eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poddębice › Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu w ramach zadania pn. "Zagospodarowanie bulwarów w Poddębicach"Ogłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie bulwarów w Poddębicach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Poddębice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934387

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łódzka 17/21

1.5.2.) Miejscowość: Poddębice

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 43 678 25 80

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@poddebice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://poddebice.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie bulwarów w Poddębicach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-493af7e4-8df1-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519587

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044432/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla potrzeb zagospodarowania terenu na odcinku od budynku Młyna przy ul. Kilińskiego do wysokości budynku Geotermii Poddębice Sp. z o.o.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/854449

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym składanie ofert,
informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami z uwzględnieniem wyjątków
określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej
rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/854449

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wszelkie oświadczenia,
wnioski,zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość
do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Zamawiający dopuszcza,
awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z
Wykonawcami: zamowienia.publiczne@poddebice.pl (nie dotyczy składania ofert)
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie
zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest
konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego
Wykonawcy.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może
trafić do folderu SPAM.
Zamawiający, zgodnie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.
U,z 202 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 1)
stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2) komputer klasy PC lub MAC o
następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych -
MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku
Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone
w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem
w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków po adresem:
https://drive.google.com/file/d1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie
oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna
się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl
dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności
podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla
Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz.Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1, z późn. zm.) – dalej RODO, informujemy że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Poddębice z siedzibą w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200
Poddębice, adres e-mail: gmina@poddebice.pl, tel. 43 678 25 80.
2. Może Pan/Pani kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw
przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u
Administratora Inspektorem ochrony danych na adres e-mail: iod@poddebice.pl .
3. Pani/Pana dane niezbędne do udziału w postępowaniu będą przetwarzane w celu związanym z realizacją postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu przetargowym na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz działanie przez administratora w interesie publicznym [PZP], zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 10 RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
lub umowy, w tym: podwykonawcom, firmom zapewniającym niszczenie dokumentów i nośników danych, biurom obsługi doradczej i
prawnej, itp.
5. Ze względu na jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być
wszystkie zainteresowane osoby lub podmioty. Ograniczenie dostępu do danych może wystąpić jedynie w szczególnych
przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, interesem publicznym lub informacja stanowi tajemnicę
przedsiębiorstwa.
6. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/a dane mogą być także przekazywane do
państw trzecich.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przepisami PZP do wzięcia udziału w postępowaniu.
8. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
9. Administrator informuje, że przepisy PZP ograniczają prawo do skorzystania:
- ze sprostowania lub uzupełnienia danych (art. 16 RODO), jeżeli zrealizowanie tego prawa mogłoby skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia lub zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym
z PZP;
- z ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), które nie może zostać zrealizowane do czasu zakończenia tego postępowania.
10. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (www.uodo.gov.pl) w razie uznania, że przetwarzanie danych
przez Administratora narusza przepisy prawa.
11. Podane przez Panią/a dane będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania. Jeżeli okres
obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekroczy 4 lata, administrator przechowuje dane przez cały okres
obowiązywania tej umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGKM.271.20.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania terenu na odcinku od budynku Młyna przy ul. Kilińskiego do wysokości budynku Geotermii Poddębice Sp. z o.o. przy ul. Mickiewicza 17A w Poddębicach po stronie lewej i prawej, ze szczególnym uwzględnieniem działek o nr ewd. 2 i 188 obręb 1 działki 1,2 i 11 obręb 6 działki 11,13 i 14 obręb 5 m. Poddębice oraz nr ew. 587 obręb 37 Praga w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie bulwarów w Poddębicach”.
W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać kompleksową dokumentację projektową i kosztorysową zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego obejmującą w szczególności:
1) projekt budowlany dla całości przedsięwzięcia wraz z branżami towarzyszącymi – 5 egz.,
2) zbiorcze zestawienie kosztów – 5 egz.
3) dokumentację geotechniczną – 5 egz. ,
4) operat wodno- prawny w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego- 5egz.,
5) projekty wykonawcze – 5 egz.,
6) przedmiary robót – 2 egz.,
7) kosztorysy inwestorskie i nakładcze – 2 egz.,
8) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 3 egz.,
9) mapę sytuacyjno – wysokościową do celów projektowych,
10) wersję elektroniczną opracowań (format doc/rtf/PDF) – 4 egz.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 10 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71322300-4 - Usługi projektowania mostów

71510000-6 - Usługi badania terenu

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71251000-2 - Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
1) Cena – 60% (maksymalnie 60,00 pkt),
2) Termin wykonania usługi - 40% (maksymalnie 40,00 pkt),

Przyjmuje się, że 1% jest równy 1,00 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punków.

2. Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium:
1) Kryterium cena:
Maksymalną liczbę punktów w zakresie tego kryterium otrzyma Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą cenowo ofertę, to znaczy zaoferuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają proporcjonalni mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
Cmin
PC = --------- x100 x 60 %, gdzie:
Cob
PC – Punkty za kryterium cena,
Cmin - cena oferty z najniższą ceną,
Cob- cena oferty badanej.

2) Kryterium – termin wykonania usługi.
Maksymalną liczbę punktów w zakresie tego kryterium oceny otrzyma Wykonawca, który zaoferuje najkrótszy termin wykonania usługi, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym opisem.

Minimalny termin wykonania zamówienia wynosi 7 miesięcy od dnia podpisania umowy, maksymalny termin wykonania zamówienia wynosi 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

(9-Ztu)
Ptu = -------------- x100 x 40 %, gdzie:
(9-Ntu)

Ptu – Punkty za kryterium termin wykonania usługi,
Ztu – zaoferowany termin wykonania usługi w badanej ofercie,
Ntu- najkrótszy zaoferowany termin wykonania usługi ze złożonych ofert,

Do oceny oferty w zakresie powyższego kryterium Zamawiający przyjmuje termin liczony w miesiącach, zawierający się w przedziale od 7 do 9 miesięcy, wskazany w formularzu ofertowym złożonym przez Wykonawcę.

Wykonawca, który zaproponuje termin wykonania usługi krótszy niż 7 miesięcy, otrzyma maksymalnie 40,00 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania usługi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzenia spełnienia tego warunku.
2.2 uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzenia spełnienia tego warunku.
2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzenia spełnienia tego warunku.
2.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
2.4.1. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum jedną dokumentację projektową zgodną z przedmiotem zamówienia polegającą na zagospodarowaniu terenu nadbrzeżnego i wykonaniu projektu kładki pieszo – jezdnej lub mostu przez ciek wodny o łącznej wartości usług nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane i załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie.
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dopuszcza aby wykaz dotyczył usług wykonanych w okresie dłuższym niż 3 lata (tj. 5 lat) przed upływem terminu składania ofert zgodnie z § 9 ust. 4 pkt 2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
2.4.2. Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi uprawnienia w danej specjalności do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w kierowaniu robotami budowlanymi:
- co najmniej jedna osoba posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz posiada praktykę zawodową minimum 3 lat;
- co najmniej 1 osoba posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz posiada praktykę zawodową minimum 3 lat;
- co najmniej 1 osoba – posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych i posiada praktykę zawodową minimum 3 lata;
- co najmniej 1 osoba - posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji oraz urządzeń elektrycznych i energetycznych oraz posiada praktykę zawodową minimum 3 lata;
- co najmniej 1 osoba posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej bądź mostowej oraz posiada praktykę zawodową minimum 3 lata;
- co najmniej 1 osoba posiada stosowne wykształcenie w specjalności architekta krajobrazu i posiada praktykę zawodową minimum 3 lata.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp,
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji;
3) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia z postępowania wskazanym przez Zamawiającego, o którym mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczący orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
e) art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy Pzp,
f) art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 ze zm.)
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast:
1) zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 3 pkt 4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami
nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami,
jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje
się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy,
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami;
3) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

5. Do oferty Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Formularz ofertowy;
2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu dla Wykonawcy w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to wstępnie potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie,
w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz odpowiednio spełnieniu warunków udziału w postępowaniu dla podmiotu udostępniającego zasoby
w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (jeżeli dotyczy);
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający,
że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
5) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy);
6) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
7) Stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty
w postaci elektronicznej.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VIII SWZ ust. 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to wstępnie potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia załączają do oferty oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp wskazując, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kalifikacji zawodowych lub do świadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usług, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne. Termin, na jaki winna być zawarta umowa Wykonawców występujących wspólnie, nie może być krótszy od terminu określonego
na wykonanie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
uregulowanym w art. 455 ustawy Pzp
oraz wskazanym w projekcie umowy.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 10:45

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/854449 na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z
okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub z konkursu Zamawiający wyklucza:
a) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy;
b) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy;
c) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29
września 1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od 24 lutego 2022 r., o ile został
wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy.

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienia zostało wykonane przez okres maksymalnie 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert zgodnie z Rozdziałem XVIII pkt 2 ppkt 2) SWZ. Minimalny termin wykonania zamówienia wynosi 7 miesięcy od dnia podpisania umowy, maksymalny termin wykonania zamówienia wynosi 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.