eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chorzów › Usługa przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie.Ogłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL SPECJALISTYCZNY W CHORZOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271503395

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zjednoczenia 10

1.5.2.) Miejscowość: Chorzów

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-500

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@sswch.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalspecjalistycznywchorzowie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5f7ae5be-8e88-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00521418

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00029121/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Dostawa posiłków dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przetargi.propublico.pl/ZamawiajacySzczegoly.aspx?id=133

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą:” Usługa przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie.” – znak sprawy: TP/242/19/C/23.
Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o:
a) podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U.2021 poz. 2070);
b) podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tj. Dz.U.2022 poz. 671).
Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;
b) dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;
c) do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego).
Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
a) stały dostęp do sieci Internet;
b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki w formatach określonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, csv,. pdf, jpg, git, .png, .tif,.dwg, ath,.kst, .zip, .rar, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf, .doc, .docx., .xlsx, .xml. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.
Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
a) załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;
b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”;
c) o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.
W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy (karta” Wiadomości”). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.
Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, Zjednoczenia 10 , 41-500 Chorzów.
Tel.: 32 34 63 650, e-mail: sekretariat@sswch.pl
2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Pan Jerzy Dworzyński, za pośrednictwem telefonu 32 34 63 601 lub adresu e-mail iodo@sswch.pl;
3) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie” – znak sprawy: TP/242/19/C/23 oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania;
4) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu
o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy.
Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
1) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego;
2) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że;
1) udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie;
2) udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
3) w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
4) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
5) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
6) w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP/242/19/C/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi całodziennego, kompleksowego żywienia pacjentów wraz z dostawą posiłków do Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a szczególności z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2023, poz. 1448 tj.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi - załącznik nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Po dokonaniu oceny punkty zostaną przyznane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Maksymalna ilość punktów, jaka może otrzymać oferta wynosi 100.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie reklamacyjne

