eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › "Usługi kwalifikowanej ochrony osób i mienia w latach 2023-2024"Ogłoszenie z dnia 2022-12-28


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Usługi kwalifikowanej ochrony osób i mienia w latach 2023-2024”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Miejskie w Zabrzu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000980725

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 3 Maja 6

1.5.2.) Miejscowość: Zabrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-800

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 322715689

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: muzeum@muzeumzabrze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzemzabrze.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-86f949f3-6bcf-11ed-abdb-a69c1593877c

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usługi kwalifikowanej ochrony osób i mienia w latach 2023-2024”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-86f949f3-6bcf-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00519251

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00459228/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/01/MM/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1249132,80 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „„Usługi kwalifikowanej ochrony osób i mienia w latach 2023-2024”
I. Muzeum Miejskie w Zabrzu podlega obowiązkowej ochronie ewidencji obszarów, obiektów
i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, znajdujących się na terenie województwa prowadzonym przez Wojewodę.
II. Przedmiotem zamówienia jest obowiązkowa, kwalifikowana ochrona fizyczna osób i mienia
Muzeum Miejskiego w Zabrzu zgodnie z Planem ochrony, w następującym zakresie:
- dwa (2) posterunki jednoosobowe w dwóch (2) budynkach:
 Galeria Muzeum Miejskiego Café Silesia w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 6
 Muzeum Miejskiego w Zabrzu ul. Powstańców Śląskich 3
– całodobowo, w oparciu o miesięczny grafik pełnionej służby na każdym posterunku w obiekcie, przedłożonym Zamawiającemu do akceptacji do 26 dnia miesiąca. Brak wniesionych uwag przez Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych oznacza akceptację.
 opracowanie Planu ochrony dla budynku przy ul. Powstańców Śląskich 3 i uzgodnienie go z
Wojewódzkim Komendantem Policji w Katowicach ( w razie decyzji Dyrektora placówki).
Ochrona na ww. dwóch posterunkach, realizowana będzie przez kwalifikowanych pracowników ochrony bez broni palnej zgodnie z Planem ochrony dla - Café Silesia w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 6 , uzgodnionym przez Wojewódzkiego Komendanta Policji w Katowicach oraz na obiekcie Muzeum Miejskiego w Zabrzu ul. Powstańców Śląskich 3 uzgodnionym przez Wojewódzkiego Komendanta Policji w Katowicach. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ wraz z załącznikami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1070584,13 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1423145,03 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1070584,13 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Agencja Ochrony MK Sp. z o.o

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Agencja Ochrony Kowalczyk Security Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5272683091

7.3.3) Ulica: Ul. Jana Kazimierza 64

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-248

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

REAKCJA GRUP INTERWENCYJNYCH, Agencją Ochrony Kowalczyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. z o.o. z siedzibą
00-020 Warszawa ul. Chmielna 34

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1070584,13 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.