o takich samych parametrach.
11. W sytuacji gdy w obrocie brak będzie szczepionek (odpowiedników), jak również tzw. zapasów u podmiotów trzecich, które mogłyby być zaproponowane Zamawiającemu w cenach obowiązujących w umowie, a są to szczepionki, których cena jest wyższa od ceny produktu objętego umową (a ewentualna sprzedaż w cenie z niniejszej umowy groziłaby powstaniem rażącej straty u Wykonawcy), Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego, załączając do pisemnej informacji dokumenty na dowód istnienia takiej sytuacji (np.: pisma od producenta, od podmiotów trzecich, itp.). Wykonawca ma również obowiązek przedstawić pisemne uzasadnienie wystąpienia ewentualnej rażącej straty po jego stronie i załączyć stosowne dowody, dokumenty.
12. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania szczepionek do Zamawiającego w terminie do 3 dni od złożenia przez Zamawiającego zamówienia, niezależnie od jego wielkości, z wniesieniem do odpowiednich pomieszczeń.
13. Zaoferowany przedmiot zamówienia będzie dostarczany Zamawiającemu przez cały okres obowiązywania umowy.
14. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie się odbywała każdorazowo na koszt i ryzyko Wykonawcy, tzn. dostarczanie zamówionego towaru do siedziby firmy wskazanej w zamówieniu wraz z wniesieniem do PCUZ – ZOZ S.A – Punkt szczepień.
15. Opakowania zbiorcze oraz jednostkowe szczepionek muszą posiadać czytelną nazwę producenta/podmiotu odpowiedzialnego/autoryzowanego przedstawiciela oraz serię i datę ważności;
16. Opakowanie zbiorcze, w których Wykonawca dostarczy przedmiot umowy, muszą zostać oznaczone nazwą (firmą) oraz pełnym adresem Wykonawcy.
20. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom, pod warunkiem spełnienia przez podwykonawcę warunku określonego w pkt VIII ust. 2 pkt 2.
21. Zamawiający dokona płatności na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do jego siedziby prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33651600-4 - Szczepionki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 Pzp.
Wartość zamówienia o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 Pzp przewiduje się w wysokości 20% zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 98

