eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pionki › Utrzymanie i serwisowanie systemu informatycznego użytkowanego w SPZZOZ w PionkachOgłoszenie z dnia 2023-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Utrzymanie i serwisowanie systemu informatycznego użytkowanego w SPZZOZ w Pionkach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIONKACH IM. LECHA I MARII KACZYŃSKICH - PARY PREZYDENCKIEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670140015

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Niepodległości 1

1.5.2.) Miejscowość: Pionki

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-670

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@spzzozpionki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spzzozpionki.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie i serwisowanie systemu informatycznego użytkowanego w SPZZOZ w Pionkach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-834b363d-8eab-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00525103

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00168278/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Utrzymanie i serwisowanie systemu informatycznego użytkowanego w SPZZOZ w Pionkach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/855658

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem
platformazakupowa.pl/pn/spzzozpionki adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/855658
dostęp ze strony internetowej zamawiającego do profilu nabywcy: https://spzzozpionki.pl/ menu: Zamówienia, PLATFORMA ZAKUPOWA
Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres:
przetargi@spzzozpionki.pl (nie dotyczy złożenia oferty)

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Inf. publiczne: w sekcji “Komunikaty”,
kierowane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do konkretnego Wykonawcy: za pośrednictwem
platformazakupowa.pl/pn/spzzozpionki do tego Wykonawcy.
Wymagania dot. specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych, tj.: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje; zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa (od 17-08-2021r., ze wzgl. na zakończenie wspierania przeglądarki Internet Explorer przez firmę Microsoft, stosowanie przeglądarki Internet Explorer nie
jest dopuszczalne); włączona obsługa JavaScript, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf; Platformazakupowa.pl działa wg standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8. Oferta oraz dokumenty wymagane a składane elektronicznie muszą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, w tym dokumentów dołączanych do oferty, na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu. Podpisy kwalifikowane stosowane do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. Maks. rozmiar 1 pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. Na platformie znajduje się odrębne miejsce wyznaczone do dołączenia części
oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. Rozszerzenia plików (formaty), możliwe do zastosowania przez Wykonawców - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”: .pdf, .odt, .doc, .docx, .ods, .xls; do danych zawierających informację graficzną: .jpg (.jpeg), .pdf ze szczególnym wskazaniem/ rekomendacją na .pdf Dla kompresji danych wskazuje się na wykorzystanie rozszerzenia: .zip

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych - Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) zamawiający informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej, ul. Niepodległości 1, 26-670 Pionki, tel./ faks 48 612 13 81, email: spzzoz@spzzozpionki.pl
2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: ochronadanych@spzzozpionki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr SPZZOZ-ZP-52/2023.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c.na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10.przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): jak wyżej

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SPZZOZ-ZP-52/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR 1: zadanie nr 1 - Utrzymanie i serwisowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w części dotyczącej oprogramowania : HIS, APTEKI, EDM, RIS, systemu zdarzeń medycznych wraz z istniejącymi integracjami Zamawiającego działającymi w dniu 31 grudnia 2023r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymaganych parametrów technicznych określa załącznik nr 1.1 do SWZ: Zestawienie parametrów technicznych – opis przedmiotu zamówienia i wymagane parametry (odpowiednio do zadania nr 1)
Wymagania jakościowe dla przedmiotu zamówienia: oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania parametrów techniczno-użytkowych określone przez zamawiającego w załączniku nr 1.1 do SWZ i wzorze umowy wg załącznika nr 5 do SWZ;

4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

72300000-8 - Usługi w zakresie danych

72500000-0 - Komputerowe usługi pokrewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z rozdz. XXI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR 2: zadanie nr 2 - Utrzymanie i serwisowanie oprogramowania laboratoryjnego: LIS, serologii, banku krwi i drukowania kart z grupą krwi wraz z istniejącymi integracjami
u Zamawiającego i podłączonymi urządzeniami działającego w dniu 31 grudnia 2023r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymaganych parametrów technicznych określa załącznik nr 1.2 do SWZ: Zestawienie parametrów technicznych – opis przedmiotu zamówienia i wymagane parametry (odpowiednio do zadania nr 2)
Wymagania jakościowe dla przedmiotu zamówienia: oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania parametrów techniczno-użytkowych określone przez zamawiającego w załączniku nr 1.2 do SWZ i wzorze umowy wg załącznika nr 5 do SWZ;

