eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Starachowice › USŁUGA USUWANIA NIEPOŻĄDANEJ ROŚLINNOŚCI ZIELNEJ ORAZ ODROSTÓW DRZEW I KRZEWÓW Z POBOCZY I ROWÓW PRZY DROGACH LEŚNYCH I POŻ., ROWÓW MELIORACYJNYCH ORAZ TERENÓW PRZYLEGŁYCH W NADLEŚNICTWIE STARACHOWICEOgłoszenie z dnia 2023-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
USŁUGA USUWANIA NIEPOŻĄDANEJ ROŚLINNOŚCI ZIELNEJ ORAZ ODROSTÓW DRZEW I KRZEWÓW Z POBOCZY I ROWÓW PRZY DROGACH LEŚNYCH I POŻ., ROWÓW MELIORACYJNYCH ORAZ TERENÓW PRZYLEGŁYCH W NADLEŚNICTWIE STARACHOWICE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

1.3.) Oddział zamawiającego: Nadleśnictwo Starachowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290020101

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rotmistrza Witolda Pileckiego 14 d

1.5.2.) Miejscowość: Starachowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-200

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starachowice@radom.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://starachowice.radom.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

USŁUGA USUWANIA NIEPOŻĄDANEJ ROŚLINNOŚCI ZIELNEJ ORAZ ODROSTÓW DRZEW I KRZEWÓW Z POBOCZY I ROWÓW PRZY DROGACH LEŚNYCH I POŻ., ROWÓW MELIORACYJNYCH ORAZ TERENÓW PRZYLEGŁYCH W NADLEŚNICTWIE STARACHOWICE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6e0d629e-8f84-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00525276

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00431511/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usuwanie niepożądanej roślinności zielnej oraz odrostów drzew i krzewów z poboczy i rowów przy drogach leśnych i pożarowych, rowów melioracyjnych i terenów przyległych w Nadleśnictwie Starachowice

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_starachowice

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_starachowice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej, stanowiącym załącznik nr 7 do
SWZ.
2. Maksymalna ilość plików przesyłanych za pośrednictwem platformy zakupowej wynosi 10 plików lub spakowanych folderów.
Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania
oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
3. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej złożenia na platformie zakupowej. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień,
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się
datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w ust 8.7.2 lub złożenia na platformie zakupowej.
4. Zamawiający, zgodnie z art. 67 PZP określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie
zakupowej tj.
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 20.1. Stosownie do art. 13 - 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – tzw. „RODO”), Zamawiający - Nadleśnictwo Starachowice, z siedzibą w: ul. Rotmistrza
Witolda Pileckiego 14d, 27-200 Starachowice, tel.: +48 412747620, fax:+48 412747620, e-mail: starachowice@radom.lasy.gov.pl
REGON: 290020101; NIP: 664-000-60-61 informuje, iż jest administratorem w stosunku do danych osobowych przetwarzanych w
związku z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Zamawiający wyznaczył osobę, z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną swoich danych
osobowych (adres siedziby jak wyżej), pisząc bezpośrednio na adres: 1614iod@radom.lasy.gov.pl
Pozostałe informacje zawarte są w Rozdziale 20 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZG.270.1.14.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„USŁUGA USUWANIA NIEPOŻĄDANEJ ROŚLINNOŚCI ZIELNEJ ORAZ ODROSTÓW DRZEW I KRZEWÓW Z POBOCZY I ROWÓW PRZY DROGACH LEŚNYCH I POŻAROWYCH ORAZ TERENÓW PRZYLEGŁYCH W NADLEŚNICTWIE STARACHOWICE”

4.2.6.) Główny kod CPV: 77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Opcjonalnie (art. 441 ust.1 ustawy PZP) Zamawiający będzie uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący roboty analogiczne, jak opisane w ust. 3 SWZ (dalej: ”Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia robót objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Roboty będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 30% wartości przedmiotu umowy określonego w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 a i 3 b do SWZ i mogą obejmować dowolne rodzaje robót będących przedmiotem zamówienia, wg wyboru Zamawiającego. Umowa realizowana będzie według stawek jednostkowych wskazanych w formularzu oferty.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-08-16 do 2024-10-11