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostawa

4.3.6.) Waga: 2

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa szczepionek na potrzeby Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A. w Polkowicach.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak w ust. 1 obejmuje część 2:
1) Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA), poliomyelitis (imaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana), adsorbowana - 450 szt.;
2) Szczepionka skoniugowana przeciwko meningokokom grupy A, C, W-135 i Y - 25 szt.;
3) Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi krztuścowi (bezkomórkowa, złożona, o zmniejszonej zawartości antygenów) - 10 szt.;
4) Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana) - 325 szt.;
5) Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (zawierająca bezkomórkową postać antygenów krztuśca), poliomyelitis
i zakażeniom wywołanym przez Haemophilus influenzae typ b. - 90 szt.;
3. Wskazane w ust. 2 ilości szczepionek wchodzących w skład Przedmiotu zamówienia są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie realizacji, tj. 12 miesięcy od podpisania Umowy
4. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie zrealizowanej sprzedaży oraz dostawy szczepionek w ramach Przedmiotu zamówienia . Zamówienia będą realizowane partiami wg składanych zamówień przez Zamawiającego w okresie realizacji Umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania zakupu wszystkich szczepionek wyszczególnionych w ust. 2, przy czym przyjmuje się, że minimalna wartość zrealizowanych zamówień określa się na 60%.
6. Szczepionki stanowiące przedmiot zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2301) oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974).
7. Wykonawca winien posiadać wszelkie wymagane prawem dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP dla oferowanych szczepionek oraz dostarczyć je na każde żądanie Zamawiającego.
8. Wykonawca winien posiadać zezwolenia na sprzedaż oraz dostawę Przedmiotu zamówienia przewidziane w szczególności prawem farmaceutycznym .
9. Wraz z realizacją Przedmiotu Zamówienia Wykonawca do dostawy dołączy prawidłowo wystawioną oraz podpisana faktura VAT w formie papierowej.
10. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, np.: zakończenia produkcji, czasowego wstrzymania produkcji, braku importu do Polski, Wykonawca niezwłocznie zaproponuje Zamawiającemu inne, dostępne w obrocie szczepionki o takiej samej nazwie międzynarodowej i postaci /o takich samych parametrach.
11. W sytuacji gdy w obrocie brak będzie szczepionek (odpowiedników), jak również tzw. zapasów u podmiotów trzecich, które mogłyby być zaproponowane Zamawiającemu w cenach obowiązujących w umowie, a są to szczepionki, których cena jest wyższa od ceny produktu objętego umową (a ewentualna sprzedaż w cenie z niniejszej umowy groziłaby powstaniem rażącej straty u Wykonawcy), Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego, załączając do pisemnej informacji dokumenty na dowód istnienia takiej sytuacji (np.: pisma od producenta, od podmiotów trzecich, itp.). Wykonawca ma również obowiązek przedstawić pisemne uzasadnienie wystąpienia ewentualnej rażącej straty po jego stronie i załączyć stosowne dowody, dokumenty.
12. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania szczepionek do Zamawiającego w terminie do 3 dni od złożenia przez Zamawiającego zamówienia, niezależnie od jego wielkości, z wniesieniem do odpowiednich pomieszczeń.
13. Zaoferowany przedmiot zamówienia będzie dostarczany Zamawiającemu przez cały okres obowiązywania umowy.
14. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie się odbywała każdorazowo na koszt i ryzyko Wykonawcy, tzn. dostarczanie zamówionego towaru do siedziby firmy wskazanej w zamówieniu wraz z wniesieniem do PCUZ – ZOZ S.A – Punkt szczepień.
15. Opakowania zbiorcze oraz jednostkowe szczepionek muszą posiadać czytelną nazwę producenta/podmiotu odpowiedzialnego/autoryzowanego przedstawiciela oraz serię i datę ważności;
16. Opakowanie zbiorcze, w których Wykonawca dostarczy przedmiot umowy, muszą zostać oznaczone nazwą (firmą) oraz pełnym adresem Wykonawcy.
20. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom, pod warunkiem spełnienia przez podwykonawcę warunku określonego w pkt VIII ust. 2 pkt 2.
21. Zamawiający dokona płatności na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do jego siedziby prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33651600-4 - Szczepionki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 Pzp.
Wartość zamówienia o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 Pzp przewiduje się w wysokości 20% zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 98

