eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kielce › SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW HIGIENY I CZYSTOŚCIOgłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW HIGIENY I CZYSTOŚCI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Areszt Śledczy w Kielcach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000319902

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zagnańska 155

1.5.2.) Miejscowość: Kielce

1.5.3.) Kod pocztowy: 25-563

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: as_kielce@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zp.sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW HIGIENY I CZYSTOŚCI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-633e5880-8df8-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519841

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00122961/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.21 SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW HIGIENY I CZYSTOŚCI (ŚRODKI PODSTAWOWE)

1.2.22 SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW HIGIENY I CZYSTOŚCI (ARTYKUŁY DO SPRZĄTANIA)

1.2.23 SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW HIGIENY I CZYSTOŚCI (KUCHNIA)

1.2.24 SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW HIGIENY I CZYSTOŚCI (SŁUŻBA ZDROWIA)

1.2.25 SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW HIGIENY I CZYSTOŚCI (ŚRODKI HIGIENY I CZYSTOŚCI DLA OSADZONYCH)

1.2.26 SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW HIGIENY I CZYSTOŚCI (RĘCZNIKI PAPIEROWE, WORKI NA ŚMIECI)

1.2.27 SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW HIGIENY I CZYSTOŚCI (ŚRODKI DO MYCIA, CZYSZCZENIA I PRANIA)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-633e5880-8df8-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Areszt Śledczy z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 155, 25-563 Kielce;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Areszcie Śledczym w Kielcach jest mjr Piotr Feigel, e-mail: piotr.feigel@sw.gov.pl, tel. 41 369 07 06;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu w trybie podstawowym o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zadanie: SUKCESYWNE DOSTAWY ŚRODKÓW HIGIENY I CZYSTOŚCI” nr sprawy: DKW.2232.22.2023;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 569 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.);
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DKW.2232.22.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I środki podstawowe
1. Pasta płynna do podłóg wysokopołyskowa, przeznaczona do podłóg z tworzyw sztucznych, o jednolitej barwie wysokosyntetycznej z dodatkiem substancji pomocniczych (op. 250ml – 500 ml) CPV 39831300-9 - 500 l
2. Pasta do czyszczenia urządzeń sanitarnych. Będąca gęstą masą, jednorodną mieszaniną substancji myjących oraz ścierających zabrudzenia nie powodując zarysowań na czyszczonej powierzchni (op. 200g – 400g) CPV 39830000-9 – 900 kg
3. Preparat do udrażniania rur kanalizacyjnych. Preparat w postaci granulowanej dobrze rozpuszczający się w wodzie (op. 500g – 1 000g) CPV 39831240-0 - 10 kg
4. Preparat do udrażniania rur kanalizacyjnych. Preparat w postaci płynnej (op. 500ml – 1 000ml) CPV 39831240-0 - 40 l
5. Elektryczny odświeżacz powietrza (urządzenie wraz z wkładem). Stosowany do gniazdek elektrycznych, o przyjemnym odświeżającym zapachu, np. leśnym, kwiatowym CPV 39811100-1 - 120 szt.
6. Preparat do czyszczenia mebli drewnianych oraz z płyty pilśniowej. Preparat nadający powierzchni lśniący wygląd oraz przyjemny zapach, ponadto ma za zadanie chronić meble przed zabrudzeniami. Nie pozostawia po sobie smug i zarysowań (op. 250ml
– 400ml) CPV 39800000-0 - 90 l
7. Preparat do mycia paneli podłogowych. Preparat zawierający niejonowe środki powierzchniowo czynne nadając wyjątkowy blask i przyjemny zapach czyszczonym powierzchniom (op. 1000ml) CPV 39831300-9 – 80 l
8. Płyn do płukania i zmiękczania tkanin białych i kolorowych, w opakowaniu mieszczącym się w przedziale od 1 l. do 5 l. , o przyjemnym zapachu, nie powodujący podrażnień (nie uczulający) CPV 39831000-6 – 90 l

4.2.6.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39831300-9 - Środki do czyszczenia podłóg

