eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Dostawa macierzy dyskowych, serwerów oraz punktów dostępuOgłoszenie z dnia 2023-09-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa macierzy dyskowych, serwerów oraz punktów dostępu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Górnośląski Instytut Technologiczny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000026867

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Karola Miarki 12-14

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 23 45 205

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@git.lukasiewicz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://git.lukasiewicz.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Badania i prace rozwojowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa macierzy dyskowych, serwerów oraz punktów dostępu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4db4b572-5e2a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00419194

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-09-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/git

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/git

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym,
a Wykonawcami odbywać się będzie jedynie drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2020 poz. 344 z późn. zm.).
Preferowaną drogą komunikacji jest Platforma Zakupowa: https://platformazakupowa.pl/pn/git
Ponadto dopuszcza się wykorzystanie poczty elektronicznej: tomasz.smykala@git.lukasiewicz.gov.pl
Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w formie elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (tzw. e-dowód osobisty) - przez osobę/y
uprawnione lub upoważnioną/e (na podstawie pełnomocnictwa) do reprezentowania Wykonawcy .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z pkt 28SWZ - Informacja dotycząca ochrony danych osobowych – RODO.
Szczególne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego zostały
określone w art. 19 i 74 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków
formalno – prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w tym obowiązków wynikających z RODO.
3. W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, stanowiącego
załącznik do SWZ.
4. Podwykonawca /podmiot trzeci jest zobowiązany podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wypełnić obowiązek informacyjny

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 38/P/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów, wraz z system operacyjnym, kablami. Oferowany sprzęt musi spełniać wymagane normy, posiadać stosowne aprobaty i certyfikaty, musi być dopuszczony do sprzedaży i użytkowania na terenie RP oraz musi być nieużywany, fabrycznie nowy i pochodzić z bieżącej produkcji, pod czym rozumie się łączne spełnienie obu następujących warunków:
a) oferowane przez Wykonawcę modele sprzętu w zaoferowanej wersji muszą być w produkcji, w dniu złożenia oferty oraz pochodzić z polskiego kanału dystrybucyjnego;
b) oferowany przez Wykonawcę sprzęt powinien być fabrycznie nowy i zostać wyprodukowany w 2023r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48821000-9 - Serwery sieciowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48620000-0 - Systemy operacyjne

31224400-6 - Kable przyłączeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 31 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydajność procesora

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry oferowanej pamięci

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa macierzy dyskowych.
2) Oferowany sprzęt musi spełniać wymagane normy, posiadać stosowne aprobaty i certyfikaty, musi być dopuszczony do sprzedaży i użytkowania na terenie RP oraz musi być nieużywany, fabrycznie nowy i pochodzić z bieżącej produkcji, pod czym rozumie się łączne spełnienie obu następujących warunków:
a) oferowane przez Wykonawcę modele sprzętu w zaoferowanej wersji muszą być w produkcji, w dniu złożenia oferty oraz pochodzić z polskiego kanału dystrybucyjnego;
b) oferowany przez Wykonawcę sprzęt powinien być fabrycznie nowy i zostać wyprodukowany w 2023r.
3) Oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi być objęty w okresie gwarancji, gwarancją producenta.
4) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis gwarancyjny sprzętu;
5) Zakres zamówienia obejmuje dostarczenie sprzętu wraz z rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, zakres zamówienia obejmuje również wdrożenie sprzętu przeprowadzone przez osobę posiadającą certyfikat producenta systemu macierzy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 31 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: deklarowana przez producenta prędkość zapisu dysków

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: wielkość pamięci cache kontrolera

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa punktów dostępowych (Access Point)
2) Oferowany sprzęt musi spełniać wymagane normy, posiadać stosowne aprobaty i certyfikaty, musi być dopuszczony do sprzedaży i użytkowania na terenie RP oraz musi być nieużywany, fabrycznie nowy i pochodzić z bieżącej produkcji, pod czym rozumie się łączne spełnienie obu następujących warunków:
a) oferowane przez Wykonawcę modele sprzętu w zaoferowanej wersji muszą być w produkcji, w dniu złożenia oferty oraz pochodzić z polskiego kanału dystrybucyjnego;
b) oferowany przez Wykonawcę sprzęt powinien być fabrycznie nowy i zostać wyprodukowany w 2023r.
3) Oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi być objęty w okresie gwarancji, gwarancją producenta.
4) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis gwarancyjny sprzętu;
5) Zakres zamówienia obejmuje dostarczenie sprzętu wraz z rozładunkiem i wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, zakres zamówienia obejmuje również wdrożenie sprzętu przeprowadzone przez osobę posiadającą certyfikat producenta systemu macierzy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32420000-3 - Urządzenia sieciowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 31 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie Wykonawcy,
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie odnoszącym
się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust 1 pkt 1-3 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego;
wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia niezbędnego do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Opis techniczny oferowanego sprzętu, ze wskazaniem wszystkich parametrów technicznych, w celu potwierdzenia zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia –należy przedstawić na opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Opis techniczny oferowanego sprzętu, ze wskazaniem wszystkich parametrów technicznych, w celu potwierdzenia zgodności oferowanego sprzętu z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia –należy przedstawić na opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
Pełnomocnictwo (jeżeli uprawnienia nie wynikają z dokumentu opisanego powyżej) do reprezentowania Wykonawcy
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - jeżeli dotyczy
Zobowiązanie podmiotu trzeciego – o ile dotyczy;
Oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa - o ile dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy dopuszczalne są tylko w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), opisanych w ust. 2 umowy i wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, podpisanego przez prawidłowo umocowanych pełnomocników stron. Ponadto Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących sytuacjach:
1) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej bądź innej omyłki polegającej na niezgodności treści umowy z Ofertą;
2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy (np. podatek Vat);
3) zmiany zaistniałych okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi np. terminu realizacji zamówienia, w tym zmiany terminu realizacji zamówienia z uwagi na sytuację zagrożenia epidemiologicznego w kraju z powodu COVID-19, warunków płatności, zmiany wartości zamówienia wynikające ze zmniejszenia/rozszerzenia zakresu rzeczowego;
4) zmiany parametrów technicznych przedmiotu zamówienia – w przypadku gdy zmiany te będą korzystniejsze dla zamawiającego;
5) zmiany umowy polegające na zmianie danych wykonawcy bez zmian samego wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy itp.);
6) w przypadku konieczności przesunięcia terminu realizacji Umowy lub innych terminów umownych, jeżeli ich przesunięcie jest wynikiem okoliczności, za które odpowiedzialny jest Zamawiający, w szczególności jeżeli stanowi ono następstwo:
a. braku możliwości przyjęcia dostawy Sprzętu z uwagi na przeszkody techniczne lub logistyczne, zmiany w strukturze lub organizacji Zamawiającego,
b. wystąpienia siły wyższej,
w zakresie, w jakim ww. okoliczności mają lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminów umownych;
7) konieczności przesunięcia terminów umownych, jeśli owa konieczność powstała na skutek okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
8) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-10-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/git

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-10-10 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-11-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.