eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorzkowice › Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z przeprowadzeniem szkoleń związane z realizacją projektu w ramach grantu "Cyfrowa GminaOgłoszenie z dnia 2022-12-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z przeprowadzeniem szkoleń związane z realizacją projektu w ramach grantu „Cyfrowa Gmina

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gorzkowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590647871

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 3

1.5.2.) Miejscowość: Gorzkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-350

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44 6818006

1.5.8.) Numer faksu: 446818006

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gorzkowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gorzkowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.bip.gorzkowice.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z przeprowadzeniem szkoleń związane z realizacją projektu w ramach grantu „Cyfrowa Gmina

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-84fd5d54-6b3c-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00519428

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013821/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z przeprowadzeniem szkoleń związane z realizacją projektu w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamawiający informuje, iż projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00457714/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.12.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 248296,82 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.2.1. część 1 zamówienia – „Dostawa licencji oprogramowania wraz z przeprowadzeniem szkolenia”.
1) Dostarczone oprogramowanie musi być wolne od wad prawnych i fizycznych oraz nie użytkowane.
2) Dostarczone oprogramowanie musi być nowe, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski, pochodzić z seryjnej produkcji.
3) Niedopuszczalne są produkty prototypowe. Oprogramowanie nie może znajdować się na liście „end-of-sale” oraz „end-of-support” producenta.
4) Wykonawca zapewni dostawę do wskazanej lokalizacji w siedzibie Zamawiającego.
5) Wykonawca jest odpowiedzialny za instalację oprogramowania w celu przygotowania zamawianego oprogramowania do działania w uzgodnieniu z Zamawiającym.
6) Prace instalacyjne będzie można realizować wyłącznie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.
7) Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia dokumentacji powykonawczej, zawierającej w szczególności wszystkie dokumenty wskazane w SOPZ (Załącznik nr 1 do SWZ) oraz dane dostępu do oprogramowania, które będą wykorzystywane podczas instalacji i konfiguracji oprogramowania.

Zbiorcze zestawienie rzeczowo - ilościowe
Lp. Nazwa Ilość
1. Dostawa licencji oprogramowania do inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania 1 szt.
2. Przeprowadzenie szkolenia w zakresie oprogramowania do inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania 1 szt.
3. Dostawa licencji oprogramowania OCR 1 szt.
4. Rozbudowa oprogramowania antywirusowego 1 szt.

UWAGA! TERMIN REALIZACJI ROZBUDOWY OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO WYNOSI 5 DNI OD DNIA ZAWARCIA UMOWY.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

72265000-0 - Usługi konfiguracji oprogramowania

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 33310,32 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 2 zamówienia – „Dostawa sprzętu informatycznego z oprogramowaniem na potrzeby serwerowni”.
1) Dostarczony sprzęt musi być wolny od wad prawnych i fizycznych oraz nie noszący oznak użytkowania.
2) Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski, pochodzić z seryjnej produkcji z uwzględnieniem opcji konfiguracyjnych przewidzianych przez producenta dla oferowanego modelu sprzętu.
3) Niedopuszczalne są produkty prototypowe, nie dopuszcza się urządzeń długotrwale magazynowanych oraz pochodzących z programów wyprzedażowych producenta. Urządzenia nie mogą się znajdować się na liście „end-of-sale” oraz „end-of-support” producenta.
4) Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy) jakichkolwiek portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, itp., niedopuszczalne jest zastosowanie jakichkolwiek zewnętrznych przejściówek czy konwerterów.
5) Wszystkie urządzenia będą zasilane bezpośrednio z sieci 230V.
6) Wykonawca zapewni dostawę do wskazanej lokalizacji w siedzibie Zamawiającego.
7) Wykonawca jest odpowiedzialny za skonfigurowanie połączeń fizycznych, logicznych, podłączenie i skonfigurowanie urządzeń pozwalające na rozpoczęcie pracy oraz dostarczenie odpowiedniej ilości kabli zasilających, połączeniowych w celu przygotowania zamawianego sprzętu do działania.
8) Wykonawca zobowiązany jest do skonfigurowania zamawianego sprzętu w uzgodnieniu z Zamawiającym.
9) Prace instalacyjne będzie można realizować wyłącznie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.
10) Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia dokumentacji powykonawczej, zawierającej w szczególności wszystkie dokumenty wskazane w SOPZ (Załącznik nr 1 do SWZ) oraz dane dostępu do urządzeń i oprogramowania, które będą wykorzystywane podczas instalacji i konfiguracji sprzętu i oprogramowania.
11) Dla dostaw sprzętu informatycznego z systemem operacyjnym Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego (nieużywanego nigdy wcześniej), w wersji z certyfikatem autentyczności dla każdej licencji, o ile producent oferowanego oprogramowania stosuje certyfikaty autentyczności. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego oraz nigdy wcześniej nieaktywowanego na innym urządzeniu oraz pochodzącego z legalnego źródła sprzedaży. W przypadku systemu operacyjnego naklejka hologramowa winna być zabezpieczona przed możliwością odczytania klucza za pomocą zabezpieczeń stosowanych przez producenta, o ile producent oferowanego oprogramowania stosuje takie zabezpieczenia. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji dostarczonego oprogramowania na etapie oceny ofert jak i na etapie dostawy pod kątem legalności oprogramowania bezpośrednio u producenta oprogramowania. Zamawiający zastrzega możliwość żądania od Wykonawcy na etapie dostawy przedstawienia dokumentów dotyczących zakupu oprogramowania w autoryzowanym kanale dystrybucyjnym producenta oprogramowania.

Zbiorcze zestawienie rzeczowo - ilościowe
Lp. Nazwa Ilość
1. Dostawa stacji roboczych 2 szt.
2. Dostawa skanera 1 szt.
3. Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego 1 szt.
4. Dostawa kluczy U2F 4 szt.
5. Dostawa serwera 2 szt.
6. Dostawa licencji serwerowego systemu operacyjnego (SSO) wraz z licencjami dostępowymi 2 szt.
7. Dostawa urządzenia NAS wraz z dyskami 1 szt.
8. Dostawa urządzenia UTM 3 szt.
9. Dostawa licencji oprogramowania do przechowywania i analizy logów 1 szt.
10. Przeprowadzenie szkolenia w zakresie SSO i urządzenia UTM 3 szt.
UWAGA! TERMIN DOSTAWY URZĄDZEŃ UTM WYNOSI 90 DNI OD DNIA ZAWARCIA UMOWY.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48822000-6 - Serwery komputerowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30213000-5 - Komputery osobiste

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

35120000-1 - Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

72265000-0 - Usługi konfiguracji oprogramowania

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.5.5.) Wartość części: 214986,50 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 42066,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 42066,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 42066,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firmą ITPOZYTYWNI Jacek Czwojdziński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8861598948

7.3.3) Ulica: ul. Wańkowicza 23/4

7.3.4) Miejscowość: Wałbrzych

7.3.5) Kod pocztowy: 58-304

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 42066,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 227550,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 307346,25 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 227550,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma VIDA Andrzej Tarasek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6511541295

7.3.3) Ulica: ul. Gałczyńskiego 18

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-587

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 227550,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 250 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.