39831240-0 - Preparaty czyszczące

39811100-1 - Odświeżacze powietrza

39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

39831000-6 - Preparaty piorące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekty społeczne: zatrudnienie osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych do realizacji zamówienia.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II – artykuły do sprzątania
1. Szczotka do zamiatania podłóg na kij, drewniana, szerokość szczotki 30cm-45cm. Długość włosia 6cm-7cm, wykonana z włosia o średniej grubości i miękkości CPV 39224300-1 – 240 szt.
2. Szczotka do zamiatania podłóg na kij, plastikowa, szerokość szczotki 30cm-45cm. Długość włosia 6cm-7cm, wykonana z włosia o średniej grubości i miękkości CPV 39224300-1 – 240 szt.
3. Szczotka do zamiatania ulic na kij, drewniana. Szerokość szczotki do 60cm, długość włosia 15-20cm, średnio gruby, wykonany z tworzywa sztucznego, sztywno-elastycznego CPV 39224300-1 – 80 szt.
4. Kij do szczotki. Kij wykonany z drewna, zakończony gwintem. Długość ok. 150cm CPV 39224300-1 - 120 szt.
5. Szczotka zmiotka + szufelka zakończona gumą. Szufelka i rączka zmiotki wykonana z plastiku, włosie szczotki wykonane z mieszaniny szczotkarskiej CPV 39224300-1 - 320 kpl.
6. Szczotka ryżowa na kij. Oprawa szczotki powinna być wykonana z drewna. Włosie sztywne, przeznaczone do ścierania np. drewnianych podłóg CPV 39224300-1 – 1 060 szt.
7. Szczotka do WC z pojemnikiem. Rączka oraz pojemnik mają być wykonane z tworzywa plastikowego. Włosie z tworzywa sztucznego, dosyć sztywnego o długości ok. 5cm. CPV 39224310-4 - 300 kpl.
8. Wiadro plastikowe wykonane z tworzywa dość trwałego. Pojemność 10l – 12l CPV 39224300-1 - 240 szt.
9. Miska plastikowa. Wykonana z tworzywa plastikowego, dość twardego. Średnica miski 40cm – 50cm, głębokość 20cm – 30cm CPV 39224300-1 – 350 szt.
10. Kosz na śmieci plastikowy z przykryciem oraz pedałem nożnym do otwierania i zamykania poj. 15l – 20l CPV 34928480-6 - 50 szt.
11. Ściągaczka do wody z podłóg na kij (szerokość ściągaczki minimum 40cm). Obudowa wykonana z metalu lub tworzywa sztucznego z gwintem na kij. Guma długości minimum 2cm CPV 39224300-1 - 10 szt.
12. Ściągaczka do wody z blatów, wykonana z metalu lub tworzywa sztucznego (szerokość ściągaczki minimum 28cm, guma długości minimum 1cm, długość rączki minimum 10cm) CPV 39224300-1 - 10 szt.
13. Myjka do mycia naczyń typu gąbka, w kształcie prostokąta o wymiarach minimum 10cm x 6cm. Z jednej strony prostopadłościanu ma posiadać szorstką powierzchnię CPV 39224300
-1 – 1 000 szt.
14. Ściereczki do wycierania powierzchni płaskich, np. blatów, stołów. Wykonane z materiału łatwo wchłaniającego wodę. Ściereczki pakowane po 3 sztuki CPV 39224300 - 300 op.
15. Ściereczki gąbczaste do wycierania powierzchni płaskich (np. blaty stołowe) CPV 39525800-6 - 300 szt.
16. Ściereczki z mikrofibry do wycierania powierzchni płaskich np. blaty stołowe (wymiary minimum 30cm x 30cm, gramatura minimum 220g/m2) CPV 39525800-6 - 320 szt.
17. Mop (wiadro, wyciskacz, kij, końcówka). Końcówka ma posiadać plastikowy gwint. Pojemność wiadra ok. 10l. Kij powinien być wykonany z mocnego plastiku o długości do 150cm. Mop jest przeznaczony do wielokrotnego użytku. Końcówka sznurkowa łatwo wchłaniająca wodę CPV 39224300-1 - 160 kpl.
18. Mop – płaski. Plastikowy stelaż w kształcie prostokąta, łamany, na mopa kieszeniowego z wkręcanym kijem. Wkład wymienny kieszeniowy, o wymiarach 13cm x 42cm, wykonany z bawełny i poliestru CPV 39224300-1 - 450 kpl.
19. Mop płaski kieszeniowy o wymiarach 13cm x 50cm, wykonany z mikrofibry. CPV 39224300-1 – 560 szt.
20. Zmywak druciany spiralny wykonany ze stali nierdzewnej, nie zarysowujący mytych powierzchni. Przeznaczony do czyszczenia mocno zabrudzonych naczyń kuchennych i innych powierzchni. Nie zarysowujący mytych powierzchni CPV 39224300-1 - 300 szt.
21. Papier toaletowy, dwuwarstwowy, celulozowy, długość rolki minimum 18m, wymiary listka minimum 9cm x 11cm (kolor biały lub niebieski lub różowy), gofrowany CPV 33761000-2 – 10 400 szt.
22. Rękawice gumowe, wielorazowego użytku, odporne na czynniki chemiczne, pakowane po 1 parze, rozmiar S CPV 18424000-7 - 50 par
23. Rękawice gumowe, wielorazowego użytku, odporne na czynniki chemiczne, pakowane po 1 parze, rozmiar M CPV 18424000-7 - 50 par
24. Rękawice gumowe, wielorazowego użytku, odporne na czynniki chemiczne, pakowane po 1 parze, rozmiar L CPV 18424000-7 - 50 par
25. Rękawice gumowe, wielorazowego użytku, odporne na czynniki chemiczne, pakowane po 1 parze, rozmiar XL CPV 18424000-7 - 50 par

