eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › świadczenie usług utrzymania czystości w obiektach Toruńskiej Infrastruktury Sportowej Sp z o.o.Ogłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
świadczenie usług utrzymania czystości w obiektach Toruńskiej Infrastruktury Sportowej Sp z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340855511

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: generała Józefa Bema

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@tis.torun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://tis.torun.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Sport

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

świadczenie usług utrzymania czystości w obiektach Toruńskiej Infrastruktury Sportowej Sp z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f39608df-8dbf-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519662

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f39608df-8dbf-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 18.1.1. Zamawiający wyznacza następującą osobę do kontaktu z wykonawcami: pan Kazimierz Stafiej e-mail: k.stafiej@tis.torun.pl
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy").
18.1.2. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia ocds-148610-f39608df-8dbf-11ee
b55a-a22b2d7f700e Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy".
18.1.3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania
konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
18.1.4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących
kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
18.1.5. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia KRI, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
18.1.6. 1Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia KRI (i przekazuje się jako załącznik),
lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji").Szczegółowe informacje zawarte są w pkt. 18 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o. ul. Bema 23-79, 87-100 Toruń
2. inspektorem ochrony danych osobowych zamawiającego jest Pan Kazimierz Stafiej, tel. 56 6550050, e-mail: k.stafiej@tis.torun.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informuję, że: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 4/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1) Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży ul. Łokietka 3
Opis Przedmiotu Zamówienia dla obu części znajduje się w Załączniku nr 1.
2. Obowiązki, o których mowa w załączniku Nr 1, Wykonawca będzie wykonywał za pomocą własnych
narzędzi i materiałów. Wykonawca zobowiązany jest używać środki chemiczne posiadające wymagane przepisami atesty.
3. Wykonawca zapewnia środki czystości oraz niezbędne wyposażenie swoich pracowników,
gwarantujące świadczenie usług na wysokim poziomie.
4. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać czynności będące przedmiotem zamówienia
z należytą starannością i przez osoby odpowiednio przygotowane zawodowo, z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń: (w tym odkurzaczy) przeznaczonych do profesjonalnego sprzątania oraz stosowanie wysokiej jakości środków myjących, pielęgnujących, konserwujących i dezynfekujących.
5. Dla zapewnienia prawidłowego wykonania przyjętych prac Zamawiający wymaga zaangażowania osób
w liczbie zapewniającej należyte wykonanie usługi (zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku Nr 1 do SWZ). Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do uzupełniania i zabezpieczania na bieżąco sprzętu i narzędzi do utrzymania porządku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Możliwe jest udzielenia zamówienia podobnego. Termin wykonania zamówienia i cena zostaną ustalone w drodze negocjacji, z tym że termin wykonania nie może być dłuższy niż 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy na wykonanie zadania powtórzonego, a cena nie może przekroczyć 86.000,00 zł netto - dla obu części, (43.000,00 zł netto - część 1, 43.000 zł netto - część 2 ). Uzgodnienie ceny odbywać się będzie na zasadach określonych w tabeli wynagrodzenia ryczałtowego - załącznik do oferty. Udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług jest jednostronną, uznaniową decyzją Zamawiającego i jest zależne od ograniczeń budżetowych oraz zadowolenia z jakości usług wykonanych w ramach zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas usunięcia wad i usterek porządkowych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2) Hotelu Meeting i pomieszczeniach administracji ul. Bema 73-89
Opis Przedmiotu Zamówienia dla obu części znajduje się w Załączniku nr 1.
2. Obowiązki, o których mowa w załączniku Nr 1, Wykonawca będzie wykonywał za pomocą własnych
narzędzi i materiałów. Wykonawca zobowiązany jest używać środki chemiczne posiadające wymagane przepisami atesty.
3. Wykonawca zapewnia środki czystości oraz niezbędne wyposażenie swoich pracowników,
gwarantujące świadczenie usług na wysokim poziomie.
4. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać czynności będące przedmiotem zamówienia
z należytą starannością i przez osoby odpowiednio przygotowane zawodowo, z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń: (w tym odkurzaczy) przeznaczonych do profesjonalnego sprzątania oraz stosowanie wysokiej jakości środków myjących, pielęgnujących, konserwujących i dezynfekujących.
5. Dla zapewnienia prawidłowego wykonania przyjętych prac Zamawiający wymaga zaangażowania osób
w liczbie zapewniającej należyte wykonanie usługi (zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku Nr 1 do SWZ). Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do uzupełniania i zabezpieczania na bieżąco sprzętu i narzędzi do utrzymania porządku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający może w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego udzielić dotychczasowemu wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp tj.: sprzątanie pokoju, holu, administracji, mycie okien, pranie wykładzin

Możliwe jest udzielenia zamówienia podobnego. Termin wykonania zamówienia i cena zostaną ustalone w drodze negocjacji, z tym że termin wykonania nie może być dłuższy niż 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy na wykonanie zadania powtórzonego, a cena nie może przekroczyć 86.000,00 zł netto - dla obu części, (43.000,00 zł netto - część 1, 43.000 zł netto - część 2 ). Uzgodnienie ceny odbywać się będzie na zasadach określonych w tabeli wynagrodzenia ryczałtowego - załącznik do oferty. Udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług jest jednostronną, uznaniową decyzją Zamawiającego i jest zależne od ograniczeń budżetowych oraz zadowolenia z jakości usług wykonanych w ramach zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas usunięcia wad i usterek porządkowych