4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

72300000-8 - Usługi w zakresie danych

72500000-0 - Komputerowe usługi pokrewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z rozdz. XXI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR 3: zadanie nr 3 - Utrzymanie i serwisowanie oprogramowania w skład którego wchodzą PACS wraz z istniejącymi integracjami u Zamawiającego i podłączonymi urządzeniami działającego w dniu 31 grudnia 2023r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymaganych parametrów technicznych określa załącznik nr 1.3 do SWZ: Zestawienie parametrów technicznych – opis przedmiotu zamówienia i wymagane parametry (odpowiednio do zadania nr 3)
Wymagania jakościowe dla przedmiotu zamówienia: oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania parametrów techniczno-użytkowych określone przez zamawiającego w załączniku nr 1.3 do SWZ i wzorze umowy wg załącznika nr 5 do SWZ;

4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

72300000-8 - Usługi w zakresie danych

72500000-0 - Komputerowe usługi pokrewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z rozdz. XXI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR 4: zadanie nr 4 - Utrzymanie i serwisowanie oprogramowania: ERP, finanse, księgowość, magazyn, środki trwałe, kadry, płace wraz z istniejącymi integracjami Zamawiającego działającymi w dniu 31 grudnia 2023r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymaganych parametrów technicznych określa załącznik nr 1.4 do SWZ: Zestawienie parametrów technicznych – opis przedmiotu zamówienia i wymagane parametry (odpowiednio do zadania nr 4)
Wymagania jakościowe dla przedmiotu zamówienia: oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania parametrów techniczno-użytkowych określone przez zamawiającego w załączniku nr 1.4 do SWZ i wzorze umowy wg załącznika nr 5 do SWZ;

4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

72300000-8 - Usługi w zakresie danych

72500000-0 - Komputerowe usługi pokrewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z rozdz. XXI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
warunek: Wymaga się aby wykonawca prowadził działalność gospodarczą w formie organizacyjnej zgodnej z prawem, zgłoszonej do właściwego rejestru handlowego (ewidencji).
- przez rejestry handlowe należy rozumieć rejestry (ewidencje), które służą do rejestrowania przedsiębiorców (CEIDG / w przypadku osób fizycznych, KRS / w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej)
Powyższe oznacza, że przedsiębiorcy, w tym podmioty udostępniające zasoby, mające siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce, muszą być wpisani odpowiednio do Rejestru Przedsiębiorców KRS lub CEIDG. Od przedsiębiorców zagranicznych wymaga się wpisu do odpowiedniego rejestru zawodowego (w sytuacji gdy wpis ten zastępuje wpis do rejestru handlowego - jest jego odpowiednikiem) lub rejestru handlowego prowadzonego w kraju ich pochodzenia.
Ocena - na zasadzie klasyfikacji: spełnia/ nie spełnia (warunek graniczny: spełnia) na podstawie dokumentu potwierdzającego: właściwy rejestr
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: zamawiający nie określa warunku
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: zamawiający nie określa warunku
d) zdolności technicznej lub zawodowej: zamawiający nie określa warunku

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: zgodnie z rozdz. X SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: zgodnie z rozdz. X SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

zamawiający nie wymaga

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W wyznaczonym terminie składania ofert należy złożyć:
1) Formularz ofertowy – według załącznika nr 1 do SWZ
2) Oświadczenie, o którym mowa w ust.1 rozdz. X, tj. oświadczenie własne wykonawcy wg zał. 2 do SWZ,
3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty – gdy dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę podpisane będą przez osobę inną niż uprawnioną do reprezentacji zgodnie z treścią odpisu właściwego rejestru, oraz w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
• pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii (elektroniczne poświadczenie zgodności notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zgodnie z art.97§2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. – Prawo o notariacie – t. j. Dz. U. 2022 poz.1799, ze zm. z 2023r. poz.1394);
UWAGA: Sposób sporządzenia i przekazania oferty oraz wymaganych dokumentów zgodnie
z SWZ, ze szczególnym uwzględnieniem rozdziałów: X i XV. W zakresie formularzy wskazanych
w pkt.1) nie ma możliwości ich złożenia lub uzupełnienia po terminie składania ofert.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

