eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Dostawa macierzy dyskowych, serwerów oraz punktów dostępuOgłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa macierzy dyskowych, serwerów oraz punktów dostępu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Górnośląski Instytut Technologiczny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000026867

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Karola Miarki 12-14

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 23 45 205

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@git.lukasiewicz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://git.lukasiewicz.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/git

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Badania i prace rozwojowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa macierzy dyskowych, serwerów oraz punktów dostępu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4db4b572-5e2a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00522823

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00419194

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 38/P/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 861000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów, wraz z system operacyjnym, kablami. Oferowany sprzęt musi spełniać wymagane normy, posiadać stosowne aprobaty i certyfikaty, musi być dopuszczony do sprzedaży i użytkowania na terenie RP oraz musi być nieużywany, fabrycznie nowy i pochodzić z bieżącej produkcji, pod czym rozumie się łączne spełnienie obu następujących warunków:
a) oferowane przez Wykonawcę modele sprzętu w zaoferowanej wersji muszą być w produkcji, w dniu złożenia oferty oraz pochodzić z polskiego kanału dystrybucyjnego;
b) oferowany przez Wykonawcę sprzęt powinien być fabrycznie nowy i zostać wyprodukowany w 2023r.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48821000-9 - Serwery sieciowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

48620000-0 - Systemy operacyjne

31224400-6 - Kable przyłączeniowe

4.5.5.) Wartość części: 522000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa macierzy dyskowych.
2) Oferowany sprzęt musi spełniać wymagane normy, posiadać stosowne aprobaty i certyfikaty, musi być dopuszczony do sprzedaży i użytkowania na terenie RP oraz musi być nieużywany, fabrycznie nowy i pochodzić z bieżącej produkcji, pod czym rozumie się łączne spełnienie obu następujących warunków:
a) oferowane przez Wykonawcę modele sprzętu w zaoferowanej wersji muszą być w produkcji, w dniu złożenia oferty oraz pochodzić z polskiego kanału dystrybucyjnego;
b) oferowany przez Wykonawcę sprzęt powinien być fabrycznie nowy i zostać wyprodukowany w 2023r.
3) Oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi być objęty w okresie gwarancji, gwarancją producenta.
4) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis gwarancyjny sprzętu;
5) Zakres zamówienia obejmuje dostarczenie sprzętu wraz z rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, zakres zamówienia obejmuje również wdrożenie sprzętu przeprowadzone przez osobę posiadającą certyfikat producenta systemu macierzy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

4.5.5.) Wartość części: 303000,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa punktów dostępowych (Access Point)
2) Oferowany sprzęt musi spełniać wymagane normy, posiadać stosowne aprobaty i certyfikaty, musi być dopuszczony do sprzedaży i użytkowania na terenie RP oraz musi być nieużywany, fabrycznie nowy i pochodzić z bieżącej produkcji, pod czym rozumie się łączne spełnienie obu następujących warunków:
a) oferowane przez Wykonawcę modele sprzętu w zaoferowanej wersji muszą być w produkcji, w dniu złożenia oferty oraz pochodzić z polskiego kanału dystrybucyjnego;
b) oferowany przez Wykonawcę sprzęt powinien być fabrycznie nowy i zostać wyprodukowany w 2023r.
3) Oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi być objęty w okresie gwarancji, gwarancją producenta.
4) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis gwarancyjny sprzętu;
5) Zakres zamówienia obejmuje dostarczenie sprzętu wraz z rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, zakres zamówienia obejmuje również wdrożenie sprzętu przeprowadzone przez osobę posiadającą certyfikat producenta systemu macierzy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.5.5.) Wartość części: 36000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 435051,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 435051,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 435051,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Alto Computers M. Borowiak, R. Wróbel S.J.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 270654710

7.3.3) Ulica: ul. Wolności 94

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.5) Kod pocztowy: 41-800

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 435051,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-08

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 309290,88 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 346860,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 309290,88 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: System Data Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 180173809

7.3.3) Ulica: ul. Sienkiewicza 42

7.3.4) Miejscowość: Mielec

7.3.5) Kod pocztowy: 39-300

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 309290,88 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-08

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 34440,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 34440,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 34440,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Alto Computers M. Borowiak, R. Wróbel S.J.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 270654710

7.3.3) Ulica: ul. Wolności 94

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.5) Kod pocztowy: 41-800

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 34440,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.