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – nie dotyczy
- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów – nie dotyczy
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie
- zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), w sposób należyty co najmniej 1 usługę zakresem i wartością odpowiadają przedmiotowi zamówienia tj.
- dla części 1:
jedną usługę polegającą na utrzymaniu czystości w hotelach, o wartości nie mniejszej niż 300.000 zł brutto
- dla części 2:
jedną usługę polegającą na utrzymaniu czystości w hotelach, o wartości nie mniejszej niż 300.000 zł brutto
- dla części 1 + 2:
dwie usługi polegające na utrzymaniu czystości w hotelach, o wartości nie mniejszej niż 300.000 zł brutto każda
b) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje odpowiednim sprzętem do wykonania czynności składających się na przedmiot zamówienia tj.:
- dla części 1:
1 szt. automatu szorująco – zbierającego
- dla części 2:
1 szt. automatu szorująco – zbierającego
- dla części 1 + 2:
2 szt. automatu szorująco - zbierającego

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy – załącznik nr 4
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, powyższy podmiotowy środek dowodowy składa każdy z Wykonawców odrębnie.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

b) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, wypełniony załącznik nr 6 do SWZ

c) wykaz narzędzi , wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 7 .

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) pełnomocnictwo-gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Wymagana forma:
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
b) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy też spółki cywilnej) - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy,
c) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (o ile dotyczy) - w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d) Wykaz rozwiązań równoważnych (o ile dotyczy) - wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych z jego opisem lub normami

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wadium w wysokości:
• dla części 1 i 2 - 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych )
• dla części 1 – 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)
• dla części 2 – 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)

powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą.
Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu - na konto 80 12401936 1111 0010 4313 6989 Bank PeKaO SA. z adnotacją

4/2023 – świadczenie usług utrzymania czystości w obiekcie Toruńskiej Infrastruktury Sportowej Sp z o.o. w Toruniu

Za datę wniesienia wadium przyjmuję się datę jego wpływu na konto Zamawiającego.
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2023r.,
poz. 1124).
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
b) podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych, w szczególności:
1) gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
2) zmiany stawki podatku VAT – Zamawiający dopuszcza odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z tym, że cena netto nie może ulec podwyższeniu, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego;
3) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, chyba, że zmiana taka znana była w chwili składania oferty;
4) pozyskania przez Zamawiającego nowych budynków i zwiększenia się powierzchni utrzymania czystości lub godzin pracy. W takim przypadku Zamawiający ma prawo zwiększenia powierzchni objętej usługami Wykonawcy i proporcjonalnego zwiększenia wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Zakres zleconych w ten sposób prac, przeliczonych na wynagrodzenie Wykonawcy, nie przekroczy 10% wartości zamówienia;
5) rezygnacje Zamawiającego ze sprzątania części budynku lub części godzin objętych przedmiotowym zamówieniem, o których mowa w § 9 ust. 9 . W takim przypadku Zamawiający zmniejszy proporcjonalnie wynagrodzenie Wykonawcy, określone w § 9 ust. 3. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje Wykonawcy realizację co najmniej 70% wartości zamówienia określone w § 9 ust. 1.
6) niezbędna jest zmiana terminu realizacji umowy w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację umowy w wyznaczonym terminie, na które Strony nie miały wpływu;
7) Strony są uprawnione do wprowadzania do umowy zmian nieistotnych.
2. Strony w przypadku istotnej zmiany cen towarów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia przewidują możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 3-6.
3. Minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawiający Strony umowy do uznania go za istotny, a tym samym do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 5% w stosunku do cen lub kosztów z miesiąca, w którym oferta Wykonawcy została złożona. Poziom zmiany ceny zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Główny Urząd Statystyczny w Biuletynie Statystycznym. Poziom zmiany będzie stanowił różnicę ceny materiałów lub kosztów ogłoszonych w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym Strona wnioskuje o zmianę wynagrodzenia, a poziomem cen materiałów lub kosztów wynikających z komunikatu Prezesa GUS za miesiąc, w którym została złożona oferta Wykonawcy.
4. Sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia nastąpi na podstawie wniosku strony wnioskującej o zmianę oraz dokumentów dołączonych do tego wniosku potwierdzających m.in. rzeczywiste zastosowanie poszczególnych materiałów/poniesienie poszczególnych kosztów w ramach niniejszego zamówienia, a także na podstawie komunikatów Prezesa GUS, o których mowa w ust. 3 powyżej. Zmiana ceny może nastąpić na podstawie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony umowy.
5. Maksymalna wartość zmiany ceny, jaką dopuszczają Strony, to łącznie 10% w stosunku do wartości całkowitej ceny brutto określonej w § 9 ust 1 umowy.
6. Zmiana ceny może nastąpić najwcześniej od 7 miesiąca obowiązywania niniejszej umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2025-01-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.