eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pszczew › Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pszczew oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązańOgłoszenie z dnia 2023-11-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pszczew oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pszczew

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966800

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 13

1.5.2.) Miejscowość: Pszczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 66-330

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: 95 749 23 10

1.5.8.) Numer faksu: 95 749 23 12

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@pszczew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pszczew.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pszczew oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aaf83492-8dee-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00519449

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00049373/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000 zł przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań Gminy Pszczew

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-aaf83492-8dee-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: Platformy e-Zamówienia, która jest
dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
5) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści
zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
6) Dokumenty elektroniczne, o których mowa w §2 ust.1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i
przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały
bezpośredniego zastosowania.
7) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w §2 ust.1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i
przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści
wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
8) Zamawiający informuje, że formaty plików muszą być zgodne z krajowymi Ramami Interoperacyjności Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie krajowych ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zamawiający
dopuszcza następujące formaty przesyłania danych: .pdf, .doc, .docx., .rtf,.xps, .odt.
Pozostałe informacje zawarto w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Pszczew reprezentowany przez Wójta Gminy Pszczew z siedzibą w Pszczewie, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew, ug@pszczew.pl, 95 7492 310;.
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: dpo@pszczew.pl lub korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy w Pszczewie, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
3) Administrator danych osobowych – Gmina Pszczew przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej wydanych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
4) W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp,
b) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Pszczew przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Pszczew.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000,00zł przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań budżetu Gminy Pszczew.
Szczegółowe warunki zamówienia:

2. Okres kredytowania – od daty zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2033 roku
3. Karencja w spłacie kredytu: w stosunku do odsetek – nie występuje, w stosunku do kapitału – od uruchomienia kredytu do 31 stycznia 2024 roku.
4. Marża Wykonawcy jest stała w całym okresie trwania umowy.
5. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych prowizji i opłat od niewykorzystanej części kredytu.
6. W przypadku wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu brak dodatkowych opłat i prowizji.
7. Oprocentowanie oparte będzie na stawce WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych – średnia arytmetyczna ze wszystkich notowań z miesiąca poprzedzającego miesiąc odsetkowy, powiększona o marżę banku.
8. Płatność rat kredytu następować będzie do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Za datę spłaty kredytu rozumie się datę wpływu środków na rachunek Wykonawcy.
9. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych od kwoty aktualnego zadłużenia i podlegają spłacie w terminie do 15 dnia każdego miesiąca w okresie kredytowania, począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym uruchomiono pierwszą transzę kredytu na podstawie zawiadomień o ich wysokości co najmniej 7 dni przed terminem wymagalności. Spłata odsetek za grudzień 2033 roku ma nastąpić razem z ostatnią ratę kredytu.
10. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu lub spłaty odsetek upływać będzie w dniu ustawowo wolnym od pracy, albo niebędącym dniem roboczym dla Wykonawcy, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeżeli spłata kredytu nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty.
11. Przy naliczaniu odsetek od kredytu należy zastosować kalendarz rzeczywisty 365/366 dni.
12. Spłata kapitału – po upływie okresu karencji w ratach i okresach spłaty określonych poniżej:
 rok 2024 250.000,00 zł (w ratach miesięcznych: 1 x 24.500,00zł oraz 11 x 20.500,00zł)
 rok 2025 250.000,00 zł (w ratach miesięcznych: 1 x 24.500,00zł oraz 11 x 20.500,00zł)
 rok 2026 250.000,00 zł (w ratach miesięcznych: 1 x 24.500,00zł oraz 11 x 20.500,00zł)
 rok 2027 250.000,00 zł (w ratach miesięcznych: 1 x 24.500,00zł oraz 11 x 20.500,00zł)
 rok 2028 250.000,00 zł (w ratach miesięcznych: 1 x 24.500,00zł oraz 11 x 20.500,00zł)
 rok 2029 250.000,00 zł (w ratach miesięcznych: 1 x 24.500,00zł oraz 11 x 20.500,00zł)
 rok 2030 250.000,00 zł (w ratach miesięcznych: 1 x 24.500,00zł oraz 11 x 20.500,00zł)
 rok 2031 250.000,00 zł (w ratach miesięcznych: 1 x 24.500,00zł oraz 11 x 20.500,00zł)
 rok 2032 250.000,00 zł (w ratach miesięcznych: 1 x 24.500,00zł oraz 11 x 20.500,00zł)
 rok 2033 250.000,00 zł (w ratach miesięcznych: 1 x 24.500,00zł oraz 11 x 20.500,00zł)

13. Dla celów wyliczenia ceny ofertowej należy przyjąć jednorazowe uruchomienie kredytu w pełnej kwocie 2.500.000,00zł w dniu 15 grudnia 2023 roku.
14. Zabezpieczenie kredytu – weksel in blanco z deklaracją wekslową. Zamawiający dopuszcza możliwość zamieszczenia na wekslu kontrasygnaty Skarbnika Gminy.
15. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 155).

4.2.6.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2033-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: kryterium oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki, o których mowa w art. 112 ustawy Pzp,
dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Określenie warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności – obsługi bankowej -
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2023 poz. 2488).
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Określenie warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Określenie warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnianie warunków których opis sposobu
dokonania oceny spełniania został zamieszczony w niniejszej specyfikacji Wykonawcy wykazują łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)
koncesję, zezwolenie, licencję lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub
handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania (np. zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej określone w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Prawo bankowe (Dz.U. z 2023 poz. 2488).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
b) Interaktywny „Formularz ofertowy” udostępniony przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczony w
podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.
c) Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór
stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
d) Projekt umowy kredytowej, który będzie zawierał wszystkie postanowienia które nie mogą być sprzeczne z warunkami i
zapisami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącej przedmiotowego postępowania,
e) Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę, do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy (jeżeli reprezentuje
go pełnomocnik) oraz pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
f) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4
ustawy Pzp dotyczące usług, które wykonają poszczególni Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (zwani również Konsorcjum) powinni spełniać
warunki udziału w postępowaniu.
3) Wykonawcy, o których mowa w pkt 1) składają wspólnie ofertę, przy czym:
a) oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu powinny zostać złożone w taki
sposób aby wykazać, że warunki udziału w postępowaniu wykonawcy spełniają łącznie (tzn. składa co najmniej jeden z tych
wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie);
b) oświadczenia lub dokumenty potwierdzające niepodleganie wykluczeniu z postępowania muszą być złożone osobno
przez każdego z wykonawców.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w
niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Zaleca się ażeby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
5) Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),
b) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ile Wykonawców),
c) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Konsorcjum.
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed
podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić na żądanie Zamawiającego umowę regulującą
współpracę tych wykonawców.
7) Umowa powinna zawierać w swej treści następujące postanowienia:
a) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
b) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być zrealizowanie zamówienia),
c) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, w tym okres zgłaszania
wad,
d) podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców należących do Konsorcjum,
e) określenie lidera Konsorcjum (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia),
f) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania
zamówienia, odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
g) zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia, za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
h) w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom porozumienie powinno określać zasady
odpowiedzialności członków konsorcjum za rozliczenie z podwykonawcami.
8) Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-06 15:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę przy pomocy Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-06 15:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-04

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.