eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Trzebnica › Podniesienie jakości świadczenia usług kulturalnych poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia dla Gminnego Centrum Kultury i SportuOgłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Podniesienie jakości świadczenia usług kulturalnych poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNE CENTRUM KULTURY I SZTUKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 932213734

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Prusicka 12

1.5.2.) Miejscowość: Trzebnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.trzebnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gckis.trzebnica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/trzebnica

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


kultura, sztuka

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Podniesienie jakości świadczenia usług kulturalnych poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7113c2d8-724e-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00522708

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00459996

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.22.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE I – Dostawa mebli bibliotecznych oraz mebli biurowych, w zakres którego wchodzi dostawa:
a) krzeseł obrotowych,
b) regałów podwójnych,
c) regałów pojedynczych,
d) krzeseł konferencyjnych,
e) stolika,
f) regałów bibliotecznych małych dla dzieci,
g) biurek,
h) stołów konferencyjnych,
i) krzeseł tapicerowanych,
j) wieszaków na ubrania mobilnych,
k) biurek z zamykanym kontenerkie,,
l) szaf,
m) biurek narożnych z zamykanymi kontenerkami,
n) wózka bibliotecznego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39155000-3 - Meble biblioteczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39130000-2 - Meble biurowe

4.5.5.) Wartość części: 101345,89 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE II - Dostawa lad bibliotecznych z nadstawką oraz kontenerkami, w zakres którego wchodzi dostawa:
a) lad bibliotecznych z nadstawką oraz kontenerkami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39130000-2 - Meble biurowe

4.5.5.) Wartość części: 10679,67 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE III – Dostawa puf i kanap, w zakres którego wchodzi dostawa:
a) kanap,
b) puf okrągłych,
c) puf dwuosobowych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39516100-3 - Meble tapicerowane

4.5.5.) Wartość części: 6235,93 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE IV – Dostawa wyposażenia multimedialnego i sprzętu biurowego do biblioteki, w zakres którego wchodzi dostawa:
a) komputerów,
b) monitorów,
c) myszy optycznych,
d) klawiatur,
e) miksera audio,
f) mikrofonów bezprzewodowych z nadajnikiem,
g) stacji odbiorczej do mikrofonu,
h) szafy rack 19”,
i) projektora laserowego podwieszanego,
j) czytników kodów kreskowych,
k) urządzenia wielofunkcyjnego,
l) laptopa.

4.5.3.) Główny kod CPV: 30213300-8 - Komputer biurkowy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

32342400-6 - Sprzęt nagłaśniający

38652100-1 - Projektory

30213100-6 - Komputery przenośne

30216130-6 - Czytniki kodu kreskowego

30121430-6 - Cyfrowe urządzenia powielające

4.5.5.) Wartość części: 64528,34 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 58565,22 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 146752,55 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 58565,22 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Web - Profit Maciej Kuźlik

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 4980138493

7.3.3) Ulica: Spokojna 18

7.3.4) Miejscowość: Piekary Śląskie

7.3.5) Kod pocztowy: 41-940

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 58565,22 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.