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostawa

4.3.6.) Waga: 2

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa szczepionek na potrzeby Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A. w Polkowicach.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak w ust. 1 obejmuje część 3:
1) Szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu (cały wirus, inaktywowany) - 50 szt.;
2) Szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu (cały wirus, inaktywowany) - 50 szt.;
3. Wskazane w ust. 2 ilości szczepionek wchodzących w skład Przedmiotu zamówienia są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie realizacji, tj. 12 miesięcy od podpisania Umowy
4. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie zrealizowanej sprzedaży oraz dostawy szczepionek w ramach Przedmiotu zamówienia . Zamówienia będą realizowane partiami wg składanych zamówień przez Zamawiającego w okresie realizacji Umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania zakupu wszystkich szczepionek wyszczególnionych w ust. 2, przy czym przyjmuje się, że minimalna wartość zrealizowanych zamówień określa się na 60%.
6. Szczepionki stanowiące przedmiot zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2301) oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974).
7. Wykonawca winien posiadać wszelkie wymagane prawem dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP dla oferowanych szczepionek oraz dostarczyć je na każde żądanie Zamawiającego.
8. Wykonawca winien posiadać zezwolenia na sprzedaż oraz dostawę Przedmiotu zamówienia przewidziane w szczególności prawem farmaceutycznym .
9. Wraz z realizacją Przedmiotu Zamówienia Wykonawca do dostawy dołączy prawidłowo wystawioną oraz podpisana faktura VAT w formie papierowej.
10. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, np.: zakończenia produkcji, czasowego wstrzymania produkcji, braku importu do Polski, Wykonawca niezwłocznie zaproponuje Zamawiającemu inne, dostępne w obrocie szczepionki o takiej samej nazwie międzynarodowej i postaci /o takich samych parametrach.
11. W sytuacji gdy w obrocie brak będzie szczepionek (odpowiedników), jak również tzw. zapasów u podmiotów trzecich, które mogłyby być zaproponowane Zamawiającemu w cenach obowiązujących w umowie, a są to szczepionki, których cena jest wyższa od ceny produktu objętego umową (a ewentualna sprzedaż w cenie z niniejszej umowy groziłaby powstaniem rażącej straty u Wykonawcy), Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego, załączając do pisemnej informacji dokumenty na dowód istnienia takiej sytuacji (np.: pisma od producenta, od podmiotów trzecich, itp.). Wykonawca ma również obowiązek przedstawić pisemne uzasadnienie wystąpienia ewentualnej rażącej straty po jego stronie i załączyć stosowne dowody, dokumenty.
12. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania szczepionek do Zamawiającego w terminie do 3 dni od złożenia przez Zamawiającego zamówienia, niezależnie od jego wielkości, z wniesieniem do odpowiednich pomieszczeń.
13. Zaoferowany przedmiot zamówienia będzie dostarczany Zamawiającemu przez cały okres obowiązywania umowy.
14. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie się odbywała każdorazowo na koszt i ryzyko Wykonawcy, tzn. dostarczanie zamówionego towaru do siedziby firmy wskazanej w zamówieniu wraz z wniesieniem do PCUZ – ZOZ S.A – Punkt szczepień.
15. Opakowania zbiorcze oraz jednostkowe szczepionek muszą posiadać czytelną nazwę producenta/podmiotu odpowiedzialnego/autoryzowanego przedstawiciela oraz serię i datę ważności;
16. Opakowanie zbiorcze, w których Wykonawca dostarczy przedmiot umowy, muszą zostać oznaczone nazwą (firmą) oraz pełnym adresem Wykonawcy.
20. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom, pod warunkiem spełnienia przez podwykonawcę warunku określonego w pkt VIII ust. 2 pkt 2.
21. Zamawiający dokona płatności na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do jego siedziby prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33651600-4 - Szczepionki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 Pzp.
Wartość zamówienia o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 Pzp przewiduje się w wysokości 20% zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 98

