eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › "Wykonanie usługi cateringowej w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego nr 4 w Wieliczce"Ogłoszenie z dnia 2023-11-29

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"Wykonanie usługi cateringowej w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego nr 4 w Wieliczce"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedszkole Samorządowe nr 4 w Wieliczce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351607285

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: os. Szymanowskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 12 278 18 65

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ps4wieliczka@interia.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.malopolska.pl/spn4wieliczka

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Wykonanie usługi cateringowej w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego nr 4 w Wieliczce"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f5b027e1-8eae-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00522104

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00462790/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 usługa cateringowa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wieliczka

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wieliczka

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcą odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/wieliczka.
2. Złożenie oferty następuje poprzez jej umieszczenie na platformazakupowa.pl, pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/wieliczka. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich
wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. Oferta składana elektronicznie musi zostać
podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Wymaga się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do
zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich
przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których
pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie
zamieszczał na platformie w sekcji "Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest
konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego
wykonawcy na adres e-mail podany w formularzu ofertowym, oraz na adres podany przez Wykonawcę przy składaniu oferty.
5. Ofertę oraz dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą, jak również wszelkie dokumenty i oświadczenia składane w trakcie
postępowania, należy składać w formie elektronicznej (t.j. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy (Dz.U. z 2020 poz. 2415).
7. Z uwagi na techniczne ograniczenia formularza ogłoszenia (limit znaków) pozostałe informacje o środkach komunikacji
elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach
technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zawarto w par. 6 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 4 w Wieliczce.
2.W Przedszkolu Samorządowego nr 4 w Wieliczce został powołany Inspektor Danych Osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma
Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail iod2@synergiaconsulting.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129
ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00454072/01 z dnia 2022-11-23
2022-11-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
przy czym:
na etapie trwającego postępowania:
a) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego
wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Z przyczyn technicznych (ograniczenie pola formularza ogłoszenia) cześć dalsza klauzuli informacyjnej znajduje się w par. 30 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi cateringu w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla maksymalnie 95 dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego nr 4 w Wieliczce w okresie od 02.01.2024 r. do 31.12.2024 r., od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od zajęć, w których przedszkole jest zamknięte.
2. Szacunkowa wartość zamówienia całodziennego wyżywienia (śniadanie, obiad i podwieczorek) w oparciu o dane frekwencyjne i ilość zapisanych obecnie dzieci (92 ), przyjmując absencję na poziomie 16,9 %, wynosi 17 507 pakietów:
- Ilość śniadań maksymalnie 17 507 szt.,
- Ilość obiadów maksymalnie 17 507 szt.,
- Ilość podwieczorków maksymalnie 17 507 szt.
Zamawiający zastrzega, że ilość planowanych posiłków może ulec zmianie (zwiększenie lub zmniejszenie), czego Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie realizacji niniejszego postępowania np. działanie siły wyższej, nieprzewidzianej jak ogłoszenie pandemii, zmian organizacyjnych itp., a Wykonawca nie będzie dochodził z tego tytułu roszczeń.
W związku z czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przedmiotu zamówienia. Rozliczenie finansowe Wykonawcy usługi z Zamawiającym odbywać się będzie na podstawie faktycznie dostarczonych posiłków i ich ceny jednostkowej. Wykonawca godzi się z faktem, że za ilości planowane posiłków przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu lecz niezrealizowane przez Wykonawcę w trakcie trwania umowy, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia.
Dokładna ilość zamawianych posiłków uzależniona będzie od frekwencji dzieci.
Liczba śniadań zgłaszana będzie Wykonawcy codziennie przez pracownika przedszkola (wyznaczonego przez Dyrektora placówki) do godziny 16.00 w dniu poprzedzającym wykonanie usługi. Wykonawca dostarczy przygotowane śniadanie z napojami do godziny 7:30.
Liczba obiadów i podwieczorków wraz z napojami zgłaszana będzie Wykonawcy codziennie przez pracownika przedszkola (wyznaczonego przez Dyrektora placówki) do godziny 09: 30 wg aktualnego stanu przedszkolaków. Wykonawca dostarczy obiady wraz z podwieczorkami i napojami do godz. 11.15.
3. W szczególnych sytuacjach istnieje możliwość zmiany godzin dostarczania posiłków z jednodniowym wyprzedzeniem, zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę.
4. Cena jednego zestawu posiłku winna zawierać koszt przygotowania i dostarczania posiłku, zmywanie naczyń zbiorczych oraz zagospodarowanie wszelkich odpadów.
W cenie oferty należy uwzględnić równy koszt posiłków standardowych i dietetycznych (w razie zgłoszenia przez zamawiającego potrzeby przygotowania takowych).
5. Wspólny słownik zamówień publicznych CPV:
55321000-6 usługi przygotowywania posiłków
55322000-3 usługi gotowania posiłków
55520000-1 usługi dostarczania posiłków

