eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stalowa Wola › 2023. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby ogrzewania budynku Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej WoliOgłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
2023. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby ogrzewania budynku Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W STALOWEJ WOLI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000031957

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. E. Kwiatkowskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Stalowa Wola

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-450

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 158134854

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cezstalowawola@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cezstalowawola.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-59472510-8850-11ee-b55a-a22b2d7f700e

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

2023. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby ogrzewania budynku Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-59472510-8850-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00521707

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00075087/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby ogrzewania budynku Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00502369

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.26.1.2023-1

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 291640 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa (sprzedaż, dostawa i dystrybucja),
w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., gazu ziemnego wysokometanowego (typu E – GZ50) o cieple spalania nie mniejszym niż 38 MJ/m3, przy ciśnieniu nie niższym niż 1,8 kPa, z przeznaczeniem na potrzeby ogrzewania obiektu Centrum Edukacji Zawodowej
w Stalowej Woli ul. E. Kwiatkowskiego 1, obejmująca swym zakresem elementy dostawy, sprzedaży i dystrybucji gazu ziemnego do budynku, w łącznej ilości szacunkowej ok. 1 169 653 kWh.
2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia gazu ziemnego wysokometanowego jw. zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. Dostarczone paliwo gazowe musi spełniać standardy techniczne i jakościowe zgodnie z zapisami w/w ustawy, aktami wykonawczymi i Polskimi normami. Dostawa gazu będzie realizowana na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego (umowa kompleksowa).
3. Pobór gazu ziemnego będzie odbywał się w niżej wymienionym punkcie:
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli przy ul. E. Kwiatkowskiego 1
- adres poboru: ul. E. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola,
- grupa taryfowa – według taryfy dostawcy (BW-5 – dotychczasowy dostawca),
- grupa taryfowa OSD – GZ-3,
- zamawiana moc umowna – 680 kWh/h.
4. Szacowane zużycie gazu ziemnego wysokometanowego w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.- ok. 1 169 653 kWh.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

65210000-8 - Przesył gazu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.