eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Dostawa systemów informatycznych wraz z wdrożeniem, wsparciem technicznym, serwisem i aktualizacją oprogramowaniaOgłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dostawa systemów informatycznych wraz z wdrożeniem, wsparciem technicznym, serwisem i aktualizacją oprogramowania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 280314632

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Warszawska 30

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-082

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital.uwm.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital.uwm.edu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa systemów informatycznych wraz z wdrożeniem, wsparciem technicznym, serwisem i aktualizacją oprogramowania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-33338e20-8df3-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519701

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, oświadczeń, wniosków, pytań do SWZ,
zawiadomień oraz innych informacji, przekazywane jest w formie elektronicznej za pośrednictwem:1) Platformy zakupowej
„OpenNexus” https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings w tym również wszelkiej korespondencji po otwarciu ofert,
np. dokumentów na wezwanie Zamawiającego lub innych informacji wnoszonych w postępowaniu lub 2) w sytuacjach wyłącznie
awaryjnych, np.: w przypadku niedziałania systemu Platformy zakupowej komunikacja odbywać się będzie przy użyciu poczty
elektronicznej przetargi@szpital.uwm.edu.pl, przy czym komunikacja pocztą elektroniczną nie dotyczy składania ofert wraz z
załącznikami. - za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zaświadczeń, pytań do SWZ, zawiadomień oraz innych informacji
przyjmuje się datę ich wczytania na system Platformy zakupowej lub w przypadku awarii Systemu Platformy, datę dostarczenia
wiadomości na serwer pocztowy Zamawiającego.
Ze względu na ograniczoną ilość treści, którą można zawrzeć w ogłoszeniu Zamawiający szczegółowy i wyczerpujący opis zawarł w
SWZ rozdział X.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, oświadczeń, wniosków, pytań do SWZ,
zawiadomień oraz innych informacji, przekazywane jest w formie elektronicznej za pośrednictwem:1) Platformy zakupowej
„OpenNexus” https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings w tym również wszelkiej korespondencji po otwarciu ofert,
np. dokumentów na wezwanie Zamawiającego lub innych informacji wnoszonych w postępowaniu lub 2) w sytuacjach wyłącznie
awaryjnych, np.: w przypadku niedziałania systemu Platformy zakupowej komunikacja odbywać się będzie przy użyciu poczty
elektronicznej przetargi@szpital.uwm.edu.pl, przy czym komunikacja pocztą elektroniczną nie dotyczy składania ofert wraz z
załącznikami. - za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zaświadczeń, pytań do SWZ, zawiadomień oraz innych informacji
przyjmuje się datę ich wczytania na system Platformy zakupowej lub w przypadku awarii Systemu Platformy, datę dostarczenia
wiadomości na serwer pocztowy Zamawiającego.
Ze względu na ograniczoną ilość treści, którą można zawrzeć w ogłoszeniu Zamawiający szczegółowy i wyczerpujący opis zawarł w
SWZ rozdział X

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 44/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i wdrożenie oprogramowania do obsługi Elektronicznego Obiegu Dokumentów

4.2.6.) Główny kod CPV: 72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72265000-0 - Usługi konfiguracji oprogramowania

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

72253200-5 - Usługi w zakresie wsparcia systemu

72254000-0 - Testowanie oprogramowania

80533000-9 - Usługi zapoznawania użytkownika z obsługa komputera i usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na usunięcie stanu krytycznego od momentu zgłoszenia

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na usunięcie awarii od momentu zgłoszenia

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na usunięcie błędu od momentu zgłoszenia

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na usunięcie usterki od momentu zgłoszenia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i wdrożenie systemu do planowania czasu pracy

4.2.6.) Główny kod CPV: 72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72265000-0 - Usługi konfiguracji oprogramowania

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

72253200-5 - Usługi w zakresie wsparcia systemu

72254000-0 - Testowanie oprogramowania

80533000-9 - Usługi zapoznawania użytkownika z obsługa komputera i usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na usunięcie stanu krytycznego od momentu zgłoszenia

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na usunięcie awarii od momentu zgłoszenia

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na usunięcie błędu od momentu zgłoszenia

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 5

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na usunięcie usterki od momentu zgłoszenia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz wskazanych w przepisie
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r poz. 835) zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu – wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SWZ;
 w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa każdy z
Wykonawców;
 w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1
składa każdy z Wykonawców.
2. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli Zamawiający posiada te dokumenty lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
ogólnodostępnych baz danych zgodnie z art. 127 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp nie będzie wzywał do ich złożenia o ile Wykonawca
wskazał w oświadczeniu dane umożliwiające dostęp do tych środków.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o
których mowa w ust. 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza
likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on winnej
tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3,
zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod
przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
5. Dokumenty o których mowa w ust. 2 lub ust. 3 i 4 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)
odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli Zamawiający posiada te dokumenty lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych
ogólnodostępnych baz danych zgodnie z art. 127 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp nie będzie wzywał do ich złożenia o ile Wykonawca
wskazał w oświadczeniu dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

2. W przypadku niezłożenia ww. przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne Zamawiający wezwie Wykonawcę na podstawie art.107 ust. 2 ustawy Pzp do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00331856/01 z dnia 2022-09-02
2022-09-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
1) Oświadczenie o posiadaniu dostępu do kodów źródłowych producenta oprogramowania i prawie do ich modyfikacji –
wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 5 do SWZ.
2. Zapisy art. 107 ustawy Pzp mają zastosowanie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) wypełniony i podpisany elektronicznie przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz ofertowy
(wzór stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ) - Formularz nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 128 ustawy Pzp;
2) wypełniony i podpisany elektronicznie przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz
asortymentowo – cenowy – (wzór stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ) Formularz jest częścią oferty i nie podlega uzupełnieniu
na podstawie art. 128 ustawy Pzp;
3) dokumenty lub oświadczenia określone w SWZ rozdział IV PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE podpisany
elektronicznie przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (załącznik nr 5 do SWZ)
4) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4
do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców lub podmiotu udostępniającego zasoby,
ww. oświadczenie składa każdy z nich;
5) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa Pełnomocnik lub w przypadku oferty składanej
wspólnie Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo do
złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie jak składana oferta, tj. w formie elektronicznej lub postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie
elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego
poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r – Prawo o notariacie (Dz.U. 2020
poz. 1192), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez
opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy, wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do
tego umocowane. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego;
8. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1913),
Wykonawca, winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które z zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa, a następnie w celu utrzymania w poufności tych informacji, złożyć je w wydzielonym pliku oraz oznaczyć
informacją – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA.
UWAGA: Wykonawca składając ofertę na Platformie zakupowej zobowiązany jest zaznaczyć dokumenty, które zawierają
tajemnicę przedsiębiorstwa. W przeciwnym razie dokumenty zostaną potraktowane jako jawne w całości. Wykonawca wraz
z przekazaniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest zastrzec je oraz wykazać, że
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań Przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum, przedsiębiorcy
prowadzący działalność w formie spółki cywilnej) na podstawie art. 58 ust. 2 ustawy Pzp są zobowiązani ustanowić
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy
w sprawie
zamówienia publicznego.
3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
Szczegółowy opis zawarto w SWZ rozdział IX.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego stanowi Załącznik Nr 6a i 6b do
SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.