eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa prasy dla jednostek Politechniki WarszawskiejOgłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa prasy dla jednostek Politechniki Warszawskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA WARSZAWSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001554

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: PLAC POLITECHNIKI 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-661

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 222345927

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.ac@pw.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pw.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa prasy dla jednostek Politechniki Warszawskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-87795a87-8493-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00522702

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00035247/46/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.114 Zakup i dostawa prasy dla jednostek Politechniki w Warszawie. Zakup i dostawa prasy dla Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/846260

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Zgodnie z pkt. 6.1.1. SWZ:
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w przy użyciu Platformy, dostępnej pod adresem wskazanym w pkt 3.1.) Ogłoszenia, tj. https://platformazakupowa.pl/transakcja/846260, z zastrzeżeniem pkt 7.1. SWZ i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”;
- poczty elektronicznej, której adres wskazano w pkt 1.5.9). Ogłoszenia - tylko w sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu, awarii Platformy, o której mowa powyżej.
2. Szczegółowy sposób komunikacji określony został w SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z SWZ - pkt.:
6.1.3. Przystąpienie do udziału w postępowaniu nie wymaga posiadania konta na Platformie.
6.1.4. Szczegółowe instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, zmiany i wycofania oferty oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy, w tym wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu dostępne są na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
6.1.5. W oparciu o Rozporządzenie w sprawie komunikacji elektronicznej Zamawiający określa niezbędne (określone szczegółowo w pkt 6.1.5.1.-6.1.5.7. SWZ) wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie.
6.1.6. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców muszą być zgodne z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia KRI, o którym mowa w pkt 2.1.4. SWZ.
6.1.9. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do komunikacji to maksymalnie 500 MB. W przypadku większych plików zaleca się skorzystać z instrukcji pakowania plików dostępnej w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców”, dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każda.
7.5. Ofertę (pkt. 7.3.1. SIWZ) i oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu (pkt 7.3.2. SWZ), sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (czyli zaawansowanym podpisem elektronicznym), przez osoby zdolne do czynności prawnych w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu
zobowiązań finansowych.
8.3. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia oferty wynosi 150 MB z zastrzeżeniem treści pkt 6.1.9. zdanie drugie SWZ.
8.8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.
7.14. Wytyczne i zalecenia dotyczące podpisu elektronicznego:
7.14.1. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS)(UE) nr 910/2014.
7.14.2. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zaleca się, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.
7.14.3. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. W takim przypadku plik z podpisem należy przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
7.14.4. Wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
7.14.5. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
7.14.6. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10 MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.
Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zostały określone szczegółowo w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe uregulowania zawarte są w pkt XVIII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.D.PM.16.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa do jednostek organizacyjnych Politechniki Warszawskiej w Warszawie tytułów prasowych określonych w ilości i zakresie Specyfikacji asortymentowej / Formularz cenowy (SA-FC) zawartej w załączniku nr 3.0 do Formularza Oferty, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 22200000-2 - Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dokładnie opisany został w pkt XV SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium środowiskowe (Ś) - normy emisji spalin pojazdów wykorzystywanych na potrzeby realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest systematyczna dostawa do jednostek organizacyjnych Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku tytułów prasowych określonych w ilości i zakresie Specyfikacji asortymentowej / Formularz cenowy (SA-FC) zawartej w załączniku nr 3.0 do Formularza Oferty, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 22200000-2 - Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dokładnie opisany został w pkt XV SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium środowiskowe (Ś) - normy emisji spalin pojazdów wykorzystywanych na potrzeby realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z pkt. 13.1 SWZ:
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni aktualne na dzień złożenia następujące podmiotowe środki dowodowe:
13.1.1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
13.1.2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w Formularzu Oferty. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub
dokumentów, o których mowa powyżej, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia jedynie tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.
13.1.2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 13.1.2. SWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
13.1.2.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 13.1.2.1. SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć.