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
1 Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie ustanawia warunku.
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
2 Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualne uprawnienia wydane przez właściwego miejscowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do wykonywania działalności związanej z obrotem i produkcją żywności. W tym zakresie jest mowa w ustawie z dn. 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2022 poz. 2132 z późn. zm.).
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
3 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (z uwzględnieniem zdarzeń losowych i zatruć pokarmowych) na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
4 Zdolność techniczna lub zawodowa
Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1) posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie obejmujące usługę całodziennego kompleksowego żywienia o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto z podaniem wartości wykonanej usługi, podmiotu dla którego zostały one wykonane z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia
o zamówieniu NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu
z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
2) dysponuje minimum jednym samochodem do transportu posiłków posiadającym decyzję/pozytywną opinią właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczącą środka transportu do przewozu środków spożywczych (posiłków).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli jego spełnienie wykaże jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu:
Lp. Wymagany dokument
1 Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej
Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 7 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu:
1 Na potwierdzenie warunku: Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
- Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zakładu Wykonawcy, w którym faktycznie będą wykonywane usługi na rzecz Zamawiającego zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
- Aktualną decyzję właściwego miejscowo organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydaną na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, zatwierdzającą zakład wraz ze środkami transportu w zakresie przygotowania i przewozu posiłków objętych przedmiotem zamówienia.
2 Na potwierdzenie warunku: Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (z uwzględnieniem zdarzeń losowych i zatruć pokarmowych) na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł
3 Na potwierdzenie warunku: Zdolność techniczna lub zawodowa
Wykaz usług
1) Wykaz (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ - Wykaz usług) wykonanych usług lub również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie (co najmniej 1 usługa) przygotowania i dostarczania całodziennego wyżywienia o wartości brutto nie niższej niż 300 000,00 zł w ujęciu 12 miesięcznym wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane, lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
UWAGA: nie można łączyć kilku zamówień w celu uzyskania wymaganej kwotowo wartości.
2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego (zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ) – tj. Wykaz środków transportu dopuszczonych do wykonania usługi wraz z decyzją/pozytywną opinią właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczącą środka transportu do przewozu środków spożywczych (posiłków).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących, przedmiotowych środków dowodowych:
Aktualny certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu HACCP (wystawiony dla podmiotów zobowiązanych do wprowadzania zasad systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (objętych rozporządzeniem WE nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych; Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2132); Dział I: Przepisy ogólne i objaśnienia określeń ustawowych Art. 3. ust. 41) lub certyfikat ISO 22000, wystawiony na kuchnię w której będą przygotowywane posiłki.
a) Dodatkowe wyjaśnienie: proces wydawania akredytacji na certyfikację systemu HACCP został przez Polskie Centrum Akredytacji w 2007 roku zawieszony. Od 2007 roku certyfikacji dokonuje się jedynie na zgodność z normą PN-EN ISO 22000:2006. Jednocześnie certyfikat HACCP wydane jeszcze na starych zasadach obowiązują do czasu wygaśnięcia ich ważności. Recertyfikacja HACCP(*) dokonywana jest obecnie jedynie na zgodność z normą ISO 22000.
(*) W świetle obowiązujących regulacji prawnych każdy producent żywności bez względu na wielkość, profil i charakter produkcji, jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i jakość zdrowotną produkowanych wyrobów. Zgodnie z przyjęta nomenklatura każde miejsce wykonywania działalności gospodarczej w zakresie produkcji i obrotu żywnością określane jest mianem zakładu. W związku z powyższym do celów sprzedaży, również uznawane są jako zakład produkcji żywności i podlegają określonym wymogom formalno-prawnym. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2019 poz. 59) oraz Rozporządzenia ( WE ) nr 178/2002 warunkach produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności, warunków żywienia zbiorowego żywności definiuje bezpieczeństwo żywności jako: ogół warunków, które muszą zostać spełnione i działań, które muszą być podjęte na wszystkich etapach produkcji żywności i obrotu żywnością w celu zapewnienia zdrowia i życia człowieka. W zakładach produkcji, przetwórstwa i obrotu żywnością powinny być tworzone i spełniane warunki gwarantujące wyprodukowane zdrowego, bezpiecznego i jak najlepszego z punktu widzenia cech organoleptycznych środka spożywczego. Warunki te związane są przede wszystkim z przestrzeganiem podstawowych zasad higieny i powinny być zapewnione poszczególne etapy obróbki technologicznej aż do momentu ekspedycji gotowych wyrobów Zobacz też: Dyrektywa 93/43/EEC, 14.06.1993 w sprawie higieny środków spożywczych, spożywczych także w Codex Alimentarius /Kodeksie Żywnościowym.
b) UWAGA (1): Zamawiający wyraża zgodę, by Wykonawca przedstawił dokument równoważny - zaświadczenie wydane przez certyfikowanego audytora poświadczające wdrożenie systemu HACCP i systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg normy ISO 22000 - na potwierdzenie, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
c) UWAGA (2): Dokumentem równoważnym nie są poświadczenia / zaświadczenia / opinie wydane przez Inspektora Powiatowej Stacji Sanepid. Zamawiający wyjaśnia, że proces poprzedzający, jak i samo wydanie akredytacji na certyfikację systemu HACCP, co obecnie dotyczy również certyfikacji na zgodność z normą ISO 22000, prowadzony, jest przez notyfikowane jednostki (nie są to działania mieszczące się w kompetencjach Powiatowego Inspektora Sanepidu).