6. Rodzaje posiłków:
a) Śniadanie: zupa mleczna lub potrawy mleczne i mleko pochodne oraz kanapki 2 rodzaje do wyboru dla każdego dziecka, przygotowane z pieczywa razowego lub pełnoziarnistego, na zakwasie: żytniego, pszennego, mieszanego, z masłem wysokogatunkowym o zawartości tłuszczu mlecznego w przedziale 80-90%, wędliną (z jadłospisu dziennego wyklucza się wędliny z mielonek), serem żółtym lub białym do tego warzywa, pastą jajeczną lub rybną. Woda mineralna, herbaty owocowe, owocowo – ziołowe, sok naturalny, kakao, kawa inka, napój mleczny. Świeże owoce i warzywa (wyłączając owoce w puszce), orzechy (bez dodatku soli i cukru), owoce suszone.
b) Obiad: zupa oraz drugie danie ( w tym: produkt węglowodanowy: ziemniaki, kasza, ryż, makaron lub np. kluski śląskie, kopytka, pierogi, naleśniki; produkt białkowy pochodzenia zwierzęcego - mięso np.: sztuka mięsa, udziec kurczaka, pierś z indyka, kotlet schabowy, stek z piersi kurczaka, bitki wołowe, gulasz, kotlety mielone, bądź ryba; surówka, jarzyny gotowane lub owoc ( asortyment podawanych warzyw i owoców powinien być różnorodny), kompot lub sok z produktów świeżych i pełnowartościowych .
c) Podwieczorek : świeży owoc, ciasto własnego wyrobu, budyń, galaretka, kisiel, jogurt tylko naturalny, serek homogenizowany, owoce suszone, orzechy (bez dodatku soli i cukru. Woda mineralna, herbaty owocowe, owocowo – ziołowe, sok naturalny, kakao, kawa inka, napój mleczny.
d) Napoje: napoje przygotowane na miejscu mogą być słodzone cukrem w ilości nieprzekraczającej 10 g cukrów w 250 ml produktu gotowego do spożycia. Wykonawca dostarcza również napoje (wodę mineralną niegazowaną) do codziennego korzystania przez dzieci – dziennie 0,5 l na dziecko.
7. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i bezpieczeństwem zgodnie z normami HACCP.
2) Posiłki muszą spełniać wymogi żywienia zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci przedszkolnych w wieku od 3 do 6 lat oraz Instytutu Żywności i Żywienia. Posiłki nie mogą być przygotowywane z półproduktów.
3) Wartość odżywcza posiłków oraz gramatura powinna być zgodna z normami opracowanymi przez Instytut Żywności i Żywienia a produkty wykorzystywane do ich przyrządzenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U.2016.1154)
4) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego oraz umieszczenia tych diet w jadłospisie. Na obecną chwilę ilość dzieci z dietami to:
- 6 diet bezmlecznych (eliminacja z diety produktów mlecznych, zastosowanie produktów zamiennych);
-1 dieta eliminacyjna (eliminacja z diety produktów zakazanych i zastąpienie ich produktami dozwolonymi). Posiłki dla dzieci z dietami muszą być odpowiednio opisane.
5) Wykonawca sporządzając jadłospis zobowiązany jest współtworzyć go z dietetykiem. Przedstawiony przez Wykonawcę jadłospis powinien być sporządzony przez osobę posiadającą dyplom dietetyka. Dietetyka zatrudnia Wykonawca przez cały okres trwania umowy.
Jadłospis powinien zawierać informacje o produktach wchodzących w skład posiłku oraz alergenach występujących w posiłkach. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania jadłospisów dekadowych do przedszkola najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu żywieniowego. Każda zmiana w jadłospisie ze strony Wykonawcy wymaga akceptacji Zamawiającego. Zamawiający ma prawo dokonania wiążących zmian w jadłospisie przedstawionym przez Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę.
6) Planując jadłospis Wykonawca zobowiązany jest do uwzględniania norm żywienia, zapotrzebowania na energię i składniki odżywcze dla danej grupy wiekowej oraz przestrzegania, aby na całodzienne żywienie dziecka składały się środki spożywcze pochodzące z różnych grup środków spożywczych.
7) Wykonawca dba o właściwy stan dostarczania posiłków (posiłki gorące, świeże, smaczne i estetyczne) oraz właściwie dobrane do wieku dzieci.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do okresowej kontroli w zakresie zgodności dostarczonych posiłków z wymogami Zamawiającego pod względem wagowym i podtrzymania odpowiedniej temperatury dostarczanych posiłków:
a) zupy – temperatura 77 °C (+/-2°C),
b) II danie – temperatura 65°C (+/-2°C),
c) potrawy na zimno (surówki, sałatki, wędliny, desery) - temperatura 30C (+/-2°C),
d) napoje gorące - 80°C (+/-2°C).
W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczanych posiłków z wymogami zawartymi w SWZ oraz umowie , sporządzany jest protokół. Protokół podpisany przez Zamawiającego oraz Wykonawcę stanowi podstawę obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy tj. za posiłki niezgodne z wymogami Wykonawcy nie należy się wynagrodzenie.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu usługi, tj. zmiany zarówno składu, jak i rodzaju posiłków przygotowywanych / dostarczanych w dany dzień o czym poinformuje Wykonawcę z wyprzedzeniem 2 dni roboczych. W sytuacjach szczególnych (np. zorganizowane wyjazdy wychowanków przedszkola) Zamawiający ma prawo zgłosić Wykonawcy inny sposób przygotowania posiłków – suchy prowiant, a Wykonawca jest zobowiązany do ich realizacji, po uzgodnieniu z Zamawiającym terminu i sposobu wykonania wymaganych dostaw.
10) Wykonawca oświadcza, że posiada pełne uprawnienia potrzebne do świadczenia usługi wydane przez właściwego miejscowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
11) Dowożone posiłki winny być dostarczane własnym klimatyzowanym transportem Wykonawcy przystosowanym do przewozu żywności, na własny koszt w specjalistycznych termosach, termo boksach, gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw do punktu wydawania posiłków w przedszkolu. Posiłki będą wydawane w naczyniach własnych przedszkola.
12) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru codziennie termosów po posiłkach oraz ich mycia i wyparzania. Wykonawca zapewnia wymagany standard sanitarno-epidemiologiczny w zakresie oznakowania pojemników do transportu naczyń czystych i brudnych.
13) Wykonawca ma obowiązek odbierania odpadów pokonsumpcyjnych i ich utylizacji na własny koszt, zgodnie z ustawą o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.)