4.2.6.) Główny kod CPV: 39224300-1 - Miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39224310-4 - Szczotki toaletowe

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

39525800-6 - Ściereczki do czyszczenia

33761000-2 - Papier toaletowy

18424000-7 - Rękawice

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekty społeczne: zatrudnienie osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych do realizacji zamówienia.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III – kuchnia
1. Środek myjąco – dezynfekujący. Przeciwbakteryjny, przeciwgrzybiczny, do stosowania w przemyśle spożywczym przy bezpośrednim kontakcie z żywnością (op. 1l – 10l). Zastosowanie: posadzki, ściany, kafelki, pojemniki na śmieci, pomieszczenia i urządzenia sanitarne, wózki transportowe, zaplecze kuchenne CPV 39830000-9 - 400 l
2. Preparat do gruntownego mycia i czyszczenia zabrudzeń spieczonych. Skoncentrowany preparat do czyszczenia spieczonych powierzchni, skutecznie rozpuszcza zanieczyszczenia smoliste. Zastosowanie: kuchenka, piekarnik, ruszt (op. 5l – 10l) CPV 39830000-9 - 80 l
3. Środek myjący i dezynfekujący do zmywarki w postaci skoncentrowanego płynu do mycia wszystkich naczyń kuchennych, również z tworzyw sztucznych, usuwający pianę, łagodny dla aluminium (op. 10kg
– 25kg) CPV 39831210-1 - 280 kg
4. Środek nabłyszczający. Uniwersalny nabłyszczacz przeznaczony do zastosowania w przemysłowych zmywarkach do szkła i naczyń (op. 10l – 30l) CPV 39831210-1 - 100 l
5. Sól niejodowana do zmywarki (op. 10kg – 30kg) CPV 39831210-1 - 200 kg
6. Płyn myjący do pieca konwekcyjnego Eloma (1op. = 10l) CPV 39831210-1 – 320 l
7. Płyn nabłyszczający do pieca konwekcyjnego Eloma (1 op. = 10l) CPV 39831210-1 – 320 l
8. Sól tabletkowa do pieca konwekcyjnego (op. 10kg – 30kg) CPV 39831210-1 – 200 kg
9. Płyn myjąco – dezynfekujący do ręcznego mycia naczyń (op. 5l - 10l) CPV 39830000-9 – 480 l
10. Mydło do mycia i dezynfekcji rąk. Przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne mydło dezynfekujące, do stosowania w przemyśle spożywczym przy bezpośrednim kontakcie z żywnością (op. 5l – 10l) CPV 33741100-7 - 200 l