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostawa

4.3.6.) Waga: 2

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa szczepionek na potrzeby Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A. w Polkowicach.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jak w ust. 1 obejmuje część 4:
1) Szczepionka do czynnego uodparniania przeciw tężcowi - 135 szt.;
2) Szczepionka przeciw durowi brzusznemu, polisacharydowa - 33 szt.;
3. Wskazane w ust. 2 ilości szczepionek wchodzących w skład Przedmiotu zamówienia są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie realizacji, tj. 12 miesięcy od podpisania Umowy
4. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie zrealizowanej sprzedaży oraz dostawy szczepionek w ramach Przedmiotu zamówienia . Zamówienia będą realizowane partiami wg składanych zamówień przez Zamawiającego w okresie realizacji Umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania zakupu wszystkich szczepionek wyszczególnionych w ust. 2, przy czym przyjmuje się, że minimalna wartość zrealizowanych zamówień określa się na 60%.
6. Szczepionki stanowiące przedmiot zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2301) oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974).
7. Wykonawca winien posiadać wszelkie wymagane prawem dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP dla oferowanych szczepionek oraz dostarczyć je na każde żądanie Zamawiającego.
8. Wykonawca winien posiadać zezwolenia na sprzedaż oraz dostawę Przedmiotu zamówienia przewidziane w szczególności prawem farmaceutycznym .
9. Wraz z realizacją Przedmiotu Zamówienia Wykonawca do dostawy dołączy prawidłowo wystawioną oraz podpisana faktura VAT w formie papierowej.
10. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, np.: zakończenia produkcji, czasowego wstrzymania produkcji, braku importu do Polski, Wykonawca niezwłocznie zaproponuje Zamawiającemu inne, dostępne w obrocie szczepionki o takiej samej nazwie międzynarodowej i postaci /o takich samych parametrach.
11. W sytuacji gdy w obrocie brak będzie szczepionek (odpowiedników), jak również tzw. zapasów u podmiotów trzecich, które mogłyby być zaproponowane Zamawiającemu w cenach obowiązujących w umowie, a są to szczepionki, których cena jest wyższa od ceny produktu objętego umową (a ewentualna sprzedaż w cenie z niniejszej umowy groziłaby powstaniem rażącej straty u Wykonawcy), Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego, załączając do pisemnej informacji dokumenty na dowód istnienia takiej sytuacji (np.: pisma od producenta, od podmiotów trzecich, itp.). Wykonawca ma również obowiązek przedstawić pisemne uzasadnienie wystąpienia ewentualnej rażącej straty po jego stronie i załączyć stosowne dowody, dokumenty.
12. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania szczepionek do Zamawiającego w terminie do 3 dni od złożenia przez Zamawiającego zamówienia, niezależnie od jego wielkości, z wniesieniem do odpowiednich pomieszczeń.
13. Zaoferowany przedmiot zamówienia będzie dostarczany Zamawiającemu przez cały okres obowiązywania umowy.
14. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie się odbywała każdorazowo na koszt i ryzyko Wykonawcy, tzn. dostarczanie zamówionego towaru do siedziby firmy wskazanej w zamówieniu wraz z wniesieniem do PCUZ – ZOZ S.A – Punkt szczepień.
15. Opakowania zbiorcze oraz jednostkowe szczepionek muszą posiadać czytelną nazwę producenta/podmiotu odpowiedzialnego/autoryzowanego przedstawiciela oraz serię i datę ważności;
16. Opakowanie zbiorcze, w których Wykonawca dostarczy przedmiot umowy, muszą zostać oznaczone nazwą (firmą) oraz pełnym adresem Wykonawcy.
20. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom, pod warunkiem spełnienia przez podwykonawcę warunku określonego w pkt VIII ust. 2 pkt 2.
21. Zamawiający dokona płatności na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do jego siedziby prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33651600-4 - Szczepionki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 Pzp.
Wartość zamówienia o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 Pzp przewiduje się w wysokości 20% zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 98

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dostawa

4.3.6.) Waga: 2

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (warunek dla wszystkich części):
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą wpisani do właściwego rejestru przedsiębiorców.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (warunek dla wszystkich części):
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, posiadający zezwolenie na obrót produktami leczniczymi zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 z późn. zm.) i innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
Warunek będzie oceniany w oparciu o dokumenty i oświadczenie, złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej (warunek dla wszystkich części):
a) w zakresie doświadczenia:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie Część 1) co najmniej 2 świadczenia polegające na sprzedaży szczepionek, o łącznej wartości: 100.000,00 zł brutto;
Część 2) co najmniej 2 świadczenia polegające na sprzedaży szczepionek, o łącznej wartości: 100.000,00 zł brutto;
Część 3) co najmniej 2 świadczenia polegające na sprzedaży szczepionek, o łącznej wartości: 6.000,00 zł. brutto;
Część 4) co najmniej 2 świadczenia polegające na sprzedaży szczepionek, o łącznej wartości: 20.000,00 zł brutto.
Wykaz ww. dostaw zostanie sporządzony przez Wykonawcę na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SWZ oraz złoży oświadczenie sporządzone na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do SWZ. Warunek będzie oceniany w oparciu o wykaz i oświadczenie, złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu.
Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie ww. dokumentów złożonych przez wykonawcę.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) koncesję, zezwolenia, licencję lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania:
- dokument potwierdzający posiadanie zezwolenia na obrót produktami leczniczymi zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne: Podmioty określone w art. 72 ustawy Prawo farmaceutyczne (hurtownie, składy konsygnacyjne i składy celne) - Kopia ważnego aktu administracyjnego (koncesji, zezwolenia) wydanego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF, MZ) uprawniającego do prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, składu konsygnacyjnego, składu celnego lub kopia równoważnego dokumentu wydanego przez właściwe organy państw członkowskich UE, podmioty określone w art. 86a ustawy Prawo farmaceutyczne (Apteki) – kopia ważnego zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego.
2) Wykaz dostaw porównywalnych z dostawami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 5 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
2) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
2. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę e-zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 12:20

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.