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa wart. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia,
5.2. Zamówienia, o których mowa w ust. 5.1. będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia, tj. wyszczególnionych wprost w opisie przedmiotu zamówienia.
5.3. Zamówienia, o których mowa w ust. 5.1. będą udzielane dotychczasowemu Wykonawcy po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
5.4. Zamówienia, o których mowa w ust. 5.1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego ponad przedmiot zamówienia
5.5. Zamówienia, o których mowa w ust. 5.1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót oraz gdy wystąpi potrzeba wykonania dodatkowego zakresu po dokonanym odbiorze końcowym.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w danej części spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu (tj. Wykonawców niewykluczonych i ofert nieodrzuconych), na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
14.3. Punkty przyznawane za kryterium „cena brutto za wykonanie danej części przedmiotu zamówienia” będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cnaj : Co) x 10, gdzie:
C - liczba punktów przyznana danej ofercie za wykonanie danej części przedmiotu zamówienia
Cnaj – najniższa cena spośród ważnych ofert za wykonanie danej części przedmiotu zamówienia,
Co – cena danej części podana przez Wykonawcę w ofercie, dla której wynik jest obliczany,
zatem maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać za daną część przedmiotu zamówienia wynosi 10.
14.4. Uzyskana liczba punktów stanowić będzie ocenę końcową danej oferty w danej części.
14.5. Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
14.6. Oferta Wykonawcy, spełniająca wymagania SWZ, która uzyska najwyższą liczbę punktów w danej części, uznana zostanie za najkorzystniejszą w danej części.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

„USŁUGA USUWANIA NIEPOŻĄDANEJ ROŚLINNOŚCI ZIELNEJ ORAZ ODROSTÓW DRZEW I KRZEWÓW Z ROWÓW MELIORACYJNYCH ORAZ TERENÓW PRZYLEGŁYCH W NADLEŚNICTWIE STARACHOWICE”

4.2.6.) Główny kod CPV: 77312000-0 - Usługi usuwania chwastów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Opcjonalnie (art. 441 ust.1 ustawy PZP) Zamawiający będzie uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący roboty analogiczne, jak opisane w ust. 3 SWZ (dalej: ”Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia robót objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Roboty będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 30% wartości przedmiotu umowy określonego w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 a i 3 b do SWZ i mogą obejmować dowolne rodzaje robót będących przedmiotem zamówienia, wg wyboru Zamawiającego. Umowa realizowana będzie według stawek jednostkowych wskazanych w formularzu oferty.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-08-01 do 2024-11-04

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 5.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa wart. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia,
5.2. Zamówienia, o których mowa w ust. 5.1. będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z przedmiotem niniejszego zamówienia, tj. wyszczególnionych wprost w opisie przedmiotu zamówienia.
5.3. Zamówienia, o których mowa w ust. 5.1. będą udzielane dotychczasowemu Wykonawcy po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
5.4. Zamówienia, o których mowa w ust. 5.1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego ponad przedmiot zamówienia
5.5. Zamówienia, o których mowa w ust. 5.1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót oraz gdy wystąpi potrzeba wykonania dodatkowego zakresu po dokonanym odbiorze końcowym.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w danej części spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu (tj. Wykonawców niewykluczonych i ofert nieodrzuconych), na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
14.3. Punkty przyznawane za kryterium „cena brutto za wykonanie danej części przedmiotu zamówienia” będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cnaj : Co) x 10, gdzie:
C - liczba punktów przyznana danej ofercie za wykonanie danej części przedmiotu zamówienia
Cnaj – najniższa cena spośród ważnych ofert za wykonanie danej części przedmiotu zamówienia,
Co – cena danej części podana przez Wykonawcę w ofercie, dla której wynik jest obliczany,
zatem maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać za daną część przedmiotu zamówienia wynosi 10.
14.4. Uzyskana liczba punktów stanowić będzie ocenę końcową danej oferty w danej części.
14.5. Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
14.6. Oferta Wykonawcy, spełniająca wymagania SWZ, która uzyska najwyższą liczbę punktów w danej części, uznana zostanie za najkorzystniejszą w danej części.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