4.2.6.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39831210-1 - Detergenty do zmywarek

33741100-7 - Środek do mycia rąk

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekty społeczne: zatrudnienie osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych do realizacji zamówienia.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV – służba zdrowia
1. Mydło w pianie typu One Plus, jednorazowy nabój o pojemności nie większej niż 700ml. do stosowania w dozownikach Merida One lub równoważny CPV 33711900-6 - 80 op. Produkt niepalny, rozpuszczający się w każdym stosunku. Mydło dozowane w postaci gęstej piany. W swoim składzie ma zawierać kolagen, pochodne lanoliny i inne właściwości zapobiegające wysuszaniu skóry. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę produktu równoważnego w opakowaniach o innej pojemności jego ilość nie może odbiegać od ustalonej przez Zamawiającego ilości wynikającej z iloczynu 2 wartości tj. 700ml. x 80op. = 56000ml. Ponadto Wykonawca dokona stosownego przeliczenia ilości opakowań. W przypadku zaproponowania produktu równoważnego w nabojach innego typu Wykonawca wraz z pierwszą dostawą zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu 20 sztuki dozowników komplementarnych z zaoferowanym produktem równoważnym.
2. Preparat do dezynfekcji typu Steril-Ser lub równoważny (opakowania o pojemności nie większej niż 200g) CPV 33631600-8 - 10 op. Preparat prątkobójczy, wirusobójczy, bakteriobójczy, grzybobójczy. Preparat w postaci proszku, przeznaczony do dezynfekcji i mycia narzędzi lekarskich po użyciu. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę produktu równoważnego w opakowaniach o innej pojemności jego ilość nie może odbiegać od ustalonej przez Zamawiającego ilości wynikającej z iloczynu 2 wartości tj. 200g. x 10op. = 2000g. Ponadto Wykonawca dokona stosownego przeliczenia ilości opakowań.
3. Preparat dezynfekujący, uniwersalny typu Vir Kon lub równoważny (opakowania o pojemności nie większej niż 200g) CPV 33631600-8 - 2 op. Preparat biobójczy, dezynfekujący i czyszczący przeznaczony do ogólnej dezynfekcji powierzchni, mycia narzędzi lekarskich oraz rozlanych płynów ustrojowych i wydalin. Nadający się do dezynfekcji przedmiotów i powierzchni wykonanych z metalu, tworzyw sztucznych, gumy i szkła. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę produktu równoważnego
w opakowaniach o innej pojemności jego ilość nie może odbiegać od ustalonej przez Zamawiającego ilości wynikającej z iloczynu 2 wartości tj. 200g. x 2op. = 400g. Ponadto Wykonawca dokona stosownego przeliczenia ilości opakowań.
4. Worki na odpady medyczne 35l czerwone (opakowania o pojemności nie większej niż 50szt.) CPV 18930000-7 - 20 op. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę produktu w opakowaniach o innej pojemności jego ilość nie może odbiegać od ustalonej przez Zamawiającego ilości wynikającej z iloczynu 2 wartości tj. 50szt. x 20op. = 1000szt. Ponadto Wykonawca dokona stosownego przeliczenia ilości opakowań.
5. Worki na odpady medyczne 60l czerwone (opakowania o pojemności nie większej niż 10szt.) CPV 18930000-7 - 6 op. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę produktu w opakowaniach o innej pojemności jego ilość nie może odbiegać od ustalonej przez Zamawiającego ilości wynikającej z iloczynu 2 wartości tj. 10szt. x 6op. = 60szt. Ponadto Wykonawca dokona stosownego przeliczenia ilości opakowań.
6. Worki na odpady medyczne 120 l czerwone (opakowania o pojemności nie większej niż 25szt.) CPV 18930000-7 – 10 op. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę produktu w opakowaniach o innej pojemności jego ilość nie może odbiegać od ustalonej przez Zamawiającego ilości wynikającej z iloczynu 2 wartości tj. 25szt. x 10op. = 250 szt. Ponadto Wykonawca dokona stosownego przeliczenia ilości opakowań.
7. Jednorazowy wkład do spluwaczki unitu stomatologicznego ( opakowania o pojemności nie większej niż 50 szt.) CPV 18930000-7 – 2 op. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę produktu w opakowaniach o innej pojemności jego ilość nie może odbiegać od ustalonej przez Zamawiającego ilości wynikającej z iloczynu 2 wartości tj. 50 szt. x 2 op. = 100 szt. Ponadto Wykonawca dokona stosownego przeliczenia ilości opakowań.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33711900-6 - Mydło