Niespełnienie wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Aktualny certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu HACCP (wystawiony dla podmiotów zobowiązanych do wprowadzania zasad systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (objętych rozporządzeniem WE nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych; Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2132); Dział I: Przepisy ogólne i objaśnienia określeń ustawowych Art. 3. ust. 41) lub certyfikat ISO 22000, wystawiony na kuchnię w której będą przygotowywane posiłki.
a) Dodatkowe wyjaśnienie: proces wydawania akredytacji na certyfikację systemu HACCP został przez Polskie Centrum Akredytacji w 2007 roku zawieszony. Od 2007 roku certyfikacji dokonuje się jedynie na zgodność z normą PN-EN ISO 22000:2006. Jednocześnie certyfikat HACCP wydane jeszcze na starych zasadach obowiązują do czasu wygaśnięcia ich ważności. Recertyfikacja HACCP(*) dokonywana jest obecnie jedynie na zgodność z normą ISO 22000.
(*) W świetle obowiązujących regulacji prawnych każdy producent żywności bez względu na wielkość, profil i charakter produkcji, jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i jakość zdrowotną produkowanych wyrobów. Zgodnie z przyjęta nomenklatura każde miejsce wykonywania działalności gospodarczej w zakresie produkcji i obrotu żywnością określane jest mianem zakładu. W związku z powyższym do celów sprzedaży, również uznawane są jako zakład produkcji żywności i podlegają określonym wymogom formalno-prawnym. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2019 poz. 59) oraz Rozporządzenia ( WE ) nr 178/2002 warunkach produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności, warunków żywienia zbiorowego żywności definiuje bezpieczeństwo żywności jako: ogół warunków, które muszą zostać spełnione i działań, które muszą być podjęte na wszystkich etapach produkcji żywności i obrotu żywnością w celu zapewnienia zdrowia i życia człowieka. W zakładach produkcji, przetwórstwa i obrotu żywnością powinny być tworzone i spełniane warunki gwarantujące wyprodukowane zdrowego, bezpiecznego i jak najlepszego z punktu widzenia cech organoleptycznych środka spożywczego. Warunki te związane są przede wszystkim z przestrzeganiem podstawowych zasad higieny i powinny być zapewnione poszczególne etapy obróbki technologicznej aż do momentu ekspedycji gotowych wyrobów Zobacz też: Dyrektywa 93/43/EEC, 14.06.1993 w sprawie higieny środków spożywczych, spożywczych także w Codex Alimentarius /Kodeksie Żywnościowym.
b) UWAGA (1): Zamawiający wyraża zgodę, by Wykonawca przedstawił dokument równoważny - zaświadczenie wydane przez certyfikowanego audytora poświadczające wdrożenie systemu HACCP i systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg normy ISO 22000 - na potwierdzenie, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
c) UWAGA (2): Dokumentem równoważnym nie są poświadczenia / zaświadczenia / opinie wydane przez Inspektora Powiatowej Stacji Sanepid. Zamawiający wyjaśnia, że proces poprzedzający, jak i samo wydanie akredytacji na certyfikację systemu HACCP, co obecnie dotyczy również certyfikacji na zgodność z normą ISO 22000, prowadzony, jest przez notyfikowane jednostki (nie są to działania mieszczące się w kompetencjach Powiatowego Inspektora Sanepidu).
Niespełnienie wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę - Załącznik nr 9 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
13.2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
13.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument” Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postepowaniu”, o którym mowa w pkt. 9.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
13.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić na podstawie art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
2. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku stosuje się postanowienie umowne w brzmieniu obowiązującym przed tą zmianą.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących sytuacjach:
1) zmniejszenia zakresu realizacji umowy w przypadku wskazanym w § 1 ust. 6 - w takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
2) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy – w takim przypadku nastąpi dostosowanie zapisów umowy, stosownie do wprowadzonego zakresu zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
3) zmiany sposobu i terminów dostarczania posiłków;
4) zmiany osób, o których mowa w § 15 oraz danych kontaktowych;
5) zmiana danych teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiającego, o których mowa w § 19 ust. 5.
4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 pkt 3 uzasadnia Zamawiający wskazując jako podstawę, np. zmianę organizacyjną po stronie Zamawiającego, wymagania odnośnie prawidłowej realizacji przez Zamawiającego zadań polegających na zabezpieczeniu wyżywienia pacjentów.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany. We wniosku należy opisać, uzasadnić okoliczności warunkujące zmianę oraz dołączyć stosowne dokumenty – dotyczy to przypadków, kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich dokumentów.
6. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają, poza przypadkami wyraźnie określonymi w umowie, zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Zmiana, o której mowa w ust. 3 pkt 4 i 5 zostanie dokonana w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, co nie wymaga sporządzania aneksu do umowy.
8. W przypadku zmian cen materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia po upływie 6 miesięcy realizacji umowy, wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy ulegnie stosownej zmianie o wskaźnik inflacji za miniony kwartał, opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zmiana wynagrodzenia nastąpi nie częściej niż raz na kwartał, począwszy od pierwszego dnia po upływie 9 miesiąca realizacji umowy, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę wpływu tej zmiany na cenę realizacji zamówienia. Zamawiający dopuszcza maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia na poziomie nie wyższym niż wskaźnik inflacji ustalony jak wyżej.
9. Zmiany opisane w ust.3.
a) dotyczą ustawowych zmian:
b) stawki podatku od towarów i usług,
c) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
d) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
e) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już znani.
Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych w realizację zamówienia, jeżeli są już znani.
Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać wymagane informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów trzecich, na zasadach określonych w art. 118–123 ustawy Pzp.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązany jest:
1) złożyć wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
2) złożyć wraz z ofertą” Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków”, podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
3) przedstawić na żądanie Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, określone w pkt 9.2 SWZ, dotyczące tych podmiotów, na potwierdzenie, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.