zgodnie z rozdz. XIII SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z § 17 wzoru umowy – zmiany za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. Możliwość zmiany:
Zgodnie z w 455 ustawy Pzp w przypadku:
1) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
2) wystąpienia siły wyższej, tj. wyjątkowego wydarzenia lub okoliczności
a) na którą Strony nie miały wpływu,
b) przeciw której Strony nie mogły się zabezpieczyć przed zawarciem umowy,
c) której nie można było w racjonalny sposób uniknąć lub przezwyciężyć,
d) której nie można uznać za wywołaną w znaczącym stopniu przez żadną ze Stron.
3) zmiany osób reprezentujących Zamawiającego/ Wykonawcę w przypadku zmian organizacyjnych lub wynikłych z przyczyn losowych lub zmian osób uczestniczących przy realizacji zamówienie jeżeli wykonawca wykaże, że nowo zatrudnione osoby spełniają pierwotne wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ.
4) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy.
5) zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w granicach wartości umowy.
Istotne zmiany mogą dotyczyć:
1) zmian związanych ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy.
2) zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, którego ma zastąpić nowy wykonawca:
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp,
3) w przypadku wystąpienia odpowiednio przesłanek określonych art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Pzp
4) zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku wyłączenia lub rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy (zmniejszenie wynagrodzenia), z zastrzeżeniem, że minimalna wartość wynagrodzenia wykonawcy nie może być niższa niż 70% wartości wynagrodzenia łącznego brutto, za cały okres trwania umowy.
Ponadto zmiany w zakresie waloryzacji wynagrodzenia
1) Strony przewidują możliwość zmiany umowy, w tym waloryzacji wynagrodzenia w następujących przypadkach wskazanych w ust. 5 i 6 §17 wzoru umowy
Zmiana wynagrodzenia w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT
Zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów – po upływie 6 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy gdy wartość zmiany cen w/w materiałów przekroczy 10% w stosunku do kosztów przyjętych przez wykonawcę dla potrzeb kalkulacji oferty, w oparciu o średni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS, maksymalnie do 10% wynagrodzenia łącznego brutto Wykonawcy, określonego w treści formularza ofertowego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-08 13:45

8.2.) Miejsce składania ofert: na stronie internetowej prowadzonego postępowania - jak wskazano wyżej w treści niniejszego ogłoszenia o zamówieniu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-08 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-05

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

1. Zamawiający przewiduje możliwość negocjowania treści oferty w celu jej ulepszenia na podstawie art.275 pkt.2) ustawy PZP.
2. Możliwość przeprowadzenia negocjacji została przewidziana przez zamawiającego w treści ogłoszenia o zamówieniu i dotyczyć może wyłącznie ceny oferty oraz jej elementów składowych (kształtujących cenę całkowitą).
3. Jedyną okolicznością, w której zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji, to sytuacja kiedy cena oferty najkorzystniejszej jest wyższa od kwoty przeznaczonej przez zamawiającego na realizację zamówienia (odpowiednio do części).
4. Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert, o ile negocjacje będą przeprowadzone, zgodnie z art.288 ust.1 ustawy PZP.
5. Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców zapraszanych do negocjacji to ranking uzyskanych punktów w kryterium cena.
6. Maksymalna liczba wykonawców, których zamawiający zaprosi do negocjacji ofert: 3 (dla każdej części oddzielnie)
7. Jeżeli według liczby uzyskanych punktów, wykonawca na miejscu III i kolejnym uzyskałby taką sama ich liczbę, wówczas także wykonawca z taką samą liczbą punktów co wykonawca uplasowany na miejscu III zostanie zaproszony do negocjacji, o ile negocjacje będą prowadzone.
8. Ofertę wykonawcy niezaproszonego do negocjacji uznaje się za odrzuconą.
9. Jeżeli liczba wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, jest mniejsza niż 3, zamawiający kontynuując postępowanie zaprosi do negocjacji ofert wszystkich wykonawców, o ile negocjacje będą prowadzone.
10. Ewentualne negocjacje treści ofert nie prowadzą i nie mogą prowadzić do zmiany minimalnych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia i realizacji zamówienia, określonych w SWZ.
11. Jeżeli zamawiający będzie prowadzić negocjacje, w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji oraz kryterium oceny ofert (w przedmiotowym postępowaniu jest to cena), w ramach którego będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści ofert.
12. Prowadzone negocjacje mają charakter poufny.
13. O zakończeniu negocjacji zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich wykonawców, których oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostały odrzucone oraz zaprosi do składania ofert dodatkowych.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Podstawy wykluczenia z postępowania
- art. 108 ust. 1 PZP,
- art. 109 ust. 1 pkt. 4 PZP,
- art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz.835 - t. j. Dz.U. 2023 poz.1497, 1859)
Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy PZP.
Zamawiający nie przewiduje i nie określa wymagań w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa w art.95 ustawy PZP, a związanych z realizacją zamówienia.
Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt.2) ustawy PZP.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.