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

18930000-7 - Worki i torby

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekty społeczne: zatrudnienie osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych do realizacji zamówienia.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część V – środki higieny i czystości dla osadzonych
1. Podpaski higieniczne w rozmiarze normal z osłonkami bocznymi, dobrze dopasowujące się do skóry, pokryte delikatną włókniną lub chłonną siateczką dającą uczucie miękkości i czystości oraz komfortu, przewiewne i nie podrażniające skóry CPV 33771100-6 (op. 10 szt.) - 950 op.
2. Pasta do czyszczenia butów – czarna w puszce. Pasta jest przeznaczona do czyszczenia oraz pielęgnacji obuwia. Powinna zawierać w swoim składzie wosk, dzięki któremu chroni obuwie przed wilgocią i kurzem (op. 40g) CPV 39812200-9 – 25 szt.
3. Preparat do obuwia - preparat w postaci płynnej ze spryskiwaczem, bezalkoholowy, antybakteryjny, zapobiegający infekcjom oraz reinfekcjom grzybiczym skóry, usuwający nieprzyjemny zapach CPV 33631600-8 – 5 l
4. Ręczniki papierowe, pojedyncze, składane w literę „Z”, (1 opakowanie = 200 listków, pakowane w kartony do 20 opakowań) CPV 33763000-6 – 6 400 op.
5. Worki na śmieci LDPE 35 litrów (1 op. = 50 sztuk), CPV 39224300-1 – 720 op.
6. Worki na śmieci LDPE 60 litrów (1 op. = 50 sztuk), CPV 39224300-1 – 640 op.
7. Worki na śmieci LDPE 120 litrów (1 op. = 25 sztuk), CPV 39224300-1 – 640 op.
8. Worki na śmieci LDPE 160 litrów (1 op. = 10 lub 20 sztuk), CPV 39224300-1 – 960 op.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39224300-1 - Miotły i szczotki i inne artykuły do sprzątania w gospodarstwie domowym

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33763000-6 - Ręczniki papierowe do rąk