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom opisanym w SWZ oraz
nie podlegają odrzuceniu. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie wyznaczonych przez Zamawiającego kryteriów.
Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli przy zastosowaniu wymienionego
zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów wynikająca z małej różnicy zaoferowanych cen. Najwyższa
możliwa do uzyskania łączna ilość punktów to 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: odległość

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, t.j oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – sporządzone zgodnie z
Załącznikiem nr 2 do SWZ. W/w Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert
tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia każdego z tych Wykonawców. Dotyczy
również odpowiednio wspólników spółki cywilnej, którzy traktowani będą jak wykonawcy wspólnie ubiegający się u dzielenie
zamówienia publicznego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia w/w dokumentu tj. Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – sporządzonym według wzoru stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
Do oferty należy dołączyć:
1) Wypełniony formularz cenowy sporządzony według Załącznika nr 1a do SWZ;
2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, t.j oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ. W/w Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia każdego z tych Wykonawców. Dotyczy również odpowiednio wspólników spółki cywilnej, którzy traktowani będą jak wykonawcy wspólnie ubiegający się u dzielenie zamówienia publicznego.
4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty – (np. odpis z KRS, CEiIoDG, odpowiednie pełnomocnictwa), o których mowa w pkt § 15. SWZ
3. Ofertę oraz dokumenty i oświadczenia składane wraz z ofertą należy składać w formie elektronicznej (t.j. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. § 29.2. SWZ stosuje się.
6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
7. Sposób złożenia oferty określono w § 9 nin. SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Z uwagi na charakterystykę przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega, że nie dopuszcza się powierzenia kluczowych części zamówienia podwykonawcom. Przez kluczowe części zamówienia należy rozumieć przygotowanie oraz dostarczanie posiłków.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców jeżeli są znane na etapie postępowania. Jeżeli na etapie składania ofert firmy podwykonawcy/ów nie są znane Wykonawcom, Zamawiający dopuszcza wskazanie w w/w oświadczeniu tylko części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy/om.
W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wieliczka

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.