6.2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 PZP, dotyczące:
6.2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
6.2.1.1. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 50 tys. PLN.
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie zawarte w OŚWIADCZENIU, (załącznik nr 4 do SWZ) oraz załączoną do oferty aktualną (tj. taką, której termin ważności upływa nie wcześniej niż na dzień składania ofert) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum 50 000,00 PLN w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności, której rodzaj jest zgodny z przedmiotem zamówienia, objętym niniejszym postępowaniem.
W przypadku gdy termin ważności polisy OC przedłożonej wraz z ofertą upływa przed zakończeniem terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt. 4 SWZ Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż po upływie terminu ważności będzie odnawiać ubezpieczenie na czas obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia (oświadczenie zawarte jest w formularzu oferty zał. nr 2 do SWZ.
W przypadku gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie każdy Wykonawca powinien posiadać polisę OC, lub być uwzględniony w polisie innego Wykonawcy, z którym wspólnie składa ofertę.
6.2.2 Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
2) uprawnień do prowadzenie określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów:
3) zdolności technicznej lub zawodowej

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 7.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1. oraz w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 6.2. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu OŚWIADCZENIE, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. W OŚWIADCZENIU należy podać następujące informacje:
7.1.1. o braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. art. 108 ust. 1 PZP, oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 – 2 i 4 – 6 PZP dotyczących Wykonawcy oraz ewentualnych podmiotów, na których zasobach Wykonawca polega albo o istnieniu podstawy do wykluczenia z postępowania wraz z opisem środków naprawczych, które podjął Wykonawca, zgodnie z art. 110 ust. 2 PZP.
7.1.2. o spełnieniu warunków udziału zamówienia, o których mowa w pkt 6.2 SWZ, w tym o zakresie udziału podmiotów, na których zasobach Wykonawca polega w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
7.1.3. o aktualności i zgodności z prawdą podanych informacji oraz o świadomości konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd,
7.2. Zamawiający, zgodnie z art. 273 ust. 1 ustawy Pzp odstępuje od żądania oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 PZP (tj. brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1. oraz w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 6.2. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu OŚWIADCZENIE, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. W OŚWIADCZENIU należy podać następujące informacje:
7.1.1. o braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. art. 108 ust. 1 PZP, oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 – 2 i 4 – 6 PZP dotyczących Wykonawcy oraz ewentualnych podmiotów, na których zasobach Wykonawca polega albo o istnieniu podstawy do wykluczenia z postępowania wraz z opisem środków naprawczych, które podjął Wykonawca, zgodnie z art. 110 ust. 2 PZP.
7.1.2. o spełnieniu warunków udziału zamówienia, o których mowa w pkt 6.2 SWZ, w tym o zakresie udziału podmiotów, na których zasobach Wykonawca polega w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
7.1.3. o aktualności i zgodności z prawdą podanych informacji oraz o świadomości konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd,
7.2. Zamawiający, zgodnie z art. 273 ust. 1 ustawy Pzp odstępuje od żądania oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 PZP (tj. brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

9.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
9.1.1. Na I część przedmiotu zamówienia - 1 800,00 PLN:
9.1.2. Na II część przedmiotu zamówienia - 1 200,00 PLN:
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
9.2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
9.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku ING Bank Śląski nr rachunku: 66 1050 1416 1000 0090 8144 9309 z dopiskiem: „wadium, koszenie dróg, rowów melioracyjnych”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
9.4. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
9.5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.2. ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.
9.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
9.7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

7.5. W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum):
a) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
c) OŚWIADCZENIE składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
d) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów który będzie uprawniony do kontaktowania się z Zamawiającym;
f) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.
7.6. W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dot. oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne zmiany w Umowie przedstawione zostały w § 20 wzorów umowy stanowiących załączniki 3 a i 3 b do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem platformy https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_starachowice

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.