33631600-8 - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne

39812200-9 - Pasty do butów

33771100-6 - Podpaski lub tampony

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekty społeczne: zatrudnienie osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych do realizacji zamówienia.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VI – środki do mycia, czyszczenia i prania
1. Koncentrat płynu do ręcznego mycia naczyń – opakowanie jednostkowe o pojemności 5 litrów z tworzywa sztucznego, bez dozownika. Wydajny, gęsty płyn lub żel o barwie charakterystycznej dla zastosowanego barwnika, rozpuszczalny w wodzie, ulegający biodegradacji. Przeznaczony do mycia naczyń, sprzętu i urządzeń kuchennych, powierzchni roboczych wykonanych z porcelany, porcelitu, tworzyw sztucznych, stali nierdzewnej i aluminium mających kontakt z żywnością. Skutecznie usuwający brud, tłuszcz, resztki pożywienia i inne zabrudzenia, nie wpływający szkodliwie na skórę rąk i żywność, o działaniu nie uczulającym, naczynia po umyciu wysychają bez zacieków, do połysku. W swoim składzie ma zawierać aktywne substancje myjące rozpuszczające brud i tłuszcz, tenzydy, substancje konserwujące i pomocnicze. Produkt o właściwościach antybakteryjnych, łagodnym (nie intensywnym) zapachu, neutralnym dla użytego dodatku. Dozowanie i wydajność: 1 – 2% w zależności od stopnia zabrudzenia. Odczyn pH 1% roztworu wodnego: 7 – 8. Zawartość substancji organicznej: min. 15%. CPV 39832000-3 – 1 200 l
2. Płyn do mycia uniwersalny – opakowanie jednostkowe o pojemności 1 l z tworzywa sztucznego z dozownikiem. Rozpuszczalny w wodzie płyn w postaci cieczy bez zawartości alkoholu i substancji żrących o barwie charakterystycznej dla zastosowanego barwnika i zapachu charakterystycznego dla użytej kompozycji zapachowej, przeznaczony do czyszczenia wszelkiego rodzaju powierzchni zmywalnych, niepalny, o działaniu antybakteryjnym, nie uczulającym. Odczyn pH 1% roztworu: 4,5 – 5,5. CPV 39831250-3 – 2 160 l
3. Płyn do mycia WC – opakowanie jednostkowe o pojemności 1 l z tworzywa sztucznego z dozownikiem. Rozpuszczalny w wodzie płyn bez chloru w postaci gęstej cieczy lub żelu o zapachu charakterystycznym dla użytej kompozycji zapachowej, posiadający właściwości czyszczące, dezynfekujące i wybielające oraz zapobiegający powstawaniu osadów i zanieczyszczeń, usuwający kamień i rdzę oraz nieprzyjemne zapachy. Posiadający właściwości udrożniające i bakteriobójcze. Nie przebarwiający, nie zarysowujący mytych powierzchni. Pozostawiający długotrwały i świeży zapach. Płyn powinien mieć zastosowanie w toalecie oraz w okolicach otworów kanalizacyjnych – bez rozcieńczania. Produkt musi spełniać wymogi wynikające z ustawy z 9 października 2015 r. o produktach biobójczych. CPV 39831600-2 – 1 600 l
4. Płyn do mycia szyb – opakowanie jednostkowe o pojemności 1 l z tworzywa sztucznego, z rozpylaczem – płyn w postaci cieczy, bez zawartości alkoholu i chloru o zapachu charakterystycznym dla użytej kompozycji zapachowej, przeznaczony do mycia szyb okiennych i ram, luster oraz innych powierzchni
szklanych, nie pozostawiający smug. CPV 39831250-3 – 200 l
5. Mydło w płynie – opakowanie jednostkowe o pojemności 5 litrów z tworzywa sztucznego, bez dozownika. Mydło w postaci gęstej cieczy lub żelu o barwie charakterystycznej dla zastosowanego barwnika, przeznaczone do wszystkich rodzajów skóry, zawierające substancje nawilżające tj. pochodne lanoliny, kolagenu, gliceryny lub inne substancje zapobiegające wysuszaniu skóry, posiadające delikatną kompozycję zapachową, dobre właściwości myjąco – pielęgnacyjne – o działaniu nie uczulającym, przebadane dermatologicznie. Odczyn pH: 5,5 – 6. CPV 33711900-6 – 1 440 l
6. Czyścik uniwersalny - proszek do czyszczenia powierzchni emaliowanych i ceramicznych, naczyń i urządzeń sanitarnych nadający czyszczonej powierzchni połysk oraz przyjemny zapach, nie powodujący zarysowań, o barwie charakterystycznej dla zastosowanego barwnika i zapachu charakterystycznego dla użytej kompozycji zapachowej (1 opakowanie = 300gram). CPV 39830000-9 – 1 250 op.
7. Proszek do czyszczenia powierzchni - porcelanowych, umywalek i innych urządzeń sanitarnych. Nadający danej powierzchni połysk oraz przyjemny zapach np. cytrynowy, jabłkowy) (op. 600g ) CPV 39830000-9 – 800 kg