Dokumenty o których mowa w pkt 13.1.2.1.-13.1.2.2. SWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zgodnie z pkt. 7.3. SWZ: Przed terminem składania ofert Wykonawca sporządza Ofertę, na którą składają się m. in.:
7.3.3. Pełnomocnictwo upoważniające do działania w imieniu Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik;
7.3.4. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
7.3.5. (jeżeli dotyczy) - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, stanowiące załącznik nr 3.2. do Formularza Oferty;
7.3.5.1. (jeżeli dotyczy) – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3.2.1. do Formularza Oferty. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca, przedstawia wraz ze
zobowiązaniem z pkt 7.3.5. SWZ, także oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
7.3.6. (jeżeli dotyczy) – Oświadczenie, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia – wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, stanowi załącznik nr 3.3. do Formularza Oferty.
7.18.1. Oświadczenie określone w pkt. 7.3.2. SWZ każdego z podwykonawców jeżeli osoby potencjalnych podwykonawców są znane na etapie składania ofert.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z pkt. 7.17. SWZ:
7.17. Składanie oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7.17.1. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia na załączniku nr 3.1. do Formularza Oferty. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie, w którym Wykonawca zobowiązany jest wykazać brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
7.17.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7.17.3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 7.17.2. SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
7.17.4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz dokumenty i oświadczenia, o których wszystkich mowa w pkt 13.1. SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty i oświadczenia, potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, składa odpowiednio Wykonawca/ Wykonawcy wykazujący spełnienie warunku na zasadach określonych w pkt. XII SWZ.
7.17.5. Wykonawcy tworzący konsorcjum, ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7.17.6. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
7.17.7. Oferta konsorcjum musi zawierać informacje o wszystkich firmach wchodzących w skład konsorcjum.
7.17.8. Wspólników spółki cywilnej obowiązują przepisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wspólnicy spółki cywilnej wraz z ofertą złożą stosowne pełnomocnictwa oraz w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej umowę spółki.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z paragrafem 9 projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego (PPU) stanowiących załącznik nr 2 do SWZ:
1. Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 455 ustawy Pzp i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony. Wykonawca na piśmie przedstawi okoliczności będące przyczyną proponowanych zmian.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące przepisy prawa zamówień publicznych w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności wymienionej poniżej:
1) ewentualnej zmiany podwykonawców, z zastrzeżeniem posiadania przez tych podwykonawców co najmniej takich samych właściwości, kwalifikacji (dotyczy przypadku w którym Wykonawca posługuje się potencjałem podwykonawców); /zmiany lub rezygnacji z podwykonawców, na zasoby których Wykonawca powołał się
w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zmiana zakresu zamówienia powierzonego ww. podwykonawcom;
2) zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem podwykonawców, z zastrzeżeniem, iż podwykonawcy będą posiadać właściwości niezbędne do realizacji zamówienia oraz właściwości, w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, a dotyczącym braku podstaw
do wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków;
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy;
4) zmiany terminów umownych w przypadku wystąpienia siły wyższej – termin realizacji umowy zostaje wydłużony o czas trwania siły wyższej;
5) zmiany stawki podatku od towarów i usług:
W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia stawek podatku VAT w trakcie okresu rozliczeniowego, w którym obowiązuje umowa, odpowiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu ulega cena jednostkowa brutto pojedynczego egzemplarza tytułu prasowego przy zachowaniu niezmiennej ceny netto pojedynczego egzemplarza tytułu prasowego. Termin wprowadzenia zmian zostanie ustalony przez Strony,
z zastrzeżeniem, że najwcześniejsza data zmiany może być ustalona na dzień wejścia w życie przepisów,
o których mowa w zdaniu pierwszym;
6) zmiany wynagrodzenia umownego, będącego następstwem zastosowania klauzul waloryzacyjnych, o których mowa w § 10 umowy;
7) w przypadku dostosowywania elementów zamówienia do zasad wiedzy technicznej, gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego, a nie można było takiej zmiany przewidzieć przed zawarciem umowy;
8) powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych lub technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy, nie powodujących zmiany przedmiotu umowy.
3. Zakres zmiany do niniejszej umowy będzie dostosowany do niezbędnych potrzeb wynikających z przyczyny uzasadniającej daną zmianę. W szczególności w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 3-4 termin wykonania niniejszej umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o czas niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy w sposób należyty, zaś czas przedłużenia nie może być dłuższy niż okres trwania przeszkody.
4. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę.
5. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności na zasadach i w sposób określony w ust. 6 - 7.
6. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienia (odpowiednio) co najmniej jednej okoliczności wymienionej w ust. 2.
(...)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Zgodnie z SWZ pkt 8.1. i 8.2.: Ofertę wraz z wymaganymi w pkt 7.3. SWZ załącznikami, oświadczeniami i dokumentami w postaci elektronicznej należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Formularza składania oferty lub wniosku dostępnego pod adresem wskazanym w pkt 1.3.8. SWZ/pkt 3.1.) SEKCJA III nin. OGŁOSZENIA ,tj. https://platformazakupowa.pl/transakcja/846260

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zgodnie z pkt 11.4. SWZ: Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w SEKCJI VII Ogłoszenia - pkt 7.4 -Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Projektowane Postanowienia Umowy (PPU) - poniżej cd. treści:
- § 9:
7. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu do umowy.
- § 10 Klauzule waloryzacyjne
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 1 pkt 2, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w Ofercie.
2. Zmiana wynagrodzenia w trybie określonym w ust. 1 może zostać dokonana w sytuacji, gdy w skali roku poziom zmiany cen materiałów lub kosztów implikował będzie w sposób rzeczywisty i bezpośredni odpowiednio: wzrost lub obniżenie kosztów niewykonanego przedmiotu umowy o więcej niż 3 punkty procentowe (według wskaźnika GUS, o którym mowa w ust. 3 – obowiązującego na moment złożenia Oferty względem wskaźnika obowiązującego na moment dokonywania oceny poziomu cen materiałów lub kosztów w toku realizacji umowy na potrzeby ewentualnej waloryzacji), co powinno zostać wykazane i udokumentowane w pisemnym wniosku inicjującym waloryzację wynagrodzenia w odniesieniu do cen materiałów lub kosztów przyjętych i uwzględnionych w cenie oferty. Waloryzacja wynagrodzenia nie będzie miała zastosowania w przypadku zmiany cen lub kosztów nieprzekraczającej powyższego wskaźnika 3 punktów procentowych.
3. Waloryzacja wynagrodzenia odbywać będzie się w oparciu o zmianę wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w kwartale w stosunku do kwartału poprzedniego określonych w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski na podstawie przepisu art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251), przy czym pierwsza waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić najwcześniej po upływie 3 miesięcy obowiązywania umowy i o nie więcej niż wskaźnik za kwartał ubiegły.
4. Referencyjnym punktem bazowym służącym obrazowaniu ewentualnych fluktuacji cenowych i kosztowych w trakcie trwania umowy będzie wartość wskaźnika GUS, o którym mowa w ust. 3 obowiązującego na moment złożenia Oferty. Ewentualne ryzyko wiążące się z ujęciem przez Wykonawcę w cenie ofertowej, cen materiałów i kosztów związanych z realizacją umowy na poziomie niższym, niż wynika z ww. wskaźnika (indywidualne zaniżenie cen i kosztów względem średnich cen rynkowych) będzie obciążać Wykonawcę jako jego ryzyko ryczałtowe wkalkulowane w Ofertę.(...)
9. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy będzie mogła mieć miejsce w cyklach kwartalnych (nie częściej) niż raz w danym kwartale. Kolejnych waloryzacji wynagrodzenia dokonuje się do 20 dnia po każdym kwartale (za poprzedni kwartał).
10. Max wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o której mowa w ust. 1, wynosi 8 % wartości umowy (limit waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zmiany cen materiałów lub kosztów). Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
(...) - przekroczona liczba znaków

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.