eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świdnica › Świadczenie usług pocztowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ŚwidnicyOgłoszenie z dnia 2023-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 005811909

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Franciszkańska 7

1.5.2.) Miejscowość: Świdnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargielzbietykinal@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mops.swidnica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-20372424-8e95-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00520738

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043092/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Świadczenie usług pocztowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przetargielzbietykinal.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://przetargielzbietykinal.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Środkiem komunikacji elektronicznej,
służącym złożeniu oświadczenia/-ń, dokumentu/-ów, OFERTY przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie w ZAKŁADCE
NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA na
Platformie dostępnej pod adresem:
https://przetargielzbietykinal.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
- Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
- Do połączenia z Platformą używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL.
Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na w/w Platformie
Przetargowej: ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie
pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
- Wymagania techniczne, organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, w tym
dokumentów i oświadczeń elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń (tj.
cyfrowego odwzorowania dokumentów, oświadczeń w postaci papierowej opatrzone podpisem elektronicznym) oraz informacji
przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej dostępne są na stronie:
https://przetargielzbietykinal.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
- Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie są następujące:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików.pdf,
f) szyfrowanie na Platformie odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy Przetargowej wynosi 150 MB.
- Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się Regulaminem korzystania z Platformy dostępnym na:
https://przetargielzbietykinal.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu MUSI dysponować: kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
LUB podpisem zaufanym,
LUB elektronicznym podpisem osobistym tj. podpisem elektronicznym e-dowód.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul.
Franciszkańska 7, 58-100 Świdnica, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail:
osrodek@mops.swidnica.pl
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18, 19 oraz 74 ustawy Pzp.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.”
Szczegółowo kwestie RODO reguluje SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAO.2520.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne i inne wymienione w załączniku XIV do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U.UE. L. z 2014 r. nr 94 poz. 65).

Nazwa postępowania:
„Świadczenie usług pocztowych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy”.

Niniejsze postępowanie objęte jest następującymi kodami CPV:
64110000-0 Usługi pocztowe
64100000-7 Usługi pocztowe i kurierskie

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów.
Usługi będące przedmiotem zamówienia będą świadczone zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
Przez przesyłki pocztowe, będące przedmiotem zamówienia rozumie się:
1) przesyłki listowe o masie do 2000 g:
a) ekonomiczne – przesyłka nierejestrowana niebędąca przesyłką najszybszej kategorii,
b) priorytetowe – przesyłka nierejestrowana najszybszej kategorii,
c) polecone ekonomiczne – przesyłka rejestrowana, przemieszczana i doręczana w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem,
d) polecone priorytetowe – przesyłka rejestrowana najszybszej kategorii, przemieszczana
i doręczana w sposób zabezpieczający ja przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem,
e) polecone ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) – przesyłka rejestrowana, przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru,
f) polecone priorytetowe ze zwrotnym poświadczeniem odbioru (ZPO) – przesyłka
rejestrowana najszybszej kategorii przyjęta za potwierdzeniem nadania i doręczona za pokwitowaniem odbioru,

Formaty przesyłek (wszystkie wymiary z tolerancją +/- 2mm):
1. format S – przesyłki o wymiarach:
minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x140 mm,
maksimum – żaden z wymiarów nie może przekraczać wysokości: 20 mm, długości 230 mm, szerokości 160 mm.
2. format M – przesyłki o wymiarach:
minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x140 mm,
maksimum - żaden z wymiarów nie może przekraczać wysokości: 20 mm lub długość 325 mm lub szerokość 230 mm,
3. format L – przesyłki o wymiarach:
minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x140 mm,
maksimum - suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm.

2) paczki pocztowe o masie do 10 000 g (Gabaryt A i B):
a) ekonomiczne – paczki rejestrowane niebędące paczkami najszybszej kategorii,
b) priorytetowe – paczki rejestrowane najszybszej kategorii,
c) ze zwrotnym poświadczeniem odbioru – paczki rejestrowane ekonomiczne i priorytetowe przyjęte za potwierdzeniem nadania i doręczenia za pokwitowaniem odbioru;

Gabaryt A – paczka o wymiarach:
minimum – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x140 mm;
maksimum – żaden z wymiarów nie może przekraczać: długości 600 mm, szerokości 500 mm wysokości 300 mm,
Gabaryt B – paczka o wymiarach:
minimum – jeśli choć jeden z wymiarów przekracza długości 600 mm lub szerokości 500 mm lub wysokość 300 mm,
maksimum – suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość – 3000 mm, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 1500 mm.

3) przesyłki kurierskie – przesyłka rejestrowana przyjmowana, sortowana, przemieszczana
i doręczana w sposób łącznie zapewniający: bezpośredni odbiór przesyłki pocztowej od nadawcy, śledzenie przesyłki pocztowej od momentu nadania do doręczenia, doręczenie przesyłki pocztowej w dniu roboczym bezpośrednio następującym po dniu jej nadania do godz. 12.00 (na warunkach ustalonych indywidualnie dla każdej przesyłki przy przyjęciu zlecenia), doręczenie przesyłki pocztowej bezpośrednio do rąk adresata lub osoby uprawnionej do odbioru, uzyskanie pokwitowania odbioru przesyłki pocztowej w formie pisemnej lub elektronicznej.

Przewidywana liczba i rodzaje przesyłek oraz usług w okresie 12 m-cy zawiera załącznik nr 1a do SWZ – formularz rzeczowo – cenowy.

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia faktyczna liczba oraz rodzaje nadanych przesyłek może ulec zmianie. Zamawiający nie jest zobowiązany do zrealizowania
w całości podanych liczb przesyłek. Rodzaje i liczba przesyłek w ramach świadczonych usług będą ulegały zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiany takie nie będą powodowały konieczności zmiany umowy. Zamawiający zapłaci za faktycznie wykonane usługi.

Wykonawca winien dysponować punktem odbioru przesyłek, który będzie zlokalizowany w centrum Świdnicy. Przekazanie przez Zamawiającego przesyłek przygotowanych do wyekspediowania odbywać się będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30 oraz będzie każdorazowo dokumentowane przez Wykonawcę pieczęcią, datą w książce nadawczej (dla przesyłek rejestrowanych) oraz na zestawieniu ilościowym przesyłek wg poszczególnych kategorii wagowych (dla przesyłek ekonomicznych - nierejestrowanych). Wzór książki nadawczej dla przesyłek rejestrowanych oraz zestawienia ilościowo - wartościowego przeznaczonego dla przesyłek nierejestrowanych zostaną ustalone z Wykonawcą przed podpisaniem umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

64100000-7 - Usługi pocztowe i kurierskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia realizacji niniejszego zamówienia o kolejne 12 miesięcy (opcja czasowa). Prawo opcji będzie realizowane na tych samych warunkach co zamówienie podstawowe. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji w terminie do ostatniego dnia obowiązywania zamówienia podstawowego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Realizacja zadania jest obowiązkowa i służy do wykonywania ustawowych obowiązków Zamawiającego.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zmawiający przewiduje możliwość zastawania art. 304 ustawy Pzp. udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki objętych niniejszym postępowaniem przy spełnieniu warunków, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. Zamówienie może zostać udzielone w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług. Zamówienie polegać będzie na powtórzeniu podobnych usług oraz będzie zgodne przedmiotem zamówienia podstawowego. Opis przedmiotu niniejszego zamówienia oraz projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści pierwotnej umowy (załącznik do SWZ) określają w szczególności jakie usługi Zamawiający przewiduje do realizacji w ramach powtórzenia podobnych usług. Podstawą do wszczęcia negocjacji będą wartości szacunkowe ustalone dla zamówień z wolnej ręki określone w podstawowym, pierwotnym zamówieniu. Całkowita wartość postępowania uwzględnia również wartość zamówienia ustalonego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty to:
1) cena ofertowa brutto,
2) śledzenie przesyłek rejestrowanych.

Waga kryterium:
- cena ofertowa brutto– 60%
- śledzenie przesyłek rejestrowanych – 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Śledzenie przesyłek rejestrowanych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Nie podlegają wykluczeniu:

a) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi jakakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7, 8 i 10 ustawy Pzp.

b) Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza również Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi jakakolwiek z okoliczności wykluczających wskazanych ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 tj. ze zm.).

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp.;

a) W zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca posiada status operatora wyznaczonego zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 1640 t.j. ze zm.).

b) W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca został wpisany do rejestru operatorów pocztowych zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 1640 t.j. ze zm.).

Ocena spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego na podstawie weryfikacji danych zawartych w rejestrze UKE wg zasady spełnia/nie spełnia.

c) W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje warunku.

d) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

Dysponuje lub będzie dysponować w okresie realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej jednym (1) punktem w centrum miasta Świdnicy (lokal przeznaczony na punkt powinien posiadać uregulowaną sytuację prawną – umowa najmu/lub użyczenia /lub dzierżawy/ lub prawo własności do lokalu – do wglądu jedynie na wezwanie Zamawiającego).

Ocena spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana
na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń, dokumentów wg zasady spełnia/ nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty (aktualne na dzień składania ofert) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.

Informacje zawarte w w/w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z w/w oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, w/w oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający działając zgodnie z art. 274 ust. 2 ustawy Pzp. , jeśli uzna to za niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania, MOŻE wezwać Wykonawców do złożenia:
- oświadczenia (w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.) o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 tj. ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ;
- odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia umocowania do działania w imieniu Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zobowiązany jest (na wezwanie Zmawiającego) do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):

1) oświadczenia Wykonawcy (w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.) o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 tj. ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.) sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) decyzji wydanej przez Prezesa UKE dotyczącej przyznania statusu operatora wyznaczonego;
4) wykaz zaplecza technicznego, którym dysponuje lub będzie dysponować Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.

Zamawiający nie wzywa Wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie precyzuje warunku.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Oferta - na ofertę składa się:
formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ
oraz formularz rzeczowo – cenowy – załącznik nr 1a do SWZ.
Do przygotowania oferty Zamawiający zaleca wykorzystanie załącznika nr 1 oraz 1a do SWZ. W treści oferty należy zamieścić informacje zawarte w formularzu ofertowym (załączniku nr 1 do SWZ) oraz formularzu rzeczowo – cenowym (załączniku nr 1a do SWZ).
Szczegółowy sposób przygotowania i złożenia oferty zawarto w części X SWZ.
2) Pełnomocnictwo w oryginale w postaci elektronicznej, bądź cyfrowe jego odwzorowanie, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód) MOCODAWCY, o ile ofertę składa pełnomocnik. Zamawiający dopuszcza również złożenie kopii pełnomocnictwa sporządzonego przez notariusza w trybie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1799 tj. ze zm.) tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( konsorcjum) - art. 58 ust.1 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do oferty pełnomocnictwo (przygotowanie zgodnie z zapisami ust. 9 pkt. 2 części VI SWZ) do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Szczegółowy sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu dla podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został określony w części V SWZ „warunki udziału w postępowaniu”. Korespondencja będzie prowadzona z pełnomocnikiem (liderem).

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z dyspozycją art. 117 ust. 4 ustawy Pzp., dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.
Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy Zamawiający może żądać przedłożenia umowy współpracy (np. umowa konsorcjum), zawierającą, co najmniej:
- oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności wszystkich partnerów wobec Zamawiającego za wykonanie umowy, a także w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych umową zawartą z Zamawiającym.
- wyznaczenie jednego z partnerów konsorcjum jako partnera kierującego (lidera), który będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści umowy stanowią załącznik do SWZ.
2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy zgodnie z warunkami określonymi w projektowanych postanowieniach umownych zawartych w załączniku do SWZ.
3. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o
udzielenie zamówienia w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w projektowanych postanowieniach umownych zawartych w załączniku do SWZ.
5. Postanowienia które stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
6. Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze stron, za zgodą drugiej strony umowy, na podstawie aneksu do umowy.
7. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa OFERTĘ WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://przetargielzbietykinal.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w ZAKŁADCE NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-05

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.