8. Płynny środek wybielający przeznaczony również do tkanin lnianych i bawełnianych. Preparat bezalkoholowy o przyjemnym zapachu (op. = 1 l) CPV 39831000-6 - 320 l
9. Proszek do prania „Uniwersalny” - Środek piorący w proszku do prania białych i kolorowych tkanin, stosowny do prania w pralkach automatycznych, wirnikowych i do prania ręcznego. Zakres temperatury prania 30-95ºC. Zawierający środki powierzchniowo czynne. Posiadający drobną konsystencję, pH max 11, o przyjemnym zapachu, nie powodujący podrażnień (nie uczulający), w opakowaniu mieszczącym się w przedziale od 5 kg. do 10 kg CPV 39831200-8 – 800 kg.
10. Środek piorący w proszku do prania bielizny białej, stosowny do prania w pralkach automatycznych, wirnikowych i do prania ręcznego, o właściwościach wypierania tłustych plam, posiadający właściwości wybielające. Zakres temperatury prania 30-95ºC zawierający środki powierzchniowo czynne. Posiadający drobną konsystencję, pH max 11, o przyjemnym zapachu, nie powodujący podrażnień (nie uczulający), w opakowaniu mieszczącym się w przedziale od 5 kg. do 10 kg CPV 39831200-8 – 80 kg.
11. Kostka do WC z koszyczkiem do zawieszenia na kompakt. Preparat o przyjemnym zapachu (op. po 1 szt.) CPV 39831600-2 – 1 280 szt.
12. Szampon do włosów - produkt w postaci lepkiej cieczy przeznaczony do codziennego mycia wszystkich rodzajów włosów, o przyjemnym zapachu, pH 1% roztworu mieszczące się w przedziale 5,5 – 7,5, w opakowaniu 100ml CPV 33711610-6 – 10 000 op.
13. Płyn do mycia naczyń – opakowanie jednostkowe o pojemności 200 ml z tworzywa sztucznego lub kartonu, bez dozownika. Wydajny, zagęszczony płyn o barwie charakterystycznej dla zastosowanego barwnika, rozpuszczalny w wodzie, ulegający biodegradacji, przeznaczony do ręcznego mycia naczyń z polipropylenu, skutecznie usuwający brud, tłuszcz i resztki pożywienia o pH neutralnym dla skóry, nie wpływający szkodliwie na skórę rąk i żywność, o działaniu antybakteryjnym, nie uczulającym,
przebadany dermatologicznie, nie pozostawiający zacieków. W swoim składzie ma zawierać delikatną kompozycję zapachową (perfumowany). Stężenie użytkowe roztworu: nie mniej niż 3%. CPV 39832000-3 – 1 650 l
14. Pasta do rąk BHP - mydlano – detergentowa, przeznaczona do mycia dłoni silnie zabrudzonych np. przez smar (1 opakowanie = 500gram), CPV 33741100-7 – 130 kg.
15. Proszek do prania Uniwersalny - Środek piorący w proszku do prania ręcznego białych i kolorowych tkanin. Zawierający środki powierzchniowo czynne. Posiadający drobną konsystencję, pH max 11, o przyjemnym zapachu, nie powodujący podrażnień (nie uczulający), w opakowaniu 200 g CPV 39831200-8 – 2 000 kg

4.2.6.) Główny kod CPV: 39832000-3 - Produkty do zmywania naczyń

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39831600-2 - Środki do czyszczenia toalet

39831250-3 - Roztwory myjące

33711900-6 - Mydło

39830000-9 - Środki czyszczące

39831000-6 - Preparaty piorące

39831200-8 - Detergenty

33711610-6 - Szampony

33741100-7 - Środek do mycia rąk

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekty społeczne: zatrudnienie osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych do realizacji zamówienia.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu:
1. Nie podlegają wykluczeniu.
2. W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie powyższego warunku.
3. W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie powyższego warunku.
4. W zakresie zdolność technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie powyższego warunku.
5. Poleganie na zasobach innych podmiotów:
5.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
5.3 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa, w szczególności:
5.3.1 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
5.3.2 sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
5.4 Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
20.5.5 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5.6 Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego, powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
5.7 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu - składa także oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania dotyczące tych podmiotów (Załącznik 7 i Załącznik 8).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W sprawach nieuregulowanych w